Kết quả thi thử IELTS ngày 11/11/2017 tại Anh ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử ngày 11/11/2017. Dựa vào kết quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 11/11

ZIM Hà Nội

🏆Bạn Trần Ngọc Ánh, Số Báo Danh Z080: đạt giải nhất.
Bạn Trần Nhật Anh, Số Báo Danh Z063: đạt giải nhì.
Bạn Nguyễn Thị Hoàng Lan, Số Báo Danh Z019: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task1 Task2 Overall
Z080 5,5 7 8 6,5 6 6,5 7
Z063 6 6,5 7,5 6 5,5 6 6,5
Z025 4,5 6 6,5 6,5 7 6 6
Z081 4 6 6,5 6,5 5,5 7 6
Z026 5 6 7,5 6 5,5 6 6
Z067 5,5 5,5 8 5,5 6 5,5 6
Z055 5,5 5,5 7 5,5 6 5,5 6
Z074 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Z066 6 6,5 5,5 5 5 5 6
Z028 4 6 6,5 6 6,5 6 5,5
Z002 4 5,5 6,5 6 7,5 5,5 5,5
Z011 4 5,5 6,5 6 5,5 6 5,5
Z029 4,5 5 6,5 6 6.5 6 5,5
Z079 4 6 6 6 5,5 6 5,5
Z021 5 5,5 6 6 5,5 6 5,5
Z075 4 5 6 6 5,5 6 5,5
Z054 3,5 5,5 7 5,5 4 6 5,5
Z003 4,5 6 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Z082 4,5 6 6,5 5,5 5 6 5,5
Z071 4,5 5,5 6,5 5,5 4,5 6 5,5
Z058 4 5,5 6 5,5 5 6 5,5
Z018 4 6,5 6,5 5 4,5 5 5,5
Z072 4 5,5 6,5 5 4,5 5,5 5,5
Z056 5 5 6 5 5,5 4,5 5,5
Z051 4,5 5,5 6,5 4,5 5 4,5 5,5
Z020 3 5 6 6 6 6 5
Z030 2,5 5 6 6 6 6 5
Z077 3,5 5,5 6 5,5 5 6 5
Z010 3,5 5 5,5 5,5 6 5 5
Z027 4 4,5 6,5 5 4,5 5,5 5
Z073 4 6 5,5 5 5,5 5 5
Z069 4,5 5,5 5,5 4 5,5 3 5
Z019 2 4,5 5 5,5 6 5,5 4,5
Z014 2 5 6 5 4,5 5,5 4,5
Z070 2 5,5 5 5 3,5 6 4,5
Z023 2,5 5,5 4,5 5 5 5 4,5
Z024 3,5 4 6,5 4,5 5 4,5 4,5
Z009 2 5 6 4,5 5,5 4 4,5
Z017 2,5 4 6 4,5 5 4 4,5
Z012 4 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Z005 2 4,5 4 5,5 4 6 4
Z006 2 5 4,5 5 6,5 4,5 4
Z061 2,5 4,5 4,5 5 4,5 5,5 4
Z078 2,5 4 5 4,5 5 4,5 4
Z068 2,5 5 5 3,5 4,5 3 4
Z057 4 5 3,5 3 3 3 4
Z059 2 3,5 4,5 4,5 4 5 3,5
Z015 2,5 4 4 4 2 5 3,5
Z007 2 2,5 3 1,5 4 0 2,5
Z013 5 6 5,5 6 5
Z060 4 5,5 5,5 5,5 5,5
Z016 4 5 5,5 5,5 5,5
Z022 2,5 3,5 5,5 6 5,5
Z008 3 4 4,5 5 4,5
Z076 2 3 2,5 2 3
Z004 3 3,5 1 3,5 0
Z001 4 6 0 0 0

ZIM Hồ Chí Minh

🏆Bạn Phạm Đình Dương, Số Báo Danh Z024: đạt giải nhất.
Bạn Đoàn Thị Khải Hoàn, Số Báo Danh Z041: đạt giải nhì.
Bạn Huỳnh Lê Anh Quốc, Số Báo Danh Z025: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z024 4 5,5 6,5 7,5 7 7,5 6,0
Z041 4 6,5 7 6,5 7 6,5 6,0
Z025 4 6 7 6,5 6 6,5 6,0
Z007 4,5 5,5 7 6,5 6,5 6,5 6,0
Z038 5,5 5,5 7,5 6,0 5,5 6 6,0
Z006 5 7 7 5,5 7 4,5 6,0
Z031 5,5 6,5 6,5 5,0 5,5 5 6,0
Z001 5 6 6,5 6,0 6,5 6 6,0
Z027 3 5 6,5 6,5 6 6,5 5,5
Z043 3,5 6 5,5 6,5 6,5 6,5 5,5
Z023 4 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Z026 4 6 6,5 5,0 3,5 5,5 5,5
Z014 2,5 4 7 6,5 6,5 6,5 5,0
Z003 4 5 5,5 6,0 6 6 5,0
Z012 4 5 6 5,5 5,5 5,5 5,0
Z051 4 5 6 5,5 6 5,5 5,0
Z053 4 5 6 5,5 5,5 5,5 5,0
Z049 4,5 4,5 6 5,5 5,5 5,5 5,0
Z008 3,5 5 5,5 5,5 6 5 5,0
Z004 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,0
Z033 3,5 5 5 5,5 4,5 6 5,0
Z032 4 4 6,5 5,0 5 5 5,0
Z029 3 5 6,5 4,5 4 4,5 5,0
Z046 3,5 4,5 6,5 4,5 4,5 4,5 5,0
Z045 3 7 4,5 4,5 4 5 5,0
Z034 3 4,5 6 5,0 4,5 5,5 4,5
Z030 3,5 4 6 5,0 4,5 5,5 4,5
Z044 2,5 3,5 7 4,5 4 5 4,5
Z047 2,5 5 5,5 4,5 5 4,5 4,5
Z002 3,5 4,5 5,5 4,0 4,5 4 4,5
Z022 3 3 5,5 4,5 4,5 4,5 4,0
Z048 2 5 4 4,0 3 4,5 4,0
Z037 3 4,5 6,5 6 6,5  
Z039 2,5 3 4 4,0 4 4 3,5
Z052 2,5 3 5,5 1,0 1 1 3,0
Z050 2 4,5 0,0 1,5
Z018 6,0 5,5 6  
Z028 3 5 5,0 4 5,5  
Z013 3 4 5  
Z009 5 4,5