Speaking Archives - Page 5 of 6 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
ielts speaking sample topic science

IELTS Speaking test in Philippines– January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website, blog khi…

IELTS Speaking test in Philippines– January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được…

sample answer ielts speaking zim

IELTS Speaking test in India (2) – January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website,…

IELTS Speaking test in India (2) – January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới…

Sample Answer IELTS Speaking in India - small

IELTS Speaking test in India – January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các…

IELTS Speaking test in India – January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu…

IELTS Speaking Sample

IELTS Speaking test in Japan – January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các…

IELTS Speaking test in Japan – January 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu…

sample ielts speaking in australia -small

Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website, blog khi copy vui lòng trích nguồn. Part 2 Cue Card Describe a job that you would…

Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website, blog khi copy vui lòng trích nguồn.…

Sample Answer IELTS Speaking

IELTS Speaking Band 8 Sample – in the UK January 2017, bài mẫu kèm theo danh sách từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn…

IELTS Speaking Band 8 Sample – in the UK January 2017, bài mẫu kèm theo danh sách từ vựng theo…

Sử dụng synonyms là một trong những cách giúp bài làm của bạn academic hơn và ghi điểm vocabulary với giám khảo. Thay vì sử dụng các từ ngữ thông…

Sử dụng synonyms là một trong những cách giúp bài làm của bạn academic hơn và ghi điểm vocabulary với…