ETS 2023 Test 1 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Ngoài cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 1 Listening Part 2, bài viết còn hướng dẫn người học loại trừ phương án sai và nhận diện các phương án gây nhiễu trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
08/08/2023
ets 2023 test 1 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. B

12. B

17. B

22. C

27. C

8. A

13. A

18. B

23. B

28. A

9. B

14. C

19. C

24. A

29. C

10. C

15. A

20. A

25. B

30. B

11. A

16. C

21. C

26. A

31. B

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 1 Listening Part 2

Question 7

M-Cn: Cửa hàng đó bán loại thức ăn gì?

W-Br:

(A) Công thức thật ngon lành.

(B) Họ có tất cả các loại phô mai.

(C) Với một chiếc áo khoác mới.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “recipe” liên quan đến từ “food” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về việc “Cửa hàng đó bán loại thức ăn gì” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về “một chiếc áo khoác mới”.

Question 8

W-Am: Chúng ta nên rời khỏi để đến sân bay khi nào?

M-Au:

(A) Chiều nay lúc hai giờ.

(B) Tôi thích ghế ở lối đi.

(C) Ông Choi đã du lịch đến đó vào năm ngoái.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về ý kiến, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian với “When”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “traveled” liên quan đến từ “airport” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 9

W-Br: Cuộc tuyển dụng được tổ chức ở đâu?

W-Am:

(A) Cô ấy đã gửi nó cho một đồng nghiệp.

(B) Ở phòng hội nghị chính.

(C) Nếu họ mở cửa đúng giờ.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời câu hỏi về người với “who”, không phù hợp với câu hỏi về nơi chốn với “where”.

 • (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “họ mở cửa đúng giờ” không liên quan đến địa điểm “cuộc tuyển dụng được tổ chức”.

Tìm hiểu thêm:

Question 10

M-Cn: Tại sao ngân sách đang được cập nhật?

W-Br:

(A) Khi chúng ta thuê tòa nhà.

(B) Với những thiết kế mới.

(C) Bởi vì số liệu bán hàng mới đã đến.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về mốc thời gian phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian với “when”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về nguyên nhân với “Why”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án không cung cấp được nguyên nhân để trả lời cho câu hỏi về nguyên nhân với “Why”.

Question 11

W-Am: Ngày mai bạn có thể làm thay ca làm việc của tôi được không?

M-Au:

(A) Không, tôi sẽ nghỉ ngày mai.

(B) Trước khi anh ta cập nhật trang web.

(C) Nó đã được đưa vào kế hoạch cho ngày thứ Ba.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “trước khi anh ta cập nhật trang web” không thể trả lời cho câu hỏi “có thể làm thay ca làm việc của tôi”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “nó đã được đưa vào kế hoạch cho ngày thứ Ba” không thể trả lời cho câu hỏi “có thể làm ca làm việc của tôi”.

Question 12

W-Br: Ai đã đặt những loại rau này?

W-Am:

(A) Tất cả.

(B) Tôi tin là Luis đã đặt.

(C) Nó rất tuyệt vời, cám ơn.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời câu hỏi về số lượng, không phù hợp với câu hỏi về người với “who”.

 • (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời câu hỏi về ý kiến, không phù hợp với câu hỏi về người với “who”.

Question 13

M-Au: Tôi nên gửi thông báo bao lâu một lần?

W-Br:

(A) Một lần mỗi tháng.

(B) Sau ba giờ.

(C) Khoảng một nửa trong số chúng.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về mốc thời gian, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về tần suất với “How often”.

 • (C) Phương án cung cấp thông tin về số lượng, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về tần suất với “How often”.

Question 14

W-Am: Tài liệu đang ở trong thư mục nào?

M-Au:

(A) Chúng ta đã đồng ý về hạn chót.

(B) Chắc chắn rồi, tôi sẽ xem qua.

(C) Để tôi chỉ cho bạn.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chúng ta đã đồng ý về hạn chót” không thể trả lời cho câu hỏi “tài liệu đang ở trong thư mục nào”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chắc chắn rồi, tôi sẽ xem qua” phù hợp để trả lời cho một đề nghị, không thể trả lời cho câu hỏi “tài liệu đang ở trong thư mục nào”.

Question 15

M-Cn: Cuối cùng bạn đã đi xem phim hay đi xem buổi hòa nhạc tối qua?

W-Br:

(A) Tôi đã xem bộ phim hành động mới.

(B) Nó vừa mới kết thúc.

(C) Chỉ có một vài người bạn của tôi.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Việc “nó vừa mới kết thúc” không trả lời cho câu hỏi lựa chọn.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Chỉ có một vài người bạn của tôi” phù hợp để phản hồi cho câu hỏi với “Who”, không phải nhằm mục đích đưa ra sự lựa chọn.

Question 16

M-Au: Chúng ta sẽ đi xe bus công ty đến trung tâm hội nghị.

M-Cn:

(A) Tôi chắc chắn nó không phải vậy.

(B) Có thể là chúng ta đã làm vậy.

(C) Đó là một kế hoạch tốt.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án sử dụng sai chủ từ nên không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Câu phát biểu nói về đối tượng là “we” (ngôi thứ nhất) nhưng phương án nói về “it” (ngôi thứ ba).

 • (B) Phương án bẫy. Phương án có nội dung liên quan đến ý hỏi nhưng thì động từ chưa hợp lý: câu hỏi sử dụng thì tương lai đơn trong khi phương án sử dụng thì quá khứ đơn.

Question 17

W-Am: Chúng ta nên đặt gì vào phần giới thiệu của báo cáo?

M-Au:

(A) Sau phần tóm tắt.

(B) Những điểm nổi bật của nghiên cứu. 

(C) Tôi đã gặp anh ấy vào hôm qua.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “summary” liên quan đến từ “report” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

 • (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi đã gặp anh ấy vào hôm qua” không thể trả lời cho câu hỏi “chúng ta nên đặt gì vào phần giới thiệu của báo cáo”.

Question 18

M-Cn: Chúng ta nên thiết kế một logo mới.

W-Am:

(A) Họ cách đây khoảng năm dặm.

(B) Tôi biết một nghệ sĩ đồ họa giỏi.

(C) Một đơn đặt hàng cho một số lịch mới.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “họ cách đây khoảng năm dặm” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng ta nên thiết kế một logo mới”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “một đơn đặt hàng cho một số lịch mới” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng ta nên thiết kế một logo mới”.

Question 19

M-Au: Bạn đã chọn một địa điểm cho trụ sở mới chưa?

W-Br:

(A) Vậy à?

(B) Không ai có thể tham gia buổi đào tạo.

(C) Rồi, ở trung tâm thành phố.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin yes/no.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “không ai có thể tham gia buổi đào tạo” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn đã chọn một địa điểm cho trụ sở mới chưa”.

Question 20

W-Br: Ai sẽ hủy cuộc họp?

W-Am:

(A) Martin là thành viên đội ngũ cao cấp nhất.

(B) Ghế của Josie bị hỏng.

(C) Khách hàng đã ký hợp đồng.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “ghế của Josie bị hỏng” không thể trả lời cho câu hỏi thông tin về người sẽ hủy cuộc họp.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa các từ “client” và “contract” liên quan đến từ “meeting” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 21

M-Au: Chuyến công tác của bạn thế nào?

M-Cn:

(A) Họ tìm thấy một số thứ đúng lúc.

(B) Tôi thích ý tưởng đó.

(C) Nó rất hiệu quả.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “họ tìm thấy một số thứ đúng lúc” không thể trả lời cho câu hỏi “chuyến công tác của bạn thế nào”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi thích ý tưởng đó” không thể trả lời cho câu hỏi “chuyến công tác của bạn thế nào”.

Question 22

M-Cn: Tại sao Chae-Won đã thuê một trợ lý?

W-Br:

(A) Cô ấy sẽ nộp một ước tính vào tháng Chín.

(B) Dù sao, họ đã nghĩ rằng tôi đến trễ.

(C) Bạn có để ý cô ấy bận rộn đến mức nào chưa?

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm từ “submit an estimate” liên quan đến cụm từ “hire an assistant” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Ngoài ra, phương án sử dụng Thì động từ chưa hợp lý: câu hỏi sử dụng thì quá khứ đơn trong khi phương án sử dụng thì tương lai đơn.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “dù sao, họ đã nghĩ rằng tôi đến trễ” không thể trả lời cho câu hỏi “tại sao Chae-Won đã thuê một trợ lý”.

Question 23

W-Am: Bạn có phiền chỉ cho tôi xem không gian văn phòng mới không?

M-Cn:

(A) Tôi nghĩ là đúng vậy.

(B) Tất nhiên – sẽ không mất nhiều thời gian.

(C) Mọi người đều tham gia được.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi nghĩ là đúng vậy” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có phiền chỉ cho tôi xem không gian văn phòng mới không”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “mọi người đều tham gia được” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có phiền chỉ cho tôi xem không gian văn phòng mới không”.

Question 24

M-Cn: Chúng tôi đang cố gắng quyết định nơi nào để đặt cơm trưa.

M-Au:

(A) Tôi đã rất thích những cái bánh sandwich từ nhà hàng Gino's vào tuần trước.

(B) Bạn của anh trai tôi đã có mặt ở đó.

(C) Tôi nhớ bài hát đó rất rõ.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “bạn của anh trai tôi đã có mặt ở đó” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng tôi đang cố gắng quyết định nơi nào để đặt cơm trưa”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “tôi nhớ bài hát đó rất rõ” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng tôi đang cố gắng quyết định nơi nào để đặt cơm trưa”.

Question 25

W-Br: Khi nào bạn dự định hoàn thành chiến dịch quảng cáo?

W-Am:

(A) Gần văn phòng của Irina.

(B) Chậm nhất vào sáng thứ Hai.

(C) Vì nó không có ý nghĩa với tôi.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về nơi chốn, phù hợp với câu hỏi với “where”, không phù hợp với câu hỏi về thời gian với “When”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về lý do, phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “Why”, không phù hợp với câu hỏi về thời gian với “When”.

Question 26

W-Br: Diễn giả khách mời sẽ tham gia cùng chúng tôi từ đâu?

M-Au:

(A) Không ai đã chia sẻ thông tin chi tiết với tôi.

(B) Anh ấy đã không đi quá lâu.

(C) Điều đầu tiên vào buổi sáng, tôi nghĩ vậy.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Ngoài ra, phương án sử dụng Thì động từ chưa hợp lý: câu hỏi sử dụng thì tương lai đơn trong khi phương án sử dụng thì quá khứ.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “điều đầu tiên vào buổi sáng, tôi nghĩ vậy” không thể trả lời cho câu hỏi “diễn giả khách mời sẽ tham gia cùng chúng tôi từ đâu”.

Question 27

M-Cn: Bạn có muốn Mi-Sun dẫn dắt buổi đào tạo không?

W-Br:

(A) Không, tôi đã nộp nó ba tháng trước.

(B) Tôi vừa mới đưa chúng cho giám đốc.

(C) Tôi nghĩ cô ấy không còn làm việc ở đây nữa.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi đã nộp nó ba tháng trước” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có muốn Mi-Sun dẫn dắt buổi đào tạo không”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “director” liên quan đến cụm từ “lead the training” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 28

M-Au: Chúng ta nên lấy ý kiến phản hồi về thiết kế bìa sách này.

W-Am:

(A) Ahmed có bằng nghệ thuật mỹ thuật.

(B) Có lẽ họ đã bỏ qua một tuần.

(C) Thật khó để nghe được.

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “có lẽ họ đã bỏ qua một tuần” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng ta nên lấy ý kiến phản hồi về thiết kế bìa sách này”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Thông tin “thật khó để nghe được” không thể dùng để phản hồi cho câu phát biểu “chúng ta nên lấy ý kiến phản hồi về thiết kế bìa sách này”.

Question 29

W-Am: Bạn có thể hoãn cuộc họp được không?

M-Cn:

(A) Nó có bao nhiêu dung lượng lưu trữ?

(B) Hầu hết mọi người dường như đều thích nó.

(C) Tatyana cần đến sân bay trong một giờ nữa.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Câu hỏi “nó có bao nhiêu dung lượng lưu trữ” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có thể hoãn cuộc họp được không”.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “hầu hết mọi người dường như đều thích nó” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn có thể hoãn cuộc họp được không”.

Question 30

W-Br: Bạn sẽ thuê một chiếc xe ô tô hay đi tàu hỏa khi bạn đi du lịch?

M-Cn:

(A) Họ đã tìm thấy một số ở gần bờ biển.

(B) Tôi không thích lái xe trong thành phố.

(C) Chủ yếu là một số bàn cũ.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “họ đã tìm thấy một số ở gần bờ biển” không trả lời cho câu hỏi lựa chọn về phương tiện di chuyển.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “chủ yếu là một số bàn cũ” không thể trả lời cho câu hỏi “bạn sẽ thuê một chiếc xe hơi hay đi tàu hỏa khi bạn đi du lịch”.

Question 31

M-Au: 7 giờ 30 tối thực sự là khá muộn cho một cuộc họp, phải không?

W-Br:

(A) Nếu mọi người đồng ý, tôi sẽ làm vậy.

(B) Tôi hứa sẽ giữ nó ngắn gọn.

(C) Tôi không chắc ông ấy đang nói về ai.

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “nếu mọi người đồng ý, tôi sẽ làm vậy” không thể trả lời cho câu hỏi “7 giờ 30 tối thực sự là khá muộn cho một cuộc họp, phải không”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “tôi không chắc ông ấy đang nói về ai” không thể trả lời cho câu hỏi “7 giờ 30 tối thực sự là khá muộn cho một cuộc họp, phải không”.

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 1 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể mua sách TOEIC UP Part 2 hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Xem tiếp: ETS 2023 Test 1 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Người học cần gấp chứng chỉ TOEIC để tốt nghiệp, làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh, công việc. Tham khảo khóa học luyện thi TOEIC tại ZIM để có lộ trình học tối ưu nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu