Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint

Bài viết cung cấp một số bài mẫu viết Thư phàn nàn – Letter of complaint trong phần thi Writing Task 1 trong bài thi IELTS General.
Bùi Thị Thu Thanh
13/11/2023
bai mau ielts general writing task 1 thu phan nan letter of complaint

Key takeaways

 • Thí sinh sẽ nhận được một đề bài cụ thể với thông tin về tình huống hoặc vấn đề cần phàn nàn. Đề bài thường gồm các yếu tố như: người nhận thư, tình huống, thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề.

 • Mục tiêu của thư là trình bày một cách rõ ràng và logic sự không hài lòng về vấn đề, cung cấp các thông tin chi tiết về tình huống và đề xuất giải pháp hoặc yêu cầu cụ thể.

 • Thí sinh cần đảm bảo thư phàn nàn có đầy đủ các phần sau: lời chào, phần mở đầu, phần thân thư và phần kết thúc.

 • Lưu ý rằng yêu cầu của đề bài là viết thư tối thiểu 150 từ, thí sinh cần lưu ý để đảm bảo thể hiện đầy đủ ý kiến và tuân thủ quy định.

 • Thư phàn nàn sẽ được đánh giá dựa trên sự rõ ràng và logic của ý kiến, khả năng sử dụng ngôn ngữ và từ vựng phù hợp, cũng như cấu trúc câu và ngữ pháp chính xác.

Tổng quan về bài thi IELTS General Training và phần thi IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint

Bài thi IELTS General Training

IELTS General Training

IELTS General Training, cùng với IELTS Academic, là hai phân dạng bài thi của kì thi IELTS. Tùy vào mục đích và nhu cầu mà thí sinh có thể chọn dạng bài thi phù hợp. Đối tượng tham gia bài thi IELTS General Training này thường là những người muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập, lao động hoặc định cư ở các nước nói tiếng Anh.

Bài thi IELTS General Training bao gồm 4 phần: Listening (Nghe), Reading (Đọc), Writing (Viết) và Speaking (Nói). Cụ thể:

 • Nghe (Listening): Đánh giá khả năng hiểu và phản hồi đúng theo yêu cầu. Tiêu chí đánh giá bao gồm khả năng nghe hiểu thông tin chi tiết, ý chính và ý nghĩa tổng quát của các bài nghe.

 • Nói (Speaking): Đánh giá khả năng diễn đạt ý kiến một cách tự nhiên và linh hoạt. Tiêu chí đánh giá bao gồm sự sáng tạo trong ý tưởng, cấu trúc câu, ngữ pháp và từ vựng sử dụng, cũng như khả năng duy trì cuộc trò chuyện và trả lời câu hỏi một cách rõ ràng và logic.

 • Đọc (Reading): Đánh giá khả năng hiểu và tìm thông tin trong văn bản. Tiêu chí đánh giá bao gồm khả năng hiểu ý nghĩa chung và chi tiết của các đoạn văn, khả năng tìm kiếm thông tin cụ thể, và khả năng đọc hiểu các ý kiến, quan điểm, và đánh giá trong văn bản.

 • Viết (Writing): Đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và sáng tạo. Tiêu chí đánh giá bao gồm khả năng viết các bài luận hoặc bài tóm tắt theo yêu cầu, sự sắp xếp ý kiến, cấu trúc câu, từ vựng phong phú, và khả năng diễn đạt ý kiến một cách logic và chính xác.

IELTS General Training được đánh giá bằng hệ thống band từ 1 đến 9, với 9 là mức điểm cao nhất. Mỗi phần thi sẽ có một điểm riêng và điểm trung bình của các phần thi sẽ được tính thành điểm tổng trung bình. Kết quả bài thi IELTS General Training sẽ được cung cấp dưới dạng một phiếu điểm. Thí sinh sẽ nhận được một chứng chỉ IELTS có giá trị trong hai năm kể từ ngày thi.

Phần thi IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint

Letter of complaint

Dạng bài viết Thư phàn nàn - Letter of complaint là một trong những dạng bài thường gặp trong IELTS General Writing Task 1. Trong phần này, thí sinh sẽ được cung cấp một tình huống hoặc một vấn đề cụ thể, và nhiệm vụ của họ là viết một lá thư để thể hiện sự không hài lòng và đưa ra các yêu cầu hoặc đề xuất giải quyết vấn đề. Cụ thể như sau:

1. Đề bài: Thí sinh sẽ nhận được một đề bài cụ thể với thông tin về tình huống hoặc vấn đề cần phàn nàn. Đề bài thường gồm các yếu tố như: người nhận thư, tình huống, thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề.

2. Mục tiêu của thư: Thí sinh cần viết một thư đúng định dạng và theo yêu cầu của đề bài. Mục tiêu của thư là trình bày một cách rõ ràng và logic sự không hài lòng về vấn đề, cung cấp các thông tin chi tiết về tình huống và đề xuất giải pháp hoặc yêu cầu cụ thể.

3. Định dạng: Thư phàn nàn thường bao gồm các phần sau:

 • Lời chào: Bắt đầu thư với một lời chào phù hợp như “Dear Sir/Madam”

 • Phần mở đầu: Đưa ra mục đích viết thư và giới thiệu vấn đề cụ thể mà thí sinh muốn phàn nàn.

 • Phần thân thư: Trình bày lý do thí sinh không hài lòng và đưa ra các thông tin chi tiết về tình huống. Thí sinh cần sử dụng các câu chuyển tiếp để tổ chức ý kiến một cách logic và rõ ràng.

 • Phần kết thúc: Đưa ra yêu cầu hoặc đề xuất giải quyết vấn đề cụ thể và kết thúc thư với một lời cảm ơn và lời chào tạm biệt phù hợp.

 • Lưu ý rằng yêu cầu của đề bài là viết thư tối thiểu 150 từ, thí sinh cần lưu ý để đảm bảo thể hiện đầy đủ ý kiến và tuân thủ quy định.

4. Đánh giá: Bài thi sẽ được đánh giá dựa trên sự rõ ràng và logic của ý kiến, khả năng sử dụng ngôn ngữ và từ vựng phù hợp, cũng như cấu trúc câu và ngữ pháp chính xác.

Tìm hiểu thêm:

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint #1

Đề bài

You recently booked a hotel room for a business trip, but upon arrival, you discovered that the room did not meet the advertised standards. Write a letter of complaint to the hotel manager. In your letter:

 • Describe the issue with the room.

 • Explain how it affected your stay.

 • Request appropriate action from the hotel.

Bài mẫu

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my disappointment with the room I was assigned during my recent business trip at your hotel. I had a reservation from the 1st to the 5th of October under the name George Butler. However, upon arrival, I found that the room did not meet the advertised standards.

The main issue was cleanliness. The bathroom had an unpleasant odor, and the bed sheets and pillowcases had visible stains. This affected my stay and raised concerns about hygiene and comfort. As a business traveler, a clean and well-maintained room is crucial for effective work and proper rest. Unfortunately, the room fell far below my expectations, causing inconvenience and frustration.

I kindly request appropriate action to address these issues. Thorough cleaning and fresh bedding would be greatly appreciated. Ensuring that rooms meet advertised standards will enhance the overall guest experience.

I trust you will take my concerns seriously and promptly rectify the situation. I look forward to a satisfactory resolution.

Yours sincerely,

George Butler.

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • cleanliness (n): sự sạch sẽ

 • odor (n): mùi hương

 • stain (n): vết bẩn

 • hygiene (n): vệ sinh

 • well-maintained (adj): được bảo trì và chăm sóc tốt

 • frustration (n): sự thất vọng, sự nản lòng

 • rectify (v): sửa chữa

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint #2

Đề bài

You recently took a flight with an airline, but your baggage was lost during the journey, causing significant inconvenience. Write a letter of complaint to the customer service department of the airline. In your letter:

 • Describe the details of your flight and the lost baggage.

 • Explain how the loss of your baggage has affected you.

 • Request assistance in locating and delivering your baggage, as well as compensation for any necessary purchases made due to its absence.

Bài mẫu

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with my recent flight on September 28, 2023 with your airline. Regrettably, my checked baggage was lost, causing significant inconvenience.

On September 28, 2023, I traveled from London Heathrow Airport to New York John F. Kennedy International Airport on flight number GA456. However, upon arrival, I discovered that my baggage, identified with tag number GA789012, was missing. The loss of my baggage has disrupted my travel plans and inconvenienced me greatly. It contained essential items, including clothes and personal belongings, which are necessary for my stay at 456 Elm Street, New York, NY 10001. Consequently, I had to purchase replacements, resulting in unexpected expenses.

I kindly request your immediate assistance in locating and delivering my baggage to me. Moreover, I would appreciate compensation for the expenses incurred due to its absence. I trust that your customer service department will prioritize this matter and provide a prompt resolution. I look forward to your response regarding the status of my baggage and the necessary steps being taken to remedy this situation.

Thank you for your attention to this matter. I anticipate a swift resolution that reinstates my confidence in your airline's services.

Yours faithfully,

Maria Webster.

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • regrettably (adv): đáng tiếc thay, đáng tiếc là

 • identified (v): được xác định

 • disrupted (v): làm gián đoạn

 • replacement (n): sự thay thế

 • prioritize (v): ưu tiên

 • resolution (n): sự giải quyết

 • reinstate (v): phục hồi

 • remedy the situation: khắc phục tình trạng

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint #3

Đề bài

You recently purchased a laptop, but it stopped working within a few days of use. Despite contacting the customer support multiple times, you have not received a satisfactory response. Write a letter of complaint to the company's executive management. In your letter:

 • Explain the issues you have faced with the laptop.

 • Describe the attempts you made to seek assistance.

 • Demand immediate attention and a resolution to the problem.

Bài mẫu

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my profound dissatisfaction with the Hitech ProBook X laptop I recently purchased. Unfortunately, it stopped working within days, and despite seeking assistance from your customer support, I received no satisfactory response.

The laptop has critical issues, including frequent black screens, keyboard malfunctions, and unexpected operating system crashes. These problems severely hinder its effective use for personal and professional purposes. Despite multiple contacts with customer support, their unhelpful responses failed to provide a solution. This lack of efficient support has left me frustrated and disappointed.

Therefore, I demand immediate attention and a swift resolution. I expect a replacement laptop or full reimbursement. As a valued customer, I deserve a reliable product and responsive support. I trust that the executive management will address this matter promptly. Personally, I anticipate a timely resolution that restores my confidence in your brand and demonstrates your commitment to customer satisfaction.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to a prompt response and a satisfactory resolution to the issues I have faced.

Yours faithfully,

Alex Watson.

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • profound dissatisfaction (n): sự không hài lòng sâu sắc

 • malfunction (n): sự hỏng hóc, sự không hoạt động đúng chức năng

 • hinder (v): cản trở, ngăn cản

 • efficient (adj): có hiệu quả

 • swift resolution (n): sự giải quyết nhanh chóng

 • reimbursement (n): sự hoàn lại tiền

 • restore confidence: khôi phục lòng tin

 • commitment (n): cam kết, sự cam kết

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint #4

Đề bài

You recently attended a seminar that was advertised to provide valuable insights and knowledge. However, you found the content to be outdated, poorly presented, and lacking in substance. Write a letter of complaint to the organizers of the seminar. In your letter:

 • Explain why you are dissatisfied with the seminar content and delivery.

 • Describe the impact this experience has had on your expectations and learning objectives.

 • Request a refund of the seminar fee and express your disappointment with the organizers' lack of professionalism.

Bài mẫu

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with the seminar I recently attended. Despite the advertised promise of valuable insights and knowledge, I found the content to be outdated, poorly presented, and lacking substance.

The seminar failed to meet my expectations on multiple levels. It provided outdated content that didn't address current industry trends. The delivery lacked engagement and effective communication, and the overall structure lacked coherence, hindering my understanding. This experience significantly impacted my learning objectives and professional development. I had hoped for valuable insights and practical knowledge; however, the lackluster content and delivery hindered my ability to achieve these objectives, resulting in wasted time and resources.

Considering the unsatisfactory nature of the seminar, I kindly request a refund of the seminar fee. The lack of professionalism displayed by the organizers is disappointing. I expected a well-prepared and informative event, but the quality fell below acceptable standards. I urge you to reassess the content and delivery methods for future participants' enrichment.

Thank you for your attention. I await your prompt response.

Yours faithfully,

Chris Brownie.

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • address (v): chú trọng đến

 • hinder (v): cản trở

 • lackluster (adj): tẻ nhạt, không lôi cuốn

 • unsatisfactory nature (n): sự không đáp ứng nhu cầu

 • urge (v): đề xuất

 • enrichment (n): sự tăng cường

Xem thêm:

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư phàn nàn – Letter of complaint #5

Đề bài

You applied for a job position advertised by a company, but the recruitment process was highly unprofessional and lacked transparency. Write a letter of complaint to the human resources department of the company. In your letter:

 • Describe the unprofessional conduct and lack of transparency during the recruitment process.

 • Explain how these issues have negatively impacted your perception of the company.

 • Request an explanation for the company's actions and express your concerns regarding their hiring practices.

Bài mẫu

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my strong dissatisfaction with the highly unprofessional and non-transparent recruitment process for the job position advertised by your company. The lack of professionalism and transparency has negatively impacted my perception of your organization.

The communication during the process was disorganized and inconsistent, with conflicting information regarding the application timeline and interview schedule. Furthermore, the interview panel displayed unprofessional behavior, arriving late and showing a lack of preparedness and knowledge. Additionally, the selection criteria and decision-making process lacked transparency, as no feedback or explanation was provided regarding the final decision. This has raised concerns about the fairness and integrity of your company's recruitment practices.

Therefore, I kindly request an explanation for the unprofessional conduct and lack of transparency observed. I am particularly concerned about the company's hiring practices and the fairness of the decision-making process. Moreover, I hope you will take this matter seriously and make improvements to ensure a more professional and transparent recruitment process in the future.

Thank you for your attention. I look forward to a prompt response addressing my concerns and providing the necessary explanation.

Yours faithfully,

Ricky Diamond.

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • unprofessional (adj): thiếu chuyên nghiệp

 • non-transparent (adj): không minh bạch

 • perception (n): nhận thức

 • disorganized (adj): thiếu tổ chức

 • inconsistent (adj): không nhất quán

 • conflicting (adj): xung đột

 • panel (n): ban phỏng vấn

 • criteria (n): tiêu chí

 • transparency (n): sự minh bạch

 • concern (n): sự quan ngại

 • fairness (n): sự công bằng

 • integrity (n): sự trung thực

image-alt

Tổng kết

Bài viết trên cung cấp cho thí sinh một số bài mẫu viết Thư phàn nàn - Letter of complaint trong phần thi IELTS General Writing Task 1. Hi vọng người đọc sẽ sử dụng bài viết này như một nguồn tham khảo hữu ích góp phần vào quá trình chuẩn bị cho kì thi IELTS General Training.

Để hỗ trợ cho quá trình ôn thi IELTS Writing, thí sinh có thể tham khảo IELTS Correct - một công cụ trực tuyến giúp cải thiện kỹ năng viết trong kỳ thi IELTS được phát triển bởi ZIM Academy. Công cụ này được thiết kế đặc biệt nhằm giúp thí sinh cải thiện khả năng viết của mình và chuẩn bị tốt hơn cho phần thi Writing của kỳ thi IELTS. Bằng cách tải lên bài viết, thí sinh sẽ nhận được phản hồi chi tiết từ giáo viên có kinh nghiệm về IELTS, giúp thí sinh hiểu rõ lỗi sai và cung cấp gợi ý để nâng cao. Thử cân nhắc và trải nghiệm ngay công cụ IELTS Correct nhé!


Tài liệu tham khảo

Hallows, Richard. IELTS express: intermediate. Thompson, 2006.

IELTS General Training Test, https://ielts.org/take-a-test/test-types/ielts-general-training-test. Accessed 12 Oct 2023.

IELTS Letter Writing: Complaint Letter – IELTS Leader, https://ieltsleader.com/writing/general-writing-task-1/complaint-letter. Accessed 12 Oct 2023.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833