Tiêu chí Task Achievement Dạng bài Letter of Application trong IELTS General Writing Task 1: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6

Phân tích 2 band 5.0 và 6.0 của tiêu chí Task Achievement Dạng bài Letter of Application trong IELTS General Training, gợi ý để cải thiện..
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

tieu-chi-task-achievement-dang-bai-letter-of-application-trong-ielts-general-writing-task-1-cach-cai-thien-1-band-diem-tu-5-6

Kỳ thi IELTS được chia làm hai loại hình, IELTS General Training (đào tạo chung) và IELTS Academic (học thuật). Giữa 2 loại hình này, có sự khác nhau đáng chú ý ở phần IELTS Writing Task 1 và phần Reading. Ở Writing Task 1, thay vì được yêu cầu miêu tả một biểu đồ, bản đồ hay quy trình, người viết được yêu cầu viết một lá thư, đòi hỏi khả năng trình bày vấn đề của người viết. Tiêu chí Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài) hay còn gọi tắt là TA là một trong bốn tiêu chí sử dụng để đánh giá năng lực thí sinh trong bài thi IELTS Writing Task 1. Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ tập trung phân tích hai band điểm 5.0 và 6.0 của tiêu chí Task Achievement Dạng bài Letter of Application (Thư ứng tuyển) trong IELTS General Training, qua đó đưa ra một số gợi ý để người đọc có thể cải thiện band điểm của mình từ 5.0 lên 6.0 ở dạng bài này.  

Phân tích tiêu chí Task Achievement trong IELTS General Writing Task 1

Bảng quy định các yêu cầu của tiêu chí Task Achievement (TA) trong band điểm 5 và 6, được phát hành và sử dụng bởi British Council (Hội đồng Anh), IDP cũng như đại học Cambridge (ESOL Examinations) cụ thể như sau:

Band 5:

 • Generally addresses the task; the format may be inappropriate in places (dịch: nhìn chung liên hệ và giải quyết được các yêu cầu của đề bài; cách thức trình bày ở đôi chỗ còn chưa phù hợp)

 • May present a purpose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable and sometimes inappropriate (dịch: phần nào trình bày được mục đích của bài viết tuy chỗ không rõ ràng; giọng văn có xu hướng không thống nhất và không phù hợp)

 • Presents, but inadequately covers, key features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details (dịch: trình bày được các đặc điểm, nhưng không đầy đủ; có xu hướng đi vào phân tích tiểu tiết)

Band 6:

 • Addresses the requirements of the task (dịch: liên hệ và giải quyết được các yêu cầu của đề bài)

 • Presents a purpose that is generally clear; there may be inconsistencies in tone (dịch: trình bày được mục đích bài viết một cách tương đối rõ ràng; có thể có sự mâu thuẫn trong giọng văn)

 • Presents and adequately highlights key features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate (dịch: trình bày và làm nổi bật được các đặc điểm chính/ các gạch đầu dòng, tuy nhiên khi đi vào các chi tiết thì có thể không liên quan, không phù hợp và thiếu độ chính xác)

Qua đó, người đọc có thể dễ dàng thấy được yếu tố Task Achievement trong phần thi IELTS Writing Task 1 – General Training xoay quanh 3 điểm lớn như sau: 

Đáp ứng yêu cầu đề bài

Yếu tố này đánh giá cách trình bày của thư (format). Thông thường, cách trình bày của một lá thư gồm phần mở đầu, nội dung thư và kết thư. Ngoài ra, nó cũng đánh giá khả năng người viết trả lời được các yêu cầu của đề bài, đáp ứng được các tình huống mà đề bài đưa ra.

Phần mục đích và giọng văn

Yếu tố này đánh giá cụ thể vào mục đích của lá thư. Người viết cần phải trình bày rõ ràng lý do mình viết thư, nói cách khác, mục đích của lá thư. Mục đích sẽ dựa trên yêu cầu đề bài và thường sẽ được trình bày ở đoạn đầu tiên của lá thư. Ngoài ra, nội dung thư cũng phải đáp ứng chính xác tình huống được nêu ra ở trên câu hỏi.

Ví dụ: My name is Jasmine. I am writing this letter to apply for the position of Vietnamese teacher that has been advertised on Jobstreet.au. (Tên tôi là Jasmine. Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí giáo viên tiếng Việt đã được đăng tuyển trên Jobstreet.au)

Trong ví dụ trên, người viết đề cập rất rõ ràng về mục đích viết thư (ứng tuyển vào vị trí giáo viên tiếng Việt), rất dễ để người đọc có thể theo dõi.

Ngoài ra, yếu tố này cũng đánh giá giọng văn của lá thư. Văn phong của lá thư được chia thành ba loại là Thư trang trọng (Formal Letter), Thư bán trang trọng (Semi-formal Letter) và Thư không trang trọng/ thân mật (Informal Letter).

Một lá thư trang trọng sẽ có:

Một lá thư không trang trọng sẽ sử dụng:

 • Ngôn ngữ nói

 • Có thể có viết tắt và sử dụng đại từ nhân xưng

Các điểm chính 

Yếu tố này xem xét đết các yêu cầu nhỏ ở trong đề bài (3 gạch đầu dòng). Cả ba gạch đầu dòng này đều phải được đề cập để có thể đạt điểm tốt ở yếu tố này. 

Sự khác nhau trong band điểm 5 và 6 trong tiêu chí TA có thể được giải thích rõ ràng hơn dưới đây:

Đáp ứng yêu cầu đề bài

Thang điểm 5: Viết được một bức thư tương đối hoàn chỉnh so với yêu cầu đề bài

Thang điểm 6: Giải quyết các yêu cầu của đề bài, cụ thể là hoàn thiện 1 lá thư đầy đủ

Phần mục đích và giọng văn

Thang điểm 5:

 • Mục đích viết thư chưa rõ ràng ở đôi chỗ

 • Giọng văn không thống nhất và có đôi chỗ không phù hợp

Thang điểm 6:

 • Nêu được mục đích viết thư rõ ràng

 • Giọng văn chưa thống nhất

Các điểm chính

Thang điểm 5:

 • Trình bày được tương đối các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng (có thể thiếu đi một vài yếu tố gạch đầu dòng, hoặc không được trình bày không đầy đủ)

 • Tập trung viết nhiều về một gạch đầu dòng nhất định

Thang điểm 6:

 • Các gạch đầu dòng được trình bày đầy đủ

 • Có các chi tiết không liên quan, không phù hợp, hoặc không chính xác

Phân tích ví dụ band 5 và 6 ở tiêu chí Task Achievement Dạng bài Letter of Application

Dạng đề Letter of Application (Thư ứng tuyển)

Thư ứng tuyển là một trong 5 dạng đề phổ biến của IELTS General Training Writing Task 1. Thông thường, dạng đề này sẽ yêu cầu thí sinh viết một lá thư xin việc, ứng tuyển cho một vị trí nào đó. Các dạng bài mà thí sinh có thể gặp ở dạng đề Letter of Application:

Ứng tuyển cho một công việc

You have seen an advertisement in an English newspaper for a job working in the City Museum shop during the holidays. You decide to apply for the job.

Write a letter to the director of the Museum. In your letter:

 • introduce yourself

 • explain what experience and special skills you have

 • explain why you are interested in the job

Lời khuyên về việc ứng tuyển cho một công việc

A friend you made while you were studying abroad has written to ask you for help in finding a job in your country. You have heard about a job in a local company that might be suitable for him/her

Write a letter to this friend. In your letter

 • tell your friend about the job and what sort of work it involves

 • say why you think the job would be suitable for him/her

 • explain how to apply for the job

Đề nghị để có thể trở thành một vị trí nào đó

You are going on a month training program to the UK and know that the head of the course would like one of the participants to be the social events’ organizer.

Write a letter to the Training Organizer. In your letter:

 • express your interest in the role

 • request more information about it

 • explain what experience you have

Từ chối một lời đề nghị công việc

You successfully passed a job interview. You have to join by 15th November but you will not be able to do so. 

Write a letter to your new boss. In your letter:

 • explain your situation

 • express your concerns

 • suggest solutions

Phân tích bài mẫu đạt band 5 ở tiêu chí Task Achievement dạng bài Letter of Application

image-altA friend you made while you were studying abroad has written to ask you for help in finding a job in your country. You have heard about a job in a local company that might be suitable for him/her

Write a letter to this friend. In your letter

 • tell your friend about the job and what sort of work it involves

 • say why you think the job would be suitable for him/her

 • explain how to apply for the job

Dear friend,

Hello my name is Vernon. How about this job for you my friend. This job in my local company that might be suitable for you. Computer Engineer. To fix computer. My friend fix computer in my local company. Daytime go to work fix computer not working which is broken. You like computer and at work fix broken computer and all employes learn fix broken computer if computer broken you fix and help employes learn fix broken computer. How about it.

I know my friend you Study computer and gradate computer May 2013. I know my friend love computer. The work hours is so good for you my friend. 9 to 5clock. When I hear about this job, it so suitable for you. You is Computer Enginer.

My friend I suggest you to apply for the job. My boss he is kind man. Tomorrow you write him and I tell my boss you is a good man. I tell him you is Computer Enginer.

Regards

Vernon

Nguồn: Cambridge IELTS General Training 13

Phân tích

Đáp ứng yêu cầu đề bài

Bố cục của bài viết trên là tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với hình thức của một lá thư; có phần mở đầu thư, phần nội dung thư và phần kết thư. Dù người viết có cố gắng liên hệ với nội dung của đề bài ở phần mở thư tuy nhiên vẫn chưa bao quát được hết nội dung trong yêu cầu đề bài.

Phần mục đích và giọng văn

Người viết chưa trình bày rõ ràng mục đích của lá thư ở đoạn đầu tiên. Người viết có đề cập đến một công việc nhưng sau đó lại nói “my friend fix computer”, không hiểu rõ “my friend” mà người viết đề cập ở đây là ai. Ngoài ra, người viết cũng không nói rõ mục đích của bức thư ngay từ đầu nên làm cho người đọc cảm thấy rất khó hiểu. Vì vậy, mặc dù có trình bày nhưng mục đích của lá thư này là không rõ ràng.

Về giọng văn, việc sử dụng “my friend” kèm với “you” xuyên suốt câu trả lời là không phù hợp, làm cho giọng văn trở nên rất mơ hồ. Đồng thời phong cách viết cùng các lỗi từ vựng ngữ pháp khiến cho người đọc khó có thể hiểu được đây là giọng văn formal hay informal.

Các điểm chính

Người viết có bao phủ được cả 3 gạch đầu dòng ở trong câu trả lời của mình, nhưng lại có rất ít thông tin về gạch đầu dòng cuối cùng (explain how to apply for the job). Người viết chỉ nói “you write him” chứ không nói cụ thể làm thế nào để có thể ứng tuyển vào vị trí này.

Phân tích bài mẫu đạt band 6 ở tiêu chí Task Achievement dạng bài Letter of Application

A museum near your home is looking for people to do part-time voluntary/unpaid work. You would like to do some voluntary/unpaid work at the museum.

Write a letter to the museum director to apply for the voluntary/unpaid work. In your letter

 • explain why you want to do voluntary/unpaid work at the museum

 • describe some skills and qualities you have that would be useful

 • give details of when you would be available for work

Dear Sir or Madam,

I saw an advert that said that people that want to do voluntary at this museum should contact you. That’s why I am writing this letter!

I would like to do voluntary work at your museum. I am keen on art and history, and especially I am keen on working with them. From what I kow, your museum is based on works of art that have fabulous history.

In the museum I could work as a guide. I already know some interesting information about the drawings that you have in the museum, but if there is something that I don’t know or something that needs improvement, I am opened to studying and developing my knowledge.

I really like working with other people and explaining things that they are interested in, and that is a good skill I guess for guiding.

I am free every Monday, Friday and Sunday from 3PM to 7PM.

I am waiting for your reply and I hope that you agree with my voluntary work. 

Nguồn: Cambridge IELTS General Training 15

Phân tích

Đáp ứng yêu cầu đề bài

Bố cục của bài viết trên là tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với hình thức của một lá thư; có phần mở đầu thư, phần nội dung thư và phần kết thư. Tuy nhiên, mặc dù có ý chính cho mỗi đoạn văn, việc chia nhỏ nhiều đoạn làm cho bài văn có cảm giác bị đứt gãy, không liền mạch.

Phần mục đích và giọng văn

Người viết trình bày tương đối rõ ràng lý do tại sao mình viết thư (people that want to do voluntary at this museum should contact you. That’s why I am writing this letter).

Về giọng văn, người viết có hiểu được mình cần phải sử dụng văn trang trọng (formal) khi ứng tuyển một công việc bằng cách sử dụng các ngôn ngữ trang trọng như: Dear Sir or Madam, I would like to…, your museum is based on … Tuy nhiên, vẫn còn có một vài chỗ người viết sử dụng ngôn ngữ không trang trọng, làm cho bài văn trở nên không nhất quán về giọng văn, ví dụ như: sử dụng viết tắt (that’s, don’t), sử dụng câu cảm thán và dấu chấm than (That’s why I am writing this letter!).

Các điểm chính

Người viết có đáp ứng được cả 3 gạch đầu dòng ở trong câu trả lời của mình. Tuy nhiên, vẫn còn có phần người viết đề cập nhiều hơn so với các phần còn lại. Ở phần thứ hai (describe some skills and qualities you have that would be useful), người viết dành ra 2 đoạn văn đề kể về những kĩ năng của mình. Ngược lại, phần đầu tiên (give details of when you would be available for work) và thứ ba (give details of when you would be available for work) lại được đề cập tương đối ít (phần thứ ba chỉ đề cập 1 câu).

Cách cải thiện band điểm từ 5 – 6 ở tiêu chí Task Achievement dạng bài Letter of Application

Thông qua ví dụ trên, người đọc có thể thấy được sự khác nhau giữa 2 band điểm 5 và 6 ở tiêu chí Task Achievement. Sau đây, bài viết sẽ gợi ý các phương pháp người viết có thể áp dụng để nâng cao band điểm của mình trong tiêu chí này:

Đáp ứng yêu cầu đề bài

Người viết cần hiểu rằng viết đúng yêu cầu của bài là một lá thư chuẩn định dạng gồm mở thư, mục đích thư, nội dung chính của thư trả lời đủ ba điểm lớn, và kết thư. Ngoài ra, người viết cũng cần xem xét thật kĩ đề bài, các tình huống được nêu ra để áp dụng vào bài viết của mình. Việc trình bày mục đích của thư rõ ràng và dễ hiểu cũng sẽ giúp cho người viết ghi điểm tốt ở phần này.

Phần mục đích và giọng văn

Người viết cần học cách trình bày mục đích của mình rõ ràng. Lá thư được viết với mục đích để ứng tuyển công việc, để giới thiệu một công việc cho người khác hay để yêu cầu được nhân việc đều phải được trình bày rõ ràng ở đoạn đầu tiên của thư. Việc trình bày dài dòng, lòng vòng sẽ ngăn cản thí sinh đạt được điểm 6 ở phần này. Ngoài ra, thí sinh cũng nên trình bày ngắn gọn thông tin của bản thân để việc trình bày mục đích diễn ra hiệu quả hơn.

Ví dụ: I recently learned of the job opening on newspapers and I am writing to you in hopes of being considered for this role (Gần đây tôi đã biết về công việc đang mở trên báo chí và tôi viết thư cho bạn với hy vọng được xem xét cho vai trò này).

 • “I recently learned of the job opening on newspapers” sử dụng để trình bày ngắn gọn thông tin của mình và “I am writing to you in hopes of being considered for this role” sử dụng để trình bày mục đích của lá thư

Về giọng văn, người viết phải phân biệt được rõ văn trang trọng và không trang trọng và trường hợp sẽ sử dụng chúng. Thông thường, khi viết một lá thư xin việc, chúng ta sẽ sử dụng giọng văn trang trọng. Tuy nhiên, nếu là giới thiệu công việc cho một người bạn, có thể chúng ta sẽ sử dụng văn không trang trọng. Người viết cần phân tích câu hỏi một cách kỹ càng hơn để xác định được rõ đối tượng nhận thư, qua đó lựa chọn được giọng văn phù hợp cho bức thư (trang trọng/ bán trang trọng/ thân mật). Người viết có thể tham khảo bài viết sau: Phân biệt văn phong Formal và Informal Letters trong IELTS Writing Task 1 General – Phần 1

 Để có thêm thông tin về phần này. Ngoài ra, người viết cần lưu ý việc nhất quán khi sử dụng giọng văn, tránh trường hợp pha lẫn 2 giọng văn, làm bài viết trở nên quá hoặc thiếu tính nghiêm túc.

Các điểm chính 

Để đạt được band 6, người viết cần phải trình bày đầy đủ cả 3 gạch đầu dòng được yêu cầu ở đề bài. Các ý này cũng phải được đề cập tương đối chi tiết, tránh việc chỉ đề cập qua loa, không có chủ đích. Ngoài ra, người viết cũng phải học cách đưa ra các thông tin có liên quan để hỗ trợ cho các ý này. Thường ở dạng bài xin việc, thí sinh cần nêu ra được vì sao lại cho rằng bản thân phù hợp với công việc này. Để tăng tính thuyết phục cho thư xin việc, người viết có thể tự nhận bản thân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, đồng thời cũng đã có một khoảng thời gian dài làm việc, như vậy có thể thuyết phục người đọc rằng giao công việc này cho người viết là phù hợp. Tiếp đến, người viết cũng thường được yêu cầu trình bày lý do vì sao mình cần công việc này, đó có thể là để có thêm thu nhập cũng như là những kiến thức về văn hoá hoặc lĩnh vực làm việc và các mối quan hệ xã hội.

Tổng kết

Thông qua bài viết trên, tác giả hi vọng đã cho người đọc có cái nhìn chi tiết hơn về tiêu chí Task Achievement trong IELTS Writing nói chung và IELTS General Training Writing Task 1 nói riêng. Ngoài ra, tác giả cũng cung cấp 2 bài mẫu tương ứng với 2 band điểm 5 và 6 ở tiêu chí Task Achievement Dạng bài Letter of Application. Cuối cùng, từ các định nghĩa và ví dụ trên, bài viết rút ra cách cải thiện điểm từ 5 – 6 ở tiêu chí này. Hi vọng người đọc có thể rút ra được kết luận cho riêng mình, từ đó cải thiện hiệu quả của việc trình bày thông tin của mình.

Nguyễn Tiến Thành

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...