Blog - Page 3 of 35 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

YÊU CẦU: Chọn câu trả lời đúng trong 4 đáp án cho sẵn CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT: Đọc thông tin chi tiết Scanning and Skimming LƯU Ý: Câu hỏi…

YÊU CẦU: Chọn câu trả lời đúng trong 4 đáp án cho sẵn CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT: Đọc thông…

Describe an unusual meal you had You should say: Who you were with Where you went When it happened Why it was unusual Band 8 Sample Well, my family usually…

Describe an unusual meal you had You should say: Who you were with Where you went When it happened Why…

Describe a visitor in your home You should say: Who was this visitor When did he/she visit your home Why did he/she come to visit And explain whether you like…

Describe a visitor in your home You should say: Who was this visitor When did he/she visit your home Why…