Reading Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary completion: Tóm tắt của toàn bộ bài Tóm tắt của…

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary…

luyen thi ielts

Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu ý: Số tiêu đề luôn nhiều hơn số đoạn trong…

Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu…