Giải đề và bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề Fossil fuels

Fossil fuels, such as coal, oil and natural gas, are the main source for many countries. However, some nations are using alternative energy such as solar power and wind power. Do you think this is a positive or negative development? Đề bài yêu cầu người viết đánh giá mặt lợi và mặt hại của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế so với nhiên liệu hóa thạch.