IELTS Writing

ielts-writing-task-2-topic-changing-and-choosing-jobs-tu-vung-phat-trien-y-tuong-va-bai-mau

IELTS Writing task 2 topic Changing and Choosing Jobs: Từ vựng, phát triển ý tưởng và bài mẫu

Bài viết giới thiệu về những từ vựng chủ đề Changing and Choosing Jobs và các kiến thức cần thiết để người học vận dụng vào việc phân tích, phát triển...

bởi

Trần Phạm Xuân Linh

Trong bài thi IELTS Writing Task 1, bên cạnh các dạng bài như Pie (biểu đồ Tròn), Bar, Line, Table, Process, và Mix, thì Maps cũng được xem như là một trong những dạng bài có tần suất xuất hiện cao....

bởi

Trần Thị Khánh Linh

Kỹ năng viết task 1 trong bài thì IELTS được đánh giá là phần thi khó và đặc thù. Thí sinh cần chuẩn bị kiến thức cũng như kỹ năng thật tốt để đạt điểm số (band điểm) như mong muốn. ...

bởi

Nguyễn Trọng Duy