Development Synonyms trong IELTS Writing Task 2

Bài viết này sẽ giới thiệu các cụm từ thay thế cho “Development” trong bài viết IELTS Writing Task 2 kèm theo ví dụ minh họa và bài tập vận dụng.
Đào Anh
10/08/2023
development synonyms trong ielts writing task 2

Trong các bài viết học thuật, người học thường nhắc đến quá trình thay đổi, cải thiện hoặc phát triển của một thứ gì đó bằng từ “Development”. Tuy nhiên, nếu lặp đi lặp lại cùng một từ, bài viết sẽ thiếu sức sống và ảnh hưởng đến điểm Lexical Resource - một trong bốn tiêu chí để đánh giá bài viết IELTS Writing, đặc biệt là IELTS Writing Task 2. Bài viết này sẽ giới thiệu các cụm từ thay thế cho “Development” trong IELTS Writing Task 2 kèm ví dụ và bài tập áp dụng. Từ đó giúp người học sử dụng linh hoạt các từ vựng trong IELTS Writing Task 2 và cải thiện tiêu chí Lexical Resource.

Key takeaways

Giới thiệu về từ vựng chỉ sự phát triển trong IELTS Writing Task 2

 • Thường xuất hiện trong các dạng bài nói về sự phát triển hay quá trình thay đổi liên quan đến chủ đề về giáo dục, công nghệ, môi trường, sức khỏe và xã hội.

 • “Development” là từ vựng chỉ sự phát triển hay được sử dụng nhất.

 • Việc sử dụng một từ quá nhiều lần gây ảnh hưởng đến điểm Lexical Resource và điểm Coherence and Cohesion trong bài viết IELTS Writing Task 2

Những cụm từ thay thế cho “Development” phổ biến trong IELTS Writing Task 2

 • Advancement: Sự tiến bộ.

 • Improvement: Sự cải thiện.

 • Evolution: Sự tiến hóa.

 • Transformation: Sự biến đổi

Giới thiệu về từ vựng chỉ sự phát triển trong IELTS Writing Task 2

Trong IELTS Writing Task 2, từ “Development” thường xuất hiện trong các dạng bài nói về sự phát triển hay quá trình thay đổi liên quan đến chủ đề về giáo dục, công nghệ, môi trường, sức khỏe và xã hội. Theo Từ điển Oxford Learner’s Dictionary, “Development” có nghĩa là “the steady growth of something so that it becomes more advanced, stronger, etc” (Sự phát triển ổn định của một cái gì đó để đạt được sự tiên tiến và mạnh mẽ hơn, v.v.). Từ này có thể được sử dụng như một danh từ hoặc tính từ, chẳng hạn như “economic development (phát triển kinh tế)”, “social development (phát triển xã hội)”, “developing countries (các nước đang phát triển)”, v.v.

Tuy nhiên, việc sử dụng từ “Development” đôi khi có thể chấp nhận được và phù hợp với một số ngữ cảnh, nhưng nếu lạm dụng từ này quá nhiều có thể khiến bài viết nghe nhàm chán và lặp đi lặp lại. Hơn nữa, sử dụng cùng một từ cho các ngữ cảnh khác nhau có thể tạo ra sự nhầm lẫn và mơ hồ về nghĩa, từ đó gây ảnh hưởng đến điểm Lexical Resource và điểm Coherence and Cohesion - hai trong bốn tiêu chí để đánh giá bài viết. Giám khảo mong muốn nhìn thấy một loạt các từ nối và từ đồng nghĩa trong bài viết để cho điểm cao.

Do đó, việc học một số từ và cụm từ thay thế cho “Development” là rất quan trọng để người học có thể sử dụng trong các ngữ cảnh và tình huống khác nhau.

Những cụm từ thay thế cho “Development” phổ biến trong IELTS Writing Task 2

Dưới đây là một số từ và cụm từ thay thế cho “Development” thường gặp trong IELTS Writing Task 2. Tác giả sẽ cung cấp nghĩa của từ dựa theo Từ điển Oxford, ngữ cảnh sử dụng, cách sử dụng và ví dụ minh họa cho từng từ.

Advancement

Theo từ điển Oxford Learner’s Dictionary, “Advancement” có nghĩa là “the process of helping something/somebody to make progress or succeed; the progress that is made” (quá trình giúp đỡ một cái gì đó hoặc ai đó tiến bộ hoặc thành công; hay những tiến bộ đã được thực hiện).

Nghĩa tiếng Việt (tạm dịch): Sự tiến bộ.

Ngữ cảnh: Thường được sử dụng với ý nghĩa tích cực và thường kết hợp với các từ như “scientific (khoa học)”, “technological (công nghệ)”, “medical (y tế)”, v.v.

Ví dụ: The advancement of technology has brought many benefits to people’s lives. (Sự phát triển của công nghệ đã mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống của con người.)

Phân tích: Trong ví dụ này, cụm từ “technology advancement” được dùng để chỉ sự phát triển và tiến bộ của công nghệ theo thời gian. Cụm từ này thể hiện người viết có quan điểm tích cực về công nghệ và ảnh hưởng mà công nghệ mang lại.

Improvement

Theo từ điển Oxford Learner’s Dictionary, “Improvement” có nghĩa là “the act of making something better; the process of something becoming better” (hành động làm cho một cái gì đó tốt hơn; quá trình của một cái gì đó trở nên tốt hơn).

Nghĩa tiếng Việt (tạm dịch): Sự cải thiện.

Ngữ cảnh: Cũng được sử dụng với ý nghĩa tích cực và thường kết hợp với các từ như “quality (chất lượng)”, “performance (hiệu suất)”, “health (sức khỏe)”, v.v.

Cách dùng

 • Improvement in something

 • Improvement to something

 • Improvement on something

 • Improvement over something

Ví dụ: There has been a significant improvement in the quality of education in developing countries. (Đã có sự cải tiến đáng kể trong chất lượng giáo dục ở các nước đang phát triển).

Phân tích: Trong ví dụ này, cụm từ “quality of education” được sử dụng để mô tả sự thay đổi tích cực và phát triển của giáo dục ở các nước đang phát triển. Cho thấy người viết có giọng điệu thực tế, khách quan và sử dụng từ bổ nghĩa (“significant”) để nhấn mạnh mức độ thay đổi.

Evolution

Theo từ điển Oxford Learner’s Dictionary, “Evolution” có nghĩa là “the slow steady development of something” (Quá trình phát triển chậm và ổn định của một cái gì đó.).

Nghĩa tiếng Việt (tạm dịch): Sự tiến hóa.

Ngữ cảnh: Thường được sử dụng với ý nghĩa trung lập hoặc tích cực và thường kết hợp với các từ như “human (con người)”, “social (xã hội)”, “cultural (văn hóa)”, v.v.

Ví dụ: The evolution of human society has been influenced by many factors. (Sự phát triển của xã hội loài người chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.).

Phân tích: Trong ví dụ này, cụm từ “human society evolution” được sử dụng để mô tả sự thay đổi và tiến bộ mang tính lịch sử của xã hội loài người theo thời gian. Cụm từ này cho thấy người viết có tầm nhìn rộng, có quan điểm phân tích và sử dụng cấu trúc bị động (“have influenced”) để giới thiệu các yếu tố.

Transformation

Theo từ điển Oxford Learner’s Dictionary, “Transformation” có nghĩa là “a complete change in somebody/something” (một sự thay đổi hoàn toàn ở ai đó hoặc cái gì đó).

Nghĩa tiếng Việt (tạm dịch): Sự biến đổi.

Ngữ cảnh: Thường được sử dụng với cả ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào ngữ cảnh và thường kết hợp với các từ như “radical (triệt để)”, “dramatic (kịch tính)”, “positive (tích cực)”, “negative (tiêu cực)”, v.v.

Cách dùng: Transformation (from something) (to/into something)

Ví dụ: The internet has caused a radical transformation in the way people communicate. (Internet đã tạo ra một sự thay đổi triệt để trong cách con người giao tiếp.).

Phân tích: Trong ví dụ này, từ “transformation” được sử dụng để mô tả sự thay đổi và khác biệt cực độ trong giao tiếp do sự xuất hiện của internet. Cho thấy người viết có giọng văn mạnh mẽ, quyết đoán và sử dụng tính từ (“radical”) để làm nổi bật mức độ thay đổi.

Ngoài ra, còn có các từ thông dụng như “growth”, “progress”, “enhancement”,… mà người học có thể dùng để thay thế cho “Development” trong bài viết IELTS Writing Task 2 của mình.

Bài mẫu vận dụng cách paraphrase “Development” trong bài thi IELTS Writing Task 2

Đề bài

Some people think that the development of a country depends on the advancement of its technology, while others believe that other factors contribute to the enhancement of a nation. Discuss both views and give your own opinion.

Bài mẫu

Technology is undoubtedly an important factor in the progress of a country, as it can enhance the productivity, efficiency, and innovation of various sectors such as agriculture, industry, education, and health. Technology can also facilitate communication, transportation, and trade among different regions and countries, thus promoting the integration and cooperation of the global community. For example, the advancement of the internet and mobile devices has enabled people to access information, education, and entertainment from anywhere in the world, as well as to connect and collaborate with others across borders and cultures.

However, technology is not the only factor that influences the development of a country, as other aspects are equally or even more important, such as culture, environment, and politics. Culture is the foundation of a society’s values, beliefs, and traditions, which shape its identity and direction. Culture can also foster the creativity, diversity, and tolerance of a nation, which are essential for its evolution and transformation. For instance, the culture of Japan has been influenced by its history, geography, and religion, which have resulted in its unique and distinctive art, literature, and cuisine.

The environment is another factor that affects the growth of a country, as it provides the natural resources and conditions that support the life and well-being of its people. The environment can also pose challenges and threats to a nation’s security and stability, such as natural disasters, climate change, and pollution. Therefore, a country must protect and preserve its environment, as well as adapt and respond to its changes. For example, the improvement of renewable energy sources such as solar and wind power can reduce the dependence on fossil fuels and lower greenhouse gas emissions that cause global warming.

Politics is a third factor that influences the progress of a country, as it determines the governance and management of its affairs and resources. Politics can also reflect the aspirations and interests of its people, as well as their participation and representation in decision-making processes. Moreover, politics can affect the relations and interactions of a country with other nations, which can have positive or negative impacts on its growth. For example, the transformation of China from a closed communist state to an open market economy has brought about significant economic growth and social change but also raised some political and ethical issues.

In conclusion, I believe that technology is an important but not sufficient factor for the growth of a country, as other factors play a vital role in shaping its progress and prosperity. Therefore, I think that a country should balance its technological advancement with its cultural evolution, environmental improvement, and political transformation in order to achieve holistic and sustainable development.

Bài tập vận dụng

Nối các từ sau với nghĩa tiếng Anh của chúng

1. Advancement

2. Improvement

3. Evolution

4. Transformation

a. a complete change in somebody/something

b. the slow steady development of something

c. the process of helping something/somebody to make progress or succeed; the progress that is made

d. the act of making something better; the process of something becoming better

Đáp án

1-c, 2-d, 3-b, 4-a

Tổng kết

Tóm lại, việc sử dụng các từ và cụm từ thay thế cho “Development” có thể giúp người học cải thiện vốn từ vựng và điểm số trong IELTS Writing Task 2. Người học nên chọn từ hoặc cụm từ thích hợp tùy thuộc vào ngữ cảnh, giọng điệu và ý nghĩa được truyền đạt. Hãy nhớ sử dụng những từ và cụm từ này một cách chính xác và tránh lạm dụng. Để thực hành sử dụng những từ và cụm từ này, người học có thể viết một số câu hoặc đoạn văn với những từ vựng vừa học và nhờ tới giáo viên hoặc một công cụ trực tuyến kiểm tra.


Trích dẫn nguồn tham khảo

“Development Synonyms, Development Antonyms.” Thesaurus.com, https://www.thesaurus.com/browse/development.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm