Kết quả thi thử IELTS 28/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 28/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5.5 5.5 0 6 6.5 5.5 4.5
Z102 4 3.5 4.5 3.5 4 3.5 4
Z103 6 6 5.5 6 6.5 5.5 6
Z104 5.5 5 6.5 5.5 6 5.5 5.5
Z105 6.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z106 7 6.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z107 6 6.5 6.5 6.5 7 6 6.5
Z108 6.5 6 6 6 6 6 6
Z109 6 5.5 5.5 5.5 6 5 5.5
Z110 6 5 7 5 5 5 6
Z111 5.5 6 6 5.5 5 5.5 6
Z112 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z113 6.5 6 5 6 5.5 6 6

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 4 5.5 6 4.5 4 5 5
Z062 7 6.5 7 6 5.5 6.5 6.5
Z063 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z065 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5 5.5 5 4.5 5 4.5 5
Z102 5 6.5 5 5 5 5 5.5