Cách cải thiện Band điểm 6-7 tiêu chí Task Achievement (TA) trong IELTS Writing Task 1 – General Training

Tham gia cộng đồng ZIM IELTS để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Giới thiệu

Bên cạnh IELTS Academic được nhiều bạn học sinh, sinh viên lựa chọn thi với mục đích đi du học, IELTS General Training cũng đang ngày càng trở nên phổ biến với những người đi làm và muốn đi định cư ở nước ngoài. Điểm khác biệt giữa IELTS Academic và IELTS General Training là dạng câu hỏi trong phần Reading và phần Writing task 1. Cụ thể, Reading – General Training bao gồm 3 sections (phần) với hai phần đầu, mỗi phần chứa 2 bài đọc ngắn và phần cuối chứa 1 bài đọc dài, còn IELTS Writing Task 1 – General Training yêu cầu người thi viết một lá thư. Đối với phần Reading, điểm số vẫn dựa theo số lượng câu trả lời đúng của thí sinh. Tuy nhiên, đối với phần Writing task 1, bởi điểm số cuối cùng là điểm trung bình của 4 điểm thành phần khác nhau được nhắc đến trong IELTS Writing Task 1 Writing band descriptors (Thang mô tả đánh giá điểm Writing của thí sinh trong Task 1). Cụ thể 4 thành phần như sau:

 1. Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài)
 2. Coherence and Cohesion ( Thống nhất và mạch lạc)
 3. Lexical Resource (Vốn từ)
 4. Grammatical Range and Accuracy (Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác)

Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích về tiêu chí đầu tiên Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài) hay còn gọi tắt là TA dành cho phần bài viết Writing task 1 – General Training. Tương tự như 3 tiêu chí còn lại, có mười mức điểm từ 0 tới 9 dành cho tiêu chí TA, với mỗi yêu cầu đặc trưng cụ thể cho từng thang điểm. Tác giả lựa chọn phân tích hai band điểm phổ biến nhất ở tiêu chí này là 6 và 7, từ đó đưa ra gợi ý một số cách để người học IELTS có thể cải thiện band điểm từ 6 lên 7 cho tiêu chí Task Achievement (TA) trong bài viết lá thư của IELTS Writing Task 1 – General Training.

Chi tiết tiêu chí TA của band 6 và 7 trong IELTS Writing Task 1 – General Training

Bảng quy định các yêu cầu của tiêu chí Task Achievement (TA)  trong band điểm 6 và 7, được phát hành và sử dụng bởi British Council (Hội đồng Anh), IDP cũng như đại học Cambridge (ESOL Examinations) cụ thể như sau: 

Band

Task Achievement

7

 • covers the requirements of the task 
 • (General Training) presents a clear purpose, with the tone consistent and appropriate 
 • clearly presents and highlights key features/bullet points but could be more fully extended 

6

 • addresses the requirements of the task  
 • (General Training) presents a purpose that is generally clear; there may be inconsistencies in tone  
 • presents and adequately highlights key features/bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate

Bảng trên có thể được dịch sang tiếng Việt như sau:

Thang điểm

Đáp ứng yêu cầu đề bài

7

 • bao quát được các yêu cầu của đề bài
 • trình bày mục đích rõ ràng, với giọng văn nhất quán và phù hợp
 • trình bày rõ ràng và làm nổi bật các đặc điểm/ các gạch đầu dòng nhưng vẫn có thể được mở rộng đầy đủ hơn

6

 • giải quyết các yêu cầu của đề bài
 • trình bày một mục đích tổng quan rõ ràng; có thể có sự mâu thuẫn trong giọng văn
 • trình bày và làm nổi bật đầy đủ các đặc điểm/ các gạch đầu dòng chính nhưng các chi tiết có thể không liên quan, không phù hợp hoặc không chính xác

Qua đó, người đọc có thể dễ dàng thấy được yếu tố Task Achievement trong phần thi IELTS Writing Task 1 – General Training xoay quanh 3 điểm lớn như sau: (1) Liên hệ các yêu cầu của đề bài, (2) Phần mục đích và giọng văn trong bài và (3) Các đặc điểm chính trong phần gạch đầu dòng (bullet points). Sự khác nhau trong band điểm 6 và 7 trong tiêu chí TA có thể được giải thích rõ ràng hơn qua bảng dưới đây:

 

Thang điểm 6

Thang điểm 7

Các yêu cầu của đề bài

 • Giải quyết các yêu cầu của đề bài, cụ thể là hoàn thiện 1 lá thư đầy đủ
 • Bao quát được các yêu cầu của đề bài, cụ thể là hoàn thiện 1 lá thư đầy đủ

Phần mục đích và giọng văn

 • Nêu được mục đích viết thư rõ ràng
 • Giọng văn chưa thống nhất
 • Nêu được mục đích viết thư rõ ràng
 • Giọng văn nhất quán và phù hợp

Các điểm chính 

 • Các gạch đầu dòng được trình bày đầy đủ
 • Có các chi tiết không liên quan, không phù hợp, hoặc không chính xác
 • Các gạch đầu dòng được trình bày rõ ràng và nổi bật
 • Các ý vẫn có thể triển khai mở rộng thêm

Ví dụ cụ thể

Các dạng bài Writing Task 1 – General Training

Đề bài IELTS Writing Task 1 – General Training thường yêu cầu thí sinh viết một lá thư với những mục đích và người nhận khác nhau. Dựa vào mục đích, ta chia bài viết IELTS Writing Task 1 – General Training thành 5 dạng như sau:

 • Thư mời/ hoặc trả lời lời mời
 • Thư phàn nàn
 • Thư xin lỗi
 • Thư đề nghị
 • Thư đăng ký

Thí sinh có thể nhận biết mục đích của lá thư thông qua việc phân tích đề bài. Tuy nhiên, dù có mục đích khác nhau, nhưng tất cả các lá thư đều cần có một chuẩn mực chung về hình thức, đặc biệt là phần giới thiệu mục đích viết thư cần được trình bày rõ ràng đầu tiên để có thể đạt được điểm từ thang 6 trở lên trong tiêu chí TA.

Ngoài ra, dựa vào đối tượng nhận lá thư mà giọng văn trong lá thư được chia thành hai loại:

 • Thư trang trọng (viết cho công việc)
 • Thư không trang trọng (viết cho bạn bè)

Thí sinh cần cẩn thận xác định giọng văn xuyên suốt lá thư để có thể đạt thang điểm 7, bởi nếu giọng văn không thống nhất trong lá thư sẽ khiến bài viết rơi xuống thang điểm 6 trong tiêu chí TA. Việc phân tích đề bài chính xác cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt điểm cao ở tiêu chí TA.

Xét ví dụ

Đề bài

You recently received a letter from a friend asking for advice about whether to go to college or to try to get a job. You think he/she should get a job.

Write a letter to this friend. In your letter:

Say why he/she would not enjoy going to college

Explain why getting a job is a good idea for him/her

Suggest types of job that would be suitable for him/her

Phân tích đề bài: đây là lá thư phản hồi, đưa ra lời khuyên cho một người bạn giữa việc nên đi đại học hay đi làm. 

 • Mục đích: lá thư đề nghị
 • Giọng văn: thư không trang trọng (viết cho bạn bè)

Bài viết thứ nhất với band điểm 6 cho tiêu chí Task Achievement

Dear John,

I am writing to reply to your letter asking for advice about whether to go to college or to try to get a job. I strongly recommend that trying to get a job is better for you for several reasons.

Firstly, there are some disadvantages of going to college. I think you would not enjoy it, because in a college, you could only meet people around your age. You must have already met such people in your junior high school and high school. 

Secondly, there are many advantages to getting a job. You can see many people from different ages at work. By talking with them, you can get a lot of knowledge of life and it would be good for you. Not only from people, you can also get important experience from working. 

Last but not least, I would like to suggest the types of jobs that would be suitable for you. I think you are good at talking with people, so the reception of company, school or hotel would be good. In conclusion, I should try to get a job for these reasons.

Bạn đã cập nhật lịch thi thử IELTS tháng này chưa?

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

I would very much like to know if this was helpful.

Good luck for you.

Bài viết thứ hai với band điểm 7 cho tiêu chí Task Achievement

Hello John,

I just got your letters and I think I can help you decide whether to go to college or to get a job. I think you should get a real job, and I’ll tell you the reasons why.

First, I’ll mention the disadvantages of going to college. I think you would not enjoy it, because in a college, you could only meet people who are around the same age as you. Also, college costs a huge amount of money, of course. I think it’s a waste of money to go to college.

Next, I’ll tell you why getting a job is a good idea for you. The most valuable point is experience. Unlike colleges, you can meet many people from different ages to gain more knowledge of life, and it would be helpful for you. Besides, you can gain hands-on experience from working. 

Lastly, the most suitable job for you I think is a receptionist for a company, school, hotel, because you are good at talking with people. You can meet not only colleagues but also many customers. If you would get a job at a hotel, you can use your English skills as well.

Hope my advice has helped.

Good luck.

Trên đây là ví dụ về hai bài viết có band điểm cho tiêu chí TA lần lượt là 6 và 7. Phần tiếp theo sẽ phân tích hai bài viết trên dựa vào các yếu tố trong tiêu chí TA đã được liệt kê trong phần trước.

 • Các yêu cầu của đề bài: Cả hai bài viết đều ở dưới dạng một lá thư hoàn chỉnh gồm phần mở thư, nội dung thư, và kết thư. Vì vậy cả hai bài viết đều có thể đạt tiêu chuẩn cho yếu tố đầu tiên trong thang điểm 6 và 7 cho tiêu chí TA.
 • Phần mục đích và giọng văn:

Giọng văn sẽ được xét xuyên suốt bài văn, nên để nhận xét chi tiết cho yếu tố giọng văn trong tiêu chí TA, ta cần xem xét kỹ từng phần và kết hợp các yếu tố khác. Dưới đây là đoạn trích của phần mục đích của hai bài văn trên và nhận xét của phần mục đích cùng với giọng văn trong phần này.

 

Bài viết thang điểm 6

Bài viết thang điểm 7

Phần mục đích

I am writing to reply to your letter asking for advice about whether to go to college or to try to get a job. I strongly recommend that trying to get a job is better for you for several reasons.

Nhận xét: 

 • Nêu rõ được mục đích đây là lá thư đề nghị dùng để phản hồi lại cho một người bạn
 • Giọng văn ở phần mục đích là trang trọng thể hiện qua những cụm từ như: “I am writing to reply” và “I strongly recommend that”, chưa đúng với phần phân tích đề bài ban đầu.

I just got your letters and I think I can help you decide whether to go to college or to get a job. I think you should get a real job, and I’ll tell you the reasons why.


Nhận xét:

 • Nêu rõ được mục đích đây là lá thư đề nghị dùng để phản hồi lại cho một người bạn
 • Giọng văn ở phần mục đích là không trang trọng bởi những phần viết tắt và ngôn từ gần với ngôn ngữ nói, đúng với phân tích đề bài ban đầu.
 • Các đặc điểm chính trong phần gạch đầu dòng (bullet points)

Các gạch đầu dòng

Thang điểm 6

Thang điểm 7

Say why he/she would not enjoy going to college

Firstly, there are some disadvantages of going to college. I think you would not enjoy it, because in a college, you could only meet people around your age. You must have already met such people in your junior high school and high school.


Nhận xét:

 • Đưa ra được lý do về việc không nên học ở trường là “gặp học sinh bằng tuổi”
 • Tuy nhiên chưa nêu được rõ việc gặp học sinh bằng tuổi sẽ có điểm tiêu cực là gì, ý này bị lặp lại ở câu tiếp theo.
 • Giọng văn vừa kết hợp giữa sự trang trọng và sự không trang trọng

First, I’ll mention the disadvantages of going to college. I think you would not enjoy it, because in a college, you could only meet people who are around the same age as you. Also, college costs a huge amount of money, of course. I think it’s a waste of money to go to college.

Nhận xét:

 • Đưa ra được lý do về việc không nên học ở trường: vì gặp học sinh bằng tuổi, và chi phí học đắt
 • Lý do 1: chưa nêu được rõ việc gặp học sinh bằng tuổi sẽ có điểm tiêu cực là gì
 • Lý do 2: học phí đắt và tốn tiền, Tuy nhiên  ý này vẫn có thể phát triển thêm.
 • Giọng văn thể hiện sự thân thiết, và không trang trọng của người viết bởi những từ đệm như “also” và “of course” 

Explain why getting a job is a good idea for him/her

Secondly, there are many advantages of getting a job. You can see many people from different ages at work. By talking with them, you can get a lot of knowledge of life and it would be good for you. Not only from people, you can also get important experience from working. 

Nhận xét:

 • Đưa được lý do về việc nên đi làm: vì gặp được người khác tuổi, và kinh nghiệm làm việc.
 • Các lập luận đưa ra có lý luận chặt chẽ, hợp lý.
 • Tuy nhiên, giọng văn dùng trong đoạn này vẫn trang trọng, không phù hợp với một bức thư gửi cho bạn bè.

Next, I’ll tell you why getting a job is a good idea for you. The most valuable point is experience. Unlike colleges, you can meet many people from different ages to gain more knowledge of life, and it would be helpful for you. Besides, you can gain hands-on experience from working.

Nhận xét:

  •  Đưa được lý do về việc nên đi làm: vì gặp được người khác tuổi, và kinh nghiệm làm việc.
  • Các lập luận đưa ra có lý luận chặt chẽ, hợp lý, tuy nhiên phần kinh nghiệm việc làm vẫn có thể triển khai sâu thêm, và cắt giảm phần giải thích của việc gặp người khác tuổi, để tránh sự lặp lại
 • Giọng văn dùng trong đoạn văn là không quá trang trọng

Suggest types of job that would be suitable for him/her

Last but not least, I would like to suggest the types of jobs that would be suitable for you. I think you are good at talking with people, so the reception of company, school or hotel would be good. In conclusion, I should try to get a job for these reasons.

Nhận xét:

 • Đưa được công việc gợi ý và lý do hợp lý cho gợi ý đó
 • Tuy nhiên, giọng văn dùng trong đoạn này vẫn thể hiện sự trang trọng, và câu kết đoạn không cần thiết

Lastly, the most suitable job for you I think is a receptionist for a company, school, hotel, because you are good at talking with people. You can meet not only colleagues but also many customers. If you would get a job at a hotel, you can use your English skills as well.

Nhận xét:

 • Đưa được công việc gợi ý và lý do hợp lý cho gợi ý đó
 • Giọng văn dùng trong đoạn này không trang trọng, và có sự mở rộng trong lập luận.
Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

Cách xây dựng thang điểm 6 và 7 trong tiêu chí TA của bài IELTS Writing Task 1 – General Training

Qua hai ví dụ trên, người đọc rút ra được những phương pháp để đạt được thang điểm mong muốn cho tiêu chí TA trong lá thư của bài IELTS Writing Task 1 – General Training như sau:

 • Đầu tiên, viết đúng yêu cầu của bài là một lá thư chuẩn định dạng gồm mở thư, mục đích thư, nội dung chính của thư trả lời đủ ba điểm lớn, và kết thư
 • Bước thứ 2, phân tích kỹ đề bài để xác định đúng được mục đích thư và giọng văn phù hợp cho lá thư
 • Sau đó, phần mục đích phải được trình bày rõ ràng và đúng với phân tích đề bài

Thang điểm 6:

 • Các lập luận trong bài văn có thể chưa phù hợp, liên quan, hoặc chưa chính xác nhưng các ý chính ở ba điểm lớn trong đề bài cần được bao quát hết
 • Giọng văn trong thang điểm 6 có thể chưa thống nhất xuyên suốt bài viết, nhưng vẫn cần sự chính xác ở một vài phần trong bài viết.

Dựa theo những phương pháp để đạt được thang điểm 6 trong tiêu chí TA ở trên, ta có thể cải thiện hơn để đạt được thang điểm 7 như sau:

 • Các lập luận phải liên quan, và phù hợp với nhau, đôi chỗ có thể triển khai chưa đầy đủ.
 • Giọng văn cần thống nhất xuyên suốt bài viết. Để làm được điều này, thí sinh không chỉ xác định đúng đối tượng nhận thư trong bước phân tích đề, mà còn cần phân biệt đúng hai giọng văn. Cụ thể như sau:

Giọng văn trang trọng

Giọng văn không trang trọng

 • Không sử dụng các cụm từ viết tắt
 • Tránh sử dụng ngôn ngữ nói
 • Khai thác các nguồn từ vựng và các kiểu diễn đạt phức tạp hơn
 • Sử dụng các cấu trúc câu bị động, làm cho câu đó trở nên chuyên nghiệp hơn và ít mang tính cá nhân hơn 
 • Nên sử dụng các cụm từ viết tắt (ví dụ: can’t, won’t, haven’t)
 • Gửi thông điệp bằng giọng điệu cá nhân và thường sử dụng ngôn ngữ nói.
 • Sử dụng các cấu trúc câu chủ động hơn và có thể đặt câu hỏi trực tiếp

Kết luận

Thông qua bài viết trên, người đọc có thể nắm rõ được sự khác nhau giữa thang điểm 6 và 7 ở tiêu chí TA trong phần IELTS Writing Task 2 – General Training, để từ đó người học có thể áp dụng những cách gợi ý để nâng cao band điểm mong muốn trong quá trình tự học và tự rèn luyện.

Tư vấn và giải đáp chương trình học