Phát triển ý cho IELTS Writing thông qua việc học collocations - Chủ đề cạnh tranh và phối hợp

Bài viết này sẽ giới thiệu các collocations hữu ích trong việc phát triển ý cho IELTS Writing trong chủ đề về cạnh tranh và phối hợp, thông qua đó giúp độc giả nâng cao khả năng diễn đạt và chất lượng của bài viết.
phat trien y cho ielts writing thong qua viec hoc collocations chu de canh tranh va phoi hop

Phát triển ý cho bài viết IELTS Writing không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là trong các chủ đề liên quan đến cạnh tranh và phối hợp. Nhiều học viên thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những từ ngữ phù hợp và phối hợp chính xác để trình bày ý tưởng của mình. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của collocations (những từ ghép cùng nhau thường xuyên xuất hiện), việc này có thể trở nên dễ dàng hơn và mang lại kết quả tốt hơn.

Key Takeaways

Các collocations: Fostering competitiveness, Prioritizing cooperation, Drive for excellence, Healthy competition, Foster innovation, Collaboration, Promote teamwork, Effective collaboration, Foster a positive atmosphere, Inclusive environments, Strive for excellence, Collaborative efforts, Nurture cooperation, Competitive advantage, Foster healthy competition, Cooperative learning, Encourage cooperation, Foster a spirit of competition, Collaborative problem-solving skills, Strive for victory, Cultivate teamwork, Positive work culture, Emphasize personal growth, Enhance teamwork, Foster a sense of teamwork, Embrace healthy competition, Foster a culture of cooperation, Competitive spirit, Foster a cooperative spirit, Foster a sense of collaboration, Cooperative learning environment

Các đề Writing liên quan tới chủ đề sự cạnh tranh và phối hợp

Sự cạnh tranh và phối hợp không phải là một chủ đề quá xa lạ trong kỳ thi IELTS Writing Task 2, dưới đây là một số đề bài được cho là từng xuất hiện trong bài thi thực có liên quan đến chủ đề này.

image-alt

 • Some people believe that schools should focus more on fostering competitiveness than cooperation amongst children. To what extent do you agree or disagree?

 • In today's society, competitiveness and cooperation are often seen as essential qualities for success. To what extent do you agree or disagree with this viewpoint?

 • Many argue that a balance between competitiveness and cooperation is necessary in various domains of life. Discuss both sides of this argument and provide your own opinion.

 • The emphasis on competitiveness in certain fields has been seen as a positive development, while others view it as negative. Is the growing focus on competitiveness a positive or a negative development in today's world?

 • When considering the benefits and drawbacks of fostering competitiveness and cooperation, do you believe that the advantages of one outweigh the disadvantages of the other?

 • The lack of cooperation and excessive competitiveness in certain contexts can have negative consequences. What are the causes of this issue, and how can it be effectively addressed and resolved?

Có thể bạn cần biết:

Collocations

Để người học có khả năng tự phát triển ý để giải quyết các dạng bài trên, việc bỏ công sức sao chép lại các dàn ý trên mạng có thể sẽ không đủ. Thực tế, người học nên mở rộng vốn từ của mình vì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vốn từ sẽ ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng Writing (Miralpeix, 2018) và khả năng sử dụng ngôn ngữ nói chung của họ (Webb, 2008). 

image-alt

Dưới đây là bảng collocations liên quan đến chủ đề của bài viết này.

Collocation

Collocation Type

Vietnamese Meaning

Example Sentence

Fostering competitiveness

Verb + Noun

Khuyến khích tính cạnh tranh

Schools should focus on fostering competitiveness among students.

Prioritizing cooperation

Verb + Noun

Ưu tiên hợp tác

The teacher emphasized prioritizing cooperation in group projects.

Drive for excellence

Noun + Preposition + Noun

Động cơ để đạt sự xuất sắc

The student has a strong drive for excellence in academics.

Healthy competition

Adjective + Noun

Cạnh tranh lành mạnh

Healthy competition can motivate individuals to perform better.

Foster innovation

Verb + Noun

Khuyến khích sự đổi mới

The company aims to foster innovation among its employees.

Promote teamwork

Verb + Noun

Khuyến khích công việc nhóm

The manager aims to promote teamwork among employees.

Effective collaboration

Adjective + Noun

Hợp tác hiệu quả

Effective collaboration leads to successful project outcomes.

Foster a positive atmosphere

Verb + Determiner + Adjective + Noun

Tạo môi trường tích cực

The teacher works to foster a positive atmosphere in the classroom.

Inclusive environments

Adjective + Noun

Môi trường không hạn chê  (chào đón các thành viên khác)

Inclusive environments promote diversity and respect.

Strive for excellence

Verb + Preposition + Noun

Phấn đấu đạt sự xuất sắc

The athlete constantly strives for excellence in her sport.

Collaborative efforts

Adjective + Noun

Những nỗ lực hợp tác

Collaborative efforts among team members led to the project's success.

Nurture cooperation

Verb + Noun

Nuôi dưỡng sự hợp tác

The teacher strives to nurture cooperation among students in the classroom.

Competitive advantage

Adjective + Noun

Lợi thế cạnh tranh

The company's innovative strategies provide a competitive advantage.

Foster healthy competition

Verb + Adjective + Noun

Khuyến khích cạnh tranh lành

The sports coach aims to foster healthy competition among the athletes.

Cooperative learning

Adjective + Noun

Học tập theo nhóm

Cooperative learning activities enhance students' collaborative skills.

Encourage cooperation

Verb + Noun

Khuyến khích sự hợp tác

The teacher encourages cooperation among classmates during group projects.

Foster a spirit of competition

Verb + Determiner + Noun + Preposition + Noun

Xây dựng tinh thần cạnh tranh

The coach strives to foster a spirit of healthy competition among the team.

Collaborative problem-solving skills

Adjective + Noun

Kỹ năng giải quyết, xử lý vấn đề theo nhóm

Collaborative problem-solving skills are essential in the workplace.

Strive for victory

Verb + Preposition + Noun

Phấn đấu đạt chiến thắng

The athlete strives for victory in every competition.

Cultivate teamwork

Verb + Noun

Xây dựng tinh thần làm việc nhóm

The manager aims to cultivate teamwork among the employees.

Positive work culture

Adjective + Noun

Văn hóa làm việc tích cực

A positive work culture promotes productivity and employee satisfaction.

Emphasize personal growth

Verb + Noun

Nhấn mạnh sự phát triển cá nhân

The school emphasizes personal growth as a key aspect of education.

Enhance teamwork

Verb + Noun

Nâng cao (tinh thần) làm việc nhóm

Team-building activities can enhance teamwork within the organization.

Foster a sense of teamwork

Verb + Determiner + Noun + Preposition + Noun

Tạo tinh thần làm việc nhóm, tạo cảm giác làm việc nhóm

The team leader aims to foster a sense of teamwork among the members.

Embrace healthy competition

Verb + Adjective + Noun

Khám phá cạnh tranh lành mạnh

The company encourages employees to embrace healthy competition.

Foster a culture of cooperation

Verb + Determiner + Noun + Preposition + Noun

Xây dựng văn hóa hợp tác

The organization works to foster a culture of cooperation among its employees.

Competitive spirit

Adjective + Noun

Tinh thần cạnh tranh

The athlete possesses a strong competitive spirit that drives their performance.

Foster a cooperative spirit

Verb + Determiner + Adjective + Noun

Xây dựng tinh thần hợp tác

The teacher strives to foster a cooperative spirit among the students.

Foster a sense of collaboration

Verb + Determiner + Noun + Preposition + Noun

Xây dựng tinh thần cộng tác

The project manager aims to foster a sense of collaboration among team members.

Cooperative learning environment

Adjective + Noun

Môi trường học tập theo nhóm

A cooperative learning environment enhances students' collaboration skills.

Mind maps

Dựa vào bảng collocations nêu trên, người học dành thời gian thành lập các luận điểm liên quan đến các đề Writing đề cập ở đầu bài viết dưới dạng các mind maps. 

Dưới đây là 2 mind maps mẫu và rất hữu ích đối với các học viên còn gặp vấn đề về phát triển ý. Các ý bao trùm có thể tạo ra câu luận điểm hay bởi tính khái quát của nó, và các ý nhỏ sẽ tạo thành phần luận cứ chặt chẽ và thuyết phục.

Mind map 1: Lợi ích và tác hại của việc (quá) tập trung vào sự cạnh tranh, ganh đua (competitiveness.)

image-alt

Mind map 2: Lợi ích và tác hại của việc tập trung vào sự phối hợp (cooperation.)

image-alt

Để minh hoạ cho việc phát triển câu luận điểm và phần giải thích dựa vào các ý bao trùm và ý chính trong mind map, hãy xem luận điểm sau đây:

image-alt

Như đã nói, các ý bao trùm (Potential for Mediocrity) có thể tạo ra câu luận điểm hay bởi tính khái quát của nó, và các ý nhỏ sẽ tạo thành phần luận cứ chặt chẽ và thuyết phục (A lack of healthy competition and drive for excellence; Potential for lower overall performance outcomes.) Dựa vào đây ta có thể viết một đoạn văn như sau:

One potential drawback of focusing solely on cooperation rather than competitiveness is the potential for mediocrity. While cooperation is crucial for effective teamwork and collaboration, without a healthy dose of competition, there may be a lack of drive for excellence and a diminished focus on achieving high performance outcomes. In the absence of healthy competition, individuals may become complacent and settle for average results, leading to lower overall performance outcomes. Without the motivation to surpass their own limits and outperform their peers, individuals may not reach their full potential, and the collective performance of the team or organization may suffer as a result.

Như đã thấy, đoạn văn được tổ chức bằng việc nêu ý khải quát làm câu luận điểm, sau đó lấy các ý nhỏ làm phần luận cứ theo sau. Điều này giúp luận điểm sáng tỏ bằng cách lập luận chặt chẽ và thuyết phục.

Lưu ý, từ các ý đã học, người học hoàn toàn có thể phối hợp các ý trong 2 mind maps trên để giải quyết các dạng bài khác nhau có liên quan và đây là một kỹ năng cực kỳ hữu ích mà bất cứ người học nào cũng nên luyện tập.

Luyện tập

Bài 1: Nối collocations và nghĩa tiếng Việt tương ứng của nó.

Collocation

Vietnamese Meaning

1.Development of resilience and determination

A. Xây dựng sự đồng thuận có thể tốn nhiều thời gian

2. Motivation to set and achieve ambitious goals

B. Sự phát triển khả năng chịu đựng và sự quyết tâm

3. Drive for excellence and continuous improvement

C. Khả năng đàm phán và giải quyết xung đột hiệu quả

4. Enhanced creativity and innovation

D. Tăng năng suất và hiệu quả

5. Strategic thinking and problem-solving abilities

E. Kết quả hoạt động tổng thể có thể thấp hơn

6. Increased productivity and efficiency

F. Động lực để đạt mục tiêu xuất sắc

7. Mutual support and encouragement

G. Tăng cường sự sáng tạo và đổi mới

8. Building strong interpersonal relationships

H. Tăng năng suất và hiệu quả làm việc

9. Effective negotiation and conflict resolution abilities

I. Phương pháp suy nghĩ chiến lược và giải quyết vấn đề

10. Lack of Individual Accountability

J. Sự hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau

11. Consensus-building can be time-consuming

K. Thiếu sự chịu trách nhiệm cá nhân

12. Potential for lower overall performance outcomes

L. Xây dựng mối quan hệ xã hội mạnh mẽ

Bài tập 2: Lập dàn ý và viết câu trả lời hoàn chỉnh cho đề bài sau. Viết ít nhất 250 từ.

Some people believe that schools should focus more on fostering competitiveness than cooperation among children. To what extent do you agree or disagree?

Đáp án

Bài 1

 1. Development of resilience and determination - B. Sự phát triển khả năng chịu đựng và sự quyết tâm

 2. Motivation to set and achieve ambitious goals - F. Động lực để đạt mục tiêu xuất sắc

 3. Drive for excellence and continuous improvement - H. Động lực thúc đẩy sự xuất sắc và cải tiến liên tục

 4. Enhanced creativity and innovation - G. Tăng cường sự sáng tạo và đổi mới

 5. Strategic thinking and problem-solving abilities - I. Phương pháp suy nghĩ chiến lược và giải quyết vấn đề

 6. Increased productivity and efficiency - D. Tăng năng suất và hiệu quả

 7. Mutual support and encouragement - J. Sự hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau

 8. Building strong interpersonal relationships - L. Xây dựng mối quan hệ xã hội mạnh mẽ

 9. Effective negotiation and conflict resolution abilities - C. Khả năng đàm phán và giải quyết xung đột hiệu quả

 10. Lack of Individual Accountability - K. Thiếu sự chịu trách nhiệm cá nhân

 11. Consensus-building can be time-consuming - A. Xây dựng sự đồng thuận có thể tốn nhiều thời gian

 12. Potential for lower overall performance outcomes - E. Kết quả hoạt động tổng thể có thể thấp hơn

Bài 2

Outline gợi ý:

I. Introduction

 • Paraphrase the given topic from the question.

 • Thesis statement: Introduce the viewpoint that the writer will disagree with: The essay will argue against the claim that schools should prioritize fostering competitiveness over cooperation amongst children.

II. Body Paragraph 1: Arguing against the given claim

 •  Topic sentence: Fostering cooperation in schools is crucial for holistic development and preparing children for the real world.

 •  Illustrate the importance of cooperation in developing social skills, teamwork, and empathy.

 •  Discuss how cooperation cultivates a positive and inclusive learning environment.

 •  Provide examples of how cooperation prepares children for future collaborative endeavors.

III. Body Paragraph 2: Acknowledging the value of healthy competition while emphasizing the importance of cooperation

 •   Topic sentence: While healthy competition can have its merits, cooperation remains essential for overall growth.

 •   Discuss the benefits of healthy competition, such as fostering motivation and personal growth.

 •   Emphasize the potential downsides of excessive competitiveness, such as stress and negative interpersonal relationships.

 •   Argue that a balanced approach, combining healthy competition with cooperation, is crucial for children's development.

IV. Conclusion

 •   Restate the writer's position, disagreeing with the claim that schools should prioritize competitiveness over cooperation.

 •   Recap the main points made in the body paragraphs.

 •   Highlight the significance of cooperation in fostering social skills, teamwork, and a positive learning environment.

Bài mẫu tham khảo

In today's educational discourse, there is a belief that schools should focus more on fostering competitiveness than on cooperation amongst children. However, I respectfully disagree with this notion. It is my belief that schools should prioritize fostering cooperation as it plays a crucial role in children's holistic development and prepares them for success in the real world.

Fostering cooperation in schools is of paramount importance. Cooperation cultivates essential social skills, teamwork, and empathy among children. By engaging in cooperative activities, children learn the value of collaboration, effective communication, and respecting diverse perspectives. Additionally, a cooperative learning environment fosters a sense of inclusivity and belonging, which contributes to a positive and supportive atmosphere that nurtures overall growth.

While it is true that healthy competition can have its merits, such as fostering motivation and personal growth, excessive focus on competitiveness can be detrimental. Excessive competitiveness can create undue stress, negative interpersonal relationships, and undermine the overall well-being of children. Therefore, a balanced approach that combines healthy competition with cooperation is essential. By prioritizing cooperation alongside healthy competition, schools can create an environment that allows children to develop essential social skills, work collaboratively, and thrive both academically and personally.

In conclusion, the belief that schools should prioritize fostering competitiveness over cooperation amongst children is misguided. Cooperation remains indispensable for children's holistic development and preparing them for the real world. It fosters essential social skills, teamwork, and creates a positive learning environment. While healthy competition can have its place, a balanced approach that combines both healthy competition and cooperation is crucial. By embracing cooperation, schools can ensure that children develop the necessary skills and attitudes to succeed in an interconnected and collaborative society.

(279 words)

Bài mẫu tham khảo cho các bài luận trong bài viết này. 

1. In today's society, competitiveness and cooperation are often seen as essential qualities for success. To what extent do you agree or disagree with this viewpoint?

Competitiveness and cooperation are indeed widely regarded as crucial qualities for success in contemporary society. While I agree that these qualities contribute significantly to individual and collective achievements, it is important to recognize the nuances and potential drawbacks associated with each.

Competitiveness fuels personal drive and ambition, motivating individuals to set ambitious goals and work diligently towards achieving them. It encourages innovation, as individuals strive to outperform their peers and gain a competitive advantage. Moreover, in competitive environments, individuals develop resilience and the ability to handle challenges, preparing them for the realities of a dynamic and rapidly changing world. However, excessive competitiveness can foster a cutthroat environment that undermines collaboration, hinders teamwork, and promotes an individualistic mindset that disregards the well-being of others.

On the other hand, cooperation plays a vital role in fostering teamwork and collective achievements. By working together, individuals can pool their diverse skills, knowledge, and perspectives to achieve common goals. Cooperation cultivates effective communication, empathy, and respect for others' contributions. It nurtures a collaborative culture, where individuals support each other, share knowledge, and collectively solve problems. However, an overemphasis on cooperation without a healthy dose of competitiveness may lead to complacency, lack of individual accountability, and diminished innovation and personal growth.

In my view, the key lies in striking a balance between competitiveness and cooperation. By cultivating a healthy competitive spirit, individuals are motivated to excel and reach their full potential. However, this competitiveness should be coupled with a cooperative mindset, where individuals value collaboration, recognize the strengths of others, and work collectively to achieve shared objectives. It is the synergy between competitiveness and cooperation that leads to sustainable success and societal progress.

In conclusion, I agree that competitiveness and cooperation are essential qualities for success in today's society. Both qualities contribute to individual growth, collective achievements, and societal progress. However, it is crucial to strike a balance between the two, fostering a healthy competitive spirit while promoting collaboration and teamwork. By nurturing this delicate equilibrium, individuals and communities can thrive, achieving personal and collective success in a harmonious and inclusive manner.

2. Many argue that a balance between competitiveness and cooperation is necessary in various domains of life. Discuss both sides of this argument and provide your own opinion.

The question of whether a balance between competitiveness and cooperation is necessary in various domains of life is a topic of ongoing debate. While some advocate for a greater emphasis on competitiveness, asserting its role in driving individual excellence and accomplishment, others stress the importance of cooperation, highlighting its significance in fostering harmonious relationships and collective achievements. 

Proponents of competitiveness argue that it propels personal growth and achievement. In competitive settings, individuals are motivated to set high standards, strive for excellence, and surpass their own limits. Competition encourages innovation, as individuals seek to outperform their peers and gain a competitive edge. Moreover, it prepares individuals for the challenges and realities of a competitive world, developing resilience, perseverance, and the ability to handle pressure. However, an exclusive focus on competitiveness can create a cutthroat environment, hindering collaboration and fostering an individualistic mindset that may disregard the well-being of others.

Conversely, advocates for cooperation emphasize its role in building strong relationships and achieving collective goals. Cooperation promotes teamwork, effective communication, and the pooling of diverse skills and perspectives. It nurtures empathy, respect, and the ability to work harmoniously with others. By fostering collaboration, individuals can achieve more collectively than they would individually. However, an overemphasis on cooperation without a healthy dose of competitiveness may lead to complacency, lack of individual accountability, and diminished personal growth and innovation.

In my opinion, a balance between competitiveness and cooperation is indeed necessary in various domains of life. Both qualities bring distinct advantages and can complement each other. By striking a balance, individuals can cultivate a competitive spirit that fuels personal growth and ambition while embracing a cooperative mindset that values teamwork, mutual support, and the collective good. This balanced approach enables individuals to reach their full potential while fostering harmonious relationships and achieving collective success.

In conclusion, a balance between competitiveness and cooperation is essential in various domains of life. While competitiveness drives personal growth and excellence, cooperation enables effective collaboration and collective achievements. Striking this balance allows individuals to thrive both personally and collectively, fostering a harmonious and successful soc

3. The emphasis on competitiveness in certain fields has been seen as a positive development, while others view it as negative. Is the growing focus on competitiveness a positive or a negative development in today's world?

The growing focus on competitiveness in certain fields has elicited contrasting viewpoints regarding its positive and negative impacts. While some argue that it fosters innovation, personal growth, and overall progress, others contend that it can lead to adverse consequences such as stress, inequality, and a loss of collective values.

Proponents of the growing focus on competitiveness highlight its positive outcomes. In competitive environments, individuals are driven to excel, setting high standards and pushing their limits. The pursuit of excellence fosters innovation and advancement, as individuals strive to outperform their peers and gain a competitive advantage. Furthermore, competitiveness can be a powerful motivator, propelling individuals to acquire new skills, knowledge, and expertise. In this way, it contributes to personal growth and professional development.

However, critics argue that the growing focus on competitiveness can have detrimental effects. The pressure to outperform and succeed may lead to heightened stress levels, mental health issues, and an unhealthy work-life balance. Moreover, excessive competition can create inequality and social division, as some individuals may have more resources or opportunities to succeed. The focus on individual achievement may overshadow the importance of collaboration and collective well-being, eroding societal values such as cooperation, empathy, and mutual support.

In my view, the impact of the growing focus on competitiveness depends on its context and implementation. When channeled in a healthy and balanced manner, competitiveness can stimulate innovation, drive personal growth, and lead to societal progress. However, it is essential to mitigate its potential negative effects by promoting a supportive environment, fostering cooperation, and valuing the well-being of individuals and communities. By integrating a holistic approach that values both competitiveness and cooperation, we can harness the benefits of competition while ensuring a fair and inclusive society.

In conclusion, the growing focus on competitiveness in certain fields has both positive and negative aspects. While it can foster innovation and personal growth, it also carries risks such as stress and inequality. To maximize its benefits and mitigate its drawbacks, it is crucial to strike a balance between competitiveness and cooperation. By doing so, we can leverage the advantages of competition while nurturing a supportive and inclusive environment that values collaboration and collective well-being.

4. When considering the benefits and drawbacks of fostering competitiveness and cooperation, do you believe that the advantages of one outweigh the disadvantages of the other?

When evaluating the benefits and drawbacks of fostering competitiveness and cooperation, it becomes evident that both have their advantages and disadvantages. While competitiveness can drive personal growth and achievement, cooperation fosters teamwork and collective achievements. However, whether one set of advantages outweighs the disadvantages of the other depends on the context and the desired outcomes.

The advantages of fostering competitiveness are significant. Competitiveness fuels personal drive, ambition, and determination. It motivates individuals to set high standards, work hard, and strive for excellence. Through competition, individuals develop resilience, perseverance, and the ability to handle challenges. Moreover, competition often spurs innovation and creativity as individuals seek to outperform their peers. However, the drawbacks of excessive competitiveness include the potential for a cutthroat environment that hinders collaboration, fosters an individualistic mindset, and may overlook the well-being of others.

On the other hand, cooperation plays a vital role in fostering effective teamwork and collective achievements. It promotes collaboration, effective communication, and the pooling of diverse skills and perspectives. Cooperation nurtures empathy, respect, and the ability to work harmoniously with others. It creates a supportive environment where individuals can achieve more collectively than they would individually. However, an overemphasis on cooperation without a healthy dose of competitiveness may lead to complacency, lack of individual accountability, and diminished personal growth and innovation.

In considering whether the advantages of one outweigh the disadvantages of the other, it is crucial to recognize that a balanced approach is often the most beneficial. Fostering both competitiveness and cooperation allows individuals and groups to leverage the advantages of each while mitigating the potential drawbacks. Striking this balance enables individuals to achieve personal growth, pursue excellence, and foster innovation, while also valuing teamwork, collaboration, and the well-being of others.

In conclusion, it is not a matter of one set of advantages outweighing the disadvantages of the other. Rather, a balanced approach that embraces both competitiveness and cooperation is necessary for optimal outcomes. By fostering a healthy competitive spirit and promoting a cooperative mindset, individuals and groups can leverage the benefits of both qualities, leading to personal growth, collective achievements, and a harmonious and inclusive society.

5. The lack of cooperation and excessive competitiveness in certain contexts can have negative consequences. What are the causes of this issue, and how can it be effectively addressed and resolved?

The lack of cooperation and excessive competitiveness in certain contexts can result in detrimental consequences, such as strained relationships, reduced productivity, and an unhealthy work environment. Several causes contribute to this issue, and addressing it requires a multifaceted approach.

One cause of the lack of cooperation is a culture that prioritizes individual achievement over collective goals. When individuals focus solely on personal success, collaboration becomes secondary, leading to a competitive and isolated mindset. Additionally, organizational structures and incentives that promote individual recognition and rewards can inadvertently discourage cooperation and foster an environment of intense competition.

Excessive competitiveness can stem from external pressures, such as societal expectations or the desire to outperform peers. In highly competitive environments, individuals may resort to cutthroat tactics, disregarding cooperation for personal gain. Moreover, a lack of trust and effective communication can contribute to a competitive atmosphere, as individuals may view collaboration as a threat or fear being taken advantage of by others.

Addressing the lack of cooperation and excessive competitiveness requires a multi-pronged approach. First, fostering a culture that values and rewards cooperation is crucial. Organizations and institutions should prioritize collective achievements and create incentives that promote collaboration. Recognizing and celebrating collaborative efforts can motivate individuals to embrace cooperation as a means to achieve shared goals.

Promoting effective communication and trust-building initiatives is also essential. Open and transparent communication channels facilitate understanding, encourage collaboration, and foster a sense of psychological safety among individuals. Building trust through team-building activities, shared decision-making, and cultivating a supportive work environment can help overcome barriers to cooperation.

Furthermore, education and training programs that emphasize teamwork and cooperation from an early age can instill these values in individuals. Teaching interpersonal and communication skills, conflict resolution, and empathy can equip individuals with the tools needed to navigate competitive environments while maintaining a cooperative mindset.

In conclusion, the lack of cooperation and excessive competitiveness can have detrimental effects on relationships, productivity, and work environments. Addressing this issue requires creating a culture that values collaboration, promoting effective communication and trust-building, and incorporating cooperative values in education and training. By fostering an environment that embraces cooperation and balances competitiveness, individuals and organizations can overcome this issue, leading to improved relationships, enhanced productivity, and a healthier work atmosph

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp một danh sách các collocations hữu ích liên quan đến chủ đề sự cạnh tranh và phối hợp. Đồng thời người học cũng có một số bài luyện tập để ghi nhớ tốt hơn các collocations này. 


Trích dẫn

S. Webb et al. "RECEPTIVE AND PRODUCTIVE VOCABULARY SIZES OF L2 LEARNERS." Studies in Second Language Acquisition (2008). https://doi.org/10.1017/S0272263108080042.

I. Miralpeix et al. "Receptive vocabulary size and its relationship to EFL language skills." International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (2018). https://doi.org/10.1515/iral-2017-0016.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu