Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Speaking Part 3

Bài viết trình bày một số chiến lược hiệu quả để trả lời dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages trong IELTS Speaking Part 3.
dang bai advantages and disadvantages trong ielts speaking part 3

Trong phần thi IELTS Speaking Part 3, việc trả lời dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages (Lợi và Hại) đòi hỏi sự phân tích, so sánh và đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề cụ thể. Để đạt được điểm cao trong phần này, việc có một chiến lược hợp lý để trình bày lợi ích và hạn chế là rất quan trọng. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số chiến lược hiệu quả để trả lời dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages trong IELTS Speaking Part 3.

Key Takeaways

Tổng quan về dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages: Các câu hỏi về "Advantages and Disadvantages" yêu cầu thí sinh phân tích và so sánh các lợi ích và hạn chế của một vấn đề, một tình huống hoặc một sự việc 

Các cụm đề cập lợi ích trong dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages  

 • One of the main advantages of

 • One of the main benefits of

 • One of the major strong points of

 • The great advantage of

 • A key advantage of

 • A really/very good thing about

 • Another good thing about

 • Another advantage of

 • One more great thing about

Các cụm chỉ sự bất cập trong dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

 • The main disadvantage of

 • A/The bad thing about 

 • A major disadvantage of

 • One drawback of

 • A/ The bad point about/ of

 • Another disadvantage of

Các từ chuyển ý, áp dụng trong câu hỏi về cả lợi ích và bất cập trong dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

 • although 

 • however

 • while

 • Yet at the same time

 • While at the same time

 • Having said that

 • Then again

 • On the one hand - On the other hand

Cấu trúc trả lời:

Một câu trả lời cho câu hỏi chỉ có Advantage/ Disadvantage bao gồm những phần sau: 

 • Lợi ích/ Bất cập 1

 • Nguyên nhân/ Tác động của Lợi ích/ Bất cập 1

 • Lợi ích/ Bất cập 2

 • Nguyên nhân/ Tác động của Lợi ích/ Bất cập 2

Một câu trả lời cho câu hỏi có cả Advantage và Disadvantage bao gồm những phần sau: 

 • Lợi ích 

 • Nguyên nhân/ Tác động của Lợi ích

 • Bất cập 

 • Nguyên nhân/ Tác động của Bất cập 

Tổng quan về dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages trong IELTS Speaking Part 3

Trong phần 3 của phần thi IELTS Speaking, thí sinh sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan đến một chủ đề cụ thể. Trong phần này, một dạng câu hỏi phổ biến là câu hỏi về "Advantages and Disadvantages" (Lợi và Hại).

Dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages yêu cầu thí sinh phân tích và so sánh các lợi ích và hạn chế của một vấn đề, một tình huống hoặc một sự việc. Thí sinh cần phải đưa ra các ý kiến cá nhân và lập luận về tác động tích cực và tiêu cực của chủ đề được đề cập.

Ví dụ:

 • What are the advantages and disadvantages of studying abroad?

 • What are the benefits and drawbacks of using social media?

 • What are the positive and negative aspects of online shopping?

Cấu trúc câu trả lời cho dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

Các cấu trúc diễn đạt chỉ ra điểm tích cực trong dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

Trong “31 High-scoring Formulas to Answer the IELTS Speaking Questions”, tác giả đã giới thiệu 9 cách diễn đạt thông dụng và hữu ích để chỉ ra những điểm tích cực của một vấn đề cho Dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages như sau:

Cụm đề cập lợi ích

Vấn đề

Lợi ích cụ thể

One of the main advantages of

One of the main benefits of

One of the major strong points of

The great advantage of

A key advantage of

A really/very good thing about

Another good thing about

Another advantage of

One more great thing about

Verb-ing/ Noun 

is you can …..

is that you're able to …..

is you don’t have to …..

is you don’t need to …..

is + Noun

Ví dụ:

 • One of the main advantages of technology in communication is its ability to connect people across vast distances (Một trong những lợi ích chính của công nghệ trong việc giao tiếp là khả năng kết nối con người ở các khoảng cách xa)

 • One of the main benefits of attending a single-sex school is that it provides an environment where students can focus on their academic pursuits without the distractions and social pressures often associated with coeducational settings (Một trong những lợi ích chính của việc học tại trường đơn giới là nó mang đến một môi trường giúp học sinh tập trung vào việc học mà không bị xao lạc bởi những sự xao lạc và áp lực xã hội thường gắn với việc học chung)

 • One of the major strong points of the role of a teacher is that they have the power to inspire and empower students, shaping their minds and fostering a lifelong love for learning. (Một trong những điểm mạnh quan trọng của vai trò của giáo viên là khả năng truyền cảm hứng và trao quyền cho học sinh, hình thành tư duy và nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời.)

 • The great advantage of uniforms is that they promote a sense of unity and equality among students (Lợi thế lớn của đồng phục là nó thúc đẩy sự đoàn kết và sự công bằng giữa học sinh.)

 • A key advantage of animal protection is that it promotes the ethical treatment and well-being of animals (Một lợi ích quan trọng của việc bảo vệ động vật là nó thúc đẩy việc đối xử có đạo đức và sự sống lành mạnh của động vật.)

 • A really good thing about disciplines is that they provide structure and organization, allowing individuals to develop a strong work ethic, focus, and achieve their goals more effectively. (Một điều tốt thật sự về kỷ luật là nó cung cấp sự cấu trúc và tổ chức, giúp cá nhân phát triển tinh thần làm việc, tập trung và đạt được mục tiêu hiệu quả hơn.)

 • Another good thing about healthy food is that it nourishes the body with essential nutrients (Một điều tốt khác về thức ăn lành mạnh là nó cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.)

 • Another advantage of fast food is that it offers convenience and quick service, making it a viable option for individuals with busy schedules or limited time. (Một lợi thế khác của thức ăn nhanh là nó mang lại sự tiện lợi và dịch vụ nhanh chóng, là một lựa chọn khả thi cho những người có lịch trình bận rộn hoặc thời gian hạn chế.)

 • One more great thing about addressing obesity in kids is that it helps instill healthy habits from an early age, improving their long-term health outcomes. (Một điều tuyệt vời nữa về việc giải quyết vấn đề béo phì ở trẻ em là nó giúp cấy ghép các thói quen lành mạnh từ giai đoạn sớm, cải thiện kết quả sức khỏe dài hạn của trẻ.)

Các cấu trúc diễn đạt chỉ ra điểm tiêu cực trong dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

Cũng trong “31 High-scoring Formulas to Answer the IELTS Speaking Questions”, ba tác giả cũng đã đề xuất 6 cách diễn đạt thông dụng và hữu ích để chỉ ra những điểm bất cập của một vấn đề cho dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages như sau:

Cụm chỉ ra bất cập

Vấn đề

Bất cập cụ thể

The main disadvantage of

A/The bad thing about 

A major disadvantage of

One drawback of

A/ The bad point about/ of

Another disadvantage of

Verb-ing/Noun 

is you can/ might/ may/ could

is that it can/ might/ may/ could/ is possible that it may

Ví dụ: 

 • The main disadvantage of consuming fast food is that it can contribute to various health issues, including obesity, heart disease, and high blood pressure. (Một nhược điểm chính của việc tiêu thụ thức ăn nhanh là nó có thể góp phần vào các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm béo phì, bệnh tim và cao huyết áp.)

 • A bad thing about hunting is that it can disrupt ecosystems and lead to the decline of certain animal populations, upsetting the delicate balance of nature. (Một điều xấu về việc săn bắn là nó có thể gây gián đoạn đến hệ sinh thái và dẫn đến sự suy giảm của một số quần thể động vật, làm mất cân bằng tinh tế trong tự nhiên.)

 • A major disadvantage of overpopulation is that it may strain limited resources, leading to food and water shortages, increased pollution, and decreased quality of life for individuals within the affected areas. (Một nhược điểm lớn của quá dân số là nó có thể gây căng thẳng cho suwj hạn chế nguồn tài nguyên, dẫn đến thiếu thốn thực phẩm và nước uống, ô nhiễm gia tăng và sự giảm chất lượng cuộc sống cho những người trong các khu vực bị ảnh hưởng.)

 • One drawback of space exploration is that it could incur substantial financial costs, diverting resources that could be allocated to other pressing needs such as healthcare and education. (Một hạn chế của việc khám phá không gian là nó có thể gây ra chi phí tài chính đáng kể, chuyển hướng nguồn lực có thể được cấp phát cho những nhu cầu khẩn cấp khác như chăm sóc sức khỏe và giáo dục.)

 • A bad point about controlling the internet is that it might stifle freedom of expression and limit access to information (Một điểm xấu về việc kiểm soát internet là nó có thể ngăn chặn tự do ngôn luận và hạn chế quyền truy cập thông tin.)

 • Another disadvantage of crimes is that they can create a sense of fear and insecurity within communities, compromising the well-being and trust among individuals, and hindering social progress and cohesion. (Một nhược điểm khác của tội phạm là nó có thể tạo ra cảm giác sợ hãi và không an toàn trong cộng đồng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và sự đoàn kết xã hội, và làm tổn hại đến sự phát triển và tin tưởng giữa cá nhân.)

Cách trả lời dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

Cách trả lời câu hỏi Advantages

Nối tiếp với phần 2.1, người học có thể áp dụng linh hoạt các cách diễn đạt giới thiệu những mặt lợi để trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 3: Discuss the Advantages. Người học có thể quan sát ví dụ thực tiễn sau đây:

Q: What are the advantages of doing a job that you can work from home?

A: One of the main advantages of working from home is the flexibility it provides in terms of scheduling and location. This allows individuals to create a personalized and comfortable work environment that suits their needs. Another good thing about working from home is the potential for increased productivity and reduced stress. This is because the absence of a daily commute eliminates the stress associated with traffic, public transportation delays, or the rush to get to the office on time. Consequently, employees can better maintain a positive mindset and overall well-being, further enhancing their productivity.

(Một trong những lợi ích chính của việc làm việc từ xa là tính linh hoạt mà nó mang lại về lịch trình và địa điểm. Điều này cho phép cá nhân tạo ra một môi trường làm việc cá nhân hóa và thoải mái phù hợp với nhu cầu của họ. Một lợi điểm khác của việc làm việc từ xa là khả năng tăng năng suất và giảm căng thẳng. Điều này bởi vì việc không cần phải di chuyển hàng ngày loại bỏ căng thẳng liên quan đến giao thông, chờ đợi phương tiện công cộng hoặc vội vàng để đến văn phòng đúng giờ. Kết quả là nhân viên có thể duy trì tư duy tích cực và trạng thái tinh thần tổng thể tốt hơn, làm tăng năng suất của họ.)

Phân tích: 

Trong ví dụ trên để trả lời câu hỏi về lợi ích của vấn đề làm việc tại nhà, người nói đã vận dụng

 • Về mặt ý tưởng và bố cục câu trả lời: người viết đã chỉ ra hai lợi ích của vấn đề làm việc tại nhà là “the flexibility” và “the potential for increased productivity and reduced stress”. Ngay sau đó, mở rộng câu trả lời bằng cách bổ sung phần lý giải tại sao làm việc tại nhà lại linh hoạt hơn và tại sao cách này lại khiến nhân viên năng suất và giảm căng thẳng.

 • Về mặt cấu trúc: người nói sử dụng hai cấu trúc để giới thiệu lợi ích của một vấn đề như đã đề cập ở bên trên là “One of the main advantages of”, và “Another good thing about” để giới thiệu lợi ích thứ hai. Để mở rộng câu trả lời, người nói đã sử dụng những cụm từ lý giải nguyên nhân như “This is because…”, hay lý giải về sự tác động “This allows…”, “Consequently”

Kết luận: Do vậy, khi trả lời câu hỏi về Advantages trong IELTS Speaking Part 3, thí sinh có thể áp dụng bố cục trả lời sau:

 1. Lợi ích 1

 2. Nguyên nhân/ Tác động của lợi ích 1

 3. Lợi ích 2

 4. Nguyên nhân/ Tác động của lợi ích 2

Người học có thể quan sát thêm một ví dụ dưới đây để hiểu hơn về bố cục trả lời này:

Q: What are the advantages of working outdoors?

A: One of the major strong points of working outdoors is the opportunity to enjoy fresh air and natural surroundings, which can have a positive impact on physical and mental well-being. Another advantage of working outdoors is the potential for increased creativity and inspiration, as the changing environment can stimulate new ideas and perspectives.

(Một trong những điểm mạnh quan trọng của việc làm việc ngoài trời là có cơ hội tận hưởng không khí trong lành và môi trường tự nhiên, điều này có thể có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Một lợi ích khác của việc làm việc ngoài trời là tiềm năng tăng sáng tạo và cảm hứng, vì môi trường thay đổi có thể kích thích ý tưởng và góc nhìn mới.)

Cách trả lời câu hỏi Disadvantages

Nối tiếp với phần 2.2, khi trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 3: Discuss the Disadvantages, người học nên có sự vận dung linh hoạt để đạt được hiệu quả về mặt truyền đạt. Người học tham khảo ví dụ sau đây về việc áp dụng phần 2.2 vào IELTS Speaking Part 3

Q: Are there any disadvantages of working from home?

A: The main disadvantage of working from home is the potential for increased isolation and reduced social interaction, as employees may miss out on the spontaneous interactions and face-to-face collaborations that occur in a traditional office setting. This can affect mental health, as human connection and social engagement are important for overall well-being. Another drawback of remote work is the blurring of boundaries between work and personal life because they take place in the same environment. This can result in working longer hours, difficulty in disconnecting from work, and increased risk of burnout

(Một nhược điểm chính của việc làm việc từ xa là khả năng gây cô lập và giảm sự tương tác xã hội, vì nhân viên có thể bỏ lỡ những cuộc trò chuyện tự nhiên và những sự hợp tác trực tiếp xảy ra trong một môi trường văn phòng truyền thống. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, vì mối quan hệ giữa con người và sự tham gia xã hội là quan trọng đối với sự phát triển tổng thể của trạng thái tinh thần. Một hạn chế khác của làm việc từ xa là sự mờ nhạt ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân vì chúng diễn ra trong cùng một môi trường. Điều này có thể dẫn đến làm việc thêm giờ, khó khăn trong việc tách bỏ công việc và tăng nguy cơ bị kiệt sức)

Phân tích: 

Trong ví dụ trên để trả lời câu hỏi về bất cập của vấn đề làm việc tại nhà, người nói đã vận dụng

 • Về mặt ý tưởng và bố cục câu trả lời: người viết đã chỉ ra hai bất cập của vấn đề làm việc tại nhà là “the potential for increased isolation and reduced social interaction” và “the blurring of boundaries between work and personal life”. Ngay sau đó, người nói mở rộng câu trả lời bằng cách bổ sung phần lý giải tại sao làm việc tại nhà gây ra sự cô lập và khiến cho ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân bị mờ nhòa.

 • Về mặt cấu trúc: người nói sử dụng hai cấu trúc để giới thiệu bất cập của một vấn đề như đã đề cập ở bên trên là “The main disadvantage of ”, và “Another drawback of remote work” để giới thiệu bất cập thứ hai. Để mở rộng câu trả lời, người nói đã sử dụng những từ lý giải nguyên nhân như “as”, “because”, hay lý giải về sự tác động “This can affect….”, “This can result in….”

Kết luận: Do vậy, khi trả lời câu hỏi về Disdvantages trong IELTS Speaking Part 3, thí sinh có thể áp dụng bố cục trả lời sau:

 1. Bất cập 1

 2. Nguyên nhân/ Tác động của bất cập 1

 3. Bất cập 2

 4. Nguyên nhân/ Tác động của bất cập 2

Người học có thể quan sát thêm một ví dụ dưới đây để hiểu hơn về bố cục trả lời này:

Q: What are the advantages of working outdoors?

A: A major disadvantage of working outdoors is the exposure to various weather conditions such as extreme heat, cold, rain, or wind. This can lead to discomfort, decreased productivity, and even health risks if proper precautions are not taken. Additionally, outdoor work environments are often prone to distractions and disruptions from factors like noise, wildlife, or natural elements. These distractions can affect concentration and focus, potentially impacting the quality and efficiency of work.

(Một nhược điểm lớn của làm việc ngoài trời là sự tiếp xúc với các điều kiện thời tiết khác nhau như nhiệt độ cao, lạnh, mưa hoặc gió. Điều này có thể gây khó chịu, giảm năng suất và thậm chí gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu không có các biện pháp phòng ngừa đúng đắn. Ngoài ra, môi trường làm việc ngoài trời thường dễ bị xao lạc và gián đoạn bởi những yếu tố như tiếng ồn, động vật hoang dã hoặc các yếu tố tự nhiên khác. Những sự xao lạc này có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và tập trung, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất công việc.)

Đọc thêm: Phương pháp A.R.E.A là gì và ứng dụng vào câu trả lời IELTS Speaking Part 3

Cách trả lời dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

Khi câu hỏi yêu cầu thí sinh trình bày cả hai mặt tích cực và tiêu cực của một vấn đề, thí sinh vẫn vận dụng nhưng cách diễn đạt để giới thiệu mặt tích cực và tiêu cực như ở phần 2. Tuy nhiên với câu hỏi này, thí sinh nên sử dụng những từ chuyển ý sau đây.

although

Although eating in restaurants can be expensive, it can be an exciting and enjoyable experience to indulge in dining out occasionally. (Mặc dù ăn trong nhà hàng có thể tốn kém, nhưng đó cũng có thể là một trải nghiệm thú vị và thú vị để thưởng thức ẩm thực bên ngoài đôi khi.)

however

Technology has greatly improved our lives by enhancing communication and increasing efficiency. However, it has also brought about concerns regarding privacy and the potential for job displacement. (Công nghệ đã cải thiện đáng kể cuộc sống của chúng ta bằng cách nâng cao giao tiếp và tăng cường hiệu suất. Tuy nhiên, nó cũng đưa ra những lo ngại về quyền riêng tư và khả năng mất việc làm.)

while

While social media platforms offer a convenient way to connect and share information, they also pose risks such as cyberbullying and the potential for addiction. (Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cung cấp một cách tiện lợi để kết nối và chia sẻ thông tin, nhưng chúng cũng mang đến những rủi ro như bắt nạt trực tuyến và nguy cơ nghiện.)

Yet at the same time

Having a passion for fitness and leading an active lifestyle can greatly benefit one's physical and mental well-being. Yet at the same time, it's important to strike a balance and not become consumed by an obsession with appearances or constantly striving for unrealistic body ideals. (Đam mê với thể thao và dẫn một lối sống năng động có thể có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của mỗi người. Tuy nhiên, quan trọng là phải cân bằng và không bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài hoặc luôn cố gắng đạt được những tiêu chuẩn cơ thể không thực tế.)

While at the same time

The internet has revolutionized communication, providing instant access to information and connecting people worldwide. While at the same time, it has raised concerns about privacy and security, as personal data can be vulnerable to breaches and misuse. (Internet đã cách mạng hóa việc giao tiếp, cung cấp truy cập tức thì vào thông tin và kết nối mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó cũng gây ra những lo ngại về quyền riêng tư và an ninh, vì dữ liệu cá nhân có thể dễ bị xâm phạm và lạm dụng.)

Having said that

Remote work offers flexibility and eliminates commuting, allowing for a better work-life balance. Having said that, it can also lead to feelings of isolation and reduced social interaction, impacting overall well-being. (Làm việc từ xa mang lại sự linh hoạt và loại bỏ việc đi lại, tạo điều kiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể dẫn đến cảm giác cô lập và giảm tương tác xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.)

Then again

The idea of traveling to remote destinations can be incredibly enticing, providing a sense of adventure and discovery. Then again, the challenges of limited infrastructure and cultural differences may deter some individuals from embarking on such journeys. (Ý tưởng đi du lịch đến những điểm đến xa xôi có thể rất hấp dẫn, mang lại cảm giác phiêu lưu và khám phá. Tuy nhiên, những thách thức về hạ tầng hạn chế và sự khác biệt văn hóa có thể ngăn cản một số người khỏi việc thực hiện những hành trình như vậy.)

On the one hand - On the other hand

On the one hand, online shopping provides convenience and accessibility to a wide range of products, but on the other hand, it can lead to impulse buying and make it challenging to support local businesses and communities. (Một mặt, mua sắm trực tuyến mang lại sự tiện lợi và khả năng tiếp cận với đa dạng sản phẩm. Mặt khác, nó có thể dẫn đến mua hàng mất kiểm soát và làm khó khăn trong việc ủng hộ các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.)

Người học tham khảo ví dụ sau đây: 

Q: What are the advantages and disadvantages of using private transport rather than public transport?

A: On the one hand, using private transport provides individuals with more privacy and comfort during their commute, allowing them to have a personalized and tailored travel experience. On the other hand, relying on private transport increases traffic congestion, carbon emissions, and contributes to environmental pollution, leading to negative impacts on air quality, climate change, and overall sustainability.

Phân tích: 

Trong ví dụ trên để trả lời câu hỏi về lợi ích và bất cập của việc dùng phương tiện cá nhân hơn là phương tiện công cộng, người nói đã vận dụng

 • Về mặt ý tưởng và bố cục câu trả lời: người viết đã chỉ ra 1 lợi ích và 1 bất cập của vấn đề lần lượt là “more privacy and comfort ” và “increases traffic congestion, carbon emissions, and contributes to environmental pollution”. Ngay sau đó, người nói mở rộng câu trả lời bằng cách bổ sung phần lý giải tại sao việc dùng phương tiện cá nhân lại thoải mái hơn và tại sao việc này lại dẫn tới ô nhiễm môi trường.

 • Về mặt cấu trúc: người nói sử dụng cặp từ chuyển ý “On the one hand - On the other hand”, đưa ra những tác động của lợi ích và bất cập từ việc sử dụng phương tiện cá nhân nhiều hơn

Kết luận: Do vậy, khi trả lời câu hỏi về Advantages and Disdvantages trong IELTS Speaking Part 3, thí sinh có thể áp dụng bố cục trả lời sau:

 1. Lợi ích 

 2. Nguyên nhân/ Tác động của Lợi ích 

 3. Bất cập 

 4. Nguyên nhân/ Tác động của bất cập 

Lưu ý khi trả lời dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

Một trong những vấn đề mà thí sinh hay gặp phải khi gặp dạng câu hỏi này đó là không có ý tưởng. Để cải thiện vấn đề này, thí sinh cần đọc và tham khảo nhiều tài liệu ở nhiều chủ đề, kết hợp với phương pháp “Mind mapping” để ghi lại tất cả những ý tưởng một cách khoa học. Bên cạnh đó hay luôn tự đặt câu hỏi "Tại sao ý tưởng này là một lợi ích?" hoặc "Ý tưởng này có thể gây ra hậu quả gì?" để đào sâu vào sự tác động và mở rộng câu trả lời khi nói về mỗi ý tưởng.

Ngoài ra, một phương pháp khác cũng giúp thí sinh nghĩ ra ý tưởng đó chính là thay đổi góc nhìn. Dưới đây là một số góc nhìn phổ biến mà thí sinh có thể tham khảo

 • Góc nhìn về tầm ảnh hưởng xã hội: Xem xét cách mà vấn đề tác động đến xã hội trong tổng thể. Điều này bao gồm những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cộng đồng, nhóm dân tộc, lớp người, và xem xét các yếu tố như phân phối công bằng, quyền lợi và sự bình đẳng.

 • Góc nhìn về môi trường: Đánh giá tác động của vấn đề đến môi trường tự nhiên và sinh thái. Xem xét các vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và nước, mất đa dạng sinh học, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 • Góc nhìn về kinh tế: Xem xét tác động của vấn đề đến kinh tế và tài chính. Điều này bao gồm các yếu tố như tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế, chi phí và lợi ích kinh tế, phân phối tài nguyên và sự phát triển bền vững.

 • Góc nhìn về đạo đức và giá trị: Xem xét các giá trị đạo đức, đức tin, và tiêu chuẩn xã hội. Điều này bao gồm việc suy nghĩ về công bằng, đạo đức, nhân đạo, quan tâm xã hội, và đảm bảo sự tôn trọng và đáp ứng đúng mực cho tất cả các cá nhân và cộng đồng.

 • Góc nhìn về chính trị và pháp luật: Xem xét tác động của vấn đề đến chính trị, quyền lực và hệ thống pháp luật. Điều này bao gồm việc xem xét sự ảnh hưởng đến quyền tự do, quyền công dân, quyền lợi và trách nhiệm, và tương tác giữa các lực lượng xã hội và chính quyền.

 • Góc nhìn văn hóa và xã hội học: Xem xét tác động của vấn đề đến văn hóa, giá trị và thay đổi xã hội. Điều này bao gồm việc xem xét các yếu tố như đa dạng văn hóa, lợi ích xã hội, nhận thức và thay đổi trong các giá trị, và tương tác xã hội.

Đọc thêm: 3 cách phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 3

Bài tập vận dụng dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages

What are the advantages and disadvantages of living in the city center?

Living in the city center offers convenient access to amenities, such as shopping centers, restaurants, and entertainment venues. This proximity saves time and provides a wide range of choices for leisure activities and daily needs. Having said that, a disadvantage of living in the city center is the higher cost of living. The demand and limited space often result in higher rents or property prices, making it more expensive to reside in the heart of the city. This can put a strain on one's budget and limit housing options for some individuals or families.

(Việc sống ở trung tâm thành phố mang lại sự tiện lợi trong việc tiếp cận các tiện ích như trung tâm mua sắm, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí. Việc này tiết kiệm thời gian và cung cấp nhiều sự lựa chọn cho các hoạt động giải trí hàng ngày và nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, một hạn chế của việc sống ở trung tâm thành phố là chi phí sinh sống cao hơn. Sự cạnh tranh và không gian hạn chế thường dẫn đến việc tăng giá thuê nhà hoặc giá bất động sản, làm cho việc sinh sống tại trung tâm thành phố trở nên đắt đỏ hơn. Điều này có thể gây áp lực về ngân sách và giới hạn lựa chọn nhà ở cho một số cá nhân hoặc gia đình.)

What are the advantages and disadvantages of eating in restaurants?

Eating in restaurants offers convenience and variety. It saves time and effort in meal preparation and allows individuals to enjoy a diverse range of cuisines and dishes prepared by professional chefs. Restaurants also provide a social environment for gatherings and celebrations. However, a disadvantage of eating in restaurants is the potential impact on health and nutrition. Restaurant meals often contain higher amounts of salt, sugar, and unhealthy fats compared to homemade meals. 

(Việc ăn uống ở nhà hàng mang lại sự tiện lợi và đa dạng. Nó tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chuẩn bị bữa ăn và cho phép mọi người thưởng thức đa dạng các món ăn và món ăn được chuẩn bị bởi các đầu bếp chuyên nghiệp. Nhà hàng cũng tạo ra một không gian cho các buổi sum họp và kỷ niệm. Tuy nhiên, một hạn chế của việc ăn uống ở nhà hàng là ảnh hưởng đến sức khỏe và dinh dưỡng. Bữa ăn ở nhà hàng thường chứa lượng muối, đường và chất béo không lành mạnh cao hơn so với bữa ăn tự nấu.)

What are the disadvantages of using technology in education?

The main disadvantage of using technology in education is the potential for increased distractions among students, as they may be tempted to engage in non-educational activities, leading to decreased focus and productivity. Additionally, reliance on technology can widen the educational inequality gap, as students from disadvantaged backgrounds may have limited access to devices and reliable internet connectivity, hindering their learning opportunities.

(Nhược điểm chính của việc sử dụng công nghệ trong giáo dục là khả năng tăng sự phân tâm cho học sinh, khi họ có thể bị cám dỗ tham gia vào các hoạt động không liên quan đến giáo dục, dẫn đến sự giảm tập trung và năng suất. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào công nghệ có thể làm gia tăng khoảng cách bất bình đẳng giáo dục, vì học sinh từ các hoàn cảnh kém may mắn có thể gặp hạn chế trong việc tiếp cận thiết bị và kết nối internet, gây cản trở cho cơ hội học tập của họ.)

What are the disadvantages of advertising?

A major drawback of advertising is that it can be manipulative and deceptive. Advertisements often employ persuasive techniques and exaggerations to influence consumer behavior, leading to potential misinformation or unrealistic expectations. Additionally, excessive advertising can contribute to a culture of consumerism, promoting the idea that happiness and fulfillment come from material possessions.

(Nhược điểm của quảng cáo là nó có thể gian lận và gây hiểu lầm. Quảng cáo thường sử dụng các kỹ thuật thuyết phục và phóng đại để ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, dẫn đến nguy cơ thông tin sai lệch hoặc kỳ vọng không thực tế. Ngoài ra, quảng cáo quá mức có thể đóng góp vào một văn hóa tiêu thụ, thúc đẩy ý niệm rằng hạnh phúc và sự thỏa mãn đến từ sở hữu vật chất.)

Tổng kết

Trên đây, tác giả đã trình bày một số chiến lược hiệu quả để trả lời dạng câu hỏi Advantages and Disadvantages trong IELTS Speaking Part 3. Với những gợi ý này, mong rằng người đọc sẽ có thể tự tin và hiệu quả hơn trong việc trả lời các câu hỏi về "Advantages and Disadvantages" trong phần thi này.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tài liệu tham khảo

Palley, J. (2014). 31 high-scoring formulas to answer the IELTS speaking questions.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833