Kết quả thi thử IELTS 16/12/2017 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử ngày 16/12/2017. Dựa vào kết quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 16/12

ZIM Hà Nội

🏆Bạn Đặng Thế Sơn, Số Báo Danh Z080: đạt giải nhất.
 Bạn Đỗ Ngọc Châu Anh, Số Báo Danh Z063: đạt giải nhì.
 Bạn Đặng Minh Trang, Số Báo Danh Z077: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z080 6 8.5 7 7 6.5 7.5 7
Z063 6.5 8.5 7 6.5 6 6.5 7
Z077 6 9 6.5 6.5 6 6.5 7
Z016 6 8.5 7.5 6 6.5 5.5 7
Z081 6.5 8 6.5 6 6 6 7
Z075 6 6 7.5 6.5 6 7 6.5
Z079 6 7.5 7 6 6.5 6 6.5
Z013 4.5 8 6.5 6 6 6 6.5
Z029 5.5 6.5 7 6 5.5 6 6.5
Z070 6 8 6.5 5.5 5 6 6.5
Z051 5.5 8 6 5.5 4.5 6 6.5
Z062 5.5 7.5 6.5 5.5 4.5 6 6.5
Z073 5.5 6.5 7.5 5.5 5 6.5 6.5
Z010 5.5 6 7 6 6.5 6 6
Z053 5 7.5 6 6 6 6 6
Z054 5.5 7 6 6 5.5 6 6
Z005 5 6.5 6.5 6 5.5 6 6
Z003 4 6 7 6 6 6 6
Z055 4 7 6 6 5.5 6 6
Z084 4.5 6 6.5 6 6 6 6
Z023 5.5 7 6.5 5.5 6 5 6
Z061 5 7.5 6.5 5.5 5 6 6
Z002 5.5 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z006 5.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z033 5.5 6 7 5.5 5.5 5.5 6
Z001 4.5 6.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z012 5.5 6 6 5.5 5 6 6
Z058 4.5 6.5 6.5 5.5 4 6.5 6
Z071 4.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z074 4.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z067 5.5 7.5 6 5 2 6.5 6
Z078 5.5 7.5 5.5 4.5 5.5 4 6
Z057 3.5 6 6 6.5 7 6.5 5.5
Z026 4 6.5 6 6 6 6 5.5
Z052 4.5 6 6.5 5.5 5 6 5.5
Z069 4.5 6.5 6 5.5 4 6 5.5
Z072 4.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z011 4.5 6 5 5.5 5 5.5 5.5
Z025 5 6.5 6 5 5.5 5 5.5
Z021 4 5 7 5 5 5 5.5
Z022 4.5 5.5 6 5 6 4.5 5.5
Z017 3.5 6 4.5 5.5 5 6 5
Z004 4.5 5.5 5.5 5 5 5 5
Z066 4 5.5 6 5 5 5 5
Z018 4 5.5 5 5 5 5 5
Z065 4 5.5 5 5 4.5 5.5 5
Z068 3.5 6.5 6 4 3.5 4.5 5
Z027 3.5 6 4 5 4.5 5.5 4.5
Z083 3.5 5.5 4.5 5 5 5 4.5
Z009 3 5.5 5 4 4 4 4.5
Z032 0 5 5 5.5 4.5 6 4
Z014 2.5 4.5 3 4 3.5 4.5 3.5
Z008 2.5 4.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5
Z076 2.5 5.5 3.5 2.5 3.5 2 3.5
Z024 0 4 4 3.5 6 2 3
Z031 0 3.5 4 1.5 0 2 2.5
Z060 5 8.5 6 6 6
Z035 4 5.5 6 6.5 5.5
Z082 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z015 3.5 6.5 3.5 0 5
Z059 6.5
Z064 5

ZIM Hồ Chí Minh

🏆Bạn Nguyễn Hoàng Anh, Số Báo Danh Z027: đạt giải nhất.
Bạn Võ Minh Trung, Số Báo Danh Z016: đạt giải nhì.
Bạn Phạm Thị Kiều Nga, Số Báo Danh Z013: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z027 7.0 9.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8
Z016 6.0 9.0 6.0 6 7.0 5.5 7
Z013 6.0 8.0 8.0 5.5 4.0 6.0 7
Z001 5.5 8.5 6.5 6 6.0 6.0 6.5
Z008 5.0 7.5 7.0 5.5 6.0 5.5 6.5
Z011 4.5 8.0 7.0 5.5 5.0 5.5 6.5
Z020 5.5 8.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z025 5.5 8 7.5 5 3.5 5.5 6.5
Z046 4.5 7 5.5 6.5 7.0 6.0 6
HV 5 7.5 6 6 6.0 6.0 6
Z005 5.0 7.0 5.5 5.5 5.0 5.5 6
Z026 5.0 6.5 6.5 5.5 4.0 6.0 6
Z037 5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z014 5.0 7.5 5.5 5 4.5 5.0 6
Z035 5 8 6 5 5.5 5.0 6
Z019 3.5 7.0 5.5 6 5.0 6.5 5.5
Z030 4.5 6 5.5 6 6.5 5.5 5.5
Z047 3.5 6 6 6 7.5 5.5 5.5
Z045 3.5 6 6 5.5 6.0 5.0 5.5
Z010 4.0 7.5 5.5 5 4.5 5.5 5.5
Z012 5.0 6.0 6.0 5 5.5 5.0 5.5
Z023 5.0 6.5 5.0 5 5.5 4.5 5.5
Z006 4.5 7.0 6.5 4.5 6.0 3.5 5.5
Z015 5.0 7.0 5.5 4.5 4.0 5.0 5.5
Z032 5 6 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z048 5 6.5 6.5 4.5 4.0 5.0 5.5
Z034 3.5 5.5 6 5 5.0 5.0 5
Z022 3.5 6.0 5.0 4.5 4.0 4.5 5
Z028 3.5 6.5 5 4.5 2.0 5.5 5
Z031 4 6 5 4.5 2.0 5.5 5
Z040 3.5 7 6.5 3.5 2.0 4.0 5
Z017 3.5 5.0 5.0 5 5.5 4.5 4.5
Z018 3.5 5.5 4.5 5 4.5 5.0 4.5
Z038 3.5 5.5 4.5 5 4.5 5.0 4.5
Z009 3.5 3.0 7.0 3.5 5.0 3.0 4.5
Z024 5 6.5 5 5.5 5.0
Z041 3.5 5.5 4 3 7.5 1.0 4
Z049 4.5 4.5 5.5 5.0 5.5
Z050 3.5 5 2.5 5.5 1.0
Z021 4.5 2.5 0.0 4.0