IELTS Speaking

collocations-chu-de-tidiness-va-ung-dung-trong-ielts-speaking-part-1

Collocations chủ đề Tidiness và ứng dụng trong IELTS Speaking Part 1

Giới thiệu một số collocations về một chủ đề rất phổ biến trong IELTS Speaking – chủ đề Tidiness (Sự ngăn nắp), cùng với ứng dụng của các collocations này vào bài thi IELTS Speaking Part 1 và bài tập ứng dụng có đáp án.

0