Dạng Letter of Apology trong IELTS General Writing Task 1: Cách cải thiện 1 band điểm từ 5 – 6 trong tiêu chí Task Achievement

Phân tích 2 band 5.0 và 6.0 của tiêu chí TA này trong IELTS General Writing Task 1 – Letter of Apology qua đó đưa ra gợi ý có thể cải thiện.
ZIM Academy
21/06/2021
dang letter of apology trong ielts general writing task 1 cach cai thien 1 band diem tu 5 6 trong tieu chi task achievement

Tiêu chí Task Achievement (TA) thể hiện việc thí sinh có đáp ứng được yêu cầu của đề bài trong bài viết IELTS Writing – General Training và là một trong bốn tiêu chí nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của thí sinh ở phần thi này. Dựa vào IELTS Writing Band Descriptor (Bảng mô tả tiêu chí đánh giá bài thi IELTS Writing) được công bố bởi Cambridge, tiêu chí TA được liệt kê theo thang điểm từ 0 đến 9.0, với mỗi thang điểm tương ứng có những yêu cầu nhất định. Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ tập trung phân tích hai band điểm 5.0 và 6.0 của tiêu chí này trong bài viết IELTS General Writing Task 1 – Letter of Apology (dạng Thư xin lỗi), qua đó đưa ra một số gợi ý để người đọc có thể cải thiện band điểm từ 5.0 lên 6.0 ở dạng bài này.

Dạng bài Letter of Apology trong IELTS General Writing

Letter of Apology hay Thư xin lỗi, là một dạng câu hỏi có độ phổ biến cao trong bài thi IELTS General Writing. Với dạng câu hỏi này thí sinh sẽ được cho một tình huống và qua đó yêu cầu viết một lá thư để đưa ra lời xin lỗi và đồng thời đưa ra những kiến nghị/giải pháp nhằm khắc phục/bù đắp cho lỗi sai đó.

Với dạng bài viết lá thư Letter of Apology, hoặc đối với Task 1 của Writing General Test nói chung, thí sinh cần phải nắm rõ được bố cục của một lá thư để có thể tạo được cho mình một dàn ý nhanh chóng và phù hợp nhất với yêu cầu đề bài. Với dạng lá thư này, người viết cần phải thể hiện được sự chân thành và thuyết phục trong lời xin lỗi.

Bên cạnh đó, yếu tố về ngữ cảnh và người nhận thư cũng cần được thí sinh phân tích kỹ càng. Dựa vào hai yếu tố trên, văn phong của lá thư được chia thành ba loại là Thư trang trọng (Formal Letter), Thư bán trang trọng (Semi-formal Letter) và Thư không trang trọng/ thân mật (Informal Letter). Việc lựa chọn được giọng văn phù hợp với bối cảnh bức thư rất quan trọng vì việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới số điểm của thí sinh ở tiêu chí TA.

dang-letter-of-apology-trong-ielts-general-writing-task-1-van-phong

Phân tích tiêu chí Task Achievement ở hai band điểm 5.0 và 6.0 của General Writing Task 1 và gợi ý cải thiện trong dạng bài Letter of Apology

Phân tích tiêu chí Task Achievement ở hai band điểm và gợi ý cải thiện

Band 5.0

 • Generally addresses the task; the format may be inappropriate in places (dịch: nhìn chung liên hệ và giải quyết được các yêu cầu của đề bài; cách thức trình bày ở đôi chỗ còn chưa phù hợp)

 •  May present a purpose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable and sometimes inappropriate (dịch: phần nào trình bày được mục đích của bài viết tuy chỗ không rõ ràng; giọng văn có xu hướng không thống nhất và không phù hợp)

 •  Presents, but inadequately covers, key features/ bullet points; there may be a tendency to focus on details (dịch: trình bày được các đặc điểm, nhưng không đầy đủ; có xu hướng đi vào phân tích tiểu tiết)

Band 6.0

 • Addresses the requirements of the task (dịch: liên hệ và giải quyết được các yêu cầu của đề bài)

 •  Presents a purpose that is generally clear; there may be inconsistencies in tone (dịch: trình bày được mục đích bài viết một cách tương đối rõ ràng; có thể có sự mâu thuẫn trong giọng văn)

 •  Presents and adequately highlights key features/ bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate (dịch: trình bày và làm nổi bật được các đặc điểm chính/ các gạch đầu dòng, tuy nhiên khi đi vào các chi tiết thì có thể không liên quan, không phù hợp và thiếu độ chính xác)

Căn cứ theo diễn giải của bảng mô tả phía trên, tiêu chí TA trong IELTS General Writing Task 1, cụ thể là ở band điểm 5.0 và 6.0, được đánh giá chủ yếu dựa trên các yếu tố sau:

 •  Yêu cầu của đề bài (task requirement)

 • Mục đích bài viết và giọng văn (purpose and tone of writing)

 • Các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng (key features and bullet points)

Đi vào phân tích cụ thể hơn, ta có thể so sánh hai band điểm như sau:

Yêu cầu của đề bài

Band 5.0: Viết được một bức thư tương đối hoàn chỉnh so với yêu cầu đề bài

Band 6.0: Viết được một bức thư hoàn chỉnh theo yêu cầu của đề bài

Mục đích của bài viết và giọng văn

Band 5.0:

 • Mục đích viết thư chưa rõ ràng ở đôi chỗ

 • Giọng văn không thống nhất và không phù hợp

Band 6.0:

 • Nêu được mục đích viết thư rõ ràng

 • Giọng văn chưa thống nhất

Các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng

Band 5.0:

 • Trình bày được tương đối các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng (có thể thiếu đi một vài yếu tố gạch đầu dòng, hoặc không được trình bày không đầy đủ)

 • Tập trung viết nhiều về một gạch đầu dòng nhất định

Band 6.0:

 • Trình bày được đầy đủ các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng

 • Có các nội dung không liên quan, không phù hợp hoặc không chính xác

Phân tích

Lấy một bức thư Letter of Apology mẫu sau làm ví dụ:

dang-letter-of-apology-trong-ielts-general-writing-task-1-van-phong-de-bai

Phân tích đề bài: bạn đã lỡ một cuộc họp quan trọng với quản lý vào tuần trước, viết một bức thư để xin lỗi và giải thích cho việc vắng mặt của mình đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục cho lỗi của mình.

 • Dạng thư: Thư xin lỗi

 • Giọng văn viết thư: trang trọng/chân thành (do đối tượng nhận thư là sếp của bạn)

Dear Mr. Williams,

I’m writing to say sorry that I couldn’t attend the meeting last week. I feel really bad about missing the meeting really hope that I could explain what happened to me last week.

Last Wednesday, I was on my way to the office then my motorcycle broke down and I wasn’t able to find any repair shop nearby. I had to drag it with me for about thirty minutes before I could find a mechanic to help me fix it. Sadly, the meeting had already started when I was still at the repair shop and also my phone was dead so I couldn’t call anyone to inform about my absence.

I have already asked our collegues about the contents of the meeting and have taken some notes to make sure I can fully understand the meeting last week. Additionally, I would like to invite everyone to lunch tomorrow.

Once again, I want to express my sincere apology, and I hope I can compensate for my absence in the future.

Yours faithfully,

Victor.

Lá thư trên đạt được số điểm 5.0 ở tiêu chí Task Achievement. Tạm bỏ qua các yếu tố liên quan đến những tiêu chí khác, tác giả sẽ tập trung phân tích các yếu tố của bài viết trên và đưa ra diễn giải vì sao tiêu chí TA của lá thư đạt được band điểm 5.0.

dang-letter-of-apology-trong-ielts-general-writing-task-1-yeu-to

Liên hệ yêu cầu của đề bài:

Bố cục của lá thư Letter of Apology trên được cho là tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với hình thức của một lá thư; có phần mở đầu thư, phần nội dung thư và phần kết thư. Người viết thể hiện sự cố gắng liên hệ với nội dung của đề bài ở phần mở thư tuy nhiên nội dung bao quát ở phần mở thư cần được diễn đạt rõ ràng và cụ thể hơn.

Mục đích của lá thư:

“I’m writing to say sorry that I couldn’t attend the meeting last week. I feel really bad about missing the meeting really hope that I could explain what happened to me last week.”

Người viết có thể hiện được mục đích của lá thư là thư xin lỗi, cụ thể là người viết cảm thấy có lỗi cho việc không tham dự buổi họp vào tuần rồi. Dù vậy, người viết cần cố gắng cô đọng được các thông tin ở yêu cầu của đề một cách rõ ràng hơn tại phần mục đích của thư.

Giọng văn:

Theo như phân tích đề bài ở phía trên, Letter of Apology là một lá thư trang trọng/chân thành (người nhận thư là cấp trên) nên lá thư này là một lá thư với giọng văn trang trọng (formal).

I’m writing to say sorry that I couldn’t attend the meeting last week”. Giọng văn ở đây mang tính chất không trang trọng với việc sử dụng “sorry”. Tuy mang nghĩa là xin lỗi tuy nhiên việc sử dụng “sorry” là không phù hợp trong ngữ cảnh này (thường sử dụng trong văn nói và giữa những người bạn với nhau).

 “Sadly, the meeting had already started when I was still at the repair shop and also my phone was dead…”. 

Ở đây, người viết sử dụng “sadly” và “also” khiến tính trang trọng của bức thư bị giảm xuống phần nào và không phù hợp với ngữ cảnh đã phân tích. Đồng thời, người viết mô tả chiếc điện thoại hết pin của mình là bị “chết” (“dead”); đây là một cách diễn đạt thường chỉ sử dụng trong văn nói.

Xuyên suốt bức thư, người viết chưa có được sự thống nhất trong việc lựa chọn giọng văn khi những từ/lối diễn đạt thân mật và trang trọng như “sorry” “express my sincere apology” được sử dụng xen kẽ. Điều này ảnh hưởng đến giọng văn chung của bức thư.

Các đặc điểm chính và gạch đầu dòng:

 • Apologize for not attending

Ngoài yếu tố về giọng văn đã đề cập ở trên, người viết đã diễn đạt được tương đối nội dung ở gạch đầu dòng này ở phần mở đầu thư. Tuy nhiên ở dạng bài thư xin lỗi, người viết cần thể hiện được một sự “chân thành” nhất định trong lời xin lỗi của mình vậy nên người viết ở đầy cần cố gắng viết thêm ý diễn đạt để bổ trợ cho lời xin lỗi của mình.

 • Explain why you couldn’t attend

Last Wednesday, I was on my way to the office then my motorcycle broke down and I wasn’t able to find any repair shop nearby. I had to drag it with me for about thirty minutes before I could find a mechanic to help me fix it

Ở đoạn thân bài thứ nhất, người viết đã nêu ra được lý do cho việc không tham dự họp là vì “xe máy bị hư và không thể kiếm được tiệm sửa xe gần đó”. Sau đó người viết cũng đưa ra thêm ý bổ trợ là việc “phải dắt xe khoảng 30 phút để tìm thấy một tiệm sửa xe”. Lý do nêu ra ở đây được coi là tương đối hợp lý và có thể thông cảm được trong bức thư xin lỗi.  

 • Say what you will do to make up for it

I have already asked our collegues about the contents of the meeting and have taken some notes to make sure I can fully understand the meeting last week

Người viết đưa ra giải pháp để thể hiện sự hối lỗi của mình là việc “hỏi các đồng nghiệp khác về nội dung của buổi họp cũng như ghi chú lại thông tin để nắm được buổi họp”. Người viết đã đưa ra một giải pháp hợp lý cho việc lỡ cuộc họp của mình. Ý diễn đạt cho gạch đầu dòng này được cho là hợp lý

Additionally, I would like to invite everyone to lunch tomorrow

Ở đoạn văn tiếp theo, người viết đưa thêm giải pháp đền bù là người viết sẽ “mời mọi người một bữa ăn trưa vào ngày mai”. Giải pháp ở đây được cho là không phù hợp với đối tượng nhận thư và mục đích xin lỗi. Nếu như đây là lá thư xin lỗi một người bạn thì giải pháp ở đây sẽ phù hợp hơn. 

Once again, I want to express my sincere apology, and I hope I can compensate for my absence in the future.

Cuối cùng, người viết một lần nữa nhắc lại lời xin lỗi của mình.

Trong đoạn thân bài người viết nêu lên được nội dung của các gạch đầu dòng tuy nhiên việc phân bố nội dung còn chưa đồng đều (người viết tập trung nội dung và diễn giải ý nhiều ở phần “lý do vắng họp”) đồng thời việc lựa chọn ý diễn đạt vẫn còn chưa phù hợp với phân tích yêu cầu đề bài, dẫn đến việc tiêu chí Task Achivement bị giới hạn.

Kết luận

Qua phân tích ví dụ trên, người viết thể hiện những đặc điểm phổ biến của những người thuộc thang điểm 5.0 trong bài viết Letter of Apology. Nguyên nhân chính có thể do người viết chưa phân tích được chính xác nội dung và yêu cầu của đề bài. Điều này khiến cho giọng văn mà người viết sử dụng xuyên suốt lá thư không có tính thống nhất – lúc trang trọng, lúc lại gần gũi, thân mật. Đồng thời, việc không phân tích kỹ nội dung câu hỏi, khiến thí sinh dễ dàng bỏ quên những gạch đầu dòng hoặc chỉ tập trung vào phân tích một gạch đầu dòng nhất định khiến nội dung lá thư được phân bổ không đồng đều.

Hơn nữa, những người viết ở thang điểm này cũng gặp khó khăn trong việc bao quát và phát triển các lập luận của mình. Cụ thể ở dạng Letter of Apology, người viết ngoài việc thể hiện được sự chân thành, còn phải đưa ra được những giải pháp phù hợp với từng đối tượng. Việc này khiến tiêu chí TA của thí sinh chỉ dừng lại ở mức 5.0.

Trong bài viết IELTS Writing – General Training Task 1 dạng bài Letter of Apology, thí sinh cần lưu ý và cố gắng cải thiện những điểm sau để đạt được band điểm cao hơn ở tiêu chí TA:

 • Trước hết người viết cần nắm vững bố cục của một lá thư trong IELTS General Training; gồm phần mở đầu, nội dung thư và kết thư. Đồng thời, người viết cũng cần đọc kỹ yêu cầu của đề bài để bao quát được nội dung của lá thư cùng như bao gồm được các đặc điểm chính và các gạch đầu dòng theo yêu cầu đề.

 • Giọng văn cần có sự thống nhất xuyên suốt bức thư. Người viết cần phân tích câu hỏi một cách kỹ càng hơn để xác định được rõ đối tượng nhận thư, qua đó lựa chọn được giọng văn phù hợp cho bức thư (trang trọng/ bán trang trọng/ thân mật)

 • Các lập luận của thí sinh cần được triển khai tốt hơn, chặt chẽ hơn và liên quan đến nội dung của đề bài.

Để nâng cao band điểm cho mình ở tiêu chí TA, người viết có thể cố gắng luyện tập dạng bài viết thư này và tích cực tham khảo các thông tin từ sách, báo để nâng cao vốn kiến thức nhằm áp dụng tốt những luận điểm của mình vào bức thư. Bên cạnh đó, việc có được cho bản thân một vốn từ vựng nhất định thích hợp các giọng văn thư khác nhau và biết áp dụng chúng một cách phù hợp sẽ khiến cho điểm số bài viết General Writing Task 1 được cải thiện đáng kể. 

Bài mẫu Letter of Apology cho band điểm cao hơn

Dear Mr. Williams,

I am writing to apologize for not attending the academic meeting last week. I understand that it was an crucial meeting before we launch the upcoming online classes but unfortunately a road incident kept me from attending and I want to explain what happened.

I had already planned to leave early that morning. However, while I was on my way to the center, my motorbike broke down and I wasn’t able to find any motorbike repair shop nearby. By the time I managed to find a mechanic that could help me with the vehicle, the meeting had already started. Additionally, my phone was out of battery so I couldn’t contact you to inform about my absence.

I have already asked some of our colleagues to go through the contents of the meetings with me as well as made some notes to make sure I understand my roles and responsibilities throughout the online courses. I have also finished the proposal that you requested last week, and I will send it to you by Tuesday.

Once again, I want to express my sincere apology, and I hope you understand the circumstances that led to my absence.

Yours faithfully,

Victor.

Tổng kết

Ở bài viết trên, tác giả đã chỉ ra và phân tích tiêu chí Task Achievement ở hai band điểm 5.0 và 6.0 trong bài IELTS Wring General – Task 1, cụ thể trong dạng bài Letter of Apology. Qua đó cho người đọc thấy được sự khác nhau cũng như những yếu tố trong tiêu chí chấm điểm mà người đọc cần lưu ý ở hai band điểm này. Đồng thời tác giả cũng chỉ ra những lỗi phổ biến ở band điểm 5.0 thông qua lá thư mẫu và đưa ra những góp ý để người đọc có thể cái thiện điểm số của mình ở dạng bài viết thư này. 

Nguyễn Trương Quang Vinh

Đọc thêm: Cải thiện từ band 5 – 6 tiêu chí Lexical Resources trong IELTS General Writing Task 1- dạng Letter of Apology

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833