Describe a city or a country you want to live in the future (place): Bài mẫu kèm từ vựng

Bài viết sẽ đề cập đến tầm quan trọng của phần miêu tả một địa điểm "Describe a place" sau đó sẽ đưa đề bài ra như một ví dụ và kèm theo các từ vựng hay.
Published on
describe-a-city-or-a-country-you-want-to-live-in-the-future-place-bai-mau-kem-tu-vung

Bài viết cung cấp Sample IELTS Speaking Part 2 “Describe a town or a city you want to live in the future” thuộc nhóm chủ đề describe a place (miêu tả một địa điểm) kèm theo các từ vựng giúp đạt điểm cao trong bài, bài viết phù hợp cho thí sinh band 6.0 -7.5. Đây là một nhóm chủ đề khá phổ biến trong bài IELTS Speaking part 2 và chủ đề đã từng ra thi vào quý 4/2021.

Key Takeaways:

 • Bài mẫu câu hỏi “Describe a town or a city you want to live in the future”.

 • Cách miêu tả một địa điểm phổ biến trong IELTS speaking part 2

 • Từ vựng ghi điểm cao trong nhóm chủ đề miêu tả một địa điểm.

Describe a town or a city you want to live in in the future.

You should say:

 • Where it is?

 • How do you know it?

 • What it is famous for?

 • And why you would like to live there.

IELTS speaking sample

Well, with this topic, I’d like to talk about Da Lat, one of the most well-known tourist cities in Vietnam.

I have heard about Da Lat city when I was a child because living in a tropical country with the weather that is scorching all year round, people from all walks of life have a craving for traveling to a temperate place to chill out. And Da Lat city, located on a hill, remains mild during summers and cool during winters, which makes it one of the ideal places to visit in Vietnam.

As far as I know, the alluring city is known for its enchanting meadows, medicine plants, and refreshing flora. It is where I can feast my eyes on enchanting flowers that usually bloom during Springs. Besides, the city stands out for its French Colonial architecture and heritage. When taking a stroll there, I can live in the past and feel nostalgic.

It has always been my dream to live in Da Lat because it’s so breathtaking. Imagine that I have a small house with French windows in a silent pine forest, not huge or posh, but it’s definitely warm and cozy. I can get a panoramic view of the whole landscape. What a life! This is exactly what I would like to have in the future. I adore Da lat not only because of the city itself but also because of the feeling it brings me.

Từ vựng trong IELTS speaking sample

 • Be scorching: / biː ˈskɔːʧɪŋ/ rất nóng

Ví dụ: I don’t want to be outside in this scorching heat.

 • From all walks of life / frɒm ɔːl wɔːks ɒv laɪf/: từ mọi tầng lớp xã hội

Ví dụ: Da Lat has drawn people from all walks of life like a magnet.

 • To have a craving for /tuː hæv ə ˈkreɪvɪŋ fɔː / rất thích, khao khát

Ex: I have a craving for chocolate.

 • Be alluring / biː əˈljʊərɪŋ ˈsɪti/ thu hút, cuốn hút

Ví dụ: There’s something alluring about motorcycles.

 • Enchanting medows / ɪnˈʧɑːntɪŋ ˈmɛdəʊz/ cánh đồng cỏ đẹp

Ví dụ: I really want to take photos of enchanting meadows.

 • To feast one’s eyes on / tuː fiːst wʌnz aɪz ɒn/ chiêm ngưỡng

Ví dụ: I have a chance to feast my eyes on fireworks on Newyear’s Eve.

 • French Colonial architecture / frɛnʧ kəˈləʊniəl ˈɑːkɪtɛkʧər /: kiến trúc thực dân Pháp

Ví dụ: This building is influenced by French Colonial architecture

 • To feel nostalgic / tuː fiːl nɒstˈælʤɪk/ cảm thấy hoài niệm

Ví dụ: Old people usually feel nostalgic when they watch war films

 • To take a stroll / tuː teɪk ə strəʊl/ đi dạo

Ví dụ: I take a stroll in a night market and sample all local food.

 • Be breathtaking / biː ˈbrɛθˌteɪkɪŋ/ đẹp nín thở

Ví dụ: The view from the top of the mountain is breathtaking.

 • Be posh / biː pɒʃ/ sang chảnh

Ví dụ: I love to have meals at a posh restaurant

 • A panoramic view / ə ˌpænəˈræmɪk vjuː/ toàn cảnh

From this window, they enjoy a panoramic view of a hill.

 • French window /frɛnʧ ˈwɪndəʊ/ cửa số kiểu Pháp (loại có kích thước bằng cửa chính)

Ví dụ: French windows bring home a sophisticated vibe and invite a lot of sunlight.

Mở rộng:

Cách triển khai câu trả lời và từ vựng hay có thể dùng để tham khảo cho các câu hỏi sau:

Describe a tourist attraction you once visited

Thí sinh có thể tham khảo ý tưởng về một thành phố du lịch, cách diễn đạt một nơi có nhiều điểm thu hút như cánh đồng hoa, thức ăn ngon. Ngoài ra có thể thêm một vài hoạt động khi tới nơi này để trả lời cho câu hỏi trên.

Describe a tourist attraction you recommend seeing in your country

Tương tự như câu hỏi trên, thí sinh có thể dùng những đặc điểm nổi bật của thành phố Đà Lạt (khí hậu dễ chịu, nhiều địa điểm du lịch thu hút) để giới thiệu cho mọi người. Và có thể nói rằng thí sinh đã từng đến đây, trải nghiệm những điều này và giờ đưa ra lời khuyên như vậy.

IELTS speaking part 3:

1.   Why do more and more people live in the city?

Gợi ý: đưa ra những ưu điểm của việc sống ở thành thị “jobs and educational opportunities” so với ở nông thôn, và ảnh hưởng của những ưu điểm đó đến cuộc sống sau này.

There are many reasons behind this trend, but the most common ones are job and educational opportunities. Jobs with handsome salaries and universities with a professional learning environment that are not available in rural areas appeal to people. Those things encourage people to carve out a successful career and have an enjoyable life.

2.   What are some factors that attract people to settle down in certain places?

Gợi ý: đưa ra những nhu cầu thiết yếu cho một nơi ở tốt, bao gồm “safety” và “essential amenities”.

Well, safety springs immediately to my mind. It is a prerequisite for living, playing, and working. People are not able to focus on studying and working while they are at risk. Access to essential amenities, including road systems, schools, markets and you name it, are also important. Those things help people to have high living standards.

3.   What are the differences between the young and old when choosing where to live?

Gợi ý: dựa vào những nhu cầu khác nhau trong cuộc sống và khác biết tính cách của người già (peaceful places, friendly neighbors và clean air) và người trẻ (jobs and opportunities, posh restaurant, etc.)

In my point of view, young people want to live in big cities due to jobs and educational opportunities, as I just mentioned before, and also crowded streets, bars, and posh restaurants. Conversely, the elderly peaceful places with friendly neighbors and clean air!. This opposition derives from the difference in their needs and tempers.

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.