Phát triển ý cho IELTS Writing bằng collocations | Chủ đề rác không gian (space debris)

Việc soạn thảo một bài viết IELTS Writing không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi chúng ta tiếp cận với chủ đề khó như Rác hay Mảnh vụn không gian (space debris). Khi nói đến chủ đề này, không ít học viên cảm thấy bỡ ngỡ trước sự phức tạp và độ chuyên sâu của nó nên thường mất phương hướng khi chọn lựa từ vựng và cấu trúc câu để trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng.
phat trien y cho ielts writing bang collocations chu de rac khong gian space debris

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn học một số collocations thông dụng khi nói về chủ đề rác vụn, mảnh vụn không gian, cùng các bài mẫu để giúp áp dụng chúng một cách linh hoạt trong bài viết của mình để đạt điểm số cao hơn.

Key Takeaways

Các collocations trong chủ đề này

 • Accumulation of defunct satellites

 • Debris population

 • Debris removal efforts

 • Future space missions

 • International cooperation

 • Mitigate its effects

 • Resource allocation

 • Responsible space agencies

 • Rocket fragments

 • Satellite communication

 • Satellite deployments

 • Shared responsibility

 • Space debris mitigation

 • Space debris prevention measures

 • Space debris reduction

 • Space debris threat

 • Space exploration endeavors

 • Space infrastructure

 • Space technology advancements

 • Spacefaring nations

 • Stricter regulations

 • Sustainable space activities

 • Threat to space missions

 • Unintended side effect

Các đề writing liên quan tới chủ đề rác không gian (space debris)

Sau đây là một vài ví dụ cho những đề thi IELTS Writing Task 2 về chủ đề rác không gian:

 • Is the increasing amount of space debris around Earth a significant threat to space missions? To what extent do you agree or disagree?

 • Space debris is often seen as the unwanted consequence of rapid advancements in space exploration and satellite deployments. Discuss both sides and give your own opinion.

 • In recent years, there have been efforts to develop technology for cleaning up space debris. Is this a positive or a negative development?

 • Some experts believe that we should invest more in preventing the creation of space debris rather than cleaning it up. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

 • Space debris is becoming an increasingly critical issue. To what extent do you agree or disagree with the statement that space agencies should allocate more resources to address this problem?

Collocations chủ đề rác không gian (space debris)

Dưới đây là bảng collocations liên quan đến chủ đề của bài viết này.

Collocations

Type

Vietnamese Meaning Attempt

Example Sentence in English

Accumulation of defunct satellites

NOUN + PREPOSITION

Tích tụ các vệ tinh hỏng

The accumulation of defunct satellites is a growing concern.

Debris population

NOUN + NOUN

Dân số của mảng rác không gian

The debris population in Earth's orbit is increasing.

Debris removal efforts

NOUN + NOUN

Nỗ lực loại bỏ mảng rác

International cooperation is essential for successful debris removal efforts.

Future space missions

ADJ + NOUN

Các nhiệm vụ không gian trong tương lai

Future space missions aim to explore distant planets.

International cooperation

ADJ + NOUN

Hợp tác quốc tế

International cooperation is vital for space exploration.

Mitigate its effects

VERB + PRONOUN + NOUN

Làm giảm tác động của nó

Measures should be taken to mitigate the effects of space debris.

Resource allocation

NOUN + NOUN

Phân bổ tài nguyên

Resource allocation for space exploration should be strategic.

Responsible space agencies

ADJ + NOUN

Các cơ quan không gian có trách nhiệm

Responsible space agencies prioritize safety.

Rocket fragments

NOUN + NOUN

Mảng rác từ mảng tên lửa

Rocket fragments pose a risk to satellites in orbit.

Satellite communication

NOUN + NOUN

Liên lạc qua vệ tinh

Satellite communication is essential for global connectivity.

Satellite deployments

NOUN + NOUN

Triển khai vệ tinh

Satellite deployments have increased in recent years.

Shared responsibility

ADJ + NOUN

Trách nhiệm chung

Space debris management requires shared responsibility.

Space debris mitigation

NOUN + NOUN

Giảm thiểu mảng rác không gian

Space debris mitigation efforts are crucial.

Space debris prevention measures

NOUN + NOUN

Biện pháp ngăn chặn mảng rác không gian

Implementing space debris prevention measures is essential.

Space debris reduction

NOUN + NOUN

Giảm thiểu mảng rác không gian

Space debris reduction is a long-term goal.

Space debris threat

NOUN + NOUN

Rủi ro từ mảng rác không gian

The space debris threat should not be underestimated.

Space exploration endeavors

NOUN + NOUN

Sự nỗ lực trong việc khám phá không gian

Space exploration endeavors aim to expand our knowledge.

Space infrastructure

NOUN + NOUN

Cơ sở hạ tầng không gian

Space infrastructure includes satellites and ground stations.

Space technology advancements

NOUN + NOUN

Sự tiến bộ trong công nghệ không gian

Space technology advancements have revolutionized exploration.

Spacefaring nations

NOUN + NOUN

Các quốc gia tham gia vào việc khám phá không gian

Spacefaring nations collaborate on international projects.

Stricter regulations

ADJ + NOUN

Quy định nghiêm ngặt

Stricter regulations are needed to manage space debris.

Sustainable space activities

ADJ + NOUN

Hoạt động không gian bền vững

Sustainable space activities are crucial for the future.

Threat to space missions

NOUN + NOUN

Rủi ro đối với nhiệm vụ không gian

Space debris poses a significant threat to space missions.

Unintended side effect

ADJ + NOUN

Hiệu ứng phụ không mong muốn

The creation of space debris was an unintended side effect.

Mind maps

Dựa vào bảng collocations nêu trên, người học nên dành thời gian thành lập các luận điểm liên quan đến các đề Writing đề cập ở đầu bài viết dưới dạng các mind maps.

Dưới đây là 2 mind maps mẫu và rất hữu ích đối với các học viên còn gặp vấn đề về phát triển ý. Các ý bao trùm có thể tạo ra câu luận điểm hay bởi tính khái quát của nó, và các ý nó sẽ tạo thành phần luận cứ chặt chẽ và thuyết phục.

Những hậu quả không mong muốn, khía cạnh tích cực và cách cân bằng hai mặt này của rác vụn không gian

image-alt

Những nguyên nhân đồng tình và không đồng tình với việc phân phối thêm tài nguyên cho việc giải quyết rác không gian và góc nhìn cân đối giữa hai luồng ý kiến.

image-alt

Người học hoàn toàn có thể phối hợp các ý trong 2 mind maps trên để giải quyết các dạng bài khác nhau có liên quan.

Xem thêm:

Luyện tập

Ex 1: Match the collocations with their corresponding Vietnamese meanings.

Column 1 (Collocations)

Column 2 (Shuffled Vietnamese Meanings)

1. Accumulation of defunct satellites

A. Mối đe dọa đối với các nhiệm vụ vũ trụ

2. Debris removal efforts

B. Biện pháp ngăn chặn rác không gian

3. Future space missions

C. Quá trình loại bỏ mảnh vụn

4. Responsible space agencies

D. Cơ quan không gian chịu trách nhiệm

5. Shared responsibility

E. Dự án không gian trong tương lai

6. Space debris prevention measures

F. Hoạt động không gian bền vững

7. Space infrastructure

G. Các quốc gia hoạt động trong không gian

8. Spacefaring nations

H. Chia sẻ trách nhiệm

9. Sustainable space activities

I. Cơ sở hạ tầng không gian

10. Threat to space missions

J. Tích tụ các vệ tinh không hoạt động

Ex 2: Fill in the blanks with the appropriate collocation

Space debris threat Unintended side effect Resource allocation

Space infrastructure Satellite deployments Space technology advancements

Stricter regulations Space debris reduction

 1. To protect our satellites from danger in space, we need to work together on _______________.

 2. _______________ means figuring out where to put our money and resources to clean up space.

 3. When we send satellites into space, it's called _______________.

 4. The increasing amount of junk in space is called the _______________.

 5. Building and maintaining the structures in space, like space stations, is part of _______________.

 6. Making our space technology better and smarter is all about _______________.

 7. Putting strict rules and laws in place to keep space clean is called _______________.

 8. Sometimes, when we do something, there are unexpected and not-so-good results. This is called an _______________.

Ex 3: Fill in the appropriate collocations in the blanks

access to space international cooperation space debris cleanup technology

space endeavors future space missions sustainability of space exploration

shared responsibility mitigate these threats

In recent years, the growing issue of space debris has prompted significant efforts to develop technology for cleaning up the cluttered environment surrounding Earth's orbit. This essay will argue that the development of (1)________________ is undoubtedly a positive development for several compelling reasons.

Firstly, the accumulation of space debris poses a substantial threat to both current and (2)________________. With thousands of defunct satellites, spent rocket stages, and fragments orbiting Earth, the risk of collisions and damage to operational satellites is ever-increasing. This jeopardizes vital satellite services such as communication, weather forecasting, and global positioning systems. By investing in space debris cleanup technology, we can (3)________________ and safeguard the continued functioning of essential space infrastructure.

Secondly, space debris cleanup technology is a proactive step towards ensuring the (4)________________. As the space industry continues to expand, it is imperative to address the consequences of our activities in orbit. Failure to do so could lead to a point where certain orbital regions become too hazardous for use, limiting our (5)________________. Cleanup efforts can help prevent the escalation of the space debris problem into a situation where entire orbits become unusable, ensuring that space remains accessible for future generations.

Moreover, the development of such technology fosters (6)________________ in addressing a global challenge. Space debris is a problem that affects all nations with a stake in space exploration and satellite communications. Collaborative efforts to clean up space debris promote diplomacy and (7)________________ in managing our activities in space.

In conclusion, the development of technology for cleaning up space debris is undeniably a positive development. It mitigates threats to space missions, ensures the sustainability of space exploration, and promotes international cooperation. As we continue to advance in space exploration, addressing the issue of space debris is not just a matter of choice; it is an ethical obligation to protect the future of (8)________________ and the services they provide to humanity.

Ex 4: Create an outline and write a comprehensive answer for this topic. Write a minimum of 250 words.

What are the primary causes of the space debris problem, and what measures can be taken at the international level to mitigate its effects?

Đáp án

Bài 1

 1. Accumulation of defunct satellites: J. Tích tụ các vệ tinh không hoạt động

 2. Debris removal efforts: C. Quá trình loại bỏ mảnh vụn

 3. Future space missions: E. Dự án không gian trong tương lai

 4. Responsible space agencies: D. Cơ quan không gian chịu trách nhiệm

 5. Shared responsibility: H. Chia sẻ trách nhiệm

 6. Space debris prevention measures: B. Biện pháp ngăn chặn rác không gian

 7. Space infrastructure: I. Cơ sở hạ tầng không gian

 8. Spacefaring nations: G. Các quốc gia hoạt động trong không gian

 9. Sustainable space activities: F. Hoạt động không gian bền vững

 10. Threat to space missions: A. Mối đe dọa đối với các nhiệm vụ vũ trụ

Bài 2

 1. To protect our satellites from danger in space, we need to work together on international cooperation.

 2. Resource allocation means figuring out where to put our money and resources to clean up space.

 3. When we send satellites into space, it's called satellite deployments.

 4. The increasing amount of junk in space is called the space debris threat.

 5. Building and maintaining the structures in space, like space stations, is part of space infrastructure.

 6. Making our space technology better and smarter is all about space technology advancements.

 7. Putting strict rules and laws in place to keep space clean is called stricter regulations.

 8. Sometimes, when we do something, there are unexpected and not-so-good results. This is called an unintended side effect.

Bài 3

 1. space debris cleanup technology

 2. future space missions

 3. mitigate these threats

 4. sustainability of space exploration

 5. access to space

 6. international cooperation

 7. shared responsibility

 8. space endeavors

Bài 4

Question: What are the primary causes of the space debris problem, and what measures can be taken at the international level to mitigate its effects?

Outline gợi ý:

I. Introduction

A. Introduce the issue of space debris and its significance.

B. Present the purpose of the essay: to discuss causes and propose international measures.

II. Causes of the Space Debris Problem

A. Discuss the proliferation of space debris.

1. Mention defunct satellites, spent rocket stages, and debris from collisions.

2. Explain the impact of the satellite industry's growth without disposal mechanisms.

B. Address accidental collisions and deliberate anti-satellite missile tests.

1. Explain how these activities contribute to the space debris problem.

III. International Measures to Mitigate Space Debris

A. Propose stricter regulations for satellite design and disposal.

1. Emphasize the need for safe satellite deorbiting mechanisms.

B. Advocate for international cooperation in tracking space debris.

1. Explain how data sharing reduces collision risks and aids avoidance.

C. Discuss the development of space debris removal technologies.

1. Suggest the establishment of a global fund to support cleanup efforts.

D. Highlight the importance of discouraging space debris-generating activities.

1. Propose an international treaty banning anti-satellite missile tests.

IV. Conclusion

A. Summarize the primary causes of the space debris problem.

B. Reiterate the significance of international cooperation.

C. Emphasize the importance of mitigating space debris effects for space exploration and satellite infrastructure sustainability.

Bài mẫu tham khảo

Space debris, also known as space junk, has become a significant concern in recent years due to its potential threat to space exploration, satellites, and even life on Earth. This essay will discuss the primary causes of the space debris problem and propose international measures to mitigate its effects.

One of the primary causes of space debris is the proliferation of defunct satellites, spent rocket stages, and fragments resulting from collisions and explosions in space. The continued growth of the satellite industry, without adequate disposal mechanisms for decommissioned satellites, has exacerbated this issue. Furthermore, accidental collisions and deliberate anti-satellite missile tests by spacefaring nations have contributed significantly to the debris population.

To address this problem at the international level, several measures can be implemented. Firstly, nations must collaborate to establish stricter regulations for satellite design and disposal. These regulations should mandate that satellites have a built-in mechanism to deorbit them safely at the end of their operational life. Additionally, spacefaring nations should be encouraged to share tracking data of space debris to minimize the risk of collisions and facilitate collision avoidance maneuvers.

Secondly, there should be international cooperation in actively removing space debris from orbit. This can be achieved through the development of space debris removal technologies and the establishment of a global fund to support cleanup efforts. Collaborative efforts in this regard can help reduce the density of space debris in critical orbits.

Lastly, it is crucial to discourage activities that generate space debris, such as anti-satellite missile tests. An international treaty banning such tests and imposing penalties for violators would serve as a strong deterrent.

In conclusion, the primary causes of the space debris problem are the proliferation of defunct satellites, rocket stages, and debris resulting from collisions and explosions. To mitigate its effects, international cooperation is essential. This includes stricter regulations for satellite design and disposal, active debris removal initiatives, and discouraging activities that generate debris. Only through such collaborative efforts can we ensure the sustainability of space exploration and safeguard vital satellite infrastructure.

Bài mẫu tham khảo cho các bài luận trong bài viết này

1. Question: "Is the increasing amount of space debris around Earth a significant threat to space missions? To what extent do you agree or disagree?"

Space debris, the accumulation of defunct satellites, rocket fragments, and other remnants in Earth's orbit, has garnered growing attention for its potential threat to space missions. This essay will discuss the significance of space debris as a threat to space missions and present arguments to support the view that it indeed poses a substantial risk.

Firstly, the increasing amount of space debris is a significant threat to space missions due to the potential for collisions. Spacecraft and satellites are traveling at extremely high velocities in orbit, and even small debris pieces can cause catastrophic damage upon impact. Collisions with space debris can lead to mission failures, loss of valuable equipment, and even endanger the lives of astronauts. The International Space Station (ISS) frequently performs collision avoidance maneuvers to evade incoming debris, highlighting the real and constant danger it presents.

Secondly, the space debris problem is exacerbated by the Kessler Syndrome, a scenario in which a collision in orbit generates more debris, triggering a cascade effect. As more collisions occur, the density of space debris in critical orbits increases, making it increasingly hazardous for future missions. This vicious cycle could render certain orbital regions unusable, limiting the potential for space exploration and satellite deployment.

Furthermore, the economic impact of space debris on space missions cannot be underestimated. Launching and maintaining spacecraft are costly endeavors, and the presence of space debris requires additional expenditures for collision avoidance measures and spacecraft hardening. These expenses could significantly hinder the feasibility and affordability of space missions.

In conclusion, the increasing amount of space debris around Earth poses a substantial threat to space missions. It can lead to catastrophic collisions, trigger the Kessler Syndrome, and result in significant economic costs. Therefore, it is imperative that space agencies and nations take proactive measures to address this issue and ensure the safety and sustainability of space exploration in the future.

2. Question: "Space debris is often seen as the unwanted consequence of rapid advancements in space exploration and satellite deployments. Discuss both sides and give your own opinion."

Space debris, consisting of defunct satellites, rocket stages, and other remnants, is indeed a byproduct of rapid advancements in space exploration and satellite deployments. This essay will discuss both sides of the argument regarding space debris and provide an opinion on the matter.

On one hand, it can be argued that space debris is an unwanted consequence of rapid technological progress in space exploration. As nations and private companies strive to reach new heights in space, they often prioritize launching satellites and missions, neglecting the long-term consequences of their actions. The rapid deployment of satellites without effective disposal mechanisms has contributed significantly to the space debris problem. In this view, space debris is an unintended side effect of humanity's ambition to explore and exploit space.

On the other hand, some argue that space debris is an inevitable byproduct of progress in space endeavors. As technology advances, the number of satellites and missions is bound to increase. While responsible space agencies and organizations take measures to mitigate space debris, it's challenging to completely eliminate the generation of debris, especially in the face of unforeseen accidents or events. In this perspective, space debris is an unfortunate but unavoidable consequence of humanity's drive to explore and expand into space.

In my opinion, space debris is indeed an unintended consequence of rapid advancements in space exploration, but it is not necessarily an inevitable byproduct. While some level of debris generation is unavoidable, responsible practices, such as designing satellites with built-in disposal mechanisms, implementing collision avoidance measures, and enforcing regulations, can significantly reduce the problem. It is crucial for spacefaring nations and organizations to prioritize sustainable space activities and take proactive steps to minimize the creation of space debris, ensuring the long-term viability of space exploration and satellite deployments.

3. Question: " In recent years, there have been efforts to develop technology for cleaning up space debris. Is this a positive or a negative development?"

Answer:In recent years, the growing issue of space debris has prompted significant efforts to develop technology for cleaning up the cluttered environment surrounding Earth's orbit. This essay will argue that the development of space debris cleanup technology is undoubtedly a positive development for several compelling reasons.

Firstly, the accumulation of space debris poses a substantial threat to both current and future space missions. With thousands of defunct satellites, spent rocket stages, and fragments orbiting Earth, the risk of collisions and damage to operational satellites is ever-increasing. This jeopardizes vital satellite services such as communication, weather forecasting, and global positioning systems. By investing in space debris cleanup technology, we can mitigate these threats and safeguard the continued functioning of essential space infrastructure.

Secondly, space debris cleanup technology is a proactive step towards ensuring the sustainability of space exploration. As the space industry continues to expand, it is imperative to address the consequences of our activities in orbit. Failure to do so could lead to a point where certain orbital regions become too hazardous for use, limiting our access to space. Cleanup efforts can help prevent the escalation of the space debris problem into a situation where entire orbits become unusable, ensuring that space remains accessible for future generations.

Moreover, the development of such technology fosters international cooperation in addressing a global challenge. Space debris is a problem that affects all nations with a stake in space exploration and satellite communications. Collaborative efforts to clean up space debris promote diplomacy and shared responsibility in managing our activities in space.

In conclusion, the development of technology for cleaning up space debris is undeniably a positive development. It mitigates threats to space missions, ensures the sustainability of space exploration, and promotes international cooperation. As we continue to advance in space exploration, addressing the issue of space debris is not just a matter of choice; it is an ethical obligation to protect the future of space endeavors and the services they provide to humanity.

4. Question: "Some experts believe that we should invest more in preventing the creation of space debris rather than cleaning it up. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?"

The issue of space debris has sparked a debate among experts, with some advocating for increased investment in preventing the creation of space debris over focusing on cleanup efforts. This essay will explore both sides of the argument and assess whether the advantages of prevention outweigh the disadvantages.

One compelling argument in favor of investing more in prevention is that it addresses the root cause of the problem. By enforcing stricter regulations on satellite design and disposal, implementing collision avoidance measures, and discouraging activities that generate space debris, we can reduce the ongoing creation of space debris. This approach offers long-term benefits by curbing the growth of the debris population and preventing future threats to space missions.

Moreover, prevention is often more cost-effective than cleanup. The development and deployment of space debris cleanup technology can be expensive and resource-intensive. In contrast, investing in prevention measures, such as designing satellites with built-in disposal mechanisms, can save substantial resources in the long run.

However, there are disadvantages to focusing solely on prevention. Firstly, it may take a considerable amount of time to see substantial results in terms of space debris reduction through preventive measures. In the meantime, the space debris problem continues to escalate, posing immediate risks to space missions and satellite infrastructure.

Secondly, complete prevention may not be feasible, especially in the face of accidental collisions and unforeseen events. Cleanup technology serves as a vital backup to address existing debris and manage situations that prevention measures alone cannot fully address.

In conclusion, while prevention measures are essential in addressing the space debris problem at its source and can be cost-effective in the long term, the disadvantages of relying solely on prevention should not be overlooked. A balanced approach that combines prevention and cleanup efforts is likely the most effective strategy. This approach allows us to address the immediate threats posed by existing space debris while simultaneously working to prevent the creation of additional debris in the future, ensuring the sustainability of space exploration.

5. Question: "Space debris is becoming an increasingly critical issue. To what extent do you agree or disagree with the statement that space agencies should allocate more resources to address this problem?"

Answer:

I wholeheartedly agree that space agencies should allocate more resources to address the critical issue of space debris. The growing problem of space debris presents significant challenges and potential hazards to space exploration, satellite communication, and even Earth's safety. This essay will discuss the reasons behind the urgent need for increased resource allocation to tackle the space debris issue.

First and foremost, the space debris problem is rapidly escalating. With each launch and satellite deployment, the risk of collisions and the creation of even more debris increases. This vicious cycle threatens operational satellites, space missions, and astronauts aboard the International Space Station. To safeguard these crucial assets and ensure the continued viability of space endeavors, space agencies must prioritize space debris mitigation.

Secondly, space debris is not just a concern for space agencies but a global issue that affects all nations. The consequences of space debris, such as the Kessler Syndrome, can render critical orbital regions unusable, impacting global satellite services, weather forecasting, navigation, and more. By allocating more resources, space agencies can take a leadership role in addressing a challenge that transcends national boundaries, promoting international cooperation to manage and mitigate this threat effectively.

Moreover, the economic cost of space debris is substantial. Space agencies and satellite operators incur significant expenses in monitoring and avoiding space debris, as well as insuring against potential damage. Allocating resources to tackle the space debris problem directly can lead to cost savings in the long term, as fewer resources will be needed for collision avoidance and spacecraft hardening.

In conclusion, the critical nature of the space debris problem demands a resolute commitment of resources from space agencies worldwide. This issue poses immediate risks to space missions, threatens global satellite services, and comes with a substantial economic burden. By allocating more resources to address space debris, space agencies can lead the way in mitigating this challenge, ensuring the sustainability of space exploration and the protection of vital satellite infrastructure for future generations.

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp một danh sách các collocations hữu ích liên quan đến chủ đề rác không gian (space debris). Đồng thời người học cũng có một số bài luyện tập để ghi nhớ tốt hơn các collocations này.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833