Kết quả thi thử IELTS 15/08/2020 tại Anh Ngữ ZIM

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 15/08/2020.

  • Giải nhất ở cụm thi Hà Nội: Z01003
  • Giải nhất ở cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z105

 

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z01001 5.5 4.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z01003 7.5 8 7.5 7 7.5 6.5 7.5
Z01004 7.5 6 7.5 6.5 7 6.5 7
Z01005 6.5 6.5 7 6 5.5 6 6.5
Z01006 7.5 8 6.5 6.5 7 6 7
Z01007 7.5 6 5.5 5 5 5 6
Z01008 7.5 5.5 6.5 6 6 6 6.5
Z01009 5.5 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z01010 6 6.5 6 6.5 6 4.5
Z01011 6.5 5.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z01012 8.5 7.5 7.5 7 6.5 7 7.5
Z01013 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z01014 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z01015 6.5 7 6.5 5 5 5 6.5
Z01016 4.5 5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z01017 7 6.5 7 5.5 5 5.5 6.5
Z01018 5.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5
Z01019
Z01021 6.5 6 5.5 5 5 5 6
Z01022 5.5 4 5.5 5 5 5 5
Z01023 5.5 5 5 1.5 4 4.5
Z01024 4.5 4 5 4 5 3.5 4.5
Z01025 4.5 3.5 5 2 6 4
Z01026 5.5 4 5 3.5 4.5 3 4.5
Z01027 5.5 5 4 4.5 6 3.5 5
Z01028 5 5 4 5.5 6 5 5
Z01029 6.5 6 6 6 5.5 6 6
Z01030 5.5 4 5.5 6 6.5 6 5.5
Z01031 5.5 5 6 5 5 5 5.5
Z01032 5.5 6 7.5 5.5 5 6 6
Xem thêm  Kết quả thi thử IELTS 14/09/2019 tại Anh Ngữ ZIM

 

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z02001 7.5 7.5 6.5 7 6.5 7 7
Z02002 6.5 8 5.5 6.5 7 6 6.5
Z02003 6.5 7 7 6 6 6 6.5
Z02004 6.5 5.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02005 4.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5
Z02006 7 7 7 5.5 6 5.5 6.5
Z02007
Z02008 6.5 6 5 6 6.5 6 6
Z02009 6 6.5 7 6 5.5 6.5 6.5
Z02010 5 5.5 6 6 5.5 6 5.5
Z02011 6.5 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z02012 7.5 6.5 7 7 6.5 7 7
Z02013 8 7 6 6 6.5 5.5 7
Z02014 5.5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z02015 6 6 6.5 6 5.5 6 6
Z02016 8.5 8 7 7 7 7 7.5
Z02017 5.5 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z02018 7 6.5 7 6 6 6 6.5
Z02019 5.5 5 6.5 5.5 6 5.5 5.5
Z02020 6 5.5 6.5 6 6.5 6 6
Z02021 6.5 6 6 6.5 6 6.5 6.5
Z02022 6.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z02023 6 6 6 5 5.5 5 6
Z02024 7.5 7 7.5 5.5 5 5.5 7
Z02025 5.5 6 6.5 5 5 5 6
Z02026 5 5 6 5 5.5 5 5.5
Z02027 6 4.5 4.5 4 5 4
Z02028 6.5 6 6.5 5 5 5 6
Z02029 6 5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z02030 6.5 6.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z02031 5.5 2.5 4.5 3.5 4 3.5 4
Z02032 7.5 8 7 6 5.5 6 7

 

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z03002 5 4.5 5.5 5 5 5 5
Z03004 6.5 4 5.5 5 5.5 5 5.5
Z03005 5.5 5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z03006 4 5.5 3.5 3 3.5 3.5
Z03007 4.5 5 5 5 5.5 4.5 5
Z03008 7 7 6.5 6 6 6 6.5
Z03009 7 5.5 7 5 4 5.5 6
Xem thêm  Kết quả thi thử IELTS 26/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM

 

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 3 4.5 5.5 5 5 5 4.5
Z062 3 4.5 4 4.5 4.5 4.5 4
Z065 3.5 4.5 4.5 5 6 4.5 4.5
Z066 3.5 6 6 7 7 7 5.5
Z067 5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5

 

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 4.5 5.5 4.5 5.5 5 5.5 5
Z102 6 6.5 6.5 5 4.5 5.5 6
Z103 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z104 3.5 5 4 4.5 4 3
Z105 7 8.5 7 7 6.5 7 7.5
Z106 4.5 4.5 6 5 5.5 5 5
Z107 5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Z108 6.5 6.5 7.5 6.5 7 6.5 7
Z110 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z111 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z112 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z113 5 5.5 2.5
Z114 5.5 5.5 6.5 6.5 7 6 6

 

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z06002 6 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z06004 3.5 3.5 5 3.5 3.5 3.5 4
Z06005 6.5 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z06006 6 6.5 7.5 6.5 6 6.5 6.5
Z06007 7 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z06008 2.5 1 1 1 1