Reading Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Intensive Reading có thể được coi là phương pháp đọc – hiểu của người Việt mình. Khi đọc một văn bản, điều cốt yếu là phải hiểu được bài viết,…

Intensive Reading có thể được coi là phương pháp đọc – hiểu của người Việt mình. Khi đọc một văn…

  Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu ý: Số tiêu đề luôn nhiều hơn số đoạn…

  Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung.…

luyen thi ielts

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary completion: Tóm tắt của toàn bộ bài Tóm tắt của…

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary…

luyen thi ielts

Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu ý: Số tiêu đề luôn nhiều hơn số đoạn trong…

Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu…

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain