Kết quả thi thử IELTS 31/10/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 31/10/2020. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

ket-qua-thi-thu-ielts-31102020-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 31/10/2020.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02060
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z05002

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01001           0 0
Z01002           0 0
Z01003           0 0
Z01004           0 0
Z01005 6 7 6.5 6 7 6.5 6.5
Z01006 6 7 7 5.5 7 6.5 6.5
Z01007           0 0
Z01009 4 5 4.5 5.5 5 5 4.5
Z01011 4.5 6 5.5 5.5 5 5 5.5
Z01012 5 6.5 7 5 6.5 6 6
Z01014 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z01015 6.5 7 7 6 7 6.5 7
Z01016 5.5 6 4.5 5 5.5 5.5 5.5
Z01017 5.5 6.5 7 4.5 5 5 6
Z01018 5 6 6.5 7 7 7 6
Z01019 4.5 6 6 4 4.5 4.5 5.5
Z01020 3 4.5 3 5 4 4.5 4
Z01021           0 0
Z01022 6.5 7.5 6.5 5.5 6.5 6 6.5
Z01023 4 5.5 5.5 5.5 6 6 5.5
Z01024 6 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z01025 5 6.5 6 6 5.5 5.5 6
Z01026 5.5 7.5 6 6.5 6 6 6.5
Z01027 6.5 6.5 5 5 6 5.5 6
Z01028 4.5 5.5 4 4.5 5 5 5
Z01029 5.5 6.5 5.5 5.5 5 5 5.5
Z01030 5.5 6.5 6 7 6 6.5 6
Z01010 6.5 7.5 7 6.5 6.5 6.5 7

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02003 5.5 6.5 7 6.5 7 7 6.5
Z02005 6.5 7 6 5.5 6.5 6 6.5
Z02006 6.5 6 6 4 5.5 5 6
Z02007 6 7 5.5 7 6 6.5 6.5
Z02008 6 8 6 6 7 6.5 6.5
Z02009 6.5 6 5 6 6 6 6
Z02010           0 0
Z02012 3.5 5 5 5.5 5 5 4.5
Z02013 6 7.5 7 5.5 6 6 6.5
Z02014     6     0 1.5
Z02015 4 5 5 4.5 3 3.5 4.5
Z02016 5.5 7 6.5 5.5 6 6 6.5
Z02017 5.5 6 7 6 5 5.5 6
Z02018 6.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z02019 5.5 6.5 5 6 5.5 5.5 5.5
Z02020 7 6 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02021 6 7 6.5 6 6.5 6.5 6.5
Z02022 4 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z02023 5 5 4.5 5 5 5 5
Z02024 5.5 7 6 6 6 6 6
Z02025 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02026 5.5 7 6 6 6.5 6.5 6.5
Z02027 6 6 6.5 6.5 6 6 6
Z02028 6.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z02029 4 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02030 7 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z02032 6 6 5.5 5.5 6 6 6
Z02033 5.5 6 6 5.5 5 5 5.5
Z02034 6.5 7 7 6 5.5 5.5 6.5
Z02035 5 5.5 4.5 4.5 5 5 5
Z02036 4 0 0 0 0 0 1
Z02037 6 4 0 5 6 5.5 4
Z02038 4 5.5 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Z02039 6.5 7 6.5 6 5.5 5.5 6.5
Z02040 5.5 5 5.5 5 6 5.5 5.5
Z02041 5.5 8 6 5 6 5.5 6.5
Z02042 5 6 6.5 5 5 5 5.5
Z02043 6.5 8 6.5 5 5 5 6.5
Z02044 5.5 5.5 5 6 5.5 5.5 5.5
Z02045 5.5 6.5 0 5.5 6 6 4.5
Z02046 3.5 5 5 6 6 6 5
Z02047 7 8 6.5 5.5 6 6 7
Z02048 5.5 5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z02049 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z02050 3 3.5 4.5 6 5.5 5.5 4
Z02051 8 7 6.5 5 5.5 5.5 7
Z02053           0 0
Z02054 6.5 7 7 5 5 5 6.5
Z02055           0 0
Z02056 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02058 5.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z02059           0 0
Z02060 7 8.5 7 7 7 7 7.5
Z02004 6.5 8 6 6 7 7 7
Z02001 5.5 7 6 7 6.5 6.5 6.5
Z02057 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02002           0 0
Z02011 7 7 7 7 6.5 6.5 7

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z03001 6 5.5 6.5 5.5 5 5 6
Z03002 6 4.5 0 5.5 5 5 4
Z03003 6.5 0 7 5 6 5.5 5
Z03004 7.5 8 5.5 6.5 6.5 6.5 7
Z03005 6 4.5 6.5 6 6 6 6
Z03006 5 0 4.5 5.5 4.5 5 3.5
Z03007 6.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z03009           0 0
Z03010 7 5.5 6.5 5.5 6 6 6.5
Z03011           0 0
Z03012           0 0
Z03013 6.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 6

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z04001 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5 5.5
Z04002           0 0
Z04003 7.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z04004 5.5 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z05001 4.5 4.5 0 6 5 5.5 3.5
Z05002 7 6 8 6.5 7 7 7
Z05004 0 0 0 0 0 0 0
Z05005 7 5.5 7.5 4.5 5 5 6.5
Z05006 0 0 0 0 0 0 0
Z05008 6 4.5 6 6.5 6 6 5.5
Z05010 5 5 6 5.5 5 5 5.5
Z05011 6 6 6 5 5 5 6
Z05012 7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z05013 8 5.5 7 6 6.5 6.5 7
Z05014 5.5 4 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z05016 4.5 4 5.5 6 5 5.5 5
Z05018 5 4 5.5 4.5 2 3 4.5
Z05019 7 5 6 5 5 5 6
Z05020 6.5 4.5 5.5 6.5 6 6 5.5
Z05021 0 0 0 0 0 0 0

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z06001              
Z06003 4 5 4.5 6 5 5.5 5
Z06004 6.5 6 5.5 5.5 5 5 6
Z06005 5.5 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z06007 4 3.5 3 5 5 5 4
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.