Cải thiện tiêu chí Lexical Resources band 5 – 6 trong IELTS General Writing Task 1 – dạng Letter of giving suggestion/ advice

Phân tích tiêu chí Lexical Resource và khắc phục lỗi dùng từ vựng để cải thiện band từ 5.0 lên 6.0 dạng Letter of giving suggestion/ advice.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

cai-thien-tieu-chi-lexical-resources-band-5-6-trong-ielts-general-writing-task-1-dang-letter-of-giving-suggestion-advice

Trong IELTS General Training, thí sinh được yêu cầu viết một bức thư cho các mục đích khác nhau trong task 1. Cũng tương tự như phần phân tích biểu đồ trong IELTS Academic, bài viết của thí sinh được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí, bao gồm Task Achievement (Khả năng trả lời đúng yêu cầu đề thi), Coherence and Cohesion (Sự mạch lạc và gắn kết), Lexical Resource (Vốn từ vựng) và Grammatical Range and Accuracy (Sự đa dạng và chính xác ngữ pháp). Bài viết dưới đây đi vào phân tích tiêu chí Lexical Resource và hướng dẫn người học cách khắc phục một số lỗi dùng từ vựng để có thể cải thiện band điểm từ 5.0 lên 6.0, cụ thể cho dạng Letter of giving suggestion/ advice.

Tìm hiểu về tiêu chí Lexical Resources và so sánh ở 2 band điêmt 5.0 và 6.0 tại bài viết: Cải thiện từ band 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources trong IELTS General Writing Task 1- dạng Letter of Apology

Ví dụ minh họa band 5.0 và 6.0 đối với dạng Letter of giving suggestion/ advice

cai-thien-band-5-6-tieu-chi-lexical-resources-trong-ielts-general-writing-task-1-dang-letter-of-giving-suggestion-advice-vi-du

Write at least 150 words

Band 5.0 sample dạng Letter of giving suggestion/ advice.

Hi Danny

How are you? I very exited to hear that you are going to fly to Vietnam and spend 2 weeks in Ho Chi Minh city.

Have you check a hotel? I think the one call “The Brick” in district 3 is a very good choice. It is cheap and very clean. It also has free breakfast with very good delicious Vietnamese food.

There are some places you must visit. A new 3D art museam was built near the city center, so you can go their to have some amazing photoes. You can also come to Nguyen Hue walking street which there are interesting coffee shops and so many street food for you to eat. It is usually very crowd at night with many happy activities for young people, I am sure you very like it. 

About what you wear, it is in the sunny season so it is good to bring cool clothes. Short and top are the most suit to wear in this wether because it is very hot during the day time. I know you love long-heels shoes, but maybe you have leave them home this time.

Hope to meet you soon

You can write me any time you want 

Love, 

Phân tích vấn đề sử dụng từ vựng trong bài viết

Trong bức thư trên, người viết mắc phải những hạn chế dùng từ và lỗi sai từ vựng của band 5.0, cụ thể:

Phần từ vựng chưa đủ nhiều để diễn đạt ý tưởng một cách linh hoạt. Mốt số từ vựng dùng chưa hiệu quả để diễn đạt ý (ví dụ: it is cheap, …street food for you to eat, many happy activities, sunny seaso, cool clothes) hoặc lặp lại nhiều lần trong bài viết (ví dụ: good, very, like, can).

Lỗi dùng sai từ (ví dụ: Have you check a hotel? you can come to Nguyen Hue walking street)

Lỗi sai liên quan đến cấu tạo từ:

  • Dạng từ (ví dụ: it is very crowd at night, are the most suit to wear)

  • Từ ghép (ví dụ: long-heels shoes)

Lỗi sai chính tả:

  • Không ảnh hưởng đến nội dung truyền đạt (ví dụ: exited, photoes)

  • Có ảnh hưởng đến nội dung truyền đạt (ví dụ: museam, wether, go their to)

Gợi ý cải thiện từ vựng bài viết từ band 5.0 lên 6.0 cho bài viết dạng Letter of giving suggestion/ advice

Dựa vào những vấn đề sử dụng từ vựng nêu trên, bài viết có thể được cải thiện như sau:

Hi Danny

How are you? I am very excited to know that you are going to fly to Vietnam for a two-week vacation in Ho Chi Minh city. 

In case you haven’t reserved a hotel yet, I think the one called “The Brick” located in district 3 is a good option. The price is reasonable and the hotel is always in good condition of cleanliness. Also, there is free breakfast where some of the best local foods are served.

There are some places you must visit. A new 3D art museum has been built in the city center, so you can go there to have some amazing photos. You may also be interested in Nguyen Hue Walking Street where there are lively coffee shops and street food stalls. It usually gets crowded at night with many fun activities for young people.

Regarding what to wear, it is the dry season now, so it is good to bring comfortable clothes only. Shorts and t-shirts are the most suitable to wear in this type of weather because it is very hot during the day time. I know you love high-heels shoes, but maybe you have to leave them at home this time.

Look forward to seeing you soon

Just let me know if you need any help

Love, 

Phân tích bài viết

Có thể thấy, những nhược điểm trong việc sử dụng từ vựng của bài viết band 5.0 đã được cải thiện đáng kể trong bài viết trên, cụ thể:

  • Đối với sự đa dạng từ vựng, nhiều từ vựng/cụm từ, các quán ngữ đã được sử dụng để thay thế sự trùng lặp từ vựng và các từ vựng dùng chưa chính xác, cũng như để tăng tính hiệu quả trong diễn đạt ý.

Bài viết band 5.0

Bài viết band 6.0

Have you check a hotel?

In case you haven’t reserved a hotel yet

It is cheap and very clean

The price is reasonable and the hotel is always in good state of cleanliness

You can also come to Nguyen Hue walking street which there are interesting coffee shops and so many street food for you to eat

You may also be interested in Nguyen Hue Walking Street where there are lively coffee shops and street food stalls

happy activities

fun activities

Sunny season 

Dry season 

Cool clothes 

Comfortable clothes

Hope to meet you soon

Look forward to seeing you soon

  • Đối với cấu tạo từ, phần từ loại và các từ ghép được sử dụng chính xác hơn

Bài viết band 5.0

Bài viết band 6.0

Center city

City center 

It is usually very crowd at night

It usually gets crowded at night

Short and top are the most suit to wear

Shorts and t-shirts are the most suitable to wear

Long-heels shoes

High-heels shoes

  • Đối với chính tả, các lỗi sai về chính tả gây cản trở và không gây cản trở sự truyền đạt nội dung đều được khắc phục, giúp bài viết rõ ràng và dễ hiểu hơn

Bài viết band 5.0

Bài viết band 6.0

Exited 

Excited 

Museam 

Museum 

Go their

Go there

Photoes 

Photos

Wether

Weather

Tuy nhiên, bài viết band 6.0 trên vẫn còn tồn đọng mốt số vấn đề từ vựng cần được cải thiện để hướng đến một band điểm cao hơn. Cụ thể, một số quán ngữ cần được thay đổi để hiệu quả hơn hơn trong diễn đạt (ví dụ: free breakfast, local foods, have some amazing photos). Bài viết có sự vận dụng cụm từ nhóm cao, ít phổ biến nhưng vẫn thiếu sự chính xác (ví dụ: good condition of cleanliness).

Tổng kết

Việc sử dụng từ vựng hiểu quả đóng một vai trò quan trọng trong kỹ năng viết. Đối với kỹ năng viết trong IELTS, thí sinh cần xác định rõ band điểm mục tiêu cần đạt được, theo đó có hướng tập trung trau dồi việc sử dụng từ vựng để đáp ứng yêu cầu ở mức điểm ấy. Song song với việc phát triển vốn từ vựng, thí sinh cũng cần cố gắng khắc phục các lỗi sai thường gặp trong cách dùng từ của mình.

Đọc thêm: Cải thiện điểm tiêu chí Task Achievement band 5-6 trong IELTS Writing Task 1 – Phần 1

Nguyễn Nhật Minh Châu

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.