1. Đối tượng

Người học nắm được một số kiến thức dù chưa đầy đủ, có thể đọc/nghe thông tin đơn giản; chưa từng tham gia kì thi TOEIC hoặc đã tham gia nhưng điểm số chưa đạt mục tiêu.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên có nền tảng từ vựng, ngữ pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đầu ra 550/990 điểm (tương ứng trả lời đúng khoảng 60/100 câu hỏi ở mỗi phần Nghe và Đọc)

3. Nội dung chương trình

Thời lượng: 16 buổi; 2h/buổi

Cấu trúc:

 • Phần nghe (8 buổi)
 • Phần đọc (8 buổi)

Tài liệu sử dụng: (sử dụng cho cả 2 phần, có chọn lọc lại nội dung).

 • Starters TOEIC
 • TOEIC Upgrade
 • TOEIC Preparation Volume 1
 • ETS 2021
TOEIC Listening 550
LessonMục tiêu - Nội dung
1
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài.
 • Biết cách phân tích tranh và dự đoán các phương án.
 • Biết được những cấu trúc ngữ pháp thường được dùng để miêu tả tranh.
 • Làm quen và ghi nhớ những cụm từ vựng và cách diễn đạt phổ biến khi miêu tả.
 • Biết áp dụng kiến thức vào bài luyện tập.
Nội dung
Part 1:
 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 1.
 • Giới thiệu các dạng tranh.
  • Tranh với người làm trọng tâm
  • Tranh với vật/cảnh vật làm trọng tâm
 • Phân tích cấu trúc ngữ pháp sử dụng để miêu tả tranh.
 • Bổ sung từ vựng phổ biến sử dụng để miêu tả tranh.
 • Bài tập vận dụng trích từ sách TOEIC Upgrade và ETS 2021. (TEST 1)
2
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 2.
 • Phân biệt được các câu hỏi thông tin và biết được một số cách trả lời phù hợp với từng loại câu hỏi.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung
Part 2:
 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 2
 • Tìm hiểu về câu hỏi thông tin
  • who/whom/whose
  • what/which
  • when/where
  • why
  • how
 • Bài tập vận dụng trích từ sách TOEIC Upgrade.
3
Mục tiêu
 • Phân biệt được các dạng câu hỏi và biết được cách trả lời với từng dạng.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung
Part 2:
 • Tìm hiểu về các dạng câu hỏi khác
  • Câu hỏi YES/NO
  • Câu hỏi đuôi
  • Câu hỏi lựa chọn “or”
  • Các dạng câu đặc biệt (mời mọc, đề xuất ý kiến, yêu cầu, đề nghị, hỏi về trải nghiệm)
  • Phát biểu khẳng định
 • Bài tập vận dụng trích từ sách TOEIC Upgrade.
4
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 3.
 • Làm quen với các dạng câu hỏi phổ biến và cách xử lý đối với từng dạng câu hỏi.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung
Part 3:
 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 3.
 • Giới thiệu về các dạng câu hỏi:
  • Câu hỏi thông tin chung
  • Câu hỏi thông tin chi tiết
  • Câu hỏi về hành động tiếp theo
  • Câu hỏi ngụ ý
  • Câu hỏi ý kiến người thứ ba
  • Câu hỏi liên quan bảng biểu/ sơ đồ
 • Bài tập vận dụng trích từ sách TOEIC Upgrade và ETS 2021. (TEST 1)
5
Mục tiêu
 • Làm quen với một số đoạn hội thoại theo chủ đề.
 • Học những từ vựng phổ biến theo chủ đề.
Nội dung
Part 3:
 • Phân tích các tình huống hội thoại và từ vựng theo chủ đề:
  • Hội thoại liên quan đến công việc.
  • Hội thoại liên quan đến việc mua sắm.
 • Bài tập vận dụng trích từ sách TOEIC Upgrade và ETS 2021. (TEST 1)
6
Mục tiêu
 • Làm quen với một số đoạn hội thoại theo chủ đề.
 • Học những từ vựng phổ biến theo chủ đề.
 • Tăng cường luyện tập với mini-test.
Nội dung
Part 3:
 • Phân tích các tình huống hội thoại và từ vựng theo chủ đề: Hội thoại liên quan cuộc sống hằng ngày
 • Bài ôn tập trích từ sách TOEIC Upgrade.
7
Mục tiêu
 • Làm quen với các dạng bài độc thoại và học từ vựng theo dạng bài.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung
Part 4:
 • Phân tích các dạng bài nói và bổ sung từ vựng theo dạng bài (thông báo, tin nhắn thoại, bài diễn thuyết/thuyết trình,bài phát thanh)
 • Bài tập vận dụng trích từ sách TOEIC Upgrade.
8
Mục tiêu
 • Làm quen với đề thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
Nội dung
Part 4:
 • Phân tích các dạng bài nói và bổ sung từ vựng theo dạng bài (quảng cáo, bài nói tại địa điểm tham quan)
 • Actual test (trích từ sách ETS 2021 Listening), độ khó đề thi tương đương với đề thi thực tế. (TEST 2)
TOEIC Reading 550
LessonNội dung
1
Mục tiêu
 • Nắm được các đặc điểm về vị trí, chức năng của từ loại và cách nhận biết từ loại
 • Nắm được yêu cầu chung của dạng bài đọc phần 5 và 6
 • Nhận biết dạng câu hỏi về Từ loại và cách tiếp cận
 • Ứng dụng được kiến thức về từ loại để làm bài
Nội dung
Part 5 + 6:
 • Kiến thức ngữ pháp về từ loại, bao gồm: Danh từ, Đại từ, Động từ, Tính từ và Trạng từ
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
2
Mục tiêu
 • Nắm được các đặc điểm về vị trí và chức năng của từng dạng động từ
 • Nhận biết dạng câu hỏi về dạng động từ và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức về dạng động từ để làm bài
Nội dung
Part 5 + 6:
 • Kiến thức ngữ pháp về dạng động từ, bao gồm: Động từ nguyên thể (To infinitive), Danh động từ (Gerund) và Phân từ (Participle)
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
3
Mục tiêu
 • Nắm được các dấu hiệu nhận biết, đặc điểm về cách sử dụng, cấu trúc của 9 thì ở hiện tại, quá khứ, tương lai
 • Nhận biết dạng câu hỏi ngữ pháp về Thì và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức về Thì để làm bài
Nội dung
Part 5 + 6:
 • Kiến thức ngữ pháp về thì động từ, tập trung vào các thì thường hay xuất hiện trong đề thi, bao gồm
  • Các thì hiện tại: đơn – tiếp diễn – hoàn thành
  • Các thì quá khứ: đơn – tiếp diễn – hoàn thành
  • Các thì tương lai: đơn – tiếp diễn – hoàn thành
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
4
Mục tiêu
 • Nắm được định nghĩa và các đặc điểm ngữ pháp về vị trí và cách sử dụng của giới từ và liên từ
 • Nhận biết được sự khác biệt giữa giới từ và liên từ trong câu
 • Nhận biết dạng câu hỏi về giới từ, liên từ và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài
Nội dung
Part 5 + 6:
 • Kiến thức ngữ pháp về giới từ, bao gồm các giới từ chỉ thời gian, địa điểm nơi chốn, giới từ chỉ mục đích
 • Kiến thức ngữ pháp về liên từ
 • Phân biệt giới từ và liên từ trong bài thi
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
5
Mục tiêu
 • Nắm được các đặc điểm về cấu trúc và cách sử dụng của mệnh đề quan hệ với các đại từ quan hệ (who, which, that, whom, whose) và trạng từ quan hệ (where, when)
 • Nhận biết các câu có mệnh đề trong bài thi và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài
Nội dung
Part 5 + 6:
 • Kiến thức ngữ pháp về mệnh đề quan hệ
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
6
Mục tiêu
 • Nắm được đặc điểm và yêu cầu phần thi
 • Nắm được đặc điểm các dạng câu hỏi phổ biến thường xuất hiện trong phần 7 và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài
 • Bổ sung từ vựng từ qua bài đọc
Nội dung
Part 7:
 • Các dạng câu hỏi xuất hiện trong bài đọc phần 7, bao gồm câu hỏi thông tin chung, thông tin chi tiết, câu hỏi ngụ ý, câu hỏi về từ đồng nghĩa, và điền câu vào chỗ trống
 • Kỹ năng skimming và scanning
 • Bài tập vận dụng phần 7
7
Mục tiêu
 • Nắm được đặc điểm dạng văn bản email và thư từ trong phần 7
 • Luyện tập đọc hiểu các dạng dạng văn bản trên và trả lời câu hỏi có liên quan
 • Học từ vựng phổ biến theo chủ đề trong các văn bản
Nội dung
Part 7:
 • Dạng văn bản thư email và thư từ (letter), tin nhắn và chuỗi tin nhắn (online chat/ text message chain)
 • Bài tập vận dụng phần 7
8
Mục tiêu
 • Nắm được đặc điểm dạng văn bản quảng cáo, bài báo, thông báo
 • Luyện tập đọc hiểu các dạng dạng văn bản trên và trả lời câu hỏi có liên quan
Nội dung
Part 7:
 • Dạng văn bản quảng cáo (advertisement) và bài báo (article), thông báo (notice)
 • Bài tập vận dụng phần 7

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Giảng viên khoá TOEIC 550

Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Lịch học khóa TOEIC 550

Khoá họcCơ sởKhai giảngCa họcBuổi học


Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity