Bài mẫu describe a time you saw something interesting on social media

Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề describe a time you saw something interesting on social media cùng những từ vựng, cấu trúc đi kèm.
Published on
bai-mau-describe-a-time-you-saw-something-interesting-on-social-media

Key Takeaway:

  • Bài mẫu câu hỏi Describe a time you saw something interesting on social media sẽ cung cấp cho người học gợi ý áp dụng các từ vựng hữu ích vào phần thi nói cụ thể.

  • Cách miêu tả một lần mà bạn thấy một điều gì đó thú vị trên mạng xã hội IELTS speaking part 2 và từ vựng ghi điểm cao trong nhóm chủ đề miêu tả nơi chốn phổ biến sẽ được giới thiệu.

Trong khi phần thi IELTS Speaking Part 1Speaking Part 3 là dạng hỏi-đáp thông thường, thì bài thi IELTS Speaking Part 2 có hình thức khác biệt hơn, đó là mô tả một chủ đề cho sẵn trong một khoảng thời gian nhất định

Trong đề thi IELTS Speaking Part II, chủ đề Describe a time you saw something interesting on social media thường được xuất hiện khá nhiều. Dưới đây là bài mẫu tham khảo cho chủ đề này cho người học tiếng Anh cùng học, đi kèm là các từ vựng đạt điểm cao trong bài.

Describe a time you saw something interesting on social media. 

Describe a time you saw something interesting on social media. 

  • What did you see

  • Where did you see it

  • How did you feel about it

IELTS Speaking sample

Since I typically spend 3–4 hours a day on Facebook and Instagram, I must admit that I am a complete social media junkie. I'll talk about a Facebook post in a local group about Vietnamese lacquer paintings and the reason they are so pricey if I have to mention anything fascinating I saw online.

In essence, the article presents Vietnamese lacquer as a classic type of Vietnamese art that dates back to the Dong Son dynasty. However, by the 1930s, French colonialism had given rise to a new style of lacquer painting that combined Western and Eastern aesthetics. The adoption of various cutting-edge French methods, such as perspective, three-dimensionality, and visual depiction of reality, illustrates the lengthy history of lacquer painting. With the help of a chronology and authentic lacquer paintings created by Vietnamese artists, the essay does a great job of illuminating this progression.

However, the aspect that caught my attention the most was the enormous cost of any work of lacquer art. This is essentially a result of the high cost of the primary colors and materials as well as the labor-intensive manufacturing procedure. The majority of the colors are made rather cheaply and are completely natural. However, cinnabar, a very valuable substance that may cost up to $50 per gram, is used to create the color red. Additionally, since the entire process must be completed by hand and is irretrievable, lacquer painters must take great risks in order to achieve great rewards. After reading that post, I'm hoping to soon be able to get a piece of lacquer art.

image-alt

(Dịch: Vì tôi thường dành 3–4 giờ mỗi ngày trên Facebook và Instagram, tôi phải thừa nhận rằng tôi hoàn toàn là một người nghiện mạng xã hội. Tôi sẽ nói về một bài đăng trên Facebook trong một nhóm địa phương về tranh sơn mài Việt Nam và lý do chúng đắt như vậy nếu tôi phải đề cập đến bất cứ điều gì hấp dẫn mà tôi đã thấy trên mạng.

Về bản chất, bài viết trình bày sơn mài Việt Nam như một loại hình nghệ thuật cổ điển của Việt Nam có từ thời Đông Sơn. Tuy nhiên, đến những năm 1930, thực dân Pháp đã làm nảy sinh một phong cách tranh sơn mài mới kết hợp giữa thẩm mỹ phương Tây và phương Đông. Việc áp dụng các phương pháp tiên tiến khác nhau của Pháp, chẳng hạn như phối cảnh, ba chiều và mô tả thực tế bằng hình ảnh, minh họa cho lịch sử lâu dài của tranh sơn mài. Với sự trợ giúp của niên đại và những bức tranh sơn mài đích thực do các nghệ sĩ Việt Nam tạo ra, bài tiểu luận đã làm rất tốt việc soi sáng sự tiến triển này.

Tuy nhiên, khía cạnh khiến tôi chú ý nhất là chi phí khổng lồ của bất kỳ tác phẩm nghệ thuật sơn mài nào. Điều này về cơ bản là kết quả của chi phí cao của màu sắc và vật liệu chính cũng như quy trình sản xuất sử dụng nhiều lao động. Phần lớn các màu khá rẻ và hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, chu sa, một chất rất quý giá có thể lên đến 50 đô la một gram, được sử dụng để tạo ra màu đỏ. Ngoài ra, vì toàn bộ quá trình phải được hoàn thành bằng tay và không thể thu hồi được, các họa sĩ sơn mài phải chấp nhận rủi ro lớn để đạt được phần thưởng lớn. Sau khi đọc bài viết đó, tôi hy vọng sẽ sớm có được một tác phẩm nghệ thuật sơn mài.)

Từ vựng

Từ vựng

Phiên âm

Định nghĩa

media junkie (n)

/ˈmiːdiə ˈʤʌŋki/

người nghiện mạng xã hội

lacquer paintings (n)

/ˈlækə ˈpeɪntɪŋz/

tranh sơn mài

fascinating (adj)

/ˈfæsɪneɪtɪŋ/

thú vị

illustrate (v)

/ˈɪləstreɪt/

mô tả

illuminate (v)

/ɪˈljuːmɪneɪt/

thắp sáng

progression (n)

/prəʊˈgrɛʃən/

tiến độ

caught sb attention 

thu hút sự chú ý của ai đó

enormous (adj)

/ɪˈnɔːməs/

khổng lồ

Xem thêm:

Why do people like to use social media? 

People use social media because it's the cheapest and quickest method to satisfy their need to stay up to date on what's happening around the globe and communicate with their far-flung friends everywhere. Additionally, it appears too unsafe to meet in person and exchange updates given the daily rise in Covid instances. Therefore, social media enables us to effortlessly meet this requirement because we are living in a modern world. Sincerely, I struggle to envision my existence without social media.

(Dịch: Mọi người sử dụng mạng xã hội bởi vì đó là cách rẻ nhất và nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu cập nhật những gì đang xảy ra trên toàn cầu và giao tiếp với bạn bè phương xa của họ. Ngoài ra, có vẻ như quá không an toàn để gặp trực tiếp và trao đổi các bản cập nhật do sự gia tăng hàng ngày trong các thời đại Covid. Do đó, mạng xã hội cho phép chúng ta dễ dàng đáp ứng yêu cầu này vì chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại. Tôi sẽ rất khó khăn để tồn tại mà không có mạng xã hội.)

image-alt

What kinds of things are popular on social media?

These days, I believe it's possible that we will see some videos of adorable cats and dogs on social networking sites like TikTok or Facebook. The small, innocent looks of such adorable creatures tend to fascinate all internet users fairly regularly. I have to admit that when I come across those clips, I find it impossible to put my phone down and continue viewing them all at once. Those cats and puppies are obviously too strong for us to resist.

(Dịch: Ngày nay, tôi tin rằng có thể chúng ta sẽ thấy một số video về những chú chó và mèo đáng yêu trên các trang mạng xã hội như TikTok hay Facebook. Vẻ ngoài nhỏ bé, ngây thơ của những sinh vật đáng yêu như vậy có xu hướng mê hoặc tất cả người dùng internet khá thường xuyên. Tôi phải thừa nhận rằng khi xem những clip đó, tôi không thể nào bỏ điện thoại xuống và tiếp tục xem chúng cùng một lúc. Những sức hút từ những con mèo và con chó con rõ ràng là quá mạnh.)

What are the advantages and disadvantages of using social media?

I would like to highlight that utilizing social media has certain benefits and drawbacks.

They are a strong, accessible, and free source of information and entertainment that anybody with a smartphone may access. Additionally, Facebook is crucial for bringing individuals together globally and building a bridge for increased corporate collaboration.

However, these platforms have inherent drawbacks that we don't fully appreciate until it is too late. For instance, several sociologists have issued warnings on the disclosure of user's personal information when using Android smartphones. Even worse, this leakage poses a greater threat to international security than the 2015 terrorist incident in Paris.

(Dịch: Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng mạng xã hội có những lợi ích và hạn chế nhất định.

Chúng là một nguồn thông tin và giải trí mạnh mẽ, dễ tiếp cận và miễn phí mà bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều có thể truy cập. Ngoài ra, Facebook đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các cá nhân lại với nhau trên toàn cầu và xây dựng cầu nối để gia tăng sự hợp tác trong công ty.

Tuy nhiên, những nền tảng này có những nhược điểm cố hữu mà chúng tôi không đánh giá hết cho đến khi quá muộn. Ví dụ, một số nhà xã hội học đã đưa ra cảnh báo về việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng điện thoại thông minh Android. Tệ hơn nữa, vụ rò rỉ này còn gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với an ninh quốc tế so với vụ khủng bố năm 2015 ở Paris.)

image-alt

What do you think of making friends on social networks?

I believe that this is the best and simplest approach to meeting new people since just looking at someone's personal page, we may learn a little bit about them. What's even more intriguing is that, if we have strong intuition, we may deduce their personalities from their daily posts, which could save us time when deciding whether or not to be friends with them. In conclusion, I believe that creating acquaintances on social networking sites is enjoyable and dependable.

image-alt

(Dịch: Tôi tin rằng đây là cách tốt nhất và đơn giản nhất để gặp gỡ những người mới vì chỉ cần nhìn vào trang cá nhân của ai đó, chúng ta có thể biết một chút về họ. Điều hấp dẫn hơn nữa là, nếu chúng ta có trực giác mạnh, chúng ta có thể nhìn tính cách của họ từ những bài viết hàng ngày của họ, điều này có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian khi quyết định có nên kết bạn với họ hay không. Tóm lại, tôi tin rằng việc tạo ra những người quen trên các trang mạng xã hội rất thú vị và đáng tin cậy.)

Is social media sites safe for children?

I'll suggest that while social media has all of the material that people of a certain age or older should engage in, it is the youngsters who need to make it safe for themselves. Because everything new feels exciting to children at this age, parents should keep a close eye on their browsing history to make sure they are on the proper path and are not under the influence of someone who might damage them in the future. We are the ones who have the least control over our actions and emotions.

(Dịch: Tôi nghĩ rằng mặc dù mạng xã hội có tất cả tài liệu mà mọi người ở độ tuổi nhất định trở lên nên tham gia, nhưng chính những người trẻ tuổi cần phải làm cho mạng xã hội trở nên nó an toàn cho chính họ. Vì mọi thứ mới mẻ đều cảm thấy thú vị với trẻ ở độ tuổi này, nên cha mẹ nên theo dõi chặt chẽ lịch sử duyệt web của trẻ để đảm bảo trẻ đang đi đúng hướng và không bị ai đó có thể làm hỏng chúng trong tương lai. Chúng ta - những người trẻ, ta là những người ít kiểm soát hành động và cảm xúc của mình nhất.)

Kết luận

Qua bài viết trên, tác giả đã cung cấp cho người đọc thông tin cần thiết về bài thi IELTS Speaking chủ đề describe a time you saw something interesting on social media một cách ngắn gọn, hiệu quả nhất. Hy vọng, người đọc có thể nắm bắt về nội dung, từ vựng, cấu trúc để trả lời nếu gặp câu hỏi này trong kỳ thi IELTS sắp tới.

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...