VSTEP Speaking Part 1 Topic Travel - Tổng hợp từ vựng và bài mẫu

Bài thi VSTEP cũng bao gồm phần thi Speaking, phần thi kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Chủ đề Travel (Du lịch) là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong phần thi này, đặc biệt là phần thi VSTEP Speaking Part 1. Bài viết này cung cấp các từ vựng và bài mẫu VSTEP Speaking Part 1 Topic Travel giúp người học có thể tự tin khi gặp chủ đề này trong bài thi của mình.
Võ Ngọc Thu
29/01/2024
vstep speaking part 1 topic travel tong hop tu vung va bai mau

Key Takeaways

Các từ vựng hữu ích trong phần thi VSTEP Speaking Part 1 Topic Travel:

 • Các danh từ chỉ địa điểm, phương tiện du lịch.

 • Các động từ về hoạt động du lịch.

 • Các tính từ mô tả địa điểm, hoạt động du lịch.

 • Các trạng từ liên quan đến hoạt động du lịch.

Bài mẫu VSTEP Speaking Part 1 Topic Travel:

 • Do you like travelling? / Do you like to travel alone or with your friends?

 • How often do you travel? /

  Have you travelled this year?

 • Why do you like travelling? / What are the benefits of travelling?

Từ vựng Topic Travel

Danh từ chỉ địa điểm và phương tiện du lịch

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

destination

/ˌdestɪˈneɪʃn/

điểm đến

airplane

/ˈɛrpleɪn/

máy bay

vacation

/veɪˈkeɪʃən/

kỳ nghỉ

motel

/moʊˈtɛl/

nhà nghỉ

hostel

/ˈhɑːstəl/

nhà trọ

hotel

/hoʊˈtɛl/

khách sạn

sailboat

/ˈseɪlboʊt/

thuyền buồm

mountain

/ˈmaʊntən/

núi

island

/ˈaɪlənd/

đảo

countryside

/ˈkʌntrisaɪd/

vùng nông thôn, miền quê

beach

/biːtʃ/

bãi biển

temple

/ˈtɛmpəl/

ngôi đền

cruise ship

/kruːz ʃɪp/

tàu du lịch

rickshaw

/ˈrɪkʃɔː/

xích lô

camper van

/ˈkæmpər væn/

xe du lịch tự lái

Động từ về hoạt động du lịch

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

explore

/ɪkˈsplɔːr/

khám phá

embark

/ɪmˈbɑːrk/

bắt đầu, lên tàu

hike

/haɪk/

đi bộ đường dài, leo núi

depart

/dɪˈpɑːrt/

xuất phát, khởi hành

discover

/dɪˈskʌvər/

phát hiện, tìm ra

wander

/ˈwɑːndər/

đi lang thang

sail

/seɪl/

đi thuyền

visit

/ˈvɪzɪt/

ghé thăm, tham quan

paddle

/ˈpædəl/

chèo xuồng, di chuyển trên nước

cruise

/kruːz/

đi du lịch trên biển

arrive

/əˈraɪv/

đến nơi

transit

/ˈtrænzɪt/

di chuyển

cross

/krɔːs/

băng qua, đi qua

sightsee

ˈsaɪtˌsiː/

tham quan, ngắm cảnh

traverse

/trəˈvɜːrs/

đi qua, ngang qua

Tính từ mô tả địa điểm, hoạt động du lịch

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

mesmerizing

/ˈmez.mə.raɪzɪŋ/

mê hoặc, quyến rũ

spectacular

/spekˈtæk.jə.lər/

đep ngoạn mục

unpredictable

/ˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəl/

bất ngờ, không thể đoán trước

enlightening

/ɪnˈlaɪ.tən.ɪŋ/

chỉ bảo, mở rộng hiểu biết

picturesque

/ˌpɪk.tʃəˈresk/

đep như tranh

enchanting

/ɪnˈtʃæn.tɪŋ/

quyến rũ, mê hoặc

pristine

/ˈprɪs.tiːn/

nguyên sơ, trong lành

exotic

/ɪɡˈzɒt.ɪk/

kỳ lạ

breathtaking

/ˈbreθ.teɪ.kɪŋ/

hấp dẫn, đẹp ngỡ ngàng

entertaining

/ˌen.təˈteɪ.nɪŋ/

thú vị, giải trí

unforgettable

/ˌʌn.fəˈɡet.ə.bəl/

đáng nhớ, không thể quên

eye-opening

/ˈaɪˌoʊ.pən.ɪŋ/

mở mang tầm mắt

life-changing

/laɪf ˈtʃeɪn.dʒɪŋ/

thay đổi cuộc đời

blissful

/ˈblɪs.fəl/

hạnh phúc, sung sướng

Trạng từ liên quan đến hoạt động du lịch

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

adventurously

/ədˈven.tʃər.əs.li/

một cách phiêu lưu

frequently

/ˈfriː.kwənt.li/

thường xuyên

leisurely

/ˈleʒ.ər.li/

một cách thong thả

unexpectedly

/ˌʌn.ɪkˈspek.tɪd.li/

một cách bất ngờ

spontaneously

/spɒnˈteɪ.ni.əs.li/

một cách tự nhiên, tự phát

freely

/ˈfriː.li/

một cách tự do

pleasantly

/ˈplez.ənt.li/

một cách vui vẻ

safely

/ˈseɪf.li/

một cách an toàn

unquestionably

/ˌʌnˈkwes.tʃən.ə.bli/

không còn nghi ngờ

boldly

/ˈbəʊld.li/

một cách táo bạo

curiously

/ˈkjʊə.ri.əs.li/

một cách tò mò

carefully

/ˈkeə.fəl.li/

một cách cẩn thận

joyfully

/ˈdʒɔɪ.fəl.li/

một cách vui vẻ

unhurriedly

/ʌnˈhɜː.riːd.li/

một cách từ tốn, không vội vã

Xem thêm:

Bài mẫu VSTEP Speaking Part 1 Topic Travel

image-alt

Câu hỏi 1: Do you like travelling? (Bạn có thích du lịch không?) / Do you like to travel alone or with your friends? (Bạn thích du lịch một mình hay cùng với bạn bè?)

Bài mẫu 1:

Yes, I adore travelling. I find myself drawn to the countryside. Exploring the countryside, with its unpredictable twists and turns, brings me immense joy. The leisurely pace of discovering new places, meeting people, and savoring local cuisine is simply delightful.

(Tôi thích du lịch. Tôi cảm thấy hấp dẫn bởi vùng nông thôn. Khám phá vùng nông thôn, với những khúc quanh co không thể đoán trước, mang lại cho tôi niềm vui to lớn. Nhịp độ chậm rãi của việc khám phá những nơi mới, gặp gỡ mọi người và thưởng thức ẩm thực địa phương thật sự là điều tuyệt vời.)

Bài mẫu 2:

I prefer to wander off on vacation with my friends. Exploring new places spontaneously together, sharing laughter, and creating memories make the journey more unforgettable. However, there are moments when I also cherish the solitude of solo travel, allowing me to reflect and discover at my own pace.

(Tôi thích đi du lịch cùng bạn bè. Khám phá những nơi mới một cách tự nhiên cùng nhau, chia sẻ tiếng cười và tạo ra những kỷ niệm khiến cuộc hành trình càng khó quên hơn. Tuy nhiên, cũng có những khoảnh khắc khi tôi trân trọng sự cô đơn của việc du lịch một mình, điều cho phép tôi suy ngẫm và khám phá theo nhip độ của riêng mình.)

Câu hỏi 2: How often do you travel? (Bạn thường đi du lịch mấy lần?) / Have you travelled this year? (Bạn đã đi du lịch trong năm nay chưa?)

Bài mẫu 1:

I curiously embark on travel adventures whenever I can. The allure of exploring new places, feeling the warm sand beneath my feet on a beach, and experiencing the blissful freedom of being away from routine is irresistible. While I don’t have a fixed schedule, I aim to take a trip at least once a year.

(Tôi thường tò mò bắt đầu những cuộc phiêu lưu du lịch mỗi khi có thể. Sức hấp dẫn của việc khám phá những nơi mới, cảm giác cát biển ấm dưới chân và sự tự do hạnh phúc khi rời xa cuộc sống hàng ngày là điều không thể cưỡng lại. Mặc dù tôi không có lịch trình cố định, nhưng tôi luôn cố gắng du lịch ít nhất một lần trong năm.)

Bài mẫu 2:

Yes, I have joyfully set out on a journey this year. The destination was a mountain, where the air was crisp and the views stretched endlessly. Upon arriving, I felt a surge of excitement and wonder, ready to explore every trail and capture memories amidst breathtaking nature.

(Có, tôi đã vui vẻ bắt đầu một cuộc hành trình trong năm nay. Điểm đến là một ngọn núi, nơi không khí trong lành và phong cảnh vô tận. Khi đến nơi, tôi cảm thấy phấn khích và kỳ diệu, sẵn sàng khám phá mọi con đường và lưu giữ những kỷ niệm giữa thiên nhiên tuyệt đẹp.)

Câu hỏi 3: Why do you like travelling? (Tại sao bạn thích du lịch?) / What are the benefits of travelling? (Du lịch có những lợi ích gì?)

Bài mẫu 1:

I find travelling to be enlightening. When I step onto a cruise ship, I’m not just embarking on a physical journey; I’m also exploring the depths of my own curiosity. The thrill of visiting new places, sightseeing, and immersing myself in different cultures broadens my perspective. The memories I collect shape my understanding of the world.

(Tôi thấy du lịch giúp tôi hiểu sâu hơn về bản thân. Khi tôi bước lên một con tàu du lịch, tôi không chỉ đang bắt đầu một cuộc hành trình mà còn đang khám phá sâu bên trong sự tò mò của chính mình. Cảm giác thú vị khi đến thăm những nơi mới, ngắm cảnh và đắm chìm trong văn hóa đa dạng mở rộng góc nhìn của tôi. Những kỷ niệm giúp tôi hiểu biết về thế giới.)

Bài mẫu 2:

I’ve boldly embarked on adventures to distant lands. What I’ve found is that travel is unexpectedly eye-opening. It’s a chance to discover new cultures, taste exotic foods, and witness breathtaking landscapes. These experiences are truly life-changing, shaping my perspective and leaving indelible memories.

(Tôi đã táo bạo bắt đầu những cuộc phiêu lưu đến những vùng đất xa xôi. Những gì tôi phát hiện ra là du lịch thực sự mở mang tầm mắt. Đó là cơ hội để khám phá văn hóa mới, thưởng thức những món ăn kỳ lạ và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp tuyệt vời. Những trải nghiệm này thực sự thay đổi cuộc sống của tôi, hình thành góc nhìn và để lại những kỷ niệm không thể quên.)

Bài tập ghi nhớ cho các từ vựng Topic Travel

Bài tập: Điền vào chỗ trống sử dụng từ được cho sẵn trong bảng

hostel

picturesque

unhurriedly

unquestionably

joyfully

cruised

mesmerizing

depart

pristine

entertaining

 1. The ________ sunrise over the ancient temple left us in awe.

 2. We explored the quaint village ______, savoring every moment.

 3. The cozy _____ provided a budget-friendly accommodation option.

 4. During our cruise, dolphins leaped alongside the boat, making it an _______ experience.

 5. The _______ mountain trail led us through lush forests and crystal-clear streams.

 6. The untouched beach was _______, with powdery white sand and turquoise waters.

 7. The locals _______ welcomed us, sharing stories and traditions.

 8. The view from the hilltop was ________ breathtaking.

 9. We _______ for a week down the Yangtze River, marveling at the scenic landscapes.

 10. Our flight to Cleveland ______ at 8 p.m.

Đáp án:

 1. mesmerizing / picturesque

 2. unhurriedly

 3. hostel

 4. entertaining

 5. picturesque / mesmerizing

 6. pristine

 7. joyfully

 8. unquestionably

 9. cruised

 10. departed

Tổng kết

Trên đây là các từ vựng, bài mẫu và bài tập ứng dụng hữu ích về VSTEP Speaking Part 1 Topic Travel. Tác giả mong rằng các kiến thức trong bài viết này sẽ giúp người học tăng cường vốn từ vựng, cấu trúc câu và cấu trúc bài nói để có thể tự tin hơn khi gặp chủ đề này trong phần thi VSTEP Speaking Part 1 của mình và đạt được điểm số mong muốn. 

Trong quá trình học tập và rèn luyện, người học có thể truy cập ZIM Helper, nền tảng hỗ trợ thắc mắc, chữa bài tập bởi đội ngũ Giảng viên chuyên môn có nhiều kinh nghiệm tại ZIM.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833