Cách cải thiện tiêu chí Task Response đối với dạng bài Advantages and Disadvantages cho band điểm từ 4.0 lên 5.0

Bài viết phân tích kĩ tiêu chí Task Response ở 2 band điểm 4 và 5, sử dụng 2 bài mẫu ở dạng bài Advantages and Disadvantages để rút ra cách cải thiện cho người học.
cach cai thien tieu chi task response doi voi dang bai advantages and disadvantages cho band diem tu 40 len 50

Task Response là một trong bốn tiêu chí đánh giá bài viết IELTS Writing Task 2 của thí sinh. Tiêu chí này chú ý đến khả năng đáp ứng được yêu cầu đề bài và khả năng phát triển lập luận của thí sinh. Tuy nhiên, còn nhiều thí sinh chưa hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chí này, từ đó dẫn đến việc chưa đáp ứng được yêu cầu của bài viết, cũng như không thể hiện được khả năng lập luận của mình. Bài viết sau sẽ phân tích các đặc điểm của tiêu chí Task Response ở band 4 và 5 trong IELTS Writing Task 2. Bài viết cũng sẽ lấy ví dụ cụ thể ở dạng bài Advantages and Disadvantages để người đọc có cái nhìn cụ thể, chi tiết hơn về 2 tiêu chí này. Thông qua sự phân tích và ví dụ, bài viết sẽ rút ra các việc làm cụ thể mà người đọc cần chú ý để có thể cải thiện điểm Task Response của mình từ 4 lên 5 ở dạng bài Advantages and Disadvantages.

Key takeaways

  • Tiêu chí Task Response sẽ chú ý đến khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài, trình bày được quan điểm, và triển khai các luận điểm của bài viết.

  • Bài viết band 5 tiêu chí Task Response sẽ được phát triển sát với đề bài hơn, có quan điểm liên quan đến đề bài hơn và có các luận điểm được phát triển tốt hơn so với bài viết band 4.

  • Dạng bài Advantages & Disadvantages sẽ yêu cầu người viết trình mặt ưu/nhược điểm của một vấn đề nào đó, đôi khi sẽ phải trình bày quan điểm của mình.

  • Để đạt band 5 ở tiêu chí Task Response dạng bài Advantages & Disadvantages, người học cần xác định được vấn đề được nêu ra ở đề bài, nêu ra được quan điểm liên quan đến đề bài và phát triển được các luận điểm của mình.

Giới thiệu về Band Descriptors trong Writing Task 2 và tiêu chí Task Response

Band Descriptors trong Writing Task 2

Khi tham gia thi IELTS Writing, một kì thi “standardized” (theo quy chuẩn), bài viết của thí sinh sẽ được cho điểm từ 0 – 9.0. Bài viết của thí sinh sẽ được chấm dựa trên 1 thang điểm cụ thể, thang điểm đó gọi là Band Descriptors, được phát hành phổ biến bởi Cambridge, IELTS, IDP và British Council (các đơn vị tham gia tổ chức, phát hành kì thi IELTS). Vì lí do này, khi muốn hướng đến một band điểm cụ thể (ví dụ như 5), thí sinh cần phải lưu tâm đến các yêu cầu của band 5 trong Band Descriptors, từ đó biết bài viết của mình phải cần đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được mục tiêu.

Tiêu chí Task Response

Task Response là một trong bốn tiêu chí trong Band Descriptors, cùng với Grammartical Range and Accuracy, Coherence and Cohesion và Lexical Resource. Tiêu chí này đánh giá khả năng truyền tải thông điệp đúng với yêu cầu của đề bài (không bị lạc đề). Vì nhiều lý do, tiêu chí này thường không được chú ý bởi các thí sinh thi IELTS bằng các tiêu chí khác như từ vựng hoặc ngữ pháp. Tuy nhiên, đây là tiêu chí thường xuyên ngăn cản việc đạt được band điểm mong muốn của thí sinh.

Tiêu chí Task Response band 4

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 4 được quy định như sau:

Band 4

Responds to the task only in a minimal way or the answer is tangential; the format may be inappropriate

Câu trả lời của thí sinh chỉ đáp ứng một phần nhỏ hoặc ít liên quan đến chủ đề, bố cục của bài văn có thể không phù hợp.

Presents a position but this is unclear

Câu trả lời của thí sinh có trình bày quan điểm của mình nhưng không rõ ràng.

Presents some main ideas but these are difficult to indentify and may be repetitive, irrelevant or not well supported

Câu trả lời của thí sinh có trình bày các ý chính nhưng những ý này lại khó nhận dạng và có thể bị lặp lại, không liên quan hoặc không ủng hộ cho quan điểm.

Theo Band Descriptor, thí sinh đạt band 4 chỉ cần đưa ra quan điểm của mình (có thể không rõ ràng) và cố gắng giải thích, đưa ra ví dụ cho quan điểm của mình mà không cần quan tâm đến sự liên kết và liên quan của những luận điểm của mình. Ngoài ra, câu trả lời của thí sinh chỉ cần liên quan đến chủ đề của câu hỏi mà không cần phải trả lời câu hỏi đó.

Tiêu chí Task Response band 5

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 5 được quy định như sau:

Band 5

Addresses the task only partially; the format may be inappropriate in places

Câu trả lời không trả lời đầy đủ các phần của câu hỏi; bố cục bài văn có chỗ còn chưa phù hợp.

Expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusions drawn

Câu trả lời trình bày một quan điểm nhưng phát triển quan điểm chưa rõ ràng và có thể không có kết luận.

Presents some main ideas but these are limited and not sufficiently developed; there may be irrelevant detail

Câu trả lời trình bày một số ý chính nhưng hạn chế và không được phát triển đầy đủ; có thể có những chi tiết không liên quan.

 

Thí sinh muốn đạt được band 5 trong tiêu chí Task Response cần phải đưa ra một quan điểm cụ thể và phải phát triển được quan điểm của mình bằng các luận cứ, ví dụ. Các luận cứ, ví dụ này có thể chưa được phát triển đầy đủ hoặc có vài ý chưa liên quan đến quan điểm chính. Ngoài ra, câu trả lời của thí sinh phải đề cập, mặc dù hạn chế, đến câu hỏi của đề bài và câu trả lời phải có một bố cục cụ thể mặc dù chưa rõ ràng.

Sự khác nhau của band 4 và band 5 ở tiêu chí Task Response

Qua theo dõi Band Descriptors ở cả 2 band điểm, có thể dễ dàng nhận ra có ba yếu tố chính được đánh giá trong tiêu chí Task Response, đó là Adresssing the task (đáp ứng yêu cầu đề bài), Position (quan điểm chính) và Development of ideas (phát triển luận điểm). Sau đây, bài viết sẽ phân tích sự khác nhau chính của 2 band điểm này ở tiêu chí Task Response.

Yếu tố

Bài viết band 4

Bài viết band 5

Việc đáp ứng yêu cầu đề bài

Thí sinh hiểu sai hoàn toàn yêu cầu của đề bài, tuy nhiên, vẫn nhận thấy được chủ đề và câu trả lời vẫn liên quan đến chủ đề đó. Không có bố cục nào cụ thể.

Thí sinh hiểu được yêu cầu và chủ đề của đề bài. Tuy nhiên, thí sinh chỉ trả lời được một phần trong yêu cầu đề bài. Có bố cục nhưng vẫn có chỗ chưa hợp lý.

Việc trình bày được quan điểm

Thí sinh có đưa ra quan điểm nhưng không rõ ràng

So với bài viết band 4, thí sinh có nêu rõ hơn quan điểm của mình trong bài viết. Quan điểm này phải có sự liên quan (không cần phải quá chính xác) với câu hỏi của đề bài và được hỗ trợ bằng nội dung bài viết.

Việc triển khai các luận điểm

Thí sinh có đưa ra các luận điểm nhưng các luận điểm này lại không ủng hộ, liên quan cho quan điểm ban đầu

Thí sinh có đưa ra luận điểm nhưng chỉ phát triển quan điểm được một phần, có vài chi tiết không liên quan.

 

Phân tích dạng đề Advantages & Disadvantages

Giới thiệu tổng quan về dạng đề Advantages & Disadvantages

Trong IELTS Writing Task 2, Advantage/Disadvantage là dạng bài yêu cầu thí sinh trình bày ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề hoặc ý kiến được nêu ra ở đề bài. Thông thường dạng bài Advantage/Disadvantage được chia thành 2 loại:

  • Nêu ra ưu – nhược điểm của vấn đề hoặc ý kiến, ví dụ: “Discuss advantages and disadvantages of this trend.”

  • Nêu ưu – nhược điểm của vấn đề và đưa ra quan điểm cá nhân, ví dụ: “Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?” hoặc “Is this a positive or negative development/ trend?”

Về cơ bản, hai dạng yêu cầu đều tập trung vào ưu điểm – nhược điểm của một vấn đề hoặc ý kiến. Tuy nhiên, dạng thứ hai thể hiện quan điểm cá nhân hay gặp nhiều trong đề thi IELTS chính thức hơn dạng đầu tiên. Bài viết sau cũng sẽ lấy ví dụ của dạng thứ hai, dạng đề đòi hỏi thí sinh phải nêu ra quan điểm của mình.

Phân tích ví dụ bài viết Advantages & Disadvantages ở band 4 và band 5 tiêu chí Task Response và cách cải thiện

Ví dụ bài viết band 4:

Đề bài: In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people travelling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?

cach-cai-thien-tieu-chi-task-response-driverless

The advanteg of Driveles Vehicles

First of all number of vehicles is incarese day after day which means ever day the world gets more drivers then before. If we admite that alots of people prefer to use public transport we do not have any doubts that many people use the vehicles because of advantags of driving

The history shows up that the human like to move from place to another for many reasons and the always fell pleased when the rid. This days people have all kind of vehicles bicks, cars, motor … etc because they all have a different advantage.

People needs also can not meet at be found in one plcae for that reason people need to move from a plece to another place to meet thier needs which means the advantage of moving from point to another point will be exist for ever.

World has bee changed a lot and many people have got great jobs with big salaries. The can easly fund thier vehicl and because people get feeling boring if the used to some thing they always perefer to chang thier vehicle from time to time.

Finally I think it is very hard to believe that the driverless vehicles with outweigh the disadvantages because people always find drive more and more give thier life meaning and add more advantage to it all kind of vehicles give happeness to a lot of people that they can not think about lossing it.

Nguồn: Cambridge IELTS Academic 16 with answers

Phân tích bài viết dựa trên các yếu tố của tiêu chí Task Response:

Việc đáp ứng yêu cầu đề bài

Hầu hết các ý tưởng trong bài viết đều không liên quan đến câu hỏi. Đề bài yêu cầu người viết phải trình bày các mặt lợi/hại của xe không người lái, tuy nhiên, bài viết trên chủ yếu nói về nhu cầu của con người trong việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác và trình bày việc người ta thích các loại phương tiện giao thông khác nhau như thế nào. Vì vậy, mặc dù có đề cập các vấn đề liên quan đến giao thông, bài viết không thỏa mãn được đề bài. Ngoài ra, một tiêu đề cũng không được yêu cầu trong bài viết Task 2

Việc trình bày được quan điểm

Có một quan điểm được trình bày ở đoạn văn cuối cùng (I think it is very hard to believe that the driverless vehicles with outweigh the disadvantages). Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn không được hỗ trợ bởi các phần còn lại của bài văn. Vì vậy, mặc dù có trình bày được quan điểm, nhưng quan điểm này là không rõ ràng.

Việc triển khai các luận điểm

Các luận điểm mà người viết này đưa ra hoàn toàn không được hỗ trợ từ các câu support phía sau. Cùng xét một vài ví dụ sau:

o   Đoạn văn 1: Số lượng xe tăng lên nên số lượng tài xế sẽ tăng lên. Nếu nhiều người thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhiều người khác sẽ thích sử dụng phương tiện vì lợi thế của việc lái xe. =>  2 câu văn này hoàn toàn không có sự liên kết với nhau.

o   Đoạn văn 2: Lịch sử đã cho thấy rằng người ta thích di chuyển vì một vài lý do và cảm thấy thoải mái. Ngày nay, người ta thích di chuyển bằng các loại phương tiện như xe đạp, xe hơi, … vì chúng có lợi => một lần nữa, 2 câu văn này không có sự liên kết về logic.

Ví dụ bài viết band 5

At the present time, the population of some countries includes a relatively large number of young adults, compared with the number of older people. Do the advantages of this situation outweigh its disadvantages?

Nowadays, the people of some countries that have the young people more than the old people. Some people thinks when their contries have the Yonge people more than the old people will be good because, that could increases the population in the future. Another people thinks it not good due to some countries limit the population, if that have more young children, it will over limit. This essay will discuss the advantages and disadvantages in some countries have the young people more than the old people.

One of advantages is increasing the population. In some countries support the family to have more children because that can increases the population in the future. For example, in Singapore, Philiphine and so on. What is more chancing to improve the educations as when they have  a lot of young generation, the government could improve a good education. Also, they can develop the systems include the quilified teachers, the good atmosphere.

One of disadvantages is the place for study. If the young generation skill a lot, the school will not enough for the study, the government should construct more school. Also, when they have the new schools, the teacher will not enough to teach them. The university should get more student to study about teaching education.

Another disadvantages is the quality of education. If the many students learn in the classroom, the teachers can not take care all. For instance, when they have a problem they will need some help from the teachers. Furthermore, when they grow up, the unemployee problem will happen because the company can not receive everybody to get a job.

In conclusion, in come countries that have the young population more than the old population, the government should manage the education system. Moreover, they should prepare the plans for sloving unemployee problems which can happen in the future.

Nguồn: Cambridge IELTS Academic 12 with answers

Phân tích bài viết dựa trên các yếu tố của tiêu chí Task Response:

Việc đáp ứng yêu cầu đề bài:

Bài viết có trình bày được một vài mặt lợi và mặt hại của vấn đề được nêu ra ở đề bài. Tuy nhiên, có nhiều luận điểm không phù hợp với đề bài. Ví dụ như lợi thế của việc có dân số trẻ đông hơn dân số già là tăng dân số

Việc trình bày được quan điểm:

Các đoạn văn có trình bày được thông tin về mặt lợi và mặt hại của vấn đề. Có quan điểm được đề cập ở đoạn cuối của bài viết, nhưng quan điểm này không giúp trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài. Với quan điểm “chính phủ nên quản lý hệ thống giáo dục” hay “họ nên chuẩn bị kế hoạch cho vấn đề thất nghiệp trong tương lai” không nói ra được cho người đọc rằng mặt lợi hay mặt hại của vấn đề này thì quan trọng hơn.

Việc triển khai các luận điểm:

Có đưa ra được các luận điểm phù hợp với yêu cầu của đề bài. Tuy nhiên, cách phát triển ý thì chưa được đầy đủ và có một vài chi tiết không liên quan. Xét một vài ví dụ sau:

o   Đoạn văn 3: Một trong những bất lợi là nơi học tập. Nếu có quá nhiều thế hệ trẻ, trường học sẽ không đủ để học, chính phủ nên xây dựng thêm trường học. => Người đọc vẫn có thể cảm nhận được ý của người viết, về việc trường học quá tải. Nhưng người viết không thể trình bày cụ thể tác hại lên trẻ hoặc lên hệ thống giáo dục là gì, việc đưa ra giải pháp cho vấn đề (chính phủ nên xây dựng thêm trường học) cũng là một yếu tố không liên quan đến luận điểm.

o   Đoạn văn 4: Nếu nhiều học sinh học trong lớp, giáo viên không thể chú ý đến tất cả. Ví dụ, khi chúng có một vấn đề, chúng sẽ cần sự trợ giúp từ giáo viên. => 2 câu văn này có liên kết với nhau, đều về sự tương tác giữa học sinh và giáo viên, tuy nhiên, người viết chưa làm rõ được tác hại cụ thể lên học sinh hoặc giáo viên là gì, khiến cho luận điểm này chưa được phát triển đầy đủ.

Cách cải thiện tiêu chí Task Response band 4.0 lên 5.0

Từ sự phân tích của 2 bài viết trên, người học nên chú ý đến các điểm sau đây để có thể hướng đến band điểm 5 ở tiêu chí Task Response:

- Việc đáp ứng yêu cầu đề bài: Thí sinh cần phải xác định được vấn đề được nêu ở đề bài. Các vấn đề thông thường sẽ rất cụ thể (xe không người lái) chứ sẽ không đề cập quá rộng (giao thông). Việc xác định được vấn đề cần phải tập trung sẽ giúp định hướng được bài viết cho thí sinh.

- Việc trình bày được quan điểm: Thí sinh cần đưa ra được quan điểm của mình dựa theo câu hỏi của đề bài. Quan điểm có thể được đặt ở mở bài hoặc kết bài. Một điều lưu ý nữa là quan điểm này cũng cần phải được hỗ trợ từ những thông tin được trình bày trong bài viết. Ví dụ khi người viết nói rằng vấn đề này có cả mặt lợi và hại thì bài viết cũng phải đề cập đến cả 2 nội dung này.

- Việc triển khai các luận điểm: Thí sinh phải biết cách để phát triển quan điểm của mình bằng các ý giải thích hoặc ví dụ có liên quan, ủng hộ một phần quan điểm chính. Để đạt được band 5, các luận điểm và luận cứ của thí sinh, mặc dù chưa cần phải quá chặt chẽ, phải có sự liên kết logic với nhau.

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp cho người đọc cái nhìn chi tiết hơn về tiêu chí Task Response ở 2 band điểm 4.0 và 5.0. Bài viết cũng sử dụng ví dụ đi kèm ứng với từng band điểm để người đọc có thể nhận biết một cách chính xác hơn. Thông qua bài viết này, tác giả hi vọng thí sinh có thể nhận thấy bản thân mình cần phải cải thiện điều gì để đạt được band 5 và cách xử lý khi gặp dạng đề Disadvantages and Advantages

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm