Kết quả thi thử IELTS 07/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 07/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 7 7 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z002 3.5 5 4 4.5 5 4.5 4.5
Z003 6.5 7.5 0 6 6.5 5.5 5
Z004 6.5 6.5 6.5 5 5.5 5 6
Z005 6.5 6.5 6 5 5 5 6
Z006 7.5 7 6 6.5 7 6.5 7
Z007 4.5 5.5 6 5 5 5 5.5
Z008 7.5 8.5 6 6.5 7 6 7
Z009 5.5 5.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z010 6.5 5.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z011 5.5 4.5 6 5 4.5 5 5.5
Z012 6 6 6 3.5 5.5 2.5 5.5
Z013 6.5 7.5 6.5 6 6 6 6.5
Z015 6 6 6 6 6 6 6

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 6.5 6 5 6 5.5 6 6
Z102 5.5 5 6 6 5.5 6 5.5
Z103 6.5 8 6.5 6 5.5 6 7
Z104 7 5.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z105 5.5 6.5 6.5 6 6 6 6
Z106 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z107 7.5 6.5 7.5 6.5 6 6.5 7
Z108 6.5 7 7 7 7 7 7
Z109 6.5 6 6 5 5 5 6
Z110 6.5 6 7.5 5.5 5 5.5 6.5
Z111 7 7 6 5.5 5 5.5 6.5
Z112 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z113 8 7.5 0 6 6 6 5.5
Z114 4.5 5 5.5 5 5 5 5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 5.5 6 6.5 6 5.5 6 6
Z002 5 5 5.5 4.5 5 4.5 5
Z003 5 5 6 5 4 5.5 5.5
Z004 5 5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z006 5.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z008 3 4 4.5 4 4.5 4 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 5.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z063 6 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z064 6 6.5 5 5 5.5 5 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 4 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z102 4.5 5 5.5 5 5.5 5 5
Z104 6.5 7 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z105 5 6 6 6 6 6 6