Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề History - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Museums and art galleries should concentrate on works that show history and culture of their own country rather than works of the other parts in the world. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích:

 • Chủ đề: History – chủ đề khá phổ biến trong các đề thi IELTS
 • Keywords: concentrate, history and culture, own country, other parts
 • Dạng bài: Opinion essays. Đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề được đưa ra ở câu hỏi.
 • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết đưa ra 2 lý do tại sao một số người nghĩ rằng các tác phẩm lịch sử – văn hóa của đất nước nên được tập trung vào hơn; 2 lý do tại sao nên tập trung cả vào các tác phẩm nước ngoài. Quan điểm đưa nhanh ở mở bài, kết bài và body 2.

Cấu trúc bài viết:

Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1: Lý do tại sao nên tập trung vào các tác phẩm lịch sử – văn hóa trong nước – 2 lý do

1st idea: Người tham quan bảo tàng và phòng trưng bày có thể có cái nhìn sâu sắc hơn về quốc gia.

Support: Phục vụ mục đích giáo dục → tăng tình yêu nước + niềm tự hào dân tộc

2nd idea: Gìn giữ bản sắc truyền thống, lịch sử của dân tộc

Support: Ví dụ – một số cộng đồng dân tộc thiểu số đang dần mất đi nền văn hóa → sự trưng bày sản phẩm của họ giúp gìn giữ văn hóa.

Body 2: Lý do tại sao cũng nên tập trung trưng bày các tác phẩm/hiện vật nước ngoài – 2 lý do

1st idea: Tác phẩm/hiện vật nước ngoài giúp đa dạng hóa nội dung của bảo tàng/ phòng trưng bày

Support: Bảo tàng/ phòng trưng bày đang dần mất đi khách tham quan → việc thêm các tác phẩm/hiện vật nước ngoài có thể thu hút khách cho các khu vực này.

2nd idea: Người tham quan bảo tàng và phòng trưng bày có thể có cái nhìn sâu sắc hơn về nền văn hóa của các quốc gia khác.

Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

Museums and art galleries have played a major role in preserving and conveying historical values for a long time. While many people suggest that they should focus purely on displaying works that represent the nation’s culture and history, others with contradicting views affirm that international works are also of great worth. Personally, I think both viewpoints are equally valid.

On the one hand, there are reasons why it is believed that artifacts and works of national value should be given priority. Firstly, museums and art galleries should be places that honor indigenous history and culture. By going to these museums and galleries, people will gain a deeper understanding of their nation, along with the golden ages and hard times that the country has been through. The exhibitions therefore serve an educational purpose as they instill patriotism and promote a sense of national pride in the citizens of that country. Apart from that, such places also help to preserve traditional and historical values. In the 21st century, many minority ethnic groups are in grave danger of losing their culture, and therefore, the display of their works and artifacts will help to preserve their culture and the cultural diversity of a nation.

On the other hand, showing international works of art has several merits. Works from other parts of the world help to diversify the content of museums and art galleries. Admittedly, even though the value of museums and art galleries cannot be denied, their failure in adopting changes and updating collections has discouraged people from visiting these places. For that reason, international works will add appeal and aid museums and galleries in attracting more visitors. Furthermore, if museums display international works, people will have more chance to gain knowledge and insight into other cultures as well.

In conclusion, the ultimate goal of museums and galleries is to spread knowledge and wonder far and wide. Therefore, my suggestion is that local artifacts and works should be prioritized, while those of other nations can still be exhibited but in separate museums and galleries.

Từ vựng:

 • conveying historical values: truyền tải giá trị lịch sử
 • to be of great worth: có giá trị lớn
 • indigenous history and culture: lịch sử và văn hoá bản xứ
 • serve educational purposes: phục vụ mục đích giáo dục
 • instill patriotism: truyền tải, thấm nhuần tình yêu nước
 • promote a sense of national pride: củng cố lòng tự hào dân tộc
 • in grave danger: gặp nguy hiểm

By ZIM Academic English School

Bài mẫu được lấy từ tài liệu IELTS Writing Review – 2018