Contextualized Learning IELTS Writing Task 2 Discussion Essay - Phần 1: Các cách trả lời

Chuỗi bài viết này sẽ tìm hiểu dạng bài luận Discussion trong bài thi IELTS thông qua bối cảnh hoá nội dung. Trong đó, bài viết đầu tiên này cung cấp các cách trả lời mà người học có thể lựa chọn để viết một bài luận dạng Discussion.
contextualized learning ielts writing task 2 discussion essay phan 1 cac cach tra loi

Key Takeaways

Một đề bài discussion điển hình trong IELTS Writing Task 2 sẽ đề cập đến hai luồng ý kiến, thường trái chiều, lên một chủ đề thảo luận. Thí sinh sẽ được yêu cầu phân tích hai quan điểm đó và đồng thời đưa ra ý kiến cá nhân.

2 cách tiếp cận phổ biến của dạng bài discussion bao gồm:

 • Tiếp cận cân bằng: Người viết sẽ thể hiện sự đồng ý với cả 2 quan điểm, nhưng sẽ nghiêng nhiều hơn về 1 quan điểm.

 • Tiếp cận hoàn toàn: Người viết sẽ thể hiện sự đồng ý với chỉ 1 quan điểm, nhưng vẫn sẽ đề cập đến quan điểm thứ 2 thông qua góc nhìn người khác hoặc nói về mặt tiêu cực của nó.

Context Setting

Một đề bài discussion điển hình trong IELTS Writing Task 2 sẽ đề cập đến hai luồng ý kiến, thường trái chiều, lên một chủ đề thảo luận. Thí sinh sẽ được yêu cầu phân tích hai quan điểm đó và đồng thời đưa ra ý kiến cá nhân.

Hãy tưởng tượng tới một tình huống gần gũi hơn và có yêu cầu tương tự: Một người reviewer công nghệ đang xây dựng kịch bản cho video về chiếc điện thoại tốt hơn giữa điện thoại Samsung và điện thoại iPhone. Video này thảo luận hai quan điểm, một cho rằng điện thoại Samsung tốt hơn, một cho rằng điện thoại iPhone tốt hơn, và sau đó người reviewer nêu ra quan điểm của riêng mình.

Có thể thấy, mỗi Reviewer sẽ có một quan điểm khác nhau về chiếc điện thoại tốt hơn, bao gồm:

 • Thích cả hai loại, nhưng thích Samsung hơn.

 • Thích cả hai loại, nhưng thích iPhone hơn.

 • Thích Samsung, không thích iPhone.

 • Thích iPhone, không thích Samsung.

 • Cả hai đều có mặt tốt, Điện thoại nào tốt hơn tuỳ vào từng người dùng.

Mỗi kiểu Reviewer sẽ có mỗi cách sản xuất một video review khác nhau, tuy nhiên, mục tiêu chung vẫn sẽ là thảo luận hai chiếc điện thoại, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân về chiếc điện thoại tốt hơn.

Việc xây dựng video này cũng giống như viết một bài luận Discussion để thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân vậy. Phần tiếp theo sẽ tìm hiểu các cách tiếp cận mà một Reviewer có thể dùng để xây dựng video hay viết bài luận này. 

image-alt

Các cách tiếp cận

Các cách tiếp cận cân bằng

Có hai cách xây dựng video review được xem như cân bằng, đó là:

 • Thích cả hai loại, nhưng thích Samsung hơn

 • Thích cả hai loại, nhưng thích iPhone hơn

Một video cân bằng sẽ nói mặt tốt của cả hai điện thoại, dưới đây là các cách mà Reviewer có thể chọn cho cách tiếp cận cân bằng:

Cách thứ nhất, Thích cả hai loại, nhưng thích Samsung hơn: 

 • Giới thiệu chủ đề của video.

 • Phân tích mặt tốt của điện thoại iPhone.

 • Phân tích mặt tốt của điện thoại Samsung và lý do để nói nó tốt hơn iPhone.

 • Khẳng định quan điểm cá nhân là thích điện thoại Samsung hơn.

Cách thứ hai, Thích cả hai loại, nhưng thích Samsung hơn: 

 • Giới thiệu chủ đề của video.

 • Phân tích mặt tốt của điện thoại Samsung.

 • Phân tích mặt tốt của điện thoại iPhone và lý do để nói nó tốt hơn Samsung.

 • Khẳng định quan điểm cá nhân là thích điện thoại iPhone hơn.

Một điều cần lưu ý khi sản xuất video đó là Reviewer cần đề cập đến lý do để nói điện thoại iPhone tốt hơn Samsung hoặc ngược lại để làm cho kết luận cuối cùng được thuyết phục. Giả sử, nếu chỉ nói mặt tốt của từng chiếc điện thoại, rồi kết luận lại một chiếc điện thoại là tốt hơn mà không thể làm rõ lý do tại sao thì kết luận này là chưa thỏa đáng. 

Nói cách khác, trước khi đưa ra kết luận điện thoại nào là tốt hơn, người Review cần dần xây dựng lý do cho kết luận này. 

Các cách tiếp cận hoàn toàn

Hai cách tiếp cận sau thể hiện góc nhìn hoàn toàn ủng hộ một trong hai chiếc điện thoại. Cụ thể:

 • Thích Samsung, không thích iPhone

 • Thích iPhone, không thích Samsung

Một video có cách tiếp cận hoàn toàn có thể sẽ được xây dựng như sau:

 • Giới thiệu chủ đề của video

 • Đề cập một số người thích điện thoại iPhone nhưng Phân tích mặt không tốt của điện thoại này.

 • Phân tích mặt tốt của điện thoại Samsung (và lý do để nói nó tốt hơn iPhone)

 • Khẳng định quan điểm cá nhân là thích điện thoại Samsung hơn

Hoặc

 • Giới thiệu chủ đề của video

 • Đề cập một số người thích điện thoại Samsung nhưng Phân tích mặt không tốt của điện thoại này.

 • Phân tích mặt tốt của điện thoại iPhone (và lý do để nói nó tốt hơn Samsung)

 • Khẳng định quan điểm cá nhân là thích điện thoại iPhone hơn

Lưu ý rằng dù không thích điện thoại Samsung hoặc không thích điện thoại iPhone, Reviewer vẫn cần đề cập đến chiếc điện thoại đó trong video của mình. Ví dụ, nếu người Review thích điện thoại Samsung, thì họ cũng không thể chỉ hoàn toàn nói về mặt tốt của Samsung. Đây là video so sánh hai điện thoại. 

Dưới đây là cách tiếp cận cuối cùng cho video của Reviewer:

 • Cả hai đều có mặt tốt, Điện thoại nào tốt hơn tuỳ vào từng người dùng

Cách tiếp cận này sẽ được phân tích rõ hơn trong bài viết tiếp theo.

image-alt

Các cách trả lời dạng bài Discussion

Tương tự như người dựng video Review điện thoại nói trên, một bài luận dạng discussion cũng có thể chọn các cách tiếp cận tương tự như sau:

Tiếp cận cân bằng

Người viết sẽ thể hiện sự đồng ý với cả 2 quan điểm, nhưng sẽ nghiêng nhiều hơn về 1 quan điểm.

Dàn ý cụ thể

 • Đoạn 1: Giới thiệu

 • Đoạn 2: Trình bày quan điểm 1

 • Đoạn 3: Trình bày quan điểm 2 và tại sao nó tốt hơn quan điểm 1

 • Đoạn 4: Kết luận, đồng ý hơn với quan điểm 2

Nếu người học đồng ý hơn với quan điểm 1, người học chỉ cần thay đổi vị trí các quan điểm. 

Tiếp cận hoàn toàn

Người viết sẽ thể hiện sự đồng ý với chỉ 1 quan điểm, nhưng vẫn sẽ đề cập đến quan điểm thứ 2 thông qua góc nhìn người khác hoặc nói về mặt tiêu cực của nó.

Dàn ý cụ thể

 • Đoạn 1: Giới thiệu.

 • Đoạn 2: Đề cập đến một số người mang quan điểm 1, nhưng trình bày những lý lẽ bác bỏ quan điểm 1.

 • Đoạn 3: Trình bày quan điểm 2 và tại sao nó tốt hơn quan điểm 1.

 • Đoạn 4: Kết luận, đồng ý hơn với quan điểm 2.

Ví dụ minh hoạ

Xét đề bài sau: 

Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate on only those subjects that they find interesting. Discuss both views and give your opinion.

Quan điểm 1: teenagers should focus on all subjects equally.

Quan điểm 2: teenagers should concentrate on only those subjects that they find interesting. 

Đối với đề bài trên, người học có thể áp dụng 4 cách tiếp cận đã nêu trên như sau:

Tiếp cận cân bằng

Tiếp cận hoàn toàn

Lập trường: Nghiêng về view 1

Lập trường: Nghiêng về view 2

Lập trường: Hoàn toàn ủng hộ view 1

Lập trường: Hoàn toàn ủng hộ view 2

P1: Introduction

P1: Introduction

P1: Introduction

P1: Introduction

P2: Mặt tốt của view 2

P2: Mặt tốt của view 1

P2: Bác bỏ view 2

P2: Bác bỏ view 1

P3: Mặt tốt của view 1, lý do chọn view 1

P3: Mặt tốt của view 2, lý do chọn view 2

P3: Mặt tốt view 1, lý do ủng hộ view 1

P3: Mặt tốt view 2, lý do ủng hộ view 2

P4: Conclusion, nêu lại lập trường

P4: Conclusion, nêu lại lập trường

P4: Conclusion, nêu lại lập trường

P4: Conclusion, nêu lại lập trường

Đối với đề bài cụ thể trên, người học có thể tham khảo các ý tưởng dưới đây để thành lập dàn ý.

Brainstorm Ideas

Quan điểm 1: teenagers should focus on all subjects equally.

Mặt tốt:

 • Well-rounded Education: A broad curriculum fosters a well-rounded knowledge base, essential for critical thinking and adaptability. (Giáo dục toàn diện: Một chương trình giảng dạy rộng rãi thúc đẩy nền tảng kiến ​​thức toàn diện, cần thiết cho tư duy phản biện và khả năng thích ứng.)

 • Foundation Skills: Subjects like mathematics, science, and language arts develop foundational skills that are crucial across various fields. (Kỹ năng nền tảng: Các môn học như toán, khoa học và nghệ thuật ngôn ngữ phát triển các kỹ năng nền tảng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

  )

 • Informed Choices: Exposure to a wide range of subjects enables teenagers to make more informed choices about their interests and career paths. (Lựa chọn sáng suốt: Việc tiếp xúc với nhiều chủ đề khác nhau giúp thanh thiếu niên đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn về sở thích và con đường sự nghiệp của mình.

  )

 • Comprehensive Knowledge: Emphasizes the value of a diverse education in developing a broad understanding of the world. (Kiến thức toàn diện: Nhấn mạnh giá trị của một nền giáo dục đa dạng trong việc phát triển sự hiểu biết rộng rãi về thế giới.

  )

 • Essential Skills: Highlights the role of various subjects in building essential life and cognitive skills. (Kỹ năng cần thiết: Nhấn mạnh vai trò của các môn học khác nhau trong việc xây dựng các kỹ năng nhận thức và cuộc sống thiết yếu.

  )

 • Flexibility in Career Choices: Argues that a broad education provides a solid foundation for making future career decisions. (Tính linh hoạt trong lựa chọn nghề nghiệp: Lập luận rằng nền giáo dục rộng rãi mang lại nền tảng vững chắc cho việc đưa ra các quyết định nghề nghiệp trong tương lai.)

Mặt tiêu cực:

 • Lack of Engagement: Generalized education may lead to disinterest and disengagement in learning among teenagers. (Thiếu sự tham gia: Giáo dục phổ thông có thể dẫn đến sự không hứng thú và không hứng thú trong học tập ở thanh thiếu niên.

  )

 • Inefficient Use of Time: Spending equal time on all subjects might not be the most efficient use of educational resources, especially for students with clear strengths and interests. (Sử dụng thời gian không hiệu quả: Dành thời gian như nhau cho tất cả các môn học có thể không phải là cách sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực giáo dục, đặc biệt đối với những học sinh có thế mạnh và sở thích rõ ràng.

  )

 • Stress and Overload: A broad curriculum can overwhelm students, leading to stress and burnout. (Căng thẳng và quá tải: Một chương trình giảng dạy rộng rãi có thể khiến học sinh choáng ngợp, dẫn đến căng thẳng và kiệt sức.)

Quan điểm 2: teenagers should concentrate on only those subjects that they find interesting. 

Mặt tốt:

 • Motivation: Teenagers are more motivated to learn when they focus on subjects they find interesting, leading to better engagement and deeper understanding. (Động lực: Thanh thiếu niên có động lực học tập cao hơn khi tập trung vào các chủ đề mà họ thấy thú vị, dẫn đến sự tham gia tốt hơn và hiểu biết sâu sắc hơn.

  )

 • Career Preparation: Early specialization can prepare students for specific careers, making education more relevant to their future goals. (Chuẩn bị nghề nghiệp: Chuyên môn hóa sớm có thể chuẩn bị cho sinh viên những nghề nghiệp cụ thể, làm cho giáo dục phù hợp hơn với mục tiêu tương lai của họ.

  )

 • Personal Development: Pursuing personal interests can lead to a more satisfying educational experience and promote lifelong learning. (Phát triển cá nhân: Theo đuổi sở thích cá nhân có thể mang lại trải nghiệm giáo dục thỏa mãn hơn và thúc đẩy việc học tập suốt đời.

  )

 • Engagement and Performance: Teenagers are likely to perform better in subjects they are passionate about, leading to higher academic achievement. (Sự tham gia và hiệu suất: Thanh thiếu niên có khả năng thực hiện tốt hơn trong các môn học mà họ đam mê, dẫn đến thành tích học tập cao hơn.

  )

 • Specialization Benefits: Concentrating on areas of interest can accelerate professional development and entry into specialized fields. (Lợi ích của chuyên môn hóa: Tập trung vào các lĩnh vực quan tâm có thể đẩy nhanh sự phát triển chuyên môn và thâm nhập vào các lĩnh vực chuyên môn.

  )

 • Personal Satisfaction: Pursuing interests can enhance personal growth and satisfaction, fostering a positive attitude towards education. (Sự hài lòng cá nhân: Theo đuổi sở thích có thể nâng cao sự phát triển và sự hài lòng cá nhân, thúc đẩy thái độ tích cực đối với giáo dục.)

Mặt tiêu cực:

 • Narrow Scope: Specializing too early can limit exposure to a wide range of knowledge and skills, potentially hindering personal and professional growth. (Phạm vi hẹp: Chuyên môn hóa quá sớm có thể hạn chế khả năng tiếp cận với nhiều kiến ​​thức và kỹ năng, có khả năng cản trở sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

  )

 • Missed Opportunities: Students may overlook subjects that could become interests or valuable skills later in life. (Cơ hội bị bỏ lỡ: Học sinh có thể bỏ qua những môn học có thể trở thành sở thích hoặc kỹ năng có giá trị sau này trong cuộc sống.

  )

 • Unprepared for Future Changes: Lack of a broad education might leave students unprepared for shifts in career interests or job market demands. (Không chuẩn bị cho những thay đổi trong tương lai: Thiếu nền giáo dục toàn diện có thể khiến sinh viên không được chuẩn bị cho những thay đổi về sở thích nghề nghiệp hoặc nhu cầu thị trường việc làm.)

image-alt

Luyện tập

Thực hiện thành lập 4 dàn ý khác nhau cho đề bài trên, Sử dụng các ideas được cung cấp phía trên.

Đáp án tham khảo

Dàn ý 1:

Introduction

 • Introduce the debate on educational focus for teenagers.

 • Briefly mention both views to provide context.

Giới thiệu cuộc tranh luận về trọng tâm giáo dục cho thanh thiếu niên.

Đề cập ngắn gọn cả hai quan điểm để cung cấp bối cảnh.

Reasons for Concentrating on Interesting Subjects (View 2)

 • Motivation: Teenagers are more motivated to learn when they focus on subjects they find interesting, leading to better engagement and deeper understanding.

  Động lực: Thanh thiếu niên có động lực học tập cao hơn khi tập trung vào các chủ đề mà họ thấy thú vị, dẫn đến sự tham gia tốt hơn và hiểu biết sâu sắc hơn.

Reasons for Focusing on All Subjects Equally (View 1) and Superiority

 • Well-rounded Education: A broad curriculum fosters a well-rounded knowledge base, essential for critical thinking and adaptability.

  Giáo dục toàn diện: Một chương trình giảng dạy rộng rãi thúc đẩy nền tảng kiến ​​thức toàn diện, cần thiết cho tư duy phản biện và khả năng thích ứng.

 • Argument for Superiority: This approach prepares students for a rapidly changing world by providing a comprehensive education that balances depth with breadth. Cách tiếp cận này chuẩn bị cho học sinh một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bằng cách cung cấp một nền giáo dục toàn diện cân bằng giữa chiều sâu và chiều rộng.

Conclusion

 • Emphasize that focusing on all subjects equips teenagers with a versatile skill set and a broad perspective, crucial for success in diverse careers and personal growth. (

  Nhấn mạnh rằng việc tập trung vào tất cả các môn học sẽ trang bị cho thanh thiếu niên bộ kỹ năng linh hoạt và tầm nhìn rộng, rất quan trọng để thành công trong các nghề nghiệp đa dạng và phát triển cá nhân.)

Dàn ý 2

Introduction

 • Present the debate concerning the focus of teenage education.

 • Highlight the significance of addressing both perspectives.

Trình bày cuộc tranh luận liên quan đến trọng tâm của giáo dục thanh thiếu niên.

Làm nổi bật tầm quan trọng của việc giải quyết cả hai quan điểm.

Reasons for Focusing on All Subjects Equally (View 1)

 • Flexibility in Career Choices: Argues that a broad education provides a solid foundation for making future career decisions. (Tính linh hoạt trong lựa chọn nghề nghiệp: Lập luận rằng nền giáo dục rộng rãi mang lại nền tảng vững chắc cho việc đưa ra các quyết định nghề nghiệp trong tương lai.)

Reasons for Concentrating on Interesting Subjects (View 2) and Superiority

 • Personal Satisfaction: Pursuing interests can enhance personal growth and satisfaction, fostering a positive attitude towards education. (Sự hài lòng cá nhân: Theo đuổi sở thích có thể nâng cao sự phát triển và sự hài lòng cá nhân, thúc đẩy thái độ tích cực đối với giáo dục.)

 • Argument for Superiority: Tailoring education to individual interests promotes efficiency, depth of learning, and personal fulfillment, making it a more effective approach for some students. (Điều chỉnh giáo dục theo sở thích cá nhân sẽ thúc đẩy hiệu quả, chiều sâu học tập và sự thỏa mãn cá nhân, khiến nó trở thành một cách tiếp cận hiệu quả hơn đối với một số học sinh.)

Conclusion

 • Summarize the merits of allowing teenagers to focus on subjects that interest them. (Tóm tắt lợi ích của việc cho phép thanh thiếu niên tập trung vào các chủ đề mà họ quan tâm.)

 • Conclude that while a broad education is valuable, the benefits of engaging deeply with subjects of personal interest can lead to more profound educational outcomes and should be considered in the educational system. (

  Kết luận rằng mặc dù giáo dục toàn diện có giá trị nhưng lợi ích của việc tham gia sâu vào các chủ đề mà cá nhân quan tâm có thể dẫn đến kết quả giáo dục sâu sắc hơn và cần được xem xét trong hệ thống giáo dục.)

Dàn ý 3

Introduction

 • Outline the educational debate on subject focus for teenagers. (Phác thảo cuộc tranh luận mang tính giáo dục về trọng tâm chủ đề dành cho thanh thiếu niên.)

 • Set the stage for a discussion comparing the two views. (Tạo bối cảnh cho cuộc thảo luận so sánh hai quan điểm.)

Drawbacks of Focusing on All Subjects Equally (View 1)

 • Inefficient Use of Time: Spending equal time on all subjects might not be the most efficient use of educational resources, especially for students with clear strengths and interests. (Sử dụng thời gian không hiệu quả: Dành thời gian như nhau cho tất cả các môn học có thể không phải là cách sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực giáo dục, đặc biệt đối với những học sinh có thế mạnh và sở thích rõ ràng.)

Reasons for Concentrating on Interesting Subjects (View 2) and Superiority

 • Early Specialization Advantages: Specialization aligns with the demands of higher education and career paths, providing a competitive edge. (Ưu điểm của chuyên môn hóa sớm: Chuyên môn hóa phù hợp với nhu cầu của giáo dục đại học và con đường sự nghiệp, mang lại lợi thế cạnh tranh.)

 • Argument for Superiority: The advantages of an interest-based approach outweigh the benefits of a generalized education, making it a more suitable model for fostering success. (Ưu điểm của phương pháp tiếp cận dựa trên sở thích lớn hơn lợi ích của giáo dục phổ thông, khiến nó trở thành mô hình phù hợp hơn để thúc đẩy thành công.)

Conclusion

 • Highlight the importance of aligning education with students' interests. (Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết giáo dục với lợi ích của học sinh.)

 • Advocate for a more flexible educational system that accommodates individual preferences and talents, promoting both academic and personal development. (Ủng hộ một hệ thống giáo dục linh hoạt hơn, phù hợp với sở thích và tài năng cá nhân, thúc đẩy sự phát triển cả về học thuật và cá nhân.)

Dàn ý 4

Introduction

 • Introduce the debate on the optimal focus of teenage education. (Giới thiệu cuộc tranh luận về trọng tâm tối ưu của giáo dục thanh thiếu niên.)

 • Preview the exploration of both views with an emphasis on balanced education. (Xem trước việc khám phá cả hai quan điểm với trọng tâm là giáo dục cân bằng.)

Drawbacks of Concentrating Only on Interesting Subjects (View 2)

 • Narrow Scope: Specializing too early can limit exposure to a wide range of knowledge and skills, potentially hindering personal and professional growth. (Phạm vi hẹp: Chuyên môn hóa quá sớm có thể hạn chế khả năng tiếp cận với nhiều kiến ​​thức và kỹ năng, có khả năng cản trở sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.)

Reasons for Focusing on All Subjects Equally (View 1) and Superiority

 • Holistic Development: A balanced curriculum supports the development of a versatile skill set and a well-rounded personality. (Phát triển toàn diện: Một chương trình giảng dạy cân bằng hỗ trợ sự phát triển của bộ kỹ năng linh hoạt và nhân cách toàn diện.)

 • Argument for Superiority: Despite the appeal of focusing on interests, the long-term benefits of a well-rounded education for preparing students to meet diverse challenges and opportunities make it a more effective approach. (Bất chấp sự hấp dẫn của việc tập trung vào lợi ích, lợi ích lâu dài của một nền giáo dục toàn diện trong việc chuẩn bị cho học sinh đáp ứng những thách thức và cơ hội đa dạng khiến nó trở thành một cách tiếp cận hiệu quả hơn.)

Conclusion

 • Emphasize the value of a balanced education in fostering adaptable, well-informed individuals. (Nhấn mạnh giá trị của một nền giáo dục cân bằng trong việc bồi dưỡng những cá nhân có khả năng thích ứng và có đầy đủ thông tin.)

 • Suggest that while pursuing interests is important, a comprehensive educational foundation should not be overlooked, as it is crucial for success in an ever-changing world. (Đề xuất rằng mặc dù việc theo đuổi sở thích là quan trọng nhưng không nên bỏ qua nền tảng giáo dục toàn diện vì nó rất quan trọng để thành công trong một thế giới luôn thay đổi.)

Xem thêm: Cách viết kết bài trong dạng bài Discussion

Sample essay

Bài dưới đây thể hiện một bài luận tiếp cận cân bằng hoàn chỉnh để người học tham khảo, sử dụng outline 1.

The debate over the most effective educational focus for teenagers is a complex and nuanced issue. On one side, some argue for a specialized approach, encouraging students to concentrate on subjects that spark their interest. On the other, there is a call for a broad-based curriculum, advocating for equal attention across all subjects. This essay aims to explore both perspectives, ultimately arguing in favor of a comprehensive educational strategy that equips students for a rapidly evolving world.

Proponents of focusing on interesting subjects argue that motivation is a key factor in educational success. When teenagers are allowed to concentrate on areas they find fascinating, their intrinsic motivation skyrockets, leading to better engagement and a deeper understanding of the subject matter. This approach not only makes learning more enjoyable but also fosters a sense of competence and confidence in students, as they are more likely to excel in areas they are passionate about.

However, the argument for a well-rounded education is compelling for several reasons. Firstly, a broad curriculum fosters a well-rounded knowledge base, which is essential for critical thinking and adaptability. In an era marked by rapid technological advancements and shifting job markets, these skills are invaluable. Students exposed to a wide range of subjects are better prepared to connect disparate ideas, think creatively, and adapt to new challenges. This holistic approach also ensures that students develop foundational skills in key areas such as mathematics, science, and language arts, which are crucial for a wide range of careers. The superiority of a comprehensive educational model lies in its ability to prepare students for the realities of a fast-paced and unpredictable world. By balancing depth with breadth, students not only gain expertise in areas of personal interest but also acquire a broad perspective and versatile skill set. This preparation is indispensable, as it enables individuals to navigate complex problems, embrace lifelong learning, and adapt to various career paths over their lifetime.

In conclusion, while specializing in subjects of interest has its merits, the benefits of a well-rounded education cannot be overstated. Focusing on all subjects equally equips teenagers with the critical thinking skills, adaptability, and versatile abilities necessary for success in today's diverse and ever-changing landscape. Therefore, a balanced approach to education, one that fosters depth of knowledge in areas of interest while ensuring a broad-based educational foundation, is crucial for personal and professional growth.

Dịch nghĩa:

Cuộc tranh luận về trọng tâm giáo dục hiệu quả nhất cho thanh thiếu niên là một vấn đề phức tạp và nhiều sắc thái. Một bên, một số người ủng hộ cách tiếp cận chuyên biệt, khuyến khích học sinh tập trung vào những môn học khơi dậy hứng thú của họ. Mặt khác, có lời kêu gọi về một chương trình giảng dạy trên diện rộng, ủng hộ sự quan tâm bình đẳng đối với tất cả các môn học. Bài tiểu luận này nhằm mục đích khám phá cả hai quan điểm, cuối cùng là lập luận ủng hộ một chiến lược giáo dục toàn diện nhằm trang bị cho học sinh một thế giới đang phát triển nhanh chóng.

Những người ủng hộ việc tập trung vào các chủ đề thú vị cho rằng động lực là yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong giáo dục. Khi thanh thiếu niên được phép tập trung vào lĩnh vực mà họ thấy hấp dẫn, động lực nội tại của họ sẽ tăng vọt, dẫn đến sự tham gia tốt hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về chủ đề này. Cách tiếp cận này không chỉ làm cho việc học trở nên thú vị hơn mà còn nuôi dưỡng ý thức về năng lực và sự tự tin ở học sinh, vì họ có nhiều khả năng xuất sắc hơn trong lĩnh vực mà họ đam mê.

Tuy nhiên, lập luận về một nền giáo dục toàn diện có sức thuyết phục vì nhiều lý do. Thứ nhất, một chương trình giảng dạy rộng rãi thúc đẩy nền tảng kiến ​​thức toàn diện, điều cần thiết cho tư duy phản biện và khả năng thích ứng. Trong thời đại được đánh dấu bằng những tiến bộ công nghệ nhanh chóng và thị trường việc làm đang thay đổi, những kỹ năng này là vô giá. Học sinh được tiếp xúc với nhiều môn học khác nhau sẽ được chuẩn bị tốt hơn để kết nối các ý tưởng khác nhau, suy nghĩ sáng tạo và thích ứng với những thách thức mới. Cách tiếp cận toàn diện này cũng đảm bảo rằng học sinh phát triển các kỹ năng nền tảng trong các lĩnh vực chính như toán học, khoa học và nghệ thuật ngôn ngữ, những kỹ năng rất quan trọng đối với nhiều ngành nghề. Tính ưu việt của một mô hình giáo dục toàn diện nằm ở khả năng chuẩn bị cho học sinh trước thực tế của một thế giới phát triển nhanh chóng và khó lường. Bằng cách cân bằng giữa chiều sâu và chiều rộng, học sinh không chỉ đạt được kiến ​​thức chuyên môn trong các lĩnh vực cá nhân quan tâm mà còn có được góc nhìn rộng và bộ kỹ năng linh hoạt. Sự chuẩn bị này là không thể thiếu vì nó cho phép các cá nhân giải quyết các vấn đề phức tạp, thực hiện việc học tập suốt đời và thích ứng với các con đường sự nghiệp khác nhau trong suốt cuộc đời của họ.

Tóm lại, mặc dù chuyên về các chủ đề quan tâm có giá trị riêng nhưng lợi ích của một nền giáo dục toàn diện không thể bị phóng đại. Việc tập trung vào tất cả các môn học sẽ trang bị cho thanh thiếu niên những kỹ năng tư duy phản biện, khả năng thích ứng và khả năng linh hoạt cần thiết để thành công trong bối cảnh đa dạng và luôn thay đổi ngày nay. Do đó, một cách tiếp cận giáo dục cân bằng, một phương pháp thúc đẩy kiến ​​thức chuyên sâu trong các lĩnh vực quan tâm đồng thời đảm bảo nền tảng giáo dục trên diện rộng, là rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Tổng kết

Bài viết đã tìm hiểu 4 cách tiếp cận phổ biến để trả lời các bài luận thuộc nhóm Discussion Essays, bao gồm hai hướng trả lời cân bằng và hai hướng trả lời hoàn toàn. Dựa vào tình huống một người reviewer đồ công nghệ xây dựng kịch bản video so sánh hai quan điểm về điện thoại, người học có thể hiểu rõ hơn các cách trả lời một dạng bài luận tương tự là discussion essay trong bài thi IELTS Writing.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833