Kết quả thi thử IELTS 24/08/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 24/08/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 24/08/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Lê Nhật Thắng, Số Báo Danh Z003

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z003 7 8.5 6.5 7 7.5 7 7.5
Z022 6.5 9 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z010 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z015 6.5 7.5 7 6 5.5 6 7
Z011 5.5 7.5 5.5 7 7 7 6.5
Z006 6 7.5 7 5.5 6 5.5 6.5
Z020 5.5 7 6 5.5 6 5.5 6
Z016 5.5 6.5 6 5.5 6.5 5 6
Z021 6 7.5 5.5 5.5 5 5.5 6
Z012 5.5 7 5.5 5.5 5 6 6
Z013 5.5 7 6 4.5 3 5 6
Z017 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z007 5 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z008 5.5 6 5 5.5 6 5.5 5.5
Z014 4.5 5.5 5 5.5 6 5.5 5
Z009 4 5 5 5.5 5 6 5
Z002 4 6 4.5 5 5 5 5
Z005 4 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z004 3.5 4 4.5 4 4 4 4

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhì: Hồ Khánh Ly, Số Báo Danh Z122

Giải ba: Nguyễn Đăng Khoa, Số Báo Danh Z111

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z122 7 9 7 6 5.5 6.5 7.5
Z111 7 8 7 6.5 7 6 7
Z176 7 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z156 7 8 6 6.5 7 6.5 7
Z109 6 8.5 6 6.5 6 7 7
Z127 6.5 8.5 7.5 6 6 6 7
Z112 6.5 8.5 6 6 5.5 6 7
Z167 6 9 6 6 6 6 7
Z181 6.5 9 5.5 6 6 6 7
Z115 7 7.5 7 5.5 6 5.5 7
Z118 6.5 9 6.5 5.5 5.5 5.5 7
Z114 5.5 8.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z117 6.5 6 6 6.5 7 6.5 6.5
Z174 7.5 7 5 6.5 6 6.5 6.5
Z104 5.5 7.5 6.5 6 6 6 6.5
Z106 5.5 9 6 6 5.5 6 6.5
Z116 6 8 6 6 5.5 6 6.5
Z125 6 8 7 5.5 4.5 6 6.5
Z154 5.5 7.5 7 5.5 6 5.5 6.5
Z152 6.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z160 6.5 8 6 5.5 6 5.5 6.5
Z103 5.5 8.5 6 5.5 6 5.5 6.5
Z159 6.5 7.5 6 5.5 6 5 6.5
Z151 6.5 7.5 6.5 5 5 5 6.5
Z162 6 7.5 6.5 5 5.5 5 6.5
Z108 4.5 6.5 6 6.5 6 6.5 6
Z119 5 7.5 6 6 6.5 6 6
Z157 5 7 6 6 6 6 6
Z178 5 7.5 5.5 6 6 6 6
Z120 6.5 7 5 6 5.5 6 6
Z177 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z173 5.5 6 6.5 5.5 5 5.5 6
Z131 4.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z164 5.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z166 6 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z123 5.5 8 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z170 5.5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z171 5.5 7 5.5 5.5 6 5.5 6
Z101 5.5 6.5 6 5 5 5 6
Z107 5.5 6.5 6 5 5.5 5 6
Z129 6 6 6 5 5 5 6
Z102 5.5 7.5 5.5 5 5.5 5 6
Z172 0 9 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Z175 4.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5
Z169 4.5 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z179 4.5 5 6.5 5 4.5 5 5.5
Z113 5 6.5 6 5 5 5 5.5
Z163 4.5 7 6 5 5.5 5 5.5
Z161 4.5 6.5 6 5 5.5 5 5.5
Z105 4 6.5 5.5 5 5.5 4.5 5.5
Z110 5.5 7 4.5 5 5 5 5.5
Z182 4.5 6 6.5 4.5 5 4.5 5.5
Z121 5.5 6.5 6 4.5 5 4 5.5
Z168 5 6 5.5 4.5 4 4.5 5.5
Z180 3.5 6 4 4.5 5 4.5 4.5
Z130 5 5 0 6 5.5 6 4
Z124 5 6.5 0 5 5 5 4
Z153 2.5 5.5 0 4.5 5 4.5 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Đỗ Kim Tùng, Số Báo Danh Z025

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z025 8 8.5 7 5.5 6 5.5 7.5
Z006 6.5 9 7 6 6.5 6 7
Z004 6 8 6.5 6 6 6 6.5
Z009 6.5 7.5 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z017 6 7 6 6 6 6 6.5
Z005 5.5 8.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z029 6 9 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z020 5.5 8 6 5.5 6 5.5 6.5
Z007 6 8.5 6 5 4.5 5 6.5
Z008 5.5 6.5 6 6 6.5 5.5 6
Z021 4 7 6 6 5.5 6 6
Z018 6 7 6 5.5 5 6 6
Z032 6 7 6 5 5.5 5 6
Z019 5 7 6 5 6 4.5 6
Z033 6.5 7 6 4.5 5 4 6
Z013 5 7.5 6 4.5 4.5 4.5 6
Z024 5 5 6 6 5.5 6 5.5
Z010 4.5 6.5 6 5 5 5 5.5
Z031 5 6 6 5 5 5 5.5
Z015 5 7 5.5 5 5.5 5 5.5
Z001 4.5 6.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z012 5.5 8 6 3 3.5 3 5.5
Z027 4.5 6 5 5 5.5 5 5
Z030 4.5 5 5 5 4 5.5 5
Z016 4 5.5 5.5 4.5 5 4.5 5
Z028 3 5 5.5 5 5 5 4.5
Z003 3.5 4.5 6 4.5 5.5 4 4.5
Z011 3.5 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z014 4.5 4.5 6.5 3 3.5 3 4.5
Z026 3.5 6.5 5 0 4
Z002 3 4 3.5 3.5 4 3.5 3.5
Z022 5.5 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z065 7 8.5 6.5 5.5 6 5.5 7
Z086 6 8 6.5 6 7 5.5 6.5
Z083 6 7.5 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z064 6 8 7 5 4 5.5 6.5
Z085 7 8.5 6.5 3.5 4 3 6.5
Z081 5 8 6.5 5 4.5 5 6
Z067 5 8 6 4.5 4 5 6
Z069 5.5 8 6 6.5 6 5
Z084 5.5 7.5 5 5 5 4.5
Z082 5 7.5 5 5 5 4.5
Z063 4 5 5 3.5 3 4 4.5
Z070 4 6.5 4.5 3 5.5 4
Z061 4.5 5 3 3 3 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Phạm Quốc Thanh, Số Báo Danh Z127

Giải ba: Dư Nguyễn Phương Anh, Số Báo Danh Z125

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z127 6.5 9.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5
Z125 6.0 9.0 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0
Z133 7.0 7.5 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0
Z108 6.0 8.0 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0
Z107 6.0 8.0 7.0 6.0 6.5 6.0 7.0
Z110 5.0 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5
Z111 5.0 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Z116 5.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Z122 5.0 7.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0
Z114 6.0 6.5 6.5 5.5 4.5 6.0 6.0
Z124 5.0 8.0 6.0 4.5 5.0 4.5 6.0
Z126 6.0 7.5 5.5 4.5 5.0 4.0 6.0
Z103 4.5 5.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5
Z109 5.0 7.0 5.5 5.0 5.5 5.0 5.5
Z113 4.5 6.5 5.5 5.0 5.5 5.0 5.5
Z117 5.0 7.0 6.0 4.5 6.0 4.0 5.5
Z131 4.0 5.5 5.5 4.0 3.5 4.0 5.0
Z130 5.0 6.5 5.0 3.5 4.0 3.5 5.0
Z128 4.5 5.0 6.5 3.0 3.0 3.0 5.0
Z134 6.0 6.5 0.0 5.5 6.0 5.5 4.5
Z104 6.0 6.0 0.0 5.5 6.0 5.5 4.5
Z123 4.5 6.0 5.0 3.0 6.0 1.5 4.5
Z121 4.5 4.5 3.0 4.0 4.5 4.0 4.0
Z112 5.5 7.0 0.0 3.5 5.0 3.0 4.0
Z105 3.5 4.5 0.0 5.5 5.0 5.5 3.5
Z135 4.0 5.0 0.0 5.0 5.5 4.5 3.5
Z132 4.5 6.0 0.0 4.0 4.0 4.0 3.5

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain