Writing Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Line Chart là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua…

Line Chart là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường biểu diễn cho…

Many employers find that their new employees lack sufficient interpersional skills such as lack of ability to work with colleagues as a team. What are the causes? Can you suggest…

Many employers find that their new employees lack sufficient interpersional skills such as lack of ability to work with colleagues…

luyen thi IELTS

These days, a great number of children prefer spending time on computer games rather than on sports. Why is it? Is it a positive or negative development?   Dàn ý…

These days, a great number of children prefer spending time on computer games rather than on sports. Why is it?…

In many cities, there is little control on the design and construction of new houses, so people can build houses in their own styles rather than building them with the…

In many cities, there is little control on the design and construction of new houses, so people can build houses…

Some people think that sending criminals to prison is not effective. Education and job training should be used instead. Do you agree or disagree?   Bài mẫu Some people believe…

Some people think that sending criminals to prison is not effective. Education and job training should be used instead. Do…

1. Thêm “s” sau million, thousand, billion khi miêu tả số liệu Nhớ rằng khi có số liệu đi kèm, không bao giờ để “s” sau các từ “hundred”, “thousand”,…

1. Thêm “s” sau million, thousand, billion khi miêu tả số liệu Nhớ rằng khi có số liệu đi kèm,…

luyen thi ielts

Lưu ý: những cách thay thế này không phải “xịn” hơn mà những từ này diễn đạt sắc thái cụ thể hơn từ good. Vấn đề của từ good trong…

Lưu ý: những cách thay thế này không phải “xịn” hơn mà những từ này diễn đạt sắc thái cụ…

IELTS Special Journal – Tạp chí IELTS chuyên sâu Writing và Speaking IELTS Special Journal 2019 là tài liệu tổng hợp và phân tích đề thi IELTS Writing & Speaking…

IELTS Special Journal – Tạp chí IELTS chuyên sâu Writing và Speaking IELTS Special Journal 2019 là tài liệu tổng…

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain