IELTS Speaking

describe-something-that-you-are-interested-to-learn-or-improve

Describe something that you are interested to learn or improve

Describe something that you are interested to learn or improve” thuộc nhóm chủ đề “Work/ study (công việc/ học tập)” là đề bài thường được đưa ra tron...

bởi

Phan Thị Hoàng Khánh