Cách nối âm trong tiếng Anh và tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Speaking

Bài viết này phân tích các tiêu chí và biểu hiện của việc nối âm trong tiếng Anh của các thí sinh đạt band điểm 5.0 đến 8.0 IELTS Speaking. 
ZIM Academy
11/01/2021
cach noi am trong tieng anh va tieu chi cham diem bai thi ielts speaking

Tiêu chí Pronunciation trong IELTS Speaking là một trong những tiêu chí chấm điểm quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp lên việc nghe và tiếp nhận thông tin của người nghe. Cụ thể, thí sinh được đánh giá dựa trên khả năng phát âm rõ những âm đơn lẻ, kiểm soát âm đuôi và liên kết các âm trong các cụm từ. Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích các tiêu chí và biểu hiện của việc nối âm trong tiếng Anh của các thí sinh đạt band điểm 5.0 đến 8.0 IELTS Speaking. 

Định nghĩa về cách nối âm thông qua Linking Speech Sounds

Linking Speech Sounds là kỹ thuật nối những âm đơn lẻ với nhau khi nói, để hình thành nên sự liên kết giữa các từ với nhau. Các từ khi được liên kết thường có cách đọc không giống như khi chúng đứng riêng lẻ. Thông thường, có hai loại Nối Âm phổ biến như sau:

Nối phụ âm cuối và nguyên âm đầu

Đây là kỹ thuật nối phụ âm là tận cùng của một từ sang nguyên âm là bắt đầu của một từ khác.

Ví dụ: Today is a wonderful day. (Tạm dịch: hôm nay là một ngày tuyệt vời).

Khi vận dụng cách nối âm trong tiếng Anh, thay vì đọc những âm đơn lẻ như sau:

           təˈdeɪ ɪz ə ˈwʌndəfʊl deɪ

người đọc có thể liên kết âm z (tận cùng của từ “is”) và âm “ə” (mở đầu của từ “a” ) 

           təˈdeɪ ɪzə ˈwʌndəfʊl deɪ

Nối nguyên âm với nguyên âm

Đây là kỹ thuật nối 2 nguyên âm lần lượt là tận cùng và bắt đầu của hai từ khác nhau. 

Tham khảo trên trang EnglishClub, ta có 2 trường hợp nối nguyên âm với nguyên âm.

Trường hợp 1: Khi từ đầu tiên kết thúc bằng những âm nguyên âm a,e,i [ eɪ / i: / aɪ ], người nói sẽ chèn thêm âm y (phát âm giống âm “dờ” trong tiếng Việt) trước chữ cái nguyên âm bắt đầu của từ tiếp theo.

Ví dụ:

The apple 

Khi vận dụng cách nối âm trong tiếng Anh, thay vì đọc những âm đơn lẻ như sau:

 ði ˈæpl

người đọc có thể liên kết âm i (tận cùng của từ “The”) và âm æ (bắt đầu của từ “apple) bằng âm y chính giữa

 ði yˈæpl 

Trường hợp 2: Khi từ đầu tiên kết thúc bằng những âm nguyên âm o, u [ əʊ / u: ], người nói sẽ chèn thêm âm w (phát âm giống âm “quờ” trong tiếng Việt) trước chữ cái nguyên âm bắt đầu của từ tiếp theo.

Ví dụ: 

Show up 

Khi vận dụng cách nối âm trong tiếng Anh, thay vì đọc những âm đơn lẻ như sau: 

ʃəʊ ʌp

người đọc có thể liên kết âm əʊ (tận cùng của từ “show”) và âm ʌ (bắt đằu của từ “up”) bằng âm w chính giữa 

ʃəʊ wʌp

vi-du-cach-noi-amVí dụ cách nối nguyên âm cuối và nguyên âm đầu của hai từ khác nhau

Đọc thêm: Cách phát âm chuẩn theo bảng IPA (hệ thống phiên âm chữ cái quốc tế)

Yêu cầu từng band điểm IELTS Speaking cho tiêu chí nối âm

Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking sẽ được dựa trên Bảng mô tả thang điểm (Band Descriptors).

Đối với band 5.0 IELTS Speaking

Linked Speech

 • The candidate frequently doesn’t link her speech sounds or words and, instead frequently speaks each word separately, like a robot.

Phân tích: Khi nói, thí sinh đạt band điểm 5.0 ở tiêu chí Pronunciation thường không thường xuyên nối các âm và chữ với nhau hoặc thường nói những âm và từ một cách đơn lẻ.  

Ví dụ: Chủ đề Speaking Part 1: Clothes 

Câu hỏi: What is your favorite color of clothes? 

Trả lời: My favorite colors are pink and blue. 

Thí sinh band 5.0 sẽ chỉ cần phát âm một cách đơn lẻ như sau:

       maɪ ˈfeɪvərɪt ˈkʌləz ɑː pɪŋk ænd bluː. 

Hoặc có thể chỉ nối âm chữ colors và are như sau:

       maɪ ˈfeɪvərɪt ˈkʌləzɑː pɪŋk ænd bluː. 

Đối với band 6.0 IELTS Speaking

Linked Speech Sounds:

The candidate mostly links her speech sounds in a natural way but occasionally speaks each word separately, liks a robot.

Phân tích: Khi nói, thí sinh đạt điểm band 6.0 ở tiêu chí Pronunciation thường xuyên liên kết các âm của những từ trong bài nói một cách tự nhiên nhưng thỉnh thoảng phát âm các từ một cách đơn lẻ. 

Ví dụ: Chủ đề IELTS Speaking Part 1: Handwriting 

Câu hỏi: Is your handwriting easy for others to read? 

Trả lời: Well, I’m proud of my clear and neat handwriting. You know, my friends often compliment me on my beautiful handwriting.

Nếu phát âm đơn lẻ, câu trả lời trên sẽ được phát âm như sau:

wɛl, aɪm praʊd ɒv maɪ klɪər ænd niːt ˈhændˌraɪtɪŋ. juː nəʊ, maɪ frɛndz ˈɒf(ə)nˈkɒmplɪmənt miː ɒn maɪ ˈbjuːtəfʊl ˈhændˌraɪtɪŋ. 

Thí sinh band 6.0 sẽ thường xuyên liên kết các âm như sau:

wɛl, aɪm praʊdɒv maɪ klɪərænd niːt ˈhændˌraɪtɪŋ. juː nəʊ, maɪ frɛndz ˈɒf(ə)nˈkɒmplɪmənt miː ɒn maɪ ˈbjuːtəfʊl ˈhændˌraɪtɪŋ. 

Hoặc chỉ thỉnh thoảng phát âm một cách đơn lẻ như sau: (không đọc nối chữ clear và and) 

wɛl, aɪm praʊdɒv maɪ klɪər ænd niːt ˈhændˌraɪtɪŋ. juː nəʊ, maɪ frɛndz ˈɒf(ə)nˈkɒmplɪmənt miː ɒn maɪ ˈbjuːtəfʊl ˈhændˌraɪtɪŋ. 

Trước khi phân tích yêu cầu nối âm với các band điểm 7.0 và 8.0, bài viết sẽ giới thiệu với người đọc về khái niệm chunking trong bài thi IELTS Speaking. Chunking là kỹ thuật đọc nối những cụm từ đơn lẻ có sự liên kết và thường đi kèm với nhau. Các cụm từ đó thường xuất hiện với nhiều hình thức như “collocation” (các từ thường đi chung với nhau), “idioms’ (thành ngữ) hay discourse markers (các cụm từ nối),vv.  

Ví dụ: 

 1. Collocation: make a bed (dọn giường), take a nap (ngủ trưa), …

 2. Idioms: up in the air (không chắc chắn), beat around the bush (nói vòng vo), …

 3. Discourse markers: To be honest (thành thật mà nói), On top of that (bên cạnh đó), ….

Đối với band 7.0 IELTS Speaking

tieu-chi-chham-diem-band-7Tiêu chí chấm điểm bài nói IELTS Speaking đạt band 7.0

Phân tích: Thí sinh đạt band 7.0 ở tiêu chí Pronunciation thường xuyên nối các âm đơn lẻ lại với nhau và thành thạo trong kỹ thuật chunking để các “chunks” (các cụm từ thường đi với nhau) được phát âm một cách nhanh hơn. Thông thường, những cụm “chunks” thường được phát âm như một từ dài chứ không phải một từ đơn lẻ. 

Bên cạnh đó, thí sinh band 7.0 cho thấy khả năng liên kết và hoà âm (bật rõ các phụ âm ghép như br, bl, vv) như người bản xứ cho những cụm từ ngắn. 

Ví dụ 1: ”did you” có thể được phát âm là “dIdʒ’ə” thay cho “dɪd juː”. 

Ví dụ 2: Chủ đề Speaking Part 3: Relationship

Câu hỏi: Why do some people have few friends?

Câu trả lời:

I don’t know for sure but maybe it’s something to do with their personality, I mean some people consider themselves introverts and find it hard to start a conversation with others. For example, when those people go to a party, they tend to stand in the corner and may not have so much fun. On top of that, I think some people don’t have a lot of friends because they prefer quality than quantity. It doesn’t mean they will be sad or something, but they just want to have a few close friends instead of a group of casual acquaintances whom they do not know very well. 

noi-am-mot-doan-vanThực hành cách nối âm cho đoạn văn

Vì đoạn trả lời có nội dung dài nên bài viết sẽ highlight những đặc điểm chính khi thí sinh band 7.0 liên kết các âm và các cụm “chunks”:

Cụm từ “don’t know” có thể được đọc nhanh thành dəʊnnəʊ thay cho dəʊnt nəʊ

Cụm từ nối “it’s something to do with” có thể được đọc nhanh thành ɪtz ˈsʌmθɪŋ tuː duː wɪð

Cụm từ “introverts and find it hard” có thể được đọc nối thành “ˈɪntrəʊˌvɜːtsændfaɪndɪt hɑːd” thay cho ˈɪntrəʊˌvɜːts ændfaɪnd ɪt hɑːd

Cụm từ “For example” có thể được đọc nhanh thành fɔːr ɪzɑːmpl thay cho fɔːr ɪgˈzɑːmpl

Cụm từ “stand in” có thể được đọc nối thành stændɪn thay cho stænd ɪn

Cụm từ nối “on top of that” có thể được đọc nhanh thành ɒn tɒp ɒv ðæt

Cụm từ “sad or something”có thể được đọc nối thành sædɔː ˈsʌmθɪŋ thay cho sæd ɔː ˈsʌmθɪŋ

Cụm từ “want to” có thể được đọc nhanh thành wɒntə thay cho wɒnt tuː  

Cụm từ nối “instead of”có thể được đọc nhanh thành ɪnˈstɛdɒvə thay cho ɪnˈstɛd ɒv ə 

Đối với band 8.0 IELTS Speaking

tieu-chi-bai-noi-band-8Tiêu chí chấm điểm bài nói IELTS Speaking đạt band 8.0

Phân tích: Thí sinh đạt band 8.0 ở tiêu chí Pronunciation cực kì thành thạo và cho thấy khả năng nối âm của mình bằng việc liên tục thay đổi tốc độ nói khi phát âm những cụm từ “chunks”.

Ví dụ: Chủ đề Speaking Part 3: Photos

Câu hỏi: What are the advantages and disadvantages of taking a photo with a phone?

Câu trả lời:

Well, there are many benefits and drawbacks of using phones to take photos. In terms of advantages, phones are small, light and portable. I mean, people can easily bring phones with them and just get them out, take a photo whenever they want. When it comes to the disadvantages, I suppose quality must be the major problem. Although cameras on phones have come a long way in recent years, they’re not as good as professional cameras.

Thí sinh band 8.0 có sự liên kết âm đầy đủ như sau: 

 1. Cụm từ “benefits and” có thể được đọc nối thành bɛnɪfɪtsænd thay cho bɛnɪfɪts ænd

 2. Cụm từ nối “In terms of” có thể được đọc nhanh thành ɪn tɜːmzɒv

 3. Cụm từ “phones are” có thể được đọc nối thành fəʊnz ɑː thay cho fəʊnz ɑː

 4. Cụm từ “light and” có thể được đọc nối thành laɪt ændthay cho laɪt ænd

 5. Cụm từ nối “When it comes to” có thể được đọc nhanh thành wɛnɪt kʌmz tuː

 6. Cụm từ “cameras on” có thể được đọc nối thành ˈkæmərəzɒn thay cho ˈkæmərəz ɒn

 7. Cụm thành ngữ “have come a long way” được đọc nhanh thành hæv kʌmə lɒŋ weɪ

Ngoài ra, thí sinh band 8.0 có sự thay đổi tốc độ liên tục khi phát âm những ý và cụm từ trong câu:

Well,/ there are many benefits and drawbacks of using phones to take photos. In terms of advantages,/ phones are small, light and portable./ I mean,/ people can easily bring phones with them and just get them out, take a photo whenever they want. When it comes to the disadvantages,/ I suppose quality must be the major problem. / Although cameras on phones have come a long way in recent years, they’re not as good as professional cameras.

Lưu ý: dấu / là khoản ngưng khi nói của thí sinh 

Tổng kết

Qua bài viết trên, hi vọng người đọc có cái nhìn rõ ràng hơn về quy tắc nối âm trong tiếng Anh thông qua khái niệm Linked Speech Sounds. Vì việc phát âm ảnh hưởng trực tiếp đến việc nghe hiểu và nắm bắt thông tin của người nghe, nên việc luyện tập tiêu chí này là điều cần thiết để nâng điểm cho bài thi IELTS Speaking.

Đọc thêm: Bộ sách luyện phát âm English Pronunciation In Use từ nhà xuất bản Cambridge

Nguyễn Hồ Ngọc Anh

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833