Phân tích yếu tố ngữ pháp Band 6 và 7 trong IELTS Writing Task 2

Nội dung bài viết này được biên soạn từ những kiến thức liên quan trong khóa học IELTS Advanced Level tại Anh Ngữ ZIM – Khóa học cam kết đầu ra 6.5 IELTS dành cho trình độ đầu vào 5.5 IELTS

Giới thiệu tổng quan về 4 tiêu chí của IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 là một phần quan trọng trong kỹ năng Writing tại kỳ thi IELTS, bởi phần này chiếm hai phần ba số điểm của toàn bộ kỹ năng Writing. Do đó, các thí sinh được khuyên dành khoảng 40 phút trên tổng số 60 phút để viết một bài văn ít nhất 250 từ cho phần IELTS Writing Task 2. Bài viết của thí sinh được chấm theo thang điểm 9.0 và dựa vào bốn tiêu chí: task achievement (nội dung), cohesion & coherence (mạch lạc), lexical resource (từ vựng), và grammatical range and accuracy (ngữ pháp). Cụ thể, các điểm thành phần trong IELTS Writing sẽ không có điểm 0.5 mà chỉ có điểm tròn chẵn. Sau đó, điểm của bốn tiêu chí này được cộng lại và chia trung bình, làm tròn xuống. Xét ví dụ, nếu thí sinh muốn đạt được thang điểm 7.0 IELTS Writing Task 2, thì các điểm thành phần của thí sinh có khả năng xảy ra như sau:

 • 8 – 7 – 7 – 7
 • 7 – 7 – 7 – 7

Nếu chẳng may, một trong bốn tiêu chí bị đánh giá thành 6 – 7 – 7 – 7, thì bài viết của thí sinh chỉ có điểm là 6.5. 

Thí sinh nếu có mục tiêu mong muốn đạt được điểm 7.0 cho phần IELTS Writing task 2 cần phải nắm rõ được ranh giới giữa thang điểm 6 và thang điểm 7 trong từng tiêu chí. Bài viết dưới đây tập trung khai thác và phân tích về ranh giới giữa thang điểm 6 và thang điểm 7 trong tiêu chí grammatical range and accuracy (ngữ pháp) của bài viết IELTS Writing task 2.

Chi tiết tiêu chí ngữ pháp của band điểm 6 và 7

Tiêu chí về ngữ pháp cho bài viết IELTS Writing Task 2 được nói tắt là “grammar”, nhưng thực tế trong bảng mô tả thang điểm chi tiết được công bố chính thức, tiêu chí ngữ pháp được viết đầy đủ là “Grammatical Range and Accuracy” hay “Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác”. Tức là, bài viết của thí sinh được yêu cầu có sự đa dạng về ngữ pháp và đảm bảo độ chính xác của các cấu trúc ngữ pháp. Mức độ đa dạng và chính xác về mặt ngữ pháp ở thang điểm 6.0 và 7.0 chi tiết như sau:

Band

Grammatical Range and Accuracy

7

 • uses a variety of complex structures 
 • produces frequent error-free sentences 
 • has good control of grammar and punctuation but may make a few errors 

6

 • uses a mix of simple and complex sentence forms 
 • makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication 

Dịch nghĩa:

Thang điểm

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

7

 • sử dụng nhiều cấu trúc câu phức
 • tạo ra các câu không có lỗi thường xuyên
 • kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu nhưng có thể mắc một vài lỗi

6

 • sử dụng kết hợp các dạng câu đơn giản và câu phức
 • mắc một số lỗi ngữ pháp và dấu câu nhưng chúng hiếm khi làm giảm khả năng giao tiếp

Dựa vào thông tin trên, người viết có thể thể thấy hai điểm khác biệt lớn nhất giữa thang điểm 6.0 và 7.0 trong tiêu chí ngữ pháp của phần IELTS Writing task 2 theo đúng tên Grammatical Range (Phạm vi) Grammatical Accuracy (Chính xác) là:

 • Cấu trúc câu sử dụng (Grammatical Range – Phạm vi): Điểm khác biệt lớn giữa thang điểm 7 và thang điểm 6 trong tiêu chí ngữ pháp đó là số lượng câu phức trong bài thi IELTS Writing.

Thang điểm 6: bài viết có thể kết hợp được cả câu đơn và câu phức. Ở đây, việc dùng câu phức có thể còn chưa đa dạng.

Thang điểm 7: bài viết được yêu cầu sử dụng nhiều cấu trúc câu phức hơn, nhưng điều này không có nghĩa tất cả các câu trong bài văn bắt buộc phải ở dạng câu phức. 

Lưu ý: câu phức là những câu bao gồm câu ghép, hoặc câu có chứa mệnh đề quan hệ trong IELTS Writing. Nhiều người học có nhận định sai về câu phức là những câu phức tạp diễn đạt dài dòng, không đi vào trọng tâm chính. Khi viết bài, cần tránh câu như vậy.

 • Lỗi sai về ngữ pháp (Grammatical Accuracy – Chính xác):

Thang điểm 6: Bài viết vẫn có thể có những lỗi sai về ngữ pháp và dấu câu, nhưng những lỗi này không ảnh hưởng đến việc hiểu nghĩa của bài văn. Do đó, những lỗi này thường liên quan đến chia thì động từ, hoặc lỗi về dùng mạo từ trong IELTS Writing task 2,…

Thang điểm 7: Tuy bài viết vẫn có thể có những lỗi sai, nhưng số câu không chưa lỗi sai phải được xuất hiện nhiều hơn và bài viết cần có một sự kiểm soát ngữ pháp tốt.

Ví dụ cụ thể

Để cụ thể hóa và dễ hình dung sự khác biệt giữa điểm 6.0 và 7.0 trong tiêu chí ngữ pháp của bài viết IELTS Writing Task 2, ta xét hai ví dụ sau:

Band 6.0

 • In my opinion, playing video games are useful for people to relax after long hours of hard work. (2) In modern time, because people have to work and study all the time, they usually suffer a lot from stress. (3) For example, the time students have to spend at school along with constant examinations is at least 5 days a week, which leads to a huge amount of stress. (4) Video games, such as Flappy Bird or Mario, are good way of entertainment, students will have time to relax and enjoy themselves. (5) In conclusion, video games are very entertaining to players, which should not be banned.

Phân tích về tiêu chí ngữ pháp của đoạn văn trên. 

 1. Động từ “are” phải sửa lại thành “is” vì chủ ngữ của câu là “playing video games” (việc chơi những trò chơi điện tử), chứ không phải chủ ngữ là “video games” (những trò chơi điện tử)
 2. Câu này nhắc đến danh từ “times” mang nghĩa thời đại hiện đại, còn danh từ “time” mang nghĩa thời gian, không phù hợp. Câu đúng được viết laị như sau: “In modern times, because people have to work and study all the time, they usually suffer a lot from stress.”
 3. Câu này thiếu dấu phẩy ngăn cách thành phần phụ khiến câu dài và không rõ nghĩa: “For example, the time students have to spend at school, along with constant examinations, is at least 5 days a week, which leads to a huge amount of stress.”
 4.  Câu này mắc lỗi “run-on sentence” (tức là hai mệnh đề độc lập chỉ được nối với nhau bằng dấu phẩy mà không có liên từ), do đó cần thêm từ nối “so” ở giữa hai vế câu: “Video games, such as Flappy Bird or Mario, are good way of entertainment, so students will have time to relax and enjoy themselves.”
 5. Câu này sử dụng sai mệnh đề quan hệ, vì đại từ quan hệ cần đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa cho. Câu này được sửa lại “In conclusion, I believe video games which are very entertaining to players should not be banned.”

Dù các câu trong đoạn văn này đều là câu phức hoặc câu ghép, hầu hết các câu đều có lỗi sai về cấu trúc bao gồm lỗi về động từ “to be”, lỗi về dấu câu, và lỗi về mệnh đề quan hệ. Tuy nhiên những lỗi này không ảnh hưởng đến việc hiểu nghĩa diễn đạt của bài văn. Do đó, tiêu chí ngữ pháp của đoạn văn này vẫn có thể đạt được điểm 6.0 

Band 7.0

 • In my opinion, playing video games is among the most powerful tools of relaxation for people, especially those having tight work or study schedule. (2) In modern times, many people are suffering from pressure arising in their daily life, which emphasizes their need for recreation. (3) For example, having to attend extra classes and take continuous examinations, the number of students may feel stressed and find it necessary to seek something fun to entertain. (4) Therefore, video games such as Flappy Bird or Mario can be helpful when acting as as an effective way of entertainment to alleviate study stress. (5) In conclusion, I suppose that players can enjoy themselves through the means of video games.

Phân tích về tiêu chí ngữ pháp của đoạn văn trên. 

 1. Câu này thiếu “s” ở danh từ “schedule”. Người viết sử dụng được mệnh đề quan hệ rút gọn “those having tight work or study schedules”
 2. Câu này cũng không có lỗi sai về ngữ pháp. Người viết kết hợp được thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn trong câu.
 3. Câu này sai lỗi mạo từ “the number of students” (số lượng học sinh) mang nghĩa khác với “a number of students” (nhiều học sinh). Danh từ “examination” không có “s” vì đây là danh từ không đếm được. Người viết sử dụng được mệnh đề phân từ “having to”
 4. Câu này thiếu dấu phẩy phân cách giữa các thành phần chính và thành phần phụ. Câu đúng được sửa lại như sau: “Therefore, video games, such as Flappy Bird or Mario, can be helpful when acting as an effective way of entertainment to alleviate study stress.”
 5. Câu này không có lỗi sai về ngữ pháp. 

Trong đoạn văn thứ hai có sử dụng nhiều cấu trúc câu phức đa dạng, và linh hoạt. Tuy nhiên các lỗi sai trong đoạn văn không thường xuyên, và chủ yếu về lỗi mạo từ và lỗi sử dụng dấu câu trong IELTS Writing task 2, do đó không ảnh hưởng đến nghĩa diễn đạt. Do đó, tiêu chí ngữ pháp của đoạn văn này vẫn có thể đạt được điểm 7.0, nhưng chưa lên được điểm 8.0 vì các cấu trúc vẫn có thể triển khai đa dạng hơn.

Cách xây dựng ngữ pháp điểm 7.0 IELTS

Dựa vào hai ví dụ ở phần trên, ta có thể thấy những lỗi mà người viết thường mắc phải và bị kẹt điểm 6.0 ở tiêu chí ngữ pháp như sau:

 • Lỗi về động từ bao gồm: động từ chia chưa đúng thì, động từ chia chưa phù hợp với chủ ngữ, và một câu có nhiều hơn một động từ chính.
 • Lỗi về mệnh đề quan hệ bao gồm: dùng sai đại từ quan hệ, đặt sai vị trí mệnh đề quan hệ, và chia sai động từ trong mệnh đề quan hệ
 • Lỗi về sử dụng sai mạo từ: a, an, hoặc the; lỗi về danh từ cần ở dạng số nhiều thiếu “s” hoặc “es”
 • Lỗi về dấu câu ngăn cách giữa các thành phần trong câu.

Để tránh những lỗi trên và cải thiện tiêu chí ngữ pháp lên thành điểm 7.0, ta có thể thực hiện những phương pháp sau:

 • Người viết nên tránh viết những câu dài quá 3 dòng để có thể kiểm soát cấu trúc ngữ pháp S + V (chủ ngữ, động từ) tốt hơn.
 • Người viết nên luyện tập sử dụng những từ nối như “and” hoặc “but” cho hai vế câu đơn, và những từ nối “because”, “if”, “when”, “although”, “while” cho những mệnh đề phụ thuộc nhau về nghĩa. Điều này không chỉ giúp liên kết được các ý chặt chẽ hơn mà còn thỏa mãn tiêu chí “grammatical range” (phạm vi ngữ pháp).
 • Đối với bài viết IELTS Writing task 2, người viết nên ưu tiên viết câu chủ đề (thesis statement) ở mở bài, các câu chủ đề (topic sentence) ở đoạn thân bài bằng những câu đơn, rõ ràng, và chính xác để diễn đạt rõ quan điểm của bài viết. Còn những câu đưa ra chi tiết ví dụ, giải thích trong đoạn thân bài, người viết nên sử dụng những cấu trúc ngữ pháp câu phức, câu ghép diễn đạt ý để có thể liên kết ý hiệu quả và tạo độ đa dạng trong tiêu chí ngữ pháp.

Kết luận

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

Khi hiểu rõ sự khác nhau về tiêu chí ngữ pháp trong IELTS Writing ở thang điểm 6.0 và 7.0, người học có thể biết được những điều cần làm, và những điều nên hạn chế để có thể nâng điểm IELTS Writing task 2 trong tiêu chí này lên mức 7.0.

 Trịnh Thị Thu Trang

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

Tham gia diễn đàn tiếng Anh Forum để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...