Kết quả thi thử IELTS 17/08/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 17/08/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 17/08/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z012 7.5 6.5 7.5 6 5 6.5 7
Z020 6.5 6.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z026 6.5 6 6.5 6 5.5 6 6.5
Z015 6.5 6.5 6 6 6 6 6.5
Z004 6 7.5 5.5 6 5.5 6 6.5
Z001 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6 6
Z028 4.5 6.5 7 5 5.5 4.5 6
Z024 6 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z018 5.5 4 6 5.5 5 5.5 5.5
Z027 6 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z008 6.5 5.5 4 5 5 5 5.5
Z029 5.5 5 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z021 5.5 4.5 4.5 5.5 5 5.5 5
Z007 5.5 4 5.5 5 4.5 5 5
Z002 5 5 5 5 4.5 5.5 5
Z005 5.5 4.5 5 5 6 4.5 5
Z016 5.5 4.5 5.5 4 0 6 5
Z009 4 4 5.5 5 4.5 5 4.5
Z006 5 2 5.5 5 4.5 5 4.5
Z014 4 4.5 5.5 4.5 4 4.5 4.5
Z010 4.5 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Z030 4.5 4 4 4.5 5 4.5 4.5
Z017 3.5 2.5 5 4 1 5.5 4
Z025 5.5 2.5 5 3.5 0 5.5 4
Z003 4 4 3.5 3.5 4 3 4
Z013 3.5 3 3 4 4.5 4 3.5
Z022 5 4.5 0 0 0 0 2.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Nguyễn Minh Tâm, Số Báo Danh Z165

Giải nhì: Nguyễn Tài Tâm, Số Báo Danh Z120

Giải ba: Lê Minh Hương, Số Báo Danh Z101

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z165 7.5 7 8.5 6 6.5 6 7.5
Z120 8 8 7.5 6 6 6 7.5
Z101 6.5 6.5 7 7 6.5 7.5 7
Z127 7.5 7.5 6.5 7 7.5 6.5 7
Z128 7.5 6.5 6 7 7 7 7
Z105 7.5 7 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z155 8 6.5 7.5 6.5 7 6.5 7
Z156 8 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z112 7 6 7.5 6.5 6 7 7
Z169 7.5 7 8 6 6 6 7
Z163 7.5 7.5 7.5 6 6.5 5.5 7
Z130 6.5 6 7 6.5 7 6.5 6.5
Z164 7.5 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z116 6.5 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z109 6.5 6 7 6 6.5 6 6.5
Z117 7 6 6.5 6 6.5 6 6.5
Z129 7.5 7 6 6 6.5 6 6.5
Z152 7.5 6.5 6 6 6 6 6.5
Z111 7.5 6.5 5.5 6 5.5 6 6.5
Z160 7.5 5.5 7.5 5.5 6 5 6.5
Z114 7 5 6.5 6 5.5 6 6
Z110 6 5.5 6 6 5.5 6 6
Z103 6.5 6.5 5.5 6 6 6 6
Z115 5.5 6 5.5 6 5.5 6 6
Z162 6 5.5 5.5 6 5.5 6 6
Z168 6.5 5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z125 6 6 6 5.5 5 5.5 6
Z166 6.5 5.5 6 5.5 6 5.5 6
Z167 6.5 6 5.5 5 4 5.5 6
Z113 6.5 6.5 7 4 0 6 6
Z119 7 4 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z153 6 5 5.5 5.5 5 6 5.5
Z151 5.5 4 6.5 5 5.5 5 5.5
Z123 5.5 6 6 5 5 5 5.5
Z118 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z159 7.5 6 0 7 7.5 7 5
Z102 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z124 5.5 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z131 5.5 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z126 5 4 6 4.5 5 4 5
Z161 5.5 3.5 5.5 4.5 6 4 5
Z154 5.5 4 5 4.5 5 4.5 5
Z157 7 5 0 6.5 8 6 4.5
Z107 6 5.5 0 6 6 6 4.5
Z104 7 5 0 5.5 6 5.5 4.5
Z158 3.5 3 5.5 5 5.5 5 4.5
Z121 4 2.5 4.5 5 5 5 4
Z122 4 3.5 3.5 4.5 5 4.5 4
Z108 3.5 3 5 4 3 4.5 4
Z106 4 3.5 0 5 5 5 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Phạm Đức Trung, Số Báo Danh Z018

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z018 7 7.5 7.5 6.5 6 7 7
Z011 8 7 6.5 6 5.5 6.5 7
Z026 6.5 9 6 5.5 5.5 5.5 7
Z032 7 6 7 6.5 6 6.5 6.5
Z007 7 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z003 6 5.5 7.5 5.5 5.5 5.5 6
Z027 7 5.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z019 6 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z024 6 5.5 6.5 5 5 5 6
Z034 6.5 5 6.5 5 4.5 5.5 6
Z016 7 5.5 6 4.5 5 4 6
Z006 6 3.5 6.5 6.5 6 6.5 5.5
Z002 5.5 4.5 6.5 6 5.5 6 5.5
Z036 6 4 6.5 6 6.5 6 5.5
Z014 5.5 5 6.5 5.5 4 6 5.5
Z008 5.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z015 7 3.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z009 6 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z021 6 4.5 6 4.5 5.5 4 5.5
Z013 5 5 6 4.5 6 4 5
Z028 5 4.5 6 4.5 4.5 4.5 5
Z029 6.5 5 0 6 4.5 6.5 4.5
Z005 3 3.5 4 5.5 5.5 5.5 4
Z004 4 3 4 4.5 4.5 4.5 4
Z025 4.5 3 0 4 4 4 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhì: Chung Quế Anh, Số Báo Danh Z084

Giải ba: Hồ Ngọc Thương, Số Báo Danh Z065

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z084 7.5 6 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z065 7 8 7 6.5 7.5 6 7
Z067 8 6.5 6.5 6.5 7 6.5 7
Z066 6.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z062 7 5.5 6 6 6.5 6 6
Z068 6.5 5 6 6 6 6 6
Z083 6 5 6 6 5.5 6 6
Z064 6.5 5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z086 6 4.5 6.5 5.5 6 5.5 5.5
Z061 5 3 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z085 5.5 5 5 4.5 6 4 5
Z081 6 4.5 6.5 6 6.5 4.5
Z082 5.5 5 5.5 5 5.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z127 5.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5
Z106 6.0 6.0 8.0 6.0 5.5 6.0 6.5
Z107 6.5 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5
Z110 7.0 6.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5
Z105 6.0 5.0 6.5 5.5 5.0 5.5 6.0
Z104 6.5 6.5 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0
Z123 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5 5.0 6.0
Z115 5.5 6.0 7.0 5.0 5.0 5.0 6.0
Z103 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5
Z131 4.5 5.5 6.5 5.0 5.5 5.0 5.5
Z126 5.5 5.5 6.0 4.5 5.5 4.0 5.5
Z128 6.0 6.0 5.5 4.5 5.0 4.0 5.5
Z124 4.5 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 5.0
Z108 6.0 8.0 0.0 5.5 5.5 5.5 5.0
Z132 4.0 5.5 5.0 5.0 5.5 5.0 5.0
Z113 5.5 6.5 0.0 5.5 6.0 5.5 4.5
Z114 3.5 4.0 6.0 4.5 4.0 5.0 4.5
Z130 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
Z109 5.0 5.0 0.0 6.0 6.5 6.0 4.0
Z122 5.5 4.5 0.0 5.5 5.0 5.5 4.0
Z125 5.5 4.5 0.0 5.5 5.5 5.5 4.0
Z101 5.0 5.0 0.0 5.0 5.5 5.0 4.0
Z116 4.5 4.5 0.0 4.5 4.0 4.5 3.5
Z111 3.5 3.5 4.5 1.5 5.0 0.0 3.5
Z129 4.0 4.0 0.0 4.5 5.0 4.0 3.0