6 Chiến lược trả lời Speaking part 1 - Phần 2: It depends

Phần tiếp theo của chuỗi bài viết sẽ phân tích chiến lược thứ 2 để trả lời các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 đó là chiến lược “It depends.” Bài viết sẽ giải thích chi tiết chiến lược này, đồng thời cung cấp phần luyện tập phù hợp để người học có cơ hội luyện tập và qua đó thực sự trả lời được theo cấu trúc này một cách tự nhiên.
6 chien luoc tra loi speaking part 1 phan 2 it depends

Key takeaways

Chiến lược "It depends" trong câu trả lời, thí sinh có thể thể hiện khả năng đánh giá, phân tích và suy nghĩ linh hoạt bằng cách đưa ra tín hiệu cho biết câu trả lời sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như điều kiện, ngữ cảnh hoặc quan điểm cá nhân.

Nên dùng It depends khi:

 1. Khi quyết định phụ thuộc vào điều kiện cụ thể.

 2. Khi không có một câu trả lời chung chung hoặc tuyệt đối.

 1. Khi câu trả lời phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

 2. Khi câu trả lời tùy thuộc vào tình huống cá nhân.

Để tránh lặp từ nên thay đổi it depends thành:

 • "It varies...."

 • "It relies on..."

 • "It is determined by..."

 • "It hinges on..."

 • "It is subject to..."

 • "It is based on..."

Theo dõi phần 1: 6 Chiến lược trả lời IELTS Speaking Part 1 | Phần 1: Yes, … but …

Lý thuyết & Ví dụ minh hoạ

Trong phần 1 phần thi Speaking của kỳ thi IELTS, chiến lược "It depends" trong câu trả lời, thí sinh có thể thể hiện khả năng đánh giá, phân tích và suy nghĩ linh hoạt. Thay vì đưa ra một câu trả lời rõ ràng và tuyệt đối, cụm từ này đưa ra tín hiệu cho biết câu trả lời sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như điều kiện, ngữ cảnh hoặc quan điểm cá nhân. Bằng cách này, thí sinh có thể sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và logic để trình bày quan điểm và suy nghĩ của mình ở một độ dài tốt.

Ví dụ 1: "What kind of bag do you like to carry? (Why?)"

-> Well, it depends on the purpose and my needs at the time. If I'm going to work or university, I prefer a sturdy backpack as it allows me to comfortably carry my laptop, books, and other essentials. On the other hand, if I'm going out for a casual outing or running errands, a crossbody bag or a tote bag works well to hold my belongings while keeping my hands free. So, it really comes down to the specific situation and what I need to carry with me.

Cách trả lời "it depends" trong trường hợp này được sử dụng để chỉ ra rằng sự lựa chọn phụ thuộc vào mục đích và nhu cầu cụ thể trong thời điểm đó. Thí sinh sau đó cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa. Khi đi làm hoặc đến trường, họ ưa thích một chiếc balô chắc chắn để tiện lợi mang theo laptop, sách và những vật dụng cần thiết khác. Tuy nhiên, khi đi chơi hoặc làm các công việc nhỏ, họ thích một chiếc túi xách chéo hoặc túi tote để tiện lợi mang theo đồ mà vẫn giữ tay trống.

Ví dụ 2: Have you told others about your dreams?

It depends, really. Whether or not I have shared my dreams with others varies based on different factors.In some cases, if I have had an interesting or vivid dream, I may share it with close friends or family members as a topic of conversation or for entertainment. However, there are times when I choose to keep my dreams to myself, as they can be highly personal or may not be of interest to others. 

Cách trả lời "it depends" trong trường hợp này được sử dụng để thể hiện rằng quyết định có chia sẻ những giấc mơ về khi ngủ hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thí sinh đề cập đến việc chia sẻ những giấc mơ đáng chú ý hoặc sống động với bạn bè hoặc gia đình làm đề tài trò chuyện hoặc để giải trí. Tuy nhiên, cũng có những lúc thí sinh lựa chọn giữ những giấc mơ của mình, vì chúng có thể rất cá nhân hoặc không hấp dẫn với người khác. 

Công thức chung sẽ như sau:

image-alt

Lưu ý, trường hợp 1 và 2 không nhất thiết được diễn đạt thông qua câu If. Có rất nhiều cách để diễn đạt hai trường hợp khác nhau và người học thoải mái sử dụng cách hợp nhất với ý tưởng mình có.

Có thể bạn cần:

Cải thiện tiêu chí Coherence trong Speaking

It depends nên được dùng khi người nói rơi vào một trong những trường hợp sau đây thì câu trả lời sẽ mang tính phù hợp và logic cao.

 1. Khi quyết định phụ thuộc vào điều kiện cụ thể.

Ví dụ: Do you prefer to eat out or cook at home? (Bạn thích ăn ra ngoài hay nấu ăn tại nhà?)

->  It depends on my schedule and how much time I have. If I'm busy, I might choose to eat out, but if I have more free time, I enjoy cooking at home. (Điều đó phụ thuộc vào lịch trình của tôi và thời gian có sẵn. Nếu tôi bận rộn, tôi có thể chọn ăn ra ngoài, nhưng nếu tôi có nhiều thời gian rảnh, tôi thích nấu ăn tại nhà.)

 1. Khi không có một câu trả lời chung chung hoặc tuyệt đối.

Ví dụ: Are you going to join the party tonight? (Bạn có tham gia buổi tiệc tối nay không?)

-> It depends, really. If I finish my work early and feel energetic, I would love to join the party. However, if I'm tired or have other commitments, I might have to pass. So, my attendance depends on various factors and circumstances. (Điều đó phụ thuộc, thực sự. Nếu tôi hoàn thành công việc sớm và cảm thấy năng động, tôi sẽ rất vui tham gia buổi tiệc. Tuy nhiên, nếu tôi mệt mỏi hoặc có những công việc khác, tôi có thể phải từ chối. Vì vậy, việc tham dự của tôi phụ thuộc vào các yếu tố và hoàn cảnh khác nhau.)

 1. Khi câu trả lời phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Ví dụ: Do you enjoy outdoor activities? (Bạn có thích hoạt động ngoài trời không?)

-> Well, It depends. Some outdoor activities like hiking and swimming are exciting for me, while others like extreme sports are not really my cup of tea. So, my enjoyment of outdoor activities depends on the specific activity and my personal interests.(Thực sự, điều đó phụ thuộc. Một số hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài và bơi lội thú vị đối với tôi, trong khi những hoạt động như môn thể thao mạo hiểm thì không phải là sở thích của tôi. Vì vậy, sự thích của tôi đối với các hoạt động ngoài trời phụ thuộc vào hoạt động cụ thể và sở thích cá nhân của tôi.)

 1. Khi câu trả lời tùy thuộc vào tình huống cá nhân.

Ví dụ: Will you be able to complete the project by the deadline? (Bạn có thể hoàn thành dự án đúng hạn không?)

-> It depends. If I receive the necessary resources and support from the team, I believe we can meet the deadline. However, if there are unexpected obstacles or delays, it might be challenging to finish on time. So, the project's completion depends on various factors and circumstances. (Điều đó phụ thuộc. Nếu tôi nhận được tài nguyên và sự hỗ trợ cần thiết từ đội ngũ, tôi tin rằng chúng ta có thể hoàn thành dự án đúng hạn. Tuy nhiên, nếu có những trở ngại hoặc sự chậm trễ không mong đợi, việc hoàn thành dự án đúng hạn có thể gặp khó khăn. Vì vậy, việc hoàn thành dự án phụ thuộc vào các yếu tố và hoàn cảnh khác nhau.)

image-alt

Cải thiện tiêu chí Lexical Resource

Các cách diễn đạt ý “It depends”

Để tránh lặp từ "Yes", bạn có thể sử dụng nhiều từ và cụm từ thay thế khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:

1. "It varies. ..." : Đây là cách diễn đạt mang nghĩa rằng điều đó thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau. Ví dụ: "It varies depending on the situation. Sometimes I prefer to stay home, but other times I enjoy going out."

2. "It relies on ..." : Từ ngữ này thể hiện ý rằng điều đó dựa trên một cái gì đó. Ví dụ: "It relies on the weather. If it's sunny, we can have a picnic, but if it's raining, we'll need to make alternative plans."

3. "It is determined by ..." : Cụm từ này cho thấy ý rằng điều đó được xác định bởi một yếu tố hoặc một số yếu tố khác. Ví dụ: "It is largely determined by the availability of resources. If we have enough resources, we can proceed with the project."

4. "It hinges on ..." : Từ ngữ này ám chỉ rằng điều đó phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng hoặc một số yếu tố quan trọng khác. Ví dụ: "It hinges on the outcome of the next negotiation. If we reach a favorable agreement, we can move forward with the plan."

5. "It is subject to,..." : Cụm từ này diễn tả ý rằng điều đó phụ thuộc vào một số ràng buộc hoặc quy định. Ví dụ: "It is subject to availability. If the product is in stock, I can purchase it."

6. "It is based on ..." : Từ ngữ này ám chỉ rằng điều đó dựa trên một cơ sở hoặc tiêu chuẩn cụ thể. Ví dụ: "It is based entirely on my personal preferences. If I like the design, I will consider buying it."

Việc sử dụng từ vựng đa dạng không chỉ giúp bạn tránh lặp từ mà còn cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ của bạn, điều này có thể tạo ấn tượng tốt với giám khảo.

image-alt

Luyện tập

Bài 1: Ứng dụng phương pháp trả lời Yes- But để trả lời các câu sau dựa theo từ khóa cho sẵn.

Câu hỏi 1: How do you usually spend your time?

Gợi ý trả lời: Well, it depends/ schedule and interests//weekdays/ work or study//weekends or free time/activities like reading, watching movies, or spending time with loved ones.

Câu hỏi 2: Do you want to visit an art gallery or museum?

Gợi ý trả lời: It depends, really.//in the mood/artistic inspiration/and appreciate beautiful artwork/ art gallery//learn about history, culture, and see unique artifacts/museums.

Câu hỏi 3: When do you usually listen to music? (Why?/Why not?)

Gợi ý trả lời: It really varies based on the destination//the place or it holds a special significance/grab T-shirts as souvenirs/great way to remember and show off my love//somewhere that doesn't have a personal connection/skip the T-shirts.

Câu hỏi 4: Do you like to go to the cinema/movies at weekends?

Gợi ý trả lời: It is determined by/mood and the movie selection available//mood and the movie selection available/unwind and escape into a different world for a while//no interesting movies playing or feel like relaxing at home/stay in.

Bài 2:  Ứng dụng phương pháp trả lời Yes- But để trả lời các câu sau theo gợi ý có sẵn.

Câu hỏi 1: Do you prefer living in a house or an apartment?

Gợi ý trả lời: Sử dụng cách trả lời "It depends, really" để để diễn đạt rằng câu trả lời phụ thuộc vào sở thích cá nhân và mỗi sự lựa chọn đều có lợi ích riêng. 

Câu hỏi 2: Do you like seeing wild animals in a zoo?

Gợi ý trả lời: Sử dụng cách trả lời "It relies on" để chỉ ra rằng việc tham quan các loài động vật trong một vườn thú phụ thuộc vào điều kiện và mục đích tốt hay xấu của vườn thú đó.

Câu hỏi 3: What do you often do on your day off?

Gợi ý trả lời: Sử dụng cách trả lời "Well, it is determined by" để diễn tả sự lựa chọn phụ thuộc vào tâm trạng và sở thích cá nhân trong ngày nghỉ. 

Bài 3:  Ứng dụng phương pháp trả lời Yes- But để trả lời các câu sau:

Câu hỏi 1: What do you value most about your friends? (Why?)

Câu hỏi 2: Do you think it's difficult to learn a new language, like English?

Câu hỏi 3: What were your ambitions as a child?

Đáp án

Bài 1:

Câu 1: Đáp án: Well, it depends on my schedule and interests. During weekdays, I focus on work or study. But on weekends or free time, I enjoy activities like reading, watching movies, or spending time with loved ones. So, how I spend my time varies based on the situation and my preferences.

Tạm dịch: Thực ra, điều đó phụ thuộc vào lịch trình và sở thích của tôi. Trong những ngày trong tuần, tôi tập trung vào công việc hoặc học tập. Nhưng vào cuối tuần hoặc thời gian rảnh rỗi, tôi thích thúc đẩy các hoạt động như đọc sách, xem phim hoặc dành thời gian bên người thân yêu. Vì vậy, cách tôi sử dụng thời gian của mình thay đổi dựa trên tình huống và sở thích cá nhân.

Câu 2: Đáp án: Well, it depends, really. If I'm in the mood for some artistic inspiration and want to appreciate beautiful artwork, I would definitely consider visiting an art gallery. On the other hand, if I'm interested in learning about history, culture, and seeing unique artifacts, a museum would be a great choice. It really comes down to my personal interests and what I'm looking to experience at that moment. So, yeah, it depends on what I'm in the mood for and what kind of experience I want to have.

Tạm dịch: Nó thực sự phụ thuộc vào từng trường hợp. Nếu tôi muốn được truyền cảm hứng nghệ thuật và ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, tôi chắc chắn sẽ xem xét việc thăm một phòng trưng bày nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu tôi muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và chiêm ngưỡng những hiện vật độc đáo, một bảo tàng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Nó thực sự phụ thuộc vào sở thích cá nhân của tôi và những gì tôi muốn trải nghiệm vào thời điểm đó. Vì vậy, phụ thuộc vào tâm trạng của tôi và những trải nghiệm mà tôi muốn có.

Câu 3: Đáp án: It really varies based on the destination and how much the vacation means to me. If I'm super excited about the place or it holds a special significance, I'm definitely going to grab some T-shirts as souvenirs. They're a great way to remember the trip and show off my love for that particular spot. But if it's just a quick getaway or somewhere that doesn't have a personal connection, I might skip the T-shirts. It's all about the level of excitement and meaning attached to the vacation.

Tạm dịch: Thực tế, điều đó thay đổi tùy thuộc vào điểm đến và mức độ quan trọng của kỳ nghỉ đối với tôi. Nếu tôi rất háo hức với địa điểm đó hoặc nó mang ý nghĩa đặc biệt, tôi chắc chắn sẽ mua một vài chiếc áo thun làm kỷ niệm. Chúng là một cách tuyệt vời để nhớ lại chuyến đi và thể hiện tình yêu của tôi đối với địa điểm đó. Nhưng nếu đó chỉ là một chuyến đi ngắn hoặc nơi không có mối liên kết cá nhân, tôi có thể bỏ qua việc mua áo thun. Điều quan trọng là mức độ phấn khích và ý nghĩa được gắn kết với kỳ nghỉ đó.

Câu 4: Đáp án: It is determined by my mood and the movie selection available. If there's an exciting new release or a movie that I've been looking forward to, I'm more likely to go to the cinema on weekends. It's a chance to unwind and escape into a different world for a while. However, if there aren't any interesting movies playing or if I simply feel like relaxing at home, I prefer to stay in and watch movies on my own. So, whether I go to the cinema on weekends or not really depends on my mood and the options available to me.

Tạm dịch: Nó được xác định bởi tâm trạng của tôi và sự lựa chọn phim có sẵn. Nếu có một bộ phim mới hấp dẫn hoặc một bộ phim mà tôi đã mong đợi, tôi có khả năng cao sẽ đi xem phim vào cuối tuần. Đó là cơ hội để thư giãn và trốn thoát vào một thế giới khác trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu không có bất kỳ bộ phim nào thú vị hoặc nếu tôi chỉ muốn thư giãn ở nhà, tôi thích ở nhà và xem phim một mình. Vì vậy, việc tôi đi xem phim vào cuối tuần hay không thực sự phụ thuộc vào tâm trạng của tôi và các lựa chọn có sẵn.

Bài 2:

Câu 1: Đáp án: It depends, really. Personally, I prefer living in a house for the spaciousness, privacy, and the opportunity to have a yard or garden. I enjoy the freedom to personalize the space. However, living in a flat has its advantages too, such as convenience and amenities. It ultimately comes down to individual preferences and what makes someone feel most comfortable and happy in their home.

Tạm dịch: Thực ra, nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Cá nhân tôi thích sống trong một căn nhà vì không gian rộng rãi, riêng tư và cơ hội có sân hoặc vườn. Tôi thích tự do cá nhân hóa không gian. Tuy nhiên, sống trong một căn hộ cũng có những lợi ích của nó, chẳng hạn như tiện nghi và tiện lợi. Cuối cùng, điều quan trọng là sở thích cá nhân và điều gì làm cho ai đó cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất trong ngôi nhà của mình.

Câu 2: Đáp án: It relies on the zoo's conditions and purpose. If the zoo prioritizes animal welfare, conservation, and education, I enjoy seeing animals there. However, if the zoo lacks proper care or disregards animal well-being, I have reservations. So, it really depends on the specific zoo's practices and commitment to ethical standards.

Tạm dịch: Điều đó phụ thuộc vào điều kiện và mục đích của sở thú. Nếu sở thú ưu tiên sự chăm sóc động vật, bảo tồn và giáo dục, tôi thích nhìn thấy các loài động vật ở đó. Tuy nhiên, nếu sở thú thiếu chăm sóc đúng mực hoặc không coi trọng sự phát triển của động vật, tôi có những điều băn khoăn. Vì vậy, thực sự phụ thuộc vào những quy định và cam kết đạo đức của sở thú cụ thể đó.

Câu 3: Đáp án: Well, it really depends on what I feel like doing on my day off. Sometimes, I enjoy staying at home and spending time relaxing. I might watch some movies or binge-watch a TV series. It gives me a chance to recharge and enjoy some alone time. Other times, I feel like going out and being active. I might go for a hike, visit a park, or explore a new area of the city. It really just depends on my mood and what I'm in the mood for on that particular day. So, I keep my options open and go with the flow.

Tạm dịch: Thực ra, điều đó phụ thuộc vào những gì tôi muốn làm trong ngày nghỉ của mình. Đôi khi, tôi thích ở nhà và thư giãn. Tôi có thể xem một số bộ phim hoặc xem liên tục một loạt chương trình truyền hình. Điều này cho tôi cơ hội để nạp lại năng lượng và tận hưởng thời gian một mình. Còn những lúc khác, tôi muốn ra ngoài và tham gia vào các hoạt động. Tôi có thể đi leo núi, đến công viên hoặc khám phá một khu vực mới trong thành phố. Thực ra, điều đó chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của tôi và những gì tôi muốn trong ngày cụ thể đó. Vì vậy, tôi giữ mở các lựa chọn và tuỳ ý tùy ý vào tâm trạng.

Bài 3:

Câu 1: Đáp án: Actually, it depends on the individual friend and the unique qualities they bring to my life. Some friends I value for their unwavering support and loyalty. They're always there for me no matter what, and I can count on them to have my back. Other friends, I appreciate their sense of humor and ability to make me laugh. They bring so much joy and positivity to my life. And then there are friends who inspire me with their passion and ambition. They motivate me to chase my own dreams and strive for success. So, what I value most about my friends really varies from person to person and depends on the unique qualities they possess.

Tạm dịch: Thực ra, điều đó phụ thuộc vào từng người bạn cũng như những phẩm chất đặc biệt mà họ mang đến cho cuộc sống của tôi. Một số người bạn tôi đánh giá cao vì sự hỗ trợ và lòng trung thành vững chắc của họ. Họ luôn ở bên cạnh tôi bất kể điều gì xảy ra, và tôi có thể tin tưởng rằng họ sẽ luôn ủng hộ tôi. Những người bạn khác, tôi trân trọng tính hài hước và khả năng làm tôi cười. Họ mang lại nhiều niềm vui và tích cực cho cuộc sống của tôi. Và sau đó, có những người bạn truyền cảm hứng cho tôi bằng niềm đam mê và tham vọng của họ. Họ thúc đẩy tôi theo đuổi ước mơ của riêng mình và nỗ lực vươn tới thành công. Vì vậy, những điều tôi đánh giá cao nhất về bạn bè thực sự khác nhau từ người này sang người khác và phụ thuộc vào những phẩm chất độc đáo mà họ sở hữu.

Câu 2: Đáp án: Well, it actually depends. Learning a new language can be a bit challenging, but it's not necessarily super difficult. It really varies from person to person. Some folks find it easier because they're really motivated and enjoy the process. They might have a knack for languages or have had previous experience with learning languages. But for others, it can be a bit tougher. Maybe they don't have as much exposure to the language or they find certain aspects more challenging.

Tạm dịch: Thực ra, điều đó phụ thuộc. Học một ngôn ngữ mới có thể khá thách thức, nhưng không nhất thiết là quá khó khăn. Thực tế, nó khác nhau từ người này sang người khác. Một số người thấy nó dễ dàng hơn vì họ có động lực cao và thích quá trình học. Họ có khả năng tự nhiên với ngôn ngữ hoặc đã có kinh nghiệm trước đây với việc học ngôn ngữ. Tuy nhiên, với những người khác, có thể khó hơn một chút. Có thể họ không tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ đó hoặc gặp khó khăn với một số khía cạnh cụ thể.

Câu 3: Đáp án: They were different based on my age and interests at the time. When I was very young, my ambitions revolved around becoming a superhero or a famous astronaut, fueled by my fascination with adventure and exploration. As I grew older, my ambitions shifted towards more realistic goals like becoming a doctor, an engineer, or a teacher. I was influenced by my experiences, role models, and the subjects I enjoyed in school. So, my ambitions as a child were diverse and changed as I discovered new possibilities and developed new passions.

Tạm dịch: Chúng khác nhau dựa trên tuổi tác và sở thích của tôi vào thời điểm đó. Khi tôi còn rất nhỏ, ước mơ của tôi xoay quanh việc trở thành một siêu anh hùng hoặc một phi hành gia nổi tiếng, được thúc đẩy bởi niềm say mê với cuộc phiêu lưu và khám phá. Khi tôi lớn lên, ước mơ của tôi dịch chuyển sang các mục tiêu thực tế hơn như trở thành bác sĩ, kỹ sư hoặc giáo viên. Tôi được ảnh hưởng bởi những trải nghiệm, những người mẫu và những môn học tôi yêu thích trong trường. Vì vậy, ước mơ của tôi khi còn nhỏ đã thay đổi và đa dạng khi tôi khám phá những khả năng mới và phát triển những đam mê mới.

Tổng kết

Chiến lược trả lời bằng "It depends" là một trong những cách hiệu quả khác để đối phó với các câu hỏi trong Speaking Part 1. Với chiến lược này, người học có thể trả lời một cách linh hoạt và tự nhiên, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau. Việc sử dụng cụm từ này giúp người học thể hiện khả năng suy nghĩ linh hoạt, đánh giá và đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố cụ thể. Đồng thời, nó cũng cung cấp cơ hội để sử dụng từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh và ý nghĩa của câu hỏi. Chiến lược này giúp làm phong phú câu trả lời và thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và logic. 


Works Cited

"How to Use 'It Depends' in Conversation." ThoughtCo, 29 Jan. 2013, www.thoughtco.com/how-to-use-it-depends-1212041.

McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use Edition with Answers. Cambridge UP, 2016.

Người học chinh phục kỳ thi IELTS cần trang bị cho mình đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Tham khảo khóa luyện thi IELTS ZIM Academy giúp tối ưu việc học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833