Kết quả thi thử IELTS ngày 10/6/2017 tại Anh ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

 Anh  ngữ  ZIM công bố  kết quả thi thử ngày  10/6/2017. Dựa vào kết  quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM xin cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 10/6

ZIM Hà Nội

🏆Bạn Lê Ngọc Hà, Số Báo Danh Z004: đạt giải nhất.
 Bạn Đặng Ngọc Diệp, Số Báo Danh Z014: đạt giải nhì.
 Bạn Nguyễn Đăng Phương Anh, Số Báo Danh Z021: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z004 7,0 7,0 7,5 6,5 6,0 6,5 7,0
Z014 6,5 7,5 8,0 6,0 6,5 6,0 7,0
Z021 6,5 7,5 7,0 6,0 5,5 6,5 7,0
Z057 6,0 8,0 8,0 6,0 6,5 5,5 7,0
Z066 5,5 8,5 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0
Z003 6,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5
Z009 6,0 8,5 7,5 4,5 4,5 4,5 6,5
Z018 6,0 6,5 7,5 5,5 4,5 6,0 6,5
Z019 5,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5
Z056 6,0 7,0 7,5 5,5 5,5 5,5 6,5
Z061 7,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,5
Z001 5,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0
Z007 4,5 6,0 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0
Z016 5,5 8,0 7,0 4,0 4,5 4,0 6,0
Z023 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0
Z024 6,0 7,5 7,0 3,5 1,0 5,0 6,0
Z025 5,5 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0
Z055 6,0 6,5 7,0 5,0 5,0 5,0 6,0
Z058 5,5 6,0 5,0 7,5 7,0 7,5 6,0
Z069 7,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 6,0
Z073 6,0 7,0 7,5 4,0 4,0 4,0 6,0
Z074 5,5 7,0 6,5 5,5 5,0 5,5 6,0
Z012 5,5 6,0 4,5 5,5 5,0 5,5 5,5
Z015 5,5 6,5 6,5 4,0 5,5 3,5 5,5
Z017 5,5 5,5 6,0 4,5 5,5 4,0 5,5
Z053 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5
Z063 4,5 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5
Z065 5,5 6,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5
Z068 5,5 5,5 5,5 4,5 5,0 4,5 5,5
Z070 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5
Z071 5,5 5,5 6,5 5,0 5,5 5,0 5,5
Z072 4,5 5,5 6,0 5,0 5,5 4,5 5,5
Z010 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Z011 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Z026 4,0 4,5 6,0 4,5 4,5 4,5 5,0
Z027 5,0 6,0 4,0 5,5 5,5 5,5 5,0
z054 4,5 6,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0
Z067 4,0 5,0 3,5 1,5 1,0 2,0 3,5
Z075 0 4,0 0 1,0 1,0 1,0 1,5
Z013 5,0 6,5 5,0 4,5 5,0
Z076 5,5 6,0 5,0 5,0 5,0
Z062 5,5 6,5 5,0 5,0 5,0
Z060 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0
Z029 4,0 6,0 4,0 4,5 4,0

ZIM Hồ Chí Minh

🏆Bạn Nguyễn Thái Huy, Số Báo Danh Z043: đạt giải nhất.
Bạn Lâm Nguyễn Huy Hoàng, Số Báo Danh Z037: đạt giải nhì.
Bạn Trần Thị Mai Thi, Số Báo Danh Z008: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z043 6,5 9 6 8 8 8 7,5
Z037 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5 7 7,5
Z008 6,5 7,5 7 6,5 7,5 7 7,0
Z015 6 7,5 7 5,5 6,5 6 7,0
Z020 7 6,5 7 6,5 7 7 7,0
Z026 6,5 8 6,5 6 6,5 6,5 7,0
Z011 6 7,5 7 6,5 6,5 6,5 7,0
Z039 6 6,5 7,5 7 7 7 7,0
Z050 6,5 8 7,5 7 6,5 7 7,0
Z010 5,5 7 6 7,5 6,5 7 6,5
Z022 6 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5
Z036 5,5 7 6 7 7 7 6,5
Z041 5,5 7 7 7 7 7 6,5
Z046 5,5 6,5 7,5 6 7 7 6,5
Z048 6,5 7 6 6,5 5,5 6 6,5
Z051 5 6,5 7 7 6,5 7 6,5
Z002 6 4 7 7 6,5 7 6,0
Z006 5 6,5 6,5 7 6 6,5 6,0
Z007 4,5 6 6 5,5 6 6 6,0
Z018 5,5 5,5 6 5 6 6 6,0
Z033 6 7 7 5 4,5 5 6,0
Z042 6 6 6,5 6,5 5,5 6 6,0
Z049 6,5 6,5 6 5,5 5,5 5,5 6,0
Z056 5,5 6,5 7 6,5 5,5 6 6,0
Z005 4 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Z009 4,5 5,5 6,5 5 6 6 5,5
Z012 4,5 6 5,5 6,5 5,5 6 5,5
Z019 5,5 5 6 5 5 5 5,5
Z024 5 6,5 6 6,5 3,5 4,5 5,5
Z027 4,5 5,5 6 6 6 6 5,5
Z028 5,5 5,5 5 5,5 5 5 5,5
Z035 5 5 6 5,5 5 5 5,5
Z038 5,5 6 5,5 6 4,5 5 5,5
Z040 5,5 6 5,5 6 5,5 6 5,5
Z044 4,5 6 6 6 6 6 5,5
Z045 5 4,5 6 5,5 6,5 6 5,5
Z054 5,5 5 6 5 5,5 5,5 5,5
Z013 4 5,5 5,5 5,5 5 5 5,0
Z016 4,5 5,5 4 4,5 4,5 4,5 5,0
Z025 4 5 6,5 5,5 4,5 5 5,0
Z030 4,5 5 6 3 4 4 5,0
Z055 4,5 5,5 5,5 5 4,5 5 5,0
Z014 3,5 5,5 4,5 5 4,5 5 4,5
Z034 4 4 5,5 5,5 3,5 4 4,5
Z052 3,5 4,5 4 6,5 4,5 5 4,5
Z023 5,5 7 6 5,5 6
Z001 4,5 7 6,5 0
Z053 5 5,5 5,5 4,5 5
Z003 4,5 6,5 0
Z047 5,5 5