Blog - Page 3 of 33 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Giới thiệu sách Cách sử dụng từ vựng rất quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến kết quả IELTS cả 4 kỹ năng của học viên, đặc biệt là kỹ…

Giới thiệu sách Cách sử dụng từ vựng rất quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến kết quả IELTS cả…

luyen thi ielts

Bài viết sẽ đưa ra phân tích và so sánh giữa hai hình thức thi trên máy (IDP) và thi trên giấy một cách chi tiết nhất: Đăng ký thi cần…

Bài viết sẽ đưa ra phân tích và so sánh giữa hai hình thức thi trên máy (IDP) và thi…

luyen thi ielts

Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu ý: Số tiêu đề luôn nhiều hơn số đoạn trong…

Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu…