Đáp án & giải chi tiết ETS 2024 từ Test 1 đến Test 10 bộ ETS LC & RC

Bài viết cung cấp đáp án ETS 2024 và tổng hợp các bài giải thích chi tiết từ Test 1 đến Test 10 từng phần Listening LC và Reading RC.
ZIM Academy
05/03/2024
dap an giai chi tiet ets 2024 tu test 1 den test 10 bo ets lc rc

ETS 2024 là một trong những bộ sách mới nhất trong dòng sách của ETS. Bộ sách bao gồm nhiều bài tập và đề thi giúp người học làm quen với cấu trúc và định dạng của bài kiểm tra, rèn kỹ năng làm bài và cải thiện điểm số. Trong bài viết này, ZIM sẽ cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho bộ đề ETS 2024, cũng như tổng hợp các bài giải thích từ Test 1 đến Test 10 cho phần nghe (Listening - LC) và đọc (Reading - RC).

Đáp án ETS 2024 Test 1

Listening

1. A

2. B

3. B

4. D

5. C

6. C

7. B

8. C

9. C

10. A

11. C

12. C

13. C

14. B

15. A

16. A

17. A

18. C

19. B

20. C

21. A

22. B

23. C

24. A

25. C

26. A

27. B

28. A

29. C

30. C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. A

36. C

37. B

38. A

39. C

40. D

41. C

42. D

43. A

44. C

45. D

46. B

47. B

48. C

49. A

50. C

51. D

52. A

53. A

54. B

55. C

56. C

57. A

58. D

59. B

60. A

61. D

62. C

63. C

64. A

65. D

66. C

67. B

68. B

69. D

70. A

71. D

72. A

73. C

74. C

75. B

76. C

77. B

78. A

79. C

80. A

81. B

82. C

83. A

84. B

85. C

86. D

87. A

88. C

89. A

90. B

91. C

92. A

93. B

94. D

95. B

96. A

97. D

98. C

99. A

100. D

Giải chi tiết:

Reading

1. B

2. D

3. C

4. B

5. D

6. D

7. A

8. D

9. A

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. D

16. C

17. D

18. B

19. A

20. A

21. D

22. A

23. B

24. A

25. D

26. D

27. C

28. C

29. C

30. B

31. D

32. D

33. A

34. B

35. C

36. A

37. B

38. B

39. A

40. C

41. B

42. C

43. A

44. B

45. D

46. A

47. C

48. B

49. B

50. C

51. B

52. D

53. A

54. B

55. A

56. D

57. B

58. B

59. A

60. B

61. A

62. C

63. D

64. C

65. C

66. D

67. A

68. D

69. B

70. C

71. A

72. D

73. B

74. C

75. C

76. B

77. C

78. C

79. A

80. B

81. A

82. D

83. B

84. C

85. C

86. C

87. D

88. B

89. A

90. B

91. D

92. C

93. A

94. B

95. C

96. A

97. C

98. C

99. D

100. B

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 2

Listening

1. A

2. B

3. C

4. D

5. C

6. D

7. B

8. C

9. C

10. A

11. C

12. C

13. C

14. B

15. A

16. A

17. A

18. C

19. B

20. C

21. A

22. B

23. C

24. A

25. C

26. A

27. B

28. A

29. C

30. C

31. B

32. B

33. D

34. C

35. B

36. A

37. C

38. A

39. D

40. C

41. A

42. D

43. D

44. C

45. B

46. D

47. B

48. C

49. A

50. A

51. D

52. A

53. C

54. C

55. A

56. C

57. A

58. B

59. B

60. C

61. A

62. B

63. C

64. B

65. B

66. C

67. A

68. A

69. D

70. A

71. D

72. C

73. A

74. D

75. B

76. D

77. B

78. A

79. D

80. D

81. C

82.D

83. B

84. A

85. A

86. B

87. C

88. B

89. D

90. B

91. A

92. D

93. A

94. C

95. A

96. B

97. B

98. C

99. A

100. B

Giải chi tiết:

Reading

101. C

102. C

103. A

104. B

105. D

106. A

107. C

108. D

109. C

110. D

111. A

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. A

118. B

119. B

120. D

121. C

122. A

123. A

124. C

125. B

126. B

127. D

128. D

129. B

130. B

131. C

132. A

133. D

134. A

135. D

136. C

137. C

138. A

139. B

140. C

141. A

142. C

143. C

144. D

145. B

146. A

147. A

148. B

149. A

150. D

151. A

152. C

153. A

154. B

155. D

156. C

157. B

158. D

159. D

160. B

161. C

162. D

163. B

164. D

165. B

166. A

167. C

168. B

169. D

170. B

171. D

172. A

173. C

174. A

175. D

176. B

177. B

178. C

179. D

180. B

181. A

182. D

183. C

184. C

185. B

186. C

187. D

188. A

189. B

190. D

191. B

192. C

193. A

194. D

195. B

196. D

197. A

198. B

199. C

200. B

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 3

Listening

1. D

2. C

3. D

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

9. C

10. B

11. B

12. A

13. C

14. B

15. A

16. A

17. B

18. B

19. A

20. C

21. C

22. A

23. C

24. A

25. B

26. C

27. B

28. C

29. C

30. B

31. C

32. C

33. B

34. D

35. B

36. A

37. D

38. D

39. B

40. D

41. C

42. B

43. B

44. D

45. C

46. D

47. C

48. A

49. D

50. D

51. C

52. A

53. B

54. D

55. D

56. D

57. B

58. A

59. C

60. D

61. A

62. B

63. C

64. C

65. B

66. C

67. A

68. C

69. B

70. A

71. C

72. C

73. A

74. A

75. C

76. B

77. C

78. C

79. A

80. D

81. B

82. C

83. C

84. B

85. D

86. C

87. A

88. A

89. D

90. C

91. B

92. D

93. C

94. A

95. A

96. A

97. C

98. B

99. C

100. D

Giải chi tiết:

Reading

101. C

102. B

103. A

104. B

105. D

106. C

107. C

108. B

109. A

110. D

111. D

112. C

113. C

114. D

115. A

116. A

117. B

118. A

119. C

120. D

121. D

122. D

123. C

124. B

125. D

126. A

127. D

128. A

129. B

130. D

131. C

132. D

133. A

134. B

135. C

136. B

137. B

138. A

139. C

140. B

141. C

142. A

143. C

144. D

145. A

146. A

147. A

148. D

149. D

150. B

151. C

152. A

153. B

154. C

155. D

156. B

157. C

158. C

159. C

160. A

161. C

162. B

163. D

164. B

165. B

166. D

167. C

168. A

169. A

170. C

171. C

172. B

173. B

174. A

175. D

176. B

177. D

178. A

179. A

180. B

181. D

182. B

183. D

184. B

185. D

186. C

187. B

188. D

189. A

190. D

191. D

192. B

193. C

194. C

195. D

196. D

197. A

198. B

199. C

200. D

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 4

Listening

1. C

2. D

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. B

9. B

10. A

11. C

12. A

13. C

14. C

15. A

16. C

17. B

18. A

19. C

20. C

21. A

22. A

23. C

24. C

25. C

26. B

27. C

28. A

29. C

30. B

31. B

32. A

33. C

34. B

35. B

36. A

37. D

38. C

39. B

40. C

41. B

42. D

43. B

44. B

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

51. A

52. D

53. C

54. A

55. B

56. A

57. B

58. D

59. B

60. A

61. B

62. B

63. A

64. C

65. D

66. A

67. A

68. C

69. B

70. B

71. C

72. A

73. B

74. C

75. A

76. D

77. B

78. D

79. D

80. A

81. D

82. B

83. C

84. D

85. D

86. C

87. D

88. B

89. B

90. C

91. B

92. B

93. C

94. D

95. C

96. D

97. D

98. D

99. C

100. C

Giải chi tiết:

Reading

101. A

102. C

103. A

104. B

105. D

106. D

107. B

108. D

109. C

110. B

111. A

112. A

113. B

114. D

115. D

116. C

117. A

118. D

119. B

120. C

121. C

122. C

123. A

124. A

125. D

126. B

127. A

128. D

129. C

130. A

131. C

132. D

133. B

134. A

135. B

136. D

137. C

138. C

139. A

140. A

141. C

142. B

143. A

144. B

145. D

146. A

147. B

148. C

149. C

150. D

151. D

152. C

153. A

154. C

155. B

156. C

157. D

158. A

159. B

160. D

161. B

162. C

163. D

164. C

165. B

166. D

167. C

168. B

169. C

170. D

171. A

172. B

173. C

174. D

175. B

176. B

177. D

178. A

179. C

180. B

181. D

182. A

183. C

184. B

185. A

186. B

187. A

188. D

189. A

190. C

191. D

192. B

193. C

194. D

195. A

196. C

197. B

198. A

199. B

200. D

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 5

Listening

1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. B

7. A

8. C

9. C

10. B

11. B

12. A

13. B

14. C

15. B

16. A

17. B

18. A

19. B

20. C

21. B

22. A

23. B

24. C

25. C

26. B

27. C

28. C

29. A

30. A

31. A

32. C

33. A

34.C

35. C

36. B

37. A

38. B

39. D

40. A

41. A

42. C

43. B

44. B

45. D

46. B

47. D

48. A

49. B

50. A

51. D

52. C

53. D

54. B

55. C

56. B

57. C

58. D

59. C

60. A

61. B

62. B

63. A

64. C

65. B

66. C

67. B

68. D

69. B

70. B

71. A

72. C

73. D

74. B

75. D

76. B

77. B

78. D

79. A

80. B

81. C

82. D

83. D

84. B

85. C

86. D

87. B

88. A

89. D

90. B

91. C

92. C

93. B

94. B

95. C

96. D

97. D

98. A

99. C

100. D

Giải chi tiết:

Reading

101. D

102. A

103. C

104. B

105. C

106. B

107. B

108. C

109. C

110. A

111. B

112. C

113. D

114. B

115. A

116. A

117. D

118. A

119. D

120. D

121. D

122. A

123. A

124. B

125. C

126. C

127. B

128. D

129. C

130. D

131. B

132. C

133. A

134. D

135. B

136. C

137. C

138. A

139. A

140. D

141. C

142. B

143. B

144. D

145. A

146. C

147. B

148. B

149. C

150. D

151. D

152. A

153. A

154. D

155. C

156. B

157. D

158. A

159. C

160. C

161. B

162. D

163. A

164. B

165. C

166. A

167. D

168. C

169. B

170. D

171. C

172. D

173. B

174. C

175. D

176. D

177. C

178. A

179. D

180. B

181. C

182. C

183. A

184. C

185. D

186. A

187. A

188. D

189. B

190. B

191. C

192. A

193. A

194. D

195. C

196. A

197. C

198. B

199. D

200. A

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 6

Listening

1. B

2. A

3. D

4. B

5. C

6. A

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12. C

13. A

14. C

15. A

16. B

17. B

18. B

19. B

20. C

21. A

22. A

23. C

24. A

25. C

26. B

27. B

28. A

29. A

30. A

31. A

32. A

33. B

34. B

35. B

36. D

37. C

38. B

39. A

40. D

41. B

42. A

43. C

44. C

45. C

46. A

47. C

48. B

49. D

50. B

51. A

52. C

53. C

54. A

55. C

56. C

57. D

58. B

59. C

60. A

61. D

62. A

63. D

64. B

65. A

66. D

67. C

68. C

69. B

70. B

71. A

72. D

73. C

74. C

75. D

76. A

77. B

78. A

79. D

80. C

81. D

82. A

83. B

84. D

85. B

86. B

87. D

88. A

89. A

90. B

91. C

92. B

93. A

94. C

95. D

96. C

97. A

98. C

99. B

100. D

Giải chi tiết:

Reading

101. B

102. B

103. C

104. C

105. B

106. C

107. C

108. D

109. A

110. A

111. A

112. A

113. C

114. C

115. A

116. B

117. D

118. C

119. C

120. A

121. A

122. D

123. D

124. D

125. B

126. A

127. D

128. A

129. C

130. A

131. B

132. A

133. C

134. B

135. C

136. A

137. C

138. D

139. B

140. D

141. C

142. B

143. A

144. D

145. B

146. B

147. C

148. B

149. D

150. C

151. C

152. D

153. A

154. D

155. B

156. A

157. C

158. C

159. B

160. B

161. A

162. D

163. C

164. D

165. A

166. B

167. A

168. B

169. D

170. C

171. C

172. B

173. A

174. A

175. D

176. B

177. D

178. A

179. A

180. B

181. B

182. C

183. B

184. D

185. D

186. C

187. D

188. A

189. A

190. B

191. B

192. A

193. D

194. D

195. A

196. A

197. B

198. D

199. A

200. B

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 7

Listening

1. D

2. D

3. A

4. B

5. C

6. C

7. A

8. C

9. B

10. C

11. A

12. A

13. C

14. B

15. C

16. C

17. A

18. A

19. A

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. C

26. A

27. A

28. B

29. B

30. A

31. A

32. C

33. D

34. C

35. B

36. A

37. C

38. B

39. C

40. D

41. B

42. C

43. D

44. A

45. B

46. B

47. C

48. D

49. A

50. A

51. D

52. C

53. B

54. C

55. C

56. D

57. C

58. A

59. A

60. B

61. C

62. C

63. C

64. B

65. D

66. C

67. C

68. C

69. D

70. C

71. D

72. C

73. D

74. C

75. D

76. D

77. D

78. B

79. B

80. C

81. A

82. D

83. C

84. D

85. B

86. D

87. B

88. C

89. A

90. A

91. D

92. C

93. A

94. D

95. D

96. B

97. C

98. A

99. D

100. B

Giải chi tiết:

Reading

101. A

102. A

103. B

104. A

105. C

106. D

107. B

108. D

109. B

110. C

111. A

112. D

113. B

114. A

115. C

116. A

117. C

118. A

119. A

120. A

121. C

122. C

123. D

124. A

125. D

126. B

127. C

128. C

129. B

130. A

131. B

132. D

133. A

134. C

135. C

136. A

137. B

138. D

139. B

140. C

141. D

142. D

143. B

144. A

145. D

146. A

147. D

148. C

149. C

150. B

151. D

152. A

153. B

154. C

155. C

156. A

157. B

158. C

159. C

160. A

161. D

162. D

163. C

164. B

165. D

166. A

167. C

168. A

169. B

170. D

171. C

172. A

173. C

174. C

175. B

176. C

177. B

178. D

179. A

180. A

181. C

182. D

183. C

184. B

185. D

186. A

187. B

188. D

189. B

190. C

191. B

192. D

193. A

194. A

195. D

196. B

197. D

198. D

199. A

200. C

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 8

Listening

1. D

2. B

3. D

4. C

5. B

6. A

7.B

8.A

9.B

10.B

11.C

12.B

13.B

14.B

15.A

16.C

17.A

18.B

19.C

20.A

21.B

22.C

23.B

24.B

25.A

26.A

27.C

28.A

29.C

30.C

31.B

32. A

33. C

34. B

35. B

36. A

37. D

38. D

39. C

40. A

41. B

42. C

43. B

44. D

45. A

46. A

47. B

48. C

49. D

50. D

51. A

52. D

53. B

54. A

55. D

56. C

57. A

58. D

59. D

60. B

61. A

62. B

63. A

64. D

65. B

66. C

67. B

68. A

69. D

70. D

71. B

72. A

73. C

74. A

75. B

76. C

77. C

78. A

79. D

80. D

81. B

82. A

83. B

84. C

85. D

86. C

87. D

88. C

89. A

90. A

91. B

92. B

93. D

94. A

95. A

96. C

97. B

98. B

99. D

100. C

Giải chi tiết:

Reading

101. A

102. D

103. A

104. C

105. B

106. C

107. C

108. C

109. A

110. B

111. B

112. C

113. D

114. A

115. B

116. A

117. C

118. A

119. B

120. A

121. C

122. B

123. B

124. D

125. D

126. D

127. A

128. C

129. B

130. D

131. B

132. A

133. A

134. D

135. D

136. C

137. D

138. B

139. C

140. D

141. B

142. D

143. D

144. B

145. A

146. D

147. C

148. B

149. C

150. D

151. B

152. C

153. A

154. C

155. D

156. A

157. B

158. B

159. C

160. B

161. D

162. A

163. D

164. B

165. D

166. A

167. C

168. B

169. A

170. C

171. B

172. D

173. C

174. A

175. B

176. B

177. B

178. A

179. C

180. D

181. C

182. D

183. A

184. B

185. B

186. C

187. A

188. B

189. D

190. C

191. D

192. D

193. C

194. A

195. A

196. C

197. A

198. B

199. B

200. D

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 9

Listening

1. C

2. D

3. C

4. B

5. A

6. C

7. C

8. A

9. B

10. A

11. A

12. C

13. A

14. A

15. B

16. B

17. A

18. C

19. B

20. A

21. C

22. B

23. A

24. A

25. C

26. B

27. A

28. A

29. A

30. C

31. C

32. B

33. A

34. D

35. D

36. C

37. B

38. C

39. B

40. A

41. C

42. C

43. A

44. D

45. A

46. C

47. B

48. A

49. D

50. C

51. B

52. A

53. C

54. B

55. C

56. A

57. C

58. C

59. C

60. D

61. A

62. A

63. D

64. D

65. C

66. A

67. B

68. D

69. C

70. D

71. B

72. A

73. D

74. C

75. B

76. A

77. B

78. C

79. A

80. D

81. A

82. B

83. A

84. A

85. C

86. A

87. C

88. B

89. C

90. C

91. A

92. D

93. B

94. D

95. C

96. A

97. D

98. D

99. C

100. D

Giải chi tiết:

Reading

101. B

102. B

103. D

104. B

105. B

106. D

107. D

108. C

109. D

110. A

111. C

112. A

113. A

114. A

115. B

116. A

117. C

118. C

119. A

120. C

121. A

122. A

123. D

124. B

125. A

126. D

127. D

128. D

129. A

130. A

131. C

132. C

133. B

134. B

135. D

136. D

137. B

138. C

139. C

140. A

141. B

142. A

143. A

144. B

145. C

146. D

147. A

148. D

149. B

150. D

151. B

152. A

153. C

154. A

155. A

156. B

157. D

158. B

159. D

160. B

161. C

162. B

163. D

164. B

165. C

166. B

167. D

168. A

169. B

170. C

171. A

172. D

173. B

174. D

175. C

176. D

177. B

178. C

179. A

180. C

181. B

182. C

183. B

184. D

185. D

186. D

187. A

188. B

189. D

190. C

191. C

192. B

193. C

194. B

195. D

196. C

197. D

198. B

199. A

200. A

Giải chi tiết:

Đáp án ETS 2024 Test 10

Listening

1. D

2. B

3. C

4. A

5. C

6. A

7. A

8. B

9. C

10. A

11. C

12. C

13. A

14. C

15. C

16. A

17. A

18. A

19. B

20. B

21. A

22. C

23. B

24. C

25. C

26. A

27. B

28. C

29. A

30. B

31. C

32. B

33. C

34. C

35. C

36. D

37. B

38. D

39. B

40. A

41. C

42. D

43. C

44. C

45. A

46. B

47. C

48. B

49. A

50. C

51. A

52. B

53. A

54. C

55. C

56. C

57. A

58. B

59. A

60. D

61. D

62. A

63. B

64. C

65. A

66. B

67. A

68. C

69. D

70. B

71. B

72. A

73. C

74. A

75. A

76. D

77. C

78. D

79. B

80. A

81. D

82. B

83. C

84. A

85. A

86. C

87. C

88. A

89. C

90. A

91. B

92. A

93. C

94. D

95. B

96. A

97. D

98. C

99. A

100. D

Giải chi tiết:

Reading

101. B

102. A

103. C

104. D

105. C

106. C

107. B

108. C

109. C

110. A

111. B

112. D

113. A

114. D

115. D

116. B

117. D

118. C

119. B

120. A

121. D

122. C

123. D

124. B

125. B

126. D

127. C

128. A

129. A

130. A

131. D

132. B

133. B

134. A

135. D

136. C

137. A

138. C

139. B

140. C

141. A

142. D

143. D

144. A

145. C

146. B

147. D

148. A

149. C

150. B

151. D

152. B

153. A

154. B

155. D

156. D

157. B

158. A

159. C

160. B

161. C

162. C

163. A

164. A

165. B

166. B

167. D

168. D

169. D

170. C

171. B

172. D

173. B

174. C

175. D

176. B

177. D

178. A

179. D

180. C

181. C

182. D

183. A

184. D

185. A

186. C

187. A

188. B

189. D

190. C

191. B

192. B

193. C

194. A

195. D

196. C

197. C

198. B

199. A

200. B

Giải chi tiết:

Hy vọng rằng việc cung cấp đáp án và giải thích chi tiết từ ETS 2024 sẽ giúp người học nắm bắt được cách thức làm bài và cải thiện khả năng nghe và đọc. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học TOEIC cung cấp hệ thống kiến thức bài bản, phương pháp học tập cá nhân hoá chuyên sâu. Các khóa học được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học có thể chọn lựa khóa học phù hợp với trình độ và mục tiêu của mình.

Xem thêm: Đáp án ETS 2023 và giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10.


Người học được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833