0

Cách cải thiện tiêu chí Task Response dạng bài Two-part question trong IELTS Writing Task 2 band điểm 5.0 lên 6.0

Bài viết phân tích kĩ tiêu chí Task Response ở 2 band điểm 5 và 6, sử dụng 2 bài mẫu ở dạng câu hỏi Two-part question để rút ra cách cải thiện cho người học.
Published on
cach-cai-thien-tieu-chi-task-response-dang-bai-two-part-question-trong-ielts-writing-task-2-band-diem-50-len-60

Task Response là một trong bốn tiêu chí đánh giá bài viết IELTS Writing Task 2 của thí sinh. Tiêu chí này chú ý đến khả năng đáp ứng được yêu cầu đề bài và khả năng phát triển lập luận của thí sinh. Tuy nhiên, còn nhiều thí sinh chưa hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chí này, từ đó dẫn đến việc chưa đáp ứng được yêu cầu của bài viết, cũng như không thể hiện được khả năng lập luận của mình.

Bài viết sau sẽ phân tích các đặc điểm của tiêu chí Task Response ở band 5 và 6 trong IELTS Writing task 2. Bài viết cũng sẽ lấy ví dụ cụ thể ở dạng bài Two-part question để người đọc có cái nhìn cụ thể, chi tiết hơn về 2 tiêu chí này. Thông qua sự phân tích và ví dụ, bài viết sẽ rút ra các việc làm cụ thể mà người đọc cần chú ý để có thể cải thiện điểm Task Response của mình từ 5 lên 6 ở dạng bài Two-part question.

Key takeaways

 • Tiêu chí Task Response sẽ chú ý đến khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài, trình bày được quan điểm, và triển khai các luận điểm của bài viết.

 • Bài viết đạt band 6 ở tiêu chí Task Response sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài, có quan điểm liên quan trực tiếp với đề bài và có các luận điểm được phát triển tốt hơn so với bài viết band 5.

 • Dạng bài Two-part question sẽ yêu cầu người viết trả lời 2 câu hỏi mà đề bài đặt ra.

 • Để đạt band 6 ở tiêu chí Task Response dạng bài Two-part question, người học cần xác định được 2 câu hỏi ở đề bài, nêu ra được quan điểm cụ thể và liên quan trực tiếp đến đề bài và phát triển được các luận điểm của mình một cách logic.

Giới thiệu về Band Descriptors trong Writing Task 2 và tiêu chí Task Response

Band Descriptors trong Writing Task 2

Khi tham gia thi IELTS Writing, một kì thi “standardized” (theo quy chuẩn), bài viết của thí sinh sẽ được cho điểm từ 0 – 9.0. Bài viết của thí sinh sẽ được chấm dựa trên 1 thang điểm cụ thể, thang điểm đó gọi là Band Descriptors, được phát hành phổ biến bởi Cambridge, IELTS, IDP và British Council (các đơn vị tham gia tổ chức, phát hành kì thi IELTS). Vì lí do này, khi muốn hướng đến một band điểm cụ thể (ví dụ như 5), thí sinh cần phải lưu tâm đến các yêu cầu của band 5 trong Band Descriptors, từ đó biết bài viết của mình phải cần đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được mục tiêu.

Tiêu chí Task Response

Task Response là một trong bốn tiêu chí trong Band Descriptors, cùng với Grammartical Range and Accuracy, Coherence and Cohesion và Lexical Resource. Tiêu chí này đánh giá khả năng truyền tải thông điệp đúng với yêu cầu của đề bài (không bị lạc đề). Vì nhiều lý do, tiêu chí này thường không được chú ý bởi các thí sinh thi IELTS bằng các tiêu chí khác như từ vựng hoặc ngữ pháp. Tuy nhiên, đây là tiêu chí thường xuyên ngăn cản việc đạt được band điểm mong muốn của thí sinh.

Tiêu chí Task Response band 5

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 5 được quy định như sau:

Band 5

Addresses the task only partially; the format may be inappropriate in places

Câu trả lời không trả lời đầy đủ các phần của câu hỏi; bố cục bài văn có chỗ còn chưa phù hợp.

Expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusions drawn

Câu trả lời trình bày một quan điểm nhưng phát triển quan điểm chưa rõ ràng và có thể không có kết luận.

Presents some main ideas but these are limited and not sufficiently developed; there may be irrelevant detail

Câu trả lời trình bày một số ý chính nhưng hạn chế và không được phát triển đầy đủ; có thể có những chi tiết không liên quan.

 

Thí sinh muốn đạt được band 5 trong tiêu chí Task Response cần phải đưa ra một quan điểm cụ thể và phải phát triển được quan điểm của mình bằng các luận cứ, ví dụ. Các luận cứ, ví dụ này có thể chưa được phát triển đầy đủ hoặc có vài ý chưa liên quan đến quan điểm chính. Ngoài ra, câu trả lời của thí sinh phải đề cập, mặc dù hạn chế, đến câu hỏi của đề bài và câu trả lời phải có một bố cục cụ thể mặc dù chưa rõ ràng.

Tiêu chí Task response band 6

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 6 được quy định như sau:

Band 6

addresses all parts of the task although some parts may be more fully covered than others

bài viết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài mặc dù một số phần chưa được trình bày đủ chi tiết;

presents a relevant position although the conclusions may become unclear or repetitive

bài viết trình bày quan điểm của người viết có liên quan đến đề bài mặc dù kết luận có thể không rõ ràng và lặp lại.

presents relevant main ideas but some may be inadequately developed/unclear

bài viết trình bày các ý chính liên quan đến đề bài nhưng các ý chưa được phát triển/làm rõ ràng một cách thoả đáng.

Căn cứ theo Band descriptors, để có thể đạt được band 6 ở tiêu chí Task Response, thí sinh cần phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu của đề bài. Ngoài ra, thí sinh cần phải đưa ra quan điểm liên quan trực tiếp đến đề bài trong bài viết của mình. Quan điểm này cần phải được hỗ trợ từ các lập luận của thí sinh trong bài viết. Ngoài ra, thí sinh cần phải phát triển được luận điểm của mình bằng các dẫn chứng có sự liên kết logic với nhau.

Sự khác nhau của band 5 và band 6 ở tiêu chí Task Response

Qua theo dõi Band Descriptors ở cả 2 band điểm, có thể dễ dàng nhận ra có ba yếu tố chính được đánh giá trong tiêu chí Task Response, đó là Adresssing the task (đáp ứng yêu cầu đề bài), Position (quan điểm chính) và Development of ideas (phát triển quan điểm). Sau đây, bài viết sẽ phân tích sự khác nhau chính của 2 band điểm này ở tiêu chí Task Response.

Yếu tố

Bài viết band 5

Bài viết band 6

Việc đáp ứng yêu cầu đề bài

Thí sinh hiểu được yêu cầu và chủ đề của đề bài. Tuy nhiên, thí sinh chỉ trả lời được một phần trong yêu cầu đề bài. Có bố cục nhưng vẫn có chỗ chưa hợp lý.

Thí sinh nắm được chủ đề và đầy đủ các yêu cầu của đề bài. Bài viết đề cập đến đầy đủ các yêu cầu của đề bài (thường là 2 yêu cầu).

Việc trình bày được quan điểm

Thí sinh có được quan điểm của mình trong bài viết. Quan điểm này có sự liên quan (không cần phải quá chính xác) với câu hỏi của đề bài và được hỗ trợ bằng nội dung bài viết.

So với bài viết band 5, quan điểm của thí sinh phải liên quan trực tiếp đến câu hỏi ở đề bài, quan điểm này cũng cần phải được hỗ trợ bằng các nội dung trong bài viết.

Việc triển khai các luận điểm

Thí sinh có đưa ra luận điểm nhưng chỉ phát triển quan điểm được một phần, có vài chi tiết không liên quan.

Trình bày được luận điểm và có thể phát triển được luận điểm đó tương đối đầy đủ (vẫn có chỗ có thể cải thiện).

Phân tích dạng đề Two-part question và bài mẫu

Giới thiệu tổng quan về dạng đề Two-part question

Two-Part Question (hay còn gọi là Double Question) là một trong các dạng bài phổ biến trong trong IELTS Writing Task 2. Như tên gọi của nó, thí sinh sẽ nhận được 2 câu hỏi từ đề bài và nhiệm vụ của thí sinh sẽ là trả lời 2 câu hỏi đó trong bài viết của mình. Thông thường, thí sinh sẽ được hỏi về nguyên nhân (causes), vấn đề (problems) hay giải pháp (solutions) cho một vấn đề nào đó. Ngoài ra, ít phổ biến hơn, cũng có thể thí sinh sẽ nhận được 2 câu hỏi riêng biệt. Ví dụ các đề bài Two-part question:

 • In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem?

 • The unlimited use of cars may cause many problems. What are those problems? In order to reduce the problems, should we discourage people to use cars?

Như có thể thấy, nhiệm vụ của thí sinh sẽ là trả lời 2 câu hỏi mà đề bài đưa ra và đưa ra quan điểm của mình nếu cần thiết. Sau đây, bài viết sẽ phân tích 2 bài viết đạt band 5 và band 6 ở tiêu chí Task Response để người học có một cái nhìn chi tiết hơn về tiêu chí này.

Phân tích ví dụ bài viết Two-part question ở band 5 và band 6 tiêu chí Task Response và cách cải thiện

Ví dụ bài viết band 5:

cach-cai-thien-tieu-chi-task-response-crime

In many countries, the amount of crime is increasing. What do you think are the main causes of crime? How can we deal with those cause?

I am going to write about how the amount of crime is increasing in many countries and why.

Nowadays there are many countries has increasing on the amount of crime and I think the problem is that most of the crim has done by the young people which is under 18 and from the age you can see and you can understand what is going on but in my opinion I think the main causes is the family and the school, the family I mean the mum and dad they have to look after their tenagers until they grow up and do not let them watch films which has a fight or blod, the school is the same as the second house for the tenagers and they have to teach them how to grow up in good way and teach them how to respect the old people.

For example I have been told from my olderst brother that in the UK 2 years ago a bout from Qatar he is 16 years old has killed by groube of tenagers in Haisting and they killed him without any reasons and when the Police asked them why did you do that they said we want to show of we are the best. So you can say they learn from the action movies.

Finaly, I hope all the people can help the tenagers to give them advice and to let them know what will happen after the crim. Also in schools they must teach them how to avoied the bad movies and to grow up in safe way.

Nguồn: Cambridge IELTS Academic 10 with answers

Phân tích bài viết dựa trên các yếu tố của tiêu chí Task Response:

 • Việc đáp ứng yêu cầu đề bài: Bài viết có đề cập đến cả 2 yêu cầu của đề bài, tuy nhiên, cả 2 yêu cầu (về nguyên nhân và giải pháp) đều được phát triển rất hạn chế, hoàn toàn có thể được phát triển đầy đủ và chi tiết hơn

 • Việc trình bày được quan điểm: Các đoạn văn có trình bày được thông tin về nguyên nhân và giải pháp của vấn đề. Tuy nhiên, hoàn toàn không có kết luận nào được rút ra ở các đoạn văn, khiến cho bài văn không có sự phát triển ý rõ ràng. Cũng vì lí do này, mặc dù có thể suy đoán từ nội dung của bài văn, quan điểm của người viết trong bài văn trên là không rõ ràng.

 • Việc triển khai các luận điểm: Có đưa ra được các luận điểm phù hợp với yêu cầu của đề bài. Tuy nhiên, cách phát triển ý thì chưa được đầy đủ và có một vài chi tiết không liên quan. Xét một vài ví dụ sau:

o   Đoạn văn 2: Lý do cho việc gia tăng tỉ lệ tội phạm là gia đình và trường học. Gia đình nên ngăn cản việc xem phim bạo lực và nhà trường nên dạy trẻ vị thành niên cách trưởng thành và tôn trọng người già. => Mặc dù các ý tưởng này liên quan trực tiếp với đề bài, nhưng không có sự phát triển ý rõ ràng trong luận điểm này. Người viết không giải thích được tại sao gia đình và nhà trường là lý do gây ra việc gia tăng tỉ lệ tội phạm và cũng không giải thích được tại sao việc ngăn cản xem phim bạo lực và tôn trọng người già sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

o   Đoạn văn 3: Lấy ví dụ về một người anh/em trai khi phạm tội thì anh ta có nói rằng vì anh ta muốn thể hiện bản thân của mình nên có thể anh ta học từ phim hành động => Lập luận này mang tính chủ quan (lấy ví dụ 1 cá thể để chứng minh cho một tập thể rộng hơn rất nhiều). Ngoài ra, không có mối liên hệ rõ ràng giữa việc muốn chứng minh bản thân và việc xem phim hành động.

Ví dụ bài viết band 6

cach-cai-thien-tieu-chi-task-response-hungry

In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem?

Nowadays, many countries has been tried to develop the Advances itmes to Solves the lack of food in the world by the way why many people around the world still go hungry. In my opinion, I think “Captialism”

Under “the world Order” by YSA in 1970 (the cold war) divided the countries around the world in to 3 groups, 1) the first world like USA, UK, Japan like that, 2) the second world was like Soviet Union and 3) the third world was a developing countries. I didn’t think the capitalism is bad, I think it made many problems such as the lack of food in the poor countries.

According to the Economics, the develped countries have a absolute rights to take an adventage from resouse in the develping countries with the lowest wage, the hardest working and the dangerous places working. Hence, the people who live in the devepling countries has no oppunities to moblisation their status, the lowest wage they get vice versa the high price of their item product for example 1 dollar US per a day for 1 worker in the develped countries, but 100 dollar US per item product to be selled, the cap is approximate 99 dollar US goes to the owner who live in the deveoped countries.

The solve of this problem, I think the government on each countries should guranted their citizens to have a basic rights, Food, Clear water and Education, for example. The highest price of food that restrize the poor people to access the food, the government need to bare the barrier prices of food won’t be high.

In the long team of solving this problem, the govement will give more Education fee as free for thie civilan becaus I absolutely think Education comes with mobilisatim the social status when the people has a high Education comes with a hire in a high working. Then the government should bare the free of household is not high as well. The people will be expenditure more. When the more expenditure the people have, the more money they have we have to solve this problem together. Not the duty of some countries, the problem will be eradicated from the wild, fainally we have to have a hope to solve it. Not despair yet.

Nguồn: Cambridge IELTS Academic 13 with answers

Phân tích bài viết dựa trên các yếu tố của tiêu chí Task Response:

 • Việc đáp ứng yêu cầu đề bài: Mặc dù cách trình bày có thể gây khó khăn cho người đọc, bài viết đã thành công trong việc đáp ứng được cả 2 yêu cầu (nguyên nhân và giải pháp của vấn đề). Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên (nguyên nhân) vẫn chưa được giải thích đầy đủ, và yêu cầu thứ 2 (giải pháp) được phát triển một cách thiếu tập trung (do người viết đề cập đến rất nhiều ý tưởng như thức ăn, sự dịch chuyển xã hội, nước sạch và giáo dục).

 • Việc trình bày được quan điểm: Người viết đưa ra được quan điểm của mình tương đối rõ ràng (khi nói chủ nghĩa tư bản là nguyên nhân và trách nhiệm giải quyết nó là của tất cả các quốc gia). Các quan điểm này cũng được hỗ trợ bằng các nội dung trong bài viết (đoạn 2+3 hỗ trợ cho quan điểm đầu tiên; đoạn 3+4+5 hỗ trợ cho quan điểm thứ 2 của người viết).

 • Việc triển khai các luận điểm: Có đưa ra các luận điểm phù hợp với yêu cầu của đề bài. Mặc dù vẫn còn chưa được giải thích một cách đầy đủ, các luận điểm đều được hỗ trợ bằng một hệ thống dẫn chứng của người viết. Lấy ví dụ một vài luận điểm sau:

o   Đoạn văn 3: Chủ nghĩa tư bản làm các quốc gia đang phát triển trở nên khó khăn hơn. Điều này bởi vì các quốc gia giàu có trục lợi từ những quốc gia nghèo, như đưa ra một mức thu nhập rất thấp hoặc điều kiện làm việc nguy hiểm cho người dân. => Mặc dù vẫn có thể làm lập luận này rõ ràng hơn bằng cách đề cập đến lý do tại sao quốc gia giàu có lại có thể lợi dụng những quốc gia nghèo, lập luận này có sự liên kết về logic với nhau, đủ để chứng minh cho luận điểm ban đầu của người viết.

o   Đoạn văn 5: Chính phủ nên cung cấp giáo dục miễn phí cho người dân bởi vì giáo dục sẽ dẫn đến sự dịch chuyển xã hội, và cơ hội làm việc tốt hơn. => Lập luận này có thể được chứng minh cụ thể hơn, ví dụ như có thể giải thích rõ ràng hơn giáo dục mang lại cho người những phẩm chất gì. Tuy nhiên, luận điểm này đã được hỗ trợ tương đối đầy đủ, người đọc vẫn có thể nắm bắt được ý của người viết.

Cách cải thiện

 • Việc đáp ứng yêu cầu đề bài: Thí sinh cần phải xác định và trả lời tất cả các yêu cầu của đề bài trong bài viết của mình. Ở dạng Two-part question, yêu cầu của đề bài sẽ là 2 câu hỏi được đặt ở phía cuối đề bài. Thí sinh cần lưu ý trả lời cả 2 câu hỏi này và phải phát triển bài viết của mình xoay quanh 2 câu hỏi đó. Ngoài ra, 2 yêu cầu này cần được phát triển bằng các hệ thống các lập luận trong bài viết. Cuối cùng, thí sinh lưu ý rằng 2 yêu cầu này nên được phát triển một cách tương đồng với nhau, tránh việc đề cập quá nhiều vào một yêu cầu nhưng lại ít quan tâm đến yêu cầu còn lại.

 • Việc trình bày được quan điểm: Thí sinh cần đưa ra được quan điểm của mình dựa theo câu hỏi của đề bài. Để tạo sự rõ ràng trong bài viết, quan điểm nên được đặt ở mở bài hoặc kết bài. Một điều lưu ý nữa là quan điểm này cũng cần phải được hỗ trợ từ những thông tin được trình bày trong bài viết. Ví dụ, ở dạng câu hỏi nguyên nhân và giải pháp, thí sinh cần nêu ra được một cách cụ thể nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề là gì, tránh việc viết chung chung mà không đưa ra được kết luận cụ thể nào.

 • Việc triển khai các luận điểm: Thí sinh phải biết cách để phát triển các luận điểm của mình bằng các ý giải thích hoặc ví dụ có liên quan, ủng hộ trực tiếp quan điểm chính của bài viết. Để đạt được band 6, các luận điểm và luận cứ của thí sinh, mặc dù có thể chưa được đầy đủ, phải có sự liên kết logic với nhau và phải liên quan trực tiếp đến yêu cầu của đề bài.

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp cho người đọc cái nhìn chi tiết hơn về tiêu chí Task Response ở 2 band điểm 5 và 6. Bài viết cũng sử dụng ví dụ đi kèm ứng với từng band điểm để người đọc có thể nhận biết một cách chính xác hơn. Thông qua bài viết này, tác giả hi vọng thí sinh có thể nhận thấy bản thân mình cần phải cải thiện điều gì để đạt được band 6 và cách xử lý khi gặp dạng đề Two-part question.

0 Bình luận
(0)