0

Nội Dung

0/350

Miêu tả chi tiết nội dung buổi học. Ví dụ: Mock test Speaking - feedback điểm và hướng dẫn phương pháp cải thiện. Aim 6.5 - thi thật vào 15/07 nhưng trình độ hiện tại là 5.0. Phản xạ còn chậm do vẫn suy nghĩ chuyển ý từ tiếng Việt sang, chưa biết cách mở rộng ý Part 3.

Chọn thời gian

Thứ 2

25/09

Thứ 3

26/09

Thứ 4

27/09

Thứ 5

28/09

Thứ 6

29/09

Thứ 7

30/09

Chủ nhật

01/10

Thứ 2

02/10

Thứ 3

03/10

Thứ 4

04/10

Thứ 5

05/10

Thứ 6

06/10

Thứ 7

07/10

Chủ nhật

08/10

Thứ 2

09/10

Thứ 3

10/10

Thứ 4

11/10

Thứ 5

12/10

Thứ 6

13/10

Thứ 7

14/10

Chủ nhật

15/10

Thứ 2

16/10

Thứ 3

17/10

Thứ 4

18/10

Thứ 5

19/10

Thứ 6

20/10

Thứ 7

21/10

Chủ nhật

22/10

Thứ 2

23/10

Thứ 3

24/10

Thứ 4

25/10

Không có lịch học trong buổi này

Giảng viên phù hợp với tiêu chí của bạn

Bạn chưa chọn thời gian học để tìm giảng viên

Chi tiết & thanh toán