Kết quả thi thử IELTS 22/6/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Trường Anh Ngữ Học Thuật

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 22/6/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 22/6/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhì: Lã Thị Hồng Hải, Số Báo Danh Z019

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z019 6 8.5 7 6.5 7 6.5 7
Z051 6 8.5 6.5 6.5 7 6.5 7
Z068 7.5 7 6.5 6.5 6 6.5 7
Z062 6.5 9 7 6 6.5 6 7
Z013 6 9 7 6 6.5 6 7
Z064 7.5 8.5 5 6 5.5 6 7
Z056 5.5 7 6 6.5 6 6.5 6.5
Z069 6.5 7 7 6 6.5 6 6.5
Z003 6 6.5 7 6 6.5 5.5 6.5
Z065 5.5 8.5 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z008 5.5 8 6.5 6 5.5 6 6.5
Z067 5.5 8 5.5 6 5.5 6 6.5
Z015 6 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z057 5.5 8 7.5 5 5.5 4.5 6.5
Z010 5.5 5.5 6 6.5 6 6.5 6
Z023 5.5 7 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z022 5.5 7 6 6 5.5 6 6
Z021 5.5 6.5 6 6 5 6.5 6
Z028 5.5 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z063 5 6.5 7 5.5 6 5.5 6
Z011 5.5 6.5 6.5 5.5 6 5 6
Z029 6 7 4.5 5.5 5 6 6
Z030 4.5 5.5 6 6 5.5 6 5.5
Z004 4 6.5 5.5 6 6 6 5.5
Z052 4 6 6.5 5.5 5 5.5 5.5
Z016 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z061 4.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z026 4.5 6 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z059 5 7 4.5 5.5 6 5.5 5.5
Z058 4 7 6 5 5.5 4.5 5.5
Z025 4.5 6 6.5 4.5 6 4 5.5
Z027 5 7.5 0 7 7 7 5
Z012 4.5 4 6.5 5.5 6 5 5
Z017 4 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5
Z002 4 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z018 4.5 5 5 5.5 6 5 5
Z054 4 5.5 5 5.5 6 5 5
Z024 4 5 6 5 5.5 5 5
Z007 5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5
Z009 5 5.5 6 4 4.5 4 5
Z014 5.5 7 0 6 6 6 4.5
Z066 5 6.5 0 6 6 6 4.5
Z020 3 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z005 5.5 6 0 5 5 5 4
Z055 3 5 0 5 5 5 3.5
Z006 4.5 0 0 6.5 6 6.5 3

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Nguyễn Hùng Long, Số Báo Danh Z127

Giải ba: Lê Thúy Hà, Số Báo Danh Z107

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z127 6.5 7 7.5 7 6.5 7 7
Z107 6.5 7.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z103 6.5 8 6 6.5 7 6.5 7
Z116 6.5 8.5 6.5 6 6.5 6 7
Z101 6 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z128 5.5 6.5 7 6.5 6 6.5 6.5
Z122 5.5 7 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z131 5.5 7 6.5 6 6.5 6 6.5
Z118 6.5 9 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z114 5 7 5.5 6.5 6 6.5 6
Z126 4.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z130 5.5 6.5 6 5.5 6 5 6
Z102 5.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z125 5.5 7 5.5 5 5 5 6
Z105 6 8 6.5 4 6.5 3 6
Z115 6 7 5.5 6 6 6 6
Z123 4.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5
Z129 5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z120 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z110 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z121 4 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z111 5.5 7 0 6.5 6.5 6.5 5
Z124 4 5.5 4.5 5 6 4.5 5
Z109 4 4 5 2.5 0 3.5 4
Z117 3.5 3.5 3.5 4 4.5 4 3.5
Z108 3 3.5 0 4.5 4.5 4.5 3
Z119 2.5 3.5 0 1.5 4.5 0 2

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z027 5 8.5 7 6 6.5 5.5 6.5
Z001 5.5 7.5 6 6 6.5 6 6.5
Z028 5.5 8.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z038 5.5 7 6 6 6.5 5.5 6
Z002 5.5 6 6 6 6 6 6
Z006 5 6.5 6 6 6 6 6
Z004 5 7 5.5 6 6 6 6
Z029 5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z007 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z012 4.5 7 6 5 5 5 5.5
Z031 4.5 6.5 6 5 5 5 5.5
Z030 5 7.5 6.5 6 6.5 5
Z015 5 8 6 6.5 6 5
Z017 4 5 6 5.5 6 5.5 5
Z020 4 4.5 6 5.5 6 5 5
Z011 3.5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z003 3.5 6 5.5 5 5.5 5 5
Z033 3.5 5 5.5 5 5 5 5
Z034 3.5 5 5.5 5 5.5 5 5
Z009 4 5.5 6 4.5 4.5 4.5 5
Z016 3.5 6 5 4.5 4.5 4.5 5
Z022 5 7.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z026 3 5.5 4.5 5 5.5 5 4.5
Z032 3.5 5.5 3 5 5.5 5 4.5
Z024 3 4 5.5 4.5 5 4.5 4.5
Z019 4 7 5.5 6 5 4
Z023 5 6 5.5 6 5.5 4
Z018 2.5 4.5 3 5 5.5 5 4
Z025 3.5 4.5 4 4 4.5 3.5 4
Z014 3 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5
Z035 3 4 5 5 5 3
Z021 4.5 6 0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhất: Trần Hoàng Phúc, Số Báo Danh Z068

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z068 7 7.5 7.5 6.5 6 6.5 7
Z066 6.5 8 6 6 5.5 6.5 6.5
Z084 5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z069 5 6.5 7 6 5.5 6 6
Z073 5 6 7 6 5.5 6 6
Z083 4.5 7 6.5 6 5.5 6.5 6
Z070 5 6.5 6 5.5 5 5.5 6
Z074 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z075 5 6.5 6 5 5.5 5 5.5
Z076 6 6 4 5 5 5 5.5
Z085 4 4.5 5 5 4.5 5 4.5
Z065 4 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z071 4 3 4.5 5 5.5 5 4
Z086 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5
Z067 4.5 5.5 4.5 5.5 4 3.5
Z062 1 3.5 2 2.5 1 3.5 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Nguyễn Thị Lộc Minh, Số Báo Danh Z106

Giải ba: Phạm Nguyễn Nhật Minh, Số Báo Danh Z102

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z106 5 8 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z102 5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z101 5.5 7 6.5 6.0 6 6 6.5
Z130 6.5 8 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z103 5 6 6 6.5 6.5 6.5 6.0
Z107 5.5 6.5 6.5 6.0 5.5 6 6.0
Z110 4.5 6.5 6.5 6.0 6 6 6.0
Z105 5.5 6 6 6.0 6.5 5.5 6.0
Z108 6 6.5 5 6.0 6.5 5.5 6.0
Z121 4.5 8.5 6 5.5 5 5.5 6.0
Z125 4 6 5 5.0 4.5 5 5.0
Z128 5 7 0 5.5 6 5 4.5
Z124 4.5 6.5 5.5 0 0 0 4.0
Z122 3 6 0 5.5 5.5 5.5 3.5