Phát triển ý IELTS Writing bằng collocations | Chủ đề pollution in the cities (Ô nhiễm trong thành phố)

Ô nhiễm thành phố là một chủ đề thường gặp trong bài luận IELTS. Đối với nhiều học viên, việc tìm kiếm từ vựng phù hợp và sử dụng cấu trúc câu một cách chính xác để trình bày ý tưởng của mình là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng collocations có thể giúp việc viết trở nên dễ dàng hơn và mang lại kết quả tốt hơn. Trong phần tiếp theo, bài viết sẽ giới thiệu một số collocations phổ biến liên quan đến chủ đề ô nhiễm thành phố.
phat trien y ielts writing bang collocations chu de pollution in the cities o nhiem trong thanh pho

Key Takeaways

Absorbing carbon dioxide - Hấp thụ carbon dioxide

Adverse effects - Ảnh hưởng xấu

Conducive Environments - Môi trường thuận lợi

Conscious Decisions - Quyết định có ý thức

Detrimental effects - Ảnh hưởng gây hại

Engine noise - Tiếng ồn từ động cơ

Extensive construction - Xây dựng mở rộng

Governmental regulation - Quy định của chính phủ

Green Infrastructure - Cơ sở hạ tầng xanh

Green spaces - Khu vực xanh

Harmful pollutants - Chất ô nhiễm có hại

High decibel sounds - m thanh độ lớn

Housing demand - Nhu cầu nhà ở

Individual actions - Hành động cá nhân

Industrial processes - Quy trình công nghiệp

Industrialization effects - Hậu quả của công nghiệp hóa

Infrastructural expansions - Mở rộng cơ sở hạ tầng

Issue resolution - Giải quyết vấn đề

Metropolitan cities - Thành phố lớn

Natural cycles - Chu kỳ tự nhiên

Noise generation - Sản xuất tiếng ồn

Persistent exposure - Tiếp xúc liên tục

Pollution levels - Mức độ ô nhiễm

Psychological well-being - Sức khỏe tâm lý

Public awareness - Nhận thức cộng đồng

Quality of urban life - Chất lượng cuộc sống đô thị

Quiet zones - Khu vực yên tĩnh

Rapid urbanization - Đô thị hóa nhanh

Recreational areas - Khu vực giải trí

Stringent Environmental Laws - Luật môi trường nghiêm ngặt

Sustainable cities - Thành phố bền vững

Technological advancements - Tiến bộ công nghệ

Urban ecosystems - Hệ sinh thái đô thị

Urban residents - Cư dân đô thị

Urban wildlife - Động vật hoang dã đô thị

Urbanized environments - Môi trường đô thị

Vehicular traffic - Giao thông đường bộ

Well-being concerns - Mối lo ngại về sức khỏe

Widespread use - Việc sử dụng rộng rãi

Các đề writing liên quan tới chủ đề này

Sau đây là một vài ví dụ cho những đề thi IELTS Writing Task 2 về chủ đề ô nhiễm thành phố:

 • The construction of more green spaces is often proposed as a solution to pollution in cities. Do the advantages of this solution outweigh the disadvantages?

 • Some people believe that governmental regulation is the only effective way to tackle urban pollution, while others argue that individual actions and choices can also make a significant difference. Discuss both sides and give your own opinion.

 • The increase of plastic waste is one of the main causes of pollution in many cities. What are other causes of city pollution, and how can this issue be resolved?

 • With the technological advancements in industries, pollution levels in cities have risen sharply. Is this a positive or a negative development?

 • People in big cities are facing many healthy challenges due to a high level of air pollution. What cause air pollution in big cities? Can you suggest some ways to deal with this situation?

 • The noise pollution in cities is on the rise due to increasing urbanization and industrialization. What are the reasons behind this, and what are its effects on city dwellers and the environment?

Collocations chủ đề pollution in the cities

Dưới đây là bảng collocations liên quan đến chủ đề của bài viết này.

Collocation

Type

Vietnamese Meaning

Example Sentence

Absorbing carbon dioxide

Verb + Noun

Hấp thụ carbon dioxide

"Green spaces act as the lungs of cities, absorbing carbon dioxide and releasing oxygen."

Adverse effects

Adj + Noun

Ảnh hưởng xấu

"The adverse effects of pollution on health are a major concern."

Conducive Environments

ADJ + NOUN

Môi trường thuận lợi

"Creating conducive environments can promote healthier and more sustainable cities."

Conscious Decisions

ADJ + NOUN

Quyết định có ý thức

"Individuals can make a difference by making conscious decisions to reduce, reuse, and recycle."

Detrimental effects

Adj + Noun

Ảnh hưởng gây hại

"Detrimental effects of urban noise pollution are increasing day by day."

Engine noise

Noun + Noun

Tiếng ồn từ động cơ

"Engine noise from increasing vehicular traffic is a common issue."

Extensive construction

Adj + Noun

Xây dựng mở rộng

"Extensive construction in cities often leads to increased pollution."

Governmental regulation

Noun + Noun

Quy định của chính phủ

"Governmental regulation is essential for controlling pollution levels."

Green Infrastructure

ADJ + NOUN

Cơ sở hạ tầng xanh

"The development of green infrastructure can mitigate the impacts of urban pollution."

Green spaces

Adj + Noun

Khu vực xanh

"The creation of more green spaces is a solution to urban pollution."

Harmful pollutants

Adj + Noun

Chất ô nhiễm có hại

"Trees in urban areas can help to filter harmful pollutants from the air."

High decibel sounds

Adj + Noun

m thanh độ lớn

"High decibel sounds from industrial activities contribute to noise pollution."

Housing demand

Noun + Noun

Nhu cầu nhà ở

"Increasing housing demand in urban areas often leads to the decrease of green spaces."

Individual actions

Noun + Noun

Hành động cá nhân

"Individual actions can play a vital role in reducing city pollution."

Industrial processes

Noun + Noun

Quy trình công nghiệp

"Industrial processes often release harmful pollutants into the environment."

Industrialization effects

Noun + Noun

Hậu quả của công nghiệp hóa

"Industrialization effects include an increase in pollution levels in cities."

Infrastructural expansions

Noun + Noun

Mở rộng cơ sở hạ tầng

"Infrastructural expansions often lead to increased noise and air pollution."

Issue resolution

Noun + Noun

Giải quyết vấn đề

"Governmental regulation plays a crucial role in issue resolution of urban pollution."

Metropolitan cities

Adj + Noun

Thành phố lớn

"Metropolitan cities are often more prone to pollution due to high density of population and industries."

Natural cycles

Adj + Noun

Chu kỳ tự nhiên

"Urban pollution can disrupt natural cycles, affecting the local ecosystem."

Noise generation

Noun + Noun

Sản xuất tiếng ồn

"Noise generation from urban activities contributes to the overall pollution."

Persistent exposure

Adj + Noun

Tiếp xúc liên tục

"Persistent exposure to high levels of pollution can have detrimental effects on health."

Pollution levels

Noun + Noun

Mức độ ô nhiễm

"The pollution levels in the city have been rising due to increased industrial activities."

Psychological well-being

Noun + Noun

Sức khỏe tâm lý

"Access to green spaces can greatly improve the psychological well-being of urban dwellers."

Public awareness

Noun + Noun

Nhận thức cộng đồng

"Raising public awareness is crucial in combating the pollution issue in cities."

Quality of urban life

Noun + Noun

Chất lượng cuộc sống đô thị

"More green spaces can enhance the quality of urban life."

Quiet zones

Adj + Noun

Khu vực yên tĩnh

"Cities should establish quiet zones to provide relief from constant noise pollution."

Rapid urbanization

Adj + Noun

Đô thị hóa nhanh

"Rapid urbanization often leads to a spike in pollution levels."

Recreational areas

Adj + Noun

Khu vực giải trí

"Green spaces serve as important recreational areas for urban residents."

Stringent Environmental Laws

ADJ + NOUN + NOUN

Luật môi trường nghiêm ngặt

"Stringent environmental laws have been enforced to reduce industrial pollution."

Sustainable cities

Adj + Noun

Thành phố bền vững

"Planning for sustainable cities involves a balance between development and environmental preservation."

Technological advancements

Noun + Noun

Tiến bộ công nghệ

"Technological advancements have both increased efficiency and pollution levels in cities."

Urban ecosystems

Adj + Noun

Hệ sinh thái đô thị

"Pollution can cause serious damage to urban ecosystems."

Urban residents

Adj + Noun

Cư dân đô thị

"Urban residents often suffer from various health issues due to pollution."

Urban wildlife

Adj + Noun

Động vật hoang dã đô thị

"Urban wildlife can be adversely affected by high levels of pollution."

Urbanized environments

Verb + Noun

Môi trường đô thị

"Urbanized environments are more susceptible to pollution problems."

Vehicular traffic

Adj + Noun

Giao thông đường bộ

"Increased vehicular traffic is one of the major sources of pollution in cities."

Well-being concerns

Noun + Noun

Mối lo ngại về sức khỏe

"Urban pollution raises serious well-being concerns among city dwellers."

Widespread use

Adj + Noun

Việc sử dụng rộng rãi

"The widespread use of private vehicles contributes significantly to air pollution in cities."

Xem thêm:

Mind maps

Dựa vào bảng collocations nêu trên, người học nên dành thời gian thành lập các luận điểm liên quan đến các đề Writing đề cập ở đầu bài viết dưới dạng các mind maps.

Dưới đây là 2 mind maps mẫu và rất hữu ích đối với các học viên còn gặp vấn đề về phát triển ý. Các ý bao trùm có thể tạo ra câu luận điểm hay bởi tính khái quát của nó, và các ý nó sẽ tạo thành phần luận cứ chặt chẽ và thuyết phục.

Mindmap 1: Những lợi ích, bất lợi của việc xây dựng thêm không gian xanh và được lợi hay hại nhiều hơn từ nó

image-alt

Mind map 2: Những nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm thành phố (nguyên nhân chính do rác thải nhựa cùng một số những nguyên nhân phụ khác) và những cách giải quyết vấn này

image-alt

Người học hoàn toàn có thể phối hợp các ý trong 2 mind maps trên để giải quyết các dạng bài khác nhau có liên quan.

Luyện tập

Ex 1: Match the collocations with their corresponding Vietnamese meanings.

Collocations (1-13)

Vietnamese meaning (A-M)

1. Absorbing carbon dioxide

A. Hiệu ứng của công nghiệp hóa

2. Persistent exposure

B. Nhu cầu về nhà ở

3. Vehicular traffic

C. Sự tiếp xúc liên tục

4. Psychological well-being

D. Khu dân cư đô thị

5. Housing demand

E. Phương pháp giải quyết vấn đề

6. Issue resolution

F. Hấp thụ carbon dioxide

7. Infrastructural expansions

G. Các hiệu ứng bất lợi

8. Detrimental effects

H. Sự mở rộng cơ sở hạ tầng

9. Extensive construction

I. Giao thông xe cộ

10. Harmful pollutants

J. Sức khỏe tâm lý

11. Urban residents = Urban dwellers

K. Xây dựng mở rộng

12. Industrialization effects

L. Chất ô nhiễm gây hại

13. Sustainable cities

M. Các thành phố bền vững

Ex 2: Fill in the blanks with the appropriate collocation

Adverse effects High decibel sounds Metropolitan cities Public awareness

Quiet zones Urban ecosystems Vehicular traffic

Noise generation Rapid urbanization Well-being concerns

 1. _____________ contributes to air pollution and noise pollution in cities.

 2. _____________ has led to an increase in population density in many urban areas.

 3. The _____________ are characterized by their size, population, and economic activity.

 4. _____________ from traffic can have negative impacts on the health of city dwellers.

 5. Creating _____________ can provide a peaceful environment for relaxation and contemplation in bustling cities.

 6. The loss of green spaces in urban areas has a detrimental effect on _____________.

 7. There is a growing need for _____________ about the importance of sustainable living in cities.

 8. The _____________ from construction and industrial activities can disrupt the tranquility of urban environments.

 9. _____________ of rapid urbanization include increased pollution, overcrowding, and strain on infrastructure.

 10. The _____________ of city residents should be taken into account in urban planning and development.

Ex 3: Fill in the appropriate collocations in the blanks

urban pollution individual responsibility stringent environmental laws government regulation green infrastructure reduction of pollution conscious decisions pollution control conducive environments

Urban pollution has become a growing concern worldwide, with increasing emphasis on effective measures to address this issue. There is a popular debate about whether (1)_______________ is the sole solution or individual contributions can also substantially impact the (2)_______________. I believe both play indispensable roles in combatting this environmental crisis.

On the one hand, government regulation is crucial for managing urban pollution at a macro level. For instance, governments can establish and enforce (3)_______________ to limit emissions from factories, encourage cleaner forms of transportation, and promote recycling. They have the power to initiate large-scale projects such as upgrading public transport, implementing renewable energy sources, and investing in (4)_______________. For example, the government-led Clean Air Act in the UK has significantly reduced levels of air pollution over the past decades.

However, to argue that government intervention alone can effectively curb pollution overlooks the role of (5)_______________. Every citizen contributes to pollution in various ways, such as household waste generation, vehicle usage, and energy consumption. Thus, making more environmentally (6)_______________ in our daily lives, like recycling, reducing energy usage, and using public transportation or carpooling, can collectively have a substantial impact. Individual actions can also inspire others to adopt similar practices, creating a ripple effect that amplifies the overall impact on pollution reduction.

In my view, while government regulations are vital in setting a framework for (7)_______________, it is the collective action of individuals that can bring about substantial change. Governments can create (8)_______________ for reducing pollution, but without the active participation and cooperation of their citizens, such initiatives may fall short of achieving their intended objectives.

In conclusion, both government regulations and individual actions play critical roles in tackling (9)_______________. It is through the synergy of these efforts that the issue can be effectively addressed, and healthier, more sustainable urban environments can be created. As such, neither approach should be overlooked in our fight against pollution.

Ex 4: Create an outline and write a comprehensive answer for this topic. Write a minimum of 250 words.

Rapid urbanization has led to an increase in air pollution in many metropolitan cities. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Đáp án

Bài 1

 1. Absorbing carbon dioxide - F. Hấp thụ carbon dioxide

 2. Persistent exposure - C. Sự tiếp xúc liên tục

 3. Vehicular traffic - I. Giao thông xe cộ

 4. Psychological well-being - J. Sức khỏe tâm lý

 5. Housing demand - B. Nhu cầu về nhà ở

 6. Issue resolution - E. Phương pháp giải quyết vấn đề

 7. Infrastructural expansions - H. Sự mở rộng cơ sở hạ tầng

 8. Detrimental effects - G. Các hiệu ứng bất lợi

 9. Extensive construction - K. Xây dựng mở rộng

 10. Harmful pollutants - L. Chất ô nhiễm gây hại

 11. Urban residents = Urban dwellers - D. Khu dân cư đô thị

 12. Industrialization effects - A. Hiệu ứng của công nghiệp hóa

 13. Sustainable cities - M. Các thành phố bền vững

Bài 2

 1. Vehicular traffic contributes to air pollution and noise pollution in cities.

 2. Rapid urbanization has led to an increase in population density in many urban areas.

 3. The metropolitan cities are characterized by their size, population, and economic activity.

 4. High decibel sounds from traffic can have negative impacts on the health of city dwellers.

 5. Creating quiet zones can provide a peaceful environment for relaxation and contemplation in bustling cities.

 6. The loss of green spaces in urban areas has a detrimental effect on urban ecosystems.

 7. There is a growing need for public awareness about the importance of sustainable living in cities.

 8. Noise generation from construction and industrial activities can disrupt the tranquility of urban environments.

 9. Adverse effects of rapid urbanization include increased pollution, overcrowding, and strain on infrastructure.

 10. The well-being concerns of city residents should be taken into account in urban planning and development.

Bài 3

 1. government regulation

 2. reduction of pollution

 3. stringent environmental laws

 4. green infrastructure

 5. individual responsibility

 6. conscious decisions

 7. pollution control

 8. conducive environments

 9. urban pollution

Bài 4

Outline gợi ý:

I. Introduction

Introduce the topic of rapid urbanization and its connection to air pollution in metropolitan cities.

Present the statement to be discussed: "Rapid urbanization has led to an increase in air pollution in many metropolitan cities."

Provide a thesis statement indicating the writer's stance on the statement.

II. Body Paragraph 1

Present the first supporting point in favor of the statement.

Discuss the relationship between rapid urbanization and industrial development.

Explain how industries in rapidly expanding cities release harmful pollutants into the atmosphere.

Provide specific examples and evidence to illustrate the impact of industrial emissions on air quality.

III. Body Paragraph 2

Present the second supporting point in favor of the statement.

Discuss the correlation between rapid urbanization and increased vehicular traffic.

Explain how expanding cities lead to a higher demand for personal and commercial vehicles, resulting in increased carbon emissions.

Provide specific examples and evidence to demonstrate the connection between urbanization, population growth, and traffic-related pollution.

IV. Conclusion

Summarize the main points discussed in the body paragraphs.

Restate the thesis statement and indicate the extent of agreement or disagreement with the statement.

Conclude by emphasizing the need for regulatory measures and collective responsibility in addressing air pollution caused by rapid urbanization.

Bài mẫu tham khảo

Urbanization is a significant global phenomenon that has resulted in the rapid growth of cities. This has inevitably led to a substantial rise in air pollution, particularly in metropolitan areas. I completely agree that rapid urbanization is a key contributor to escalating levels of air contamination, given its direct correlation with industrial development, increased vehicular traffic, and the rise in construction activities.

The industrial revolution that accompanies rapid urbanization significantly impacts the quality of air. Cities undergoing rapid expansion often harbor industries that release harmful pollutants, such as carbon monoxide, sulfur dioxide, and particulate matter, into the atmosphere. These emissions, coupled with poor regulatory oversight, exacerbate the air quality in many urban areas. Beijing, for example, often experiences 'airpocalypse' conditions due to the immense amount of industrial output.

Moreover, burgeoning city populations precipitate a surge in vehicular use. As cities expand and their populations swell, the demand for vehicles for both personal and commercial use multiplies, contributing to an increase in carbon emissions. The perpetual traffic congestion in cities like Los Angeles and Bangkok vividly illustrates this issue, where the constant haze of vehicle exhaust hangs heavy, impairing air quality and causing significant health concerns for residents.

Additionally, the construction sector, integral to urbanization, plays a critical role in polluting city air. Construction activities, including building erecting and road paving, produce large amounts of dust and other pollutants. These activities, often prolonged due to the rapid pace of urban development, consistently degrade air quality over time, as seen in cities like Delhi and Mumbai.

In conclusion, I wholeheartedly agree that rapid urbanization is a predominant factor in escalating air pollution levels in metropolitan areas. The intertwining of urbanization with industrial growth, increased vehicular use, and construction activities ensures that unless significant regulatory measures are enacted, the air quality in these rapidly expanding cities will continue to degrade. The responsibility to enact these changes falls on everyone: governments, corporations, and individuals alike.

Tìm hiểu thêm:

Bài mẫu tham khảo cho các bài luận trong bài viết này

Lưu ý: Các bài mẫu dưới đây được tạo ra nhằm mục đích tối đa việc diễn đạt nhiều collocations để người học có thể tham khảo, do đó các bài mẫu sẽ dài hơn các bài luận cho bài thi IELTS tiêu chuẩn.

1. Question: "The construction of more green spaces is often proposed as a solution to pollution in cities. Do the advantages of this solution outweigh the disadvantages?"

Answer:

Green spaces are often hailed as a panacea for urban pollution. By cultivating areas of vegetation in our concrete jungles, it is suggested that we can effectively reduce pollution and enhance the overall quality of urban life. In my perspective, the advantages of incorporating more green spaces in urban areas vastly outweigh the potential disadvantages.

Green spaces act as the lungs of cities, absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. They can significantly reduce pollution levels, making cities healthier and more pleasant places to reside. Moreover, trees and plants can also help to filter harmful pollutants from the air and reduce temperatures through the process of transpiration. For instance, it has been reported that in Madrid, a city known for its numerous parks, green spaces absorb around two-thirds of the carbon dioxide produced by urban traffic.

Additionally, green spaces are not only beneficial for environmental reasons, but they also serve as essential recreational areas contributing to the psychological well-being of urban dwellers. Having access to green areas allows for outdoor physical activities and creates an aesthetic landscape that fosters mental tranquility, thus mitigating urban stress.

However, the creation of green spaces in heavily urbanized environments is not without challenges. For one, space is often at a premium in bustling cities, and there might be more immediate demands for residential, commercial, or infrastructural developments. Furthermore, the maintenance of green spaces is another issue, requiring both financial and human resources.

Despite these challenges, it is important to consider the long-term benefits of green spaces. The environmental, health, and societal gains they offer in terms of pollution reduction, mental health improvement, and community building, far surpass the short-term financial and space-related concerns. Therefore, it is crucial that urban planners prioritize the integration of green spaces in their design strategies.

In conclusion, while acknowledging some of the practical difficulties, I firmly believe that the benefits of constructing more green spaces in cities substantially outweigh the disadvantages. As we plan for the future of urban living, green spaces should play a central role in our visions for healthier and more sustainable cities.

2. Question: "Some people believe that governmental regulation is the only effective way to tackle urban pollution, while others argue that individual actions and choices can also make a significant difference. Discuss both sides and give your own opinion."

Answer:

Urban pollution has become a growing concern worldwide, with increasing emphasis on effective measures to address this issue. There is a popular debate about whether government regulation is the sole solution or individual contributions can also substantially impact the reduction of pollution. I believe both play indispensable roles in combatting this environmental crisis.

On the one hand, government regulation is crucial for managing urban pollution at a macro level. For instance, governments can establish and enforce stringent environmental laws to limit emissions from factories, encourage cleaner forms of transportation, and promote recycling. They have the power to initiate large-scale projects such as upgrading public transport, implementing renewable energy sources, and investing in green infrastructure. For example, the government-led Clean Air Act in the UK has significantly reduced levels of air pollution over the past decades.

However, to argue that government intervention alone can effectively curb pollution overlooks the role of individual responsibility. Every citizen contributes to pollution in various ways, such as household waste generation, vehicle usage, and energy consumption. Thus, making more environmentally conscious decisions in our daily lives, like recycling, reducing energy usage, and using public transportation or carpooling, can collectively have a substantial impact. Individual actions can also inspire others to adopt similar practices, creating a ripple effect that amplifies the overall impact on pollution reduction.

In my view, while government regulations are vital in setting a framework for pollution control, it is the collective action of individuals that can bring about substantial change. Governments can create conducive environments for reducing pollution, but without the active participation and cooperation of their citizens, such initiatives may fall short of achieving their intended objectives.

In conclusion, both government regulations and individual actions play critical roles in tackling urban pollution. It is through the synergy of these efforts that the issue can be effectively addressed, and healthier, more sustainable urban environments can be created. As such, neither approach should be overlooked in our fight against pollution.

3. Question: "The increase of plastic waste is one of the main causes of pollution in many cities. What are other causes of city pollution, and how can this issue be resolved?"

Answer:

The problem of pollution in urban areas is multi-faceted, and while plastic waste indeed contributes significantly to this issue, several other factors also play a part. The resolution of this problem necessitates a comprehensive approach that addresses these various causes.

Among the leading causes of city pollution, vehicular emissions stand prominent. The heavy reliance on automobiles, especially those running on fossil fuels, results in the release of copious amounts of harmful pollutants into the atmosphere. Industrial activities, particularly in cities with a high concentration of manufacturing facilities, are another major source of pollution, releasing not just air pollutants but also chemical waste that contaminates water bodies. Additionally, construction activities contribute to dust and noise pollution, while improper waste disposal exacerbates land and water pollution.

To address this multifarious issue, a holistic approach is needed. Firstly, more stringent regulations on industrial emissions and waste disposal should be implemented and strictly enforced. This could involve mandating cleaner production processes, encouraging waste reduction and recycling, and imposing penalties for violations.

Secondly, promoting sustainable transportation is crucial. This can be achieved through investing in public transportation systems to reduce the number of private vehicles on the road, encouraging the use of electric or hybrid vehicles by providing incentives, and creating infrastructure that supports walking and cycling.

Thirdly, effective waste management systems need to be put in place. For instance, implementing robust recycling programs and promoting a circular economy can significantly reduce waste, including plastic. Public awareness campaigns about the importance of recycling and reducing waste can also play a vital role in changing people's attitudes and behaviors.

Lastly, urban planning that incorporates green spaces can help mitigate pollution by providing areas for water absorption and air purification. Green spaces also have the added benefit of improving the aesthetic of cities and the mental well-being of their inhabitants.

In conclusion, while the issue of city pollution is complex and multifaceted, it is not insurmountable. Through a combination of regulatory measures, sustainable practices, effective waste management, and green urban planning, it is possible to create cleaner, healthier, and more sustainable cities.

4. Question: "With the technological advancements in industries, pollution levels in cities have risen sharply. Is this a positive or a negative development?"

Answer:

The impact of technological advancements in industries on pollution levels in cities is indeed a critical subject. While these advancements have undoubtedly driven economic growth and societal progress, their contribution to increased pollution is a negative development that warrants serious consideration.

The exponential growth in industrialization fueled by technological advancements has led to an increased output of goods, facilitating greater consumption and contributing to improved living standards. Additionally, the rise of technology has revolutionized many sectors, from manufacturing to logistics, fostering efficiency, reducing costs, and promoting global trade.

However, these benefits have been accompanied by a significant downside - the rise in pollution levels. Increased industrial activity has led to a surge in the emission of greenhouse gases and harmful particulates. The unchecked use of fossil fuels, often the primary energy source for these industries, is a significant contributor to air pollution. Moreover, the manufacturing process in many industries generates large quantities of waste, often disposed of improperly, leading to water and soil contamination. The high energy demand of these industries also contributes to noise pollution in many cities.

Therefore, while technological advancements in industries have undoubtedly yielded benefits, the associated increase in pollution can't be seen as a positive development. This situation calls for a balanced approach that harnesses the power of technological progress while mitigating its detrimental environmental impacts.

Industries should adopt cleaner and more sustainable technologies to minimize pollution. Regulations and incentives can play a crucial role in encouraging industries to adopt green practices. These could include renewable energy sources, energy-efficient machinery, waste reduction techniques, and more effective waste management systems. It's also important to foster innovation that not only focuses on economic profits but also on environmental sustainability.

In conclusion, while technological advancements have propelled industrial growth and economic progress, the resulting surge in pollution levels represents a significant negative development. To reconcile economic growth with environmental sustainability, industries must adopt cleaner technologies and more sustainable practices.

5. Question: "People in big cities are facing many healthy challenges due to a high level of air pollution. What causes air pollution in big cities? Can you suggest some ways to deal with this situation?"

Answer:

The prevalence of health issues in populous urban centers due to air pollution is an alarming concern. There are several contributing factors to air pollution in cities, and addressing this issue requires a comprehensive strategy encompassing governmental policies, technological advancements, and individual behavioral changes.

Air pollution in cities primarily emanates from a multitude of sources. The burning of fossil fuels for transportation, heating, and power generation is the most significant contributor, leading to the emission of harmful substances such as carbon monoxide, nitrogen dioxide, and particulate matter. Industrial activities, construction projects, waste disposal, and other human activities add to the problem. Furthermore, geographical and weather conditions can exacerbate the situation by trapping pollutants close to the ground, especially in densely-populated urban areas.

Addressing the problem of urban air pollution requires a multifaceted approach. At the governmental level, implementing stricter emission standards for vehicles and industries, investing in renewable energy sources, and promoting public transportation and cycling can substantially reduce the emission of pollutants. Urban planning also plays a crucial role, with the development of green spaces and zoning laws to separate industrial activities from residential areas contributing to cleaner air.

Technological advancements can contribute significantly to curbing air pollution. The development and adoption of cleaner technologies, such as electric vehicles and energy-efficient appliances, can help reduce the reliance on fossil fuels. Moreover, innovations in air purification technology can help cleanse the atmosphere within urban environments.

Lastly, individual actions can make a significant difference. Encouraging behaviors like reducing car usage, recycling, and minimizing waste can contribute to lessening pollution levels. Raising public awareness about the consequences of air pollution and the steps each person can take to mitigate it is crucial.

In conclusion, air pollution in cities, caused mainly by the burning of fossil fuels and industrial activities, poses severe health risks. A concerted effort involving governmental policies, technological advancements, and individual actions is necessary to alleviate this pressing problem.

6. Question: "The noise pollution in cities is on the rise due to increasing urbanization and industrialization. What are the reasons behind this, and what are its effects on city dwellers and the environment?"

Answer:

Noise pollution in cities has indeed escalated with increased urbanization and industrialization. This growing concern has multiple origins and effects, which detrimentally impact the well-being of both urban residents and the broader environment.

The primary reason for escalating noise pollution is the rapid growth of urban populations and consequent infrastructural expansions. This situation results in an increased demand for housing, roads, and services, leading to extensive construction activities. These activities generate significant noise, further amplified by the echo within concrete jungles. Another major contributor to noise pollution is vehicular traffic, whose incessant honking and engine noise significantly elevate sound levels. Industrial processes, public events, and the widespread use of loudspeakers are other noteworthy sources.

The implications of such noise pollution are multifarious and distressing. At the individual level, it adversely affects human health and well-being. Persistent exposure to high decibel sounds leads to stress, insomnia, and auditory issues like tinnitus or even hearing loss. It hinders concentration, thereby reducing productivity and learning capabilities.

For the broader environment, noise pollution disrupts the natural cycles of urban wildlife. Animals, particularly birds, face disorientation due to loud urban noise, affecting their communication, reproductive, and survival behaviors. This disruption in turn impacts the biodiversity of urban ecosystems.

Addressing this challenge necessitates a multi-pronged strategy. Urban planning and regulations need to focus on limiting noise generation at the source, such as enforcing noise limits on construction sites and public spaces, and controlling vehicular noise through regular inspections. Promoting the use of quieter machinery, soundproofing buildings, and creating ‘quiet zones’ in cities can also contribute to reducing noise pollution.

Educational programs to increase public awareness about the detrimental effects of noise pollution and their role in mitigating it could be effective. Finally, further research is required to better understand the extent and impact of urban noise pollution and to develop innovative solutions to counter it.

In conclusion, the rise in noise pollution in cities due to increasing urbanization and industrialization has serious consequences for human health and the environment. A comprehensive approach involving regulation, education, and research is necessary to tackle this issue.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp một danh sách các collocations hữu ích liên quan đến chủ đề pollution in the cities (Ô nhiễm thành phố). Đồng thời người học cũng có một số bài luyện tập để ghi nhớ tốt hơn các collocations này.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833