ETS 2023 Test 4 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Ngoài cung cấp đáp án cho đề ETS 2023 Test 4 Listening Part 2, bài viết còn hướng dẫn người học loại trừ phương án sai và nhận diện các phương án gây nhiễu trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2023 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
ZIM Academy
01/10/2023
ets 2023 test 4 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

 1. B

 1. B

 1. C

 1. B

 1. A

 1. C

 1. A

 1. C

 1. C

 1. A

 1. A

 1. C

 1. C

 1. A

 1. B

 1. B

 1. A

 1. A

 1. B

 1. A

 1. A

 1. B

 1. C

 1. B

 1. A

Giải thích đáp án đề ETS 2023 Test 4 Listening Part 2

Question 7

W-Br Which flowers should we get for Ms. Jones?

M-Au (A) I'm sure she'll be happy to switch with you. 

(B) She would like the yellow ones.

(C) She's the only one who received the report.

W-Br Chúng ta nên mua loại hoa nào cho cô Jones?

M-Au (A) Tôi chắc cô ấy sẽ vui lòng để đổi với bạn.

(B) Cô ấy sẽ thích những bông hoa màu vàng.

(C) Cô ấy là người duy nhất nhận được bản báo cáo.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "cô ấy sẽ vui lòng để đổi với bạn" không thể trả lời cho câu hỏi "chúng ta nên mua loại hoa nào cho cô Jones".

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "cô ấy là người duy nhất nhận được bản báo cáo" không thể trả lời cho câu hỏi "chúng ta nên mua loại hoa nào cho cô Jones".

Question 8

M-Cn Did you put paper in the copy machine?

W-Am (A) I remember that manager very well.

(B) I use notebooks for taking notes.

(C) No, someone already did that.

M-Cn Bạn đã cho giấy vào máy photocopy chưa?

W-Am (A) Tôi nhớ rất rõ người quản lý đó.

(B) Tôi dùng sổ ghi chú.

(C) Không, đã có người làm điều đó rồi.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi nhớ rất rõ người quản lý đó" không thể trả lời cho câu hỏi "đã cho giấy vào máy photocopy chưa".

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi dùng sổ ghi chú" không thể trả lời cho câu hỏi "đã cho giấy vào máy photocopy chưa".

Tham khảo thêm:

Question 9

W-Br Can you help me test the new voice mail system?

M-Cn (A) No, I have a meeting that's about to start.

(B) I wasn't aware that he sent an e-mail.

(C) Yes, I pay my phone bill online.

W-Br Anh có thể giúp tôi kiểm tra hệ thống thư thoại mới không?

M-Cn (A) Không được, tôi có cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

(B) Tôi không biết rằng anh ấy đã gửi một e-mail.

(C) Có, tôi trả hóa đơn điện thoại trực tuyến.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “e-mail” liên quan đến từ “mail” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi trả hóa đơn điện thoại trực tuyến" không thể trả lời cho câu hỏi "giúp tôi kiểm tra hệ thống thư thoại mới".

Question 10

M-Cn Why is the marketing team in the conference room?

W-Br (A) The office near the lobby.

(B) Because they are attending a training seminar.

(C) Those reports are highly regarded.

M-Cn Tại sao đội tiếp thị có mặt ở trong phòng họp?

W-Br (A) Văn phòng gần quầy lễ tân.

(B) Bởi vì họ đang tham gia buổi hội thảo đào tạo.

(C) Những bản báo cáo đó được đánh giá cao.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời câu hỏi về nơi chốn, không phù hợp với câu hỏi về lí do với "Why".

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "những bản báo cáo đó được đánh giá cao" không thể trả lời cho câu hỏi "đội tiếp thị có mặt ở trong phòng họp".

Question 11

M-Cn Who is the new committee member going to be?

W-Am (A) A lawyer from New York.

(B) At the shop next door.

(C) Most of his clients.

M-Cn Thành viên mới của ủy ban sẽ là ai?

W-Am (A) Một luật sư từ New York.

(B) Ở cửa hàng bên cạnh.

(C) Hầu hết các khách hàng của anh ấy.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp để trả lời câu hỏi về nơi chốn, không phù hợp với câu hỏi về người với "Who".

- (C) Phương án bẫy. Phương án có nội dung liên quan đến ý hỏi nhưng sai chủ từ. Câu hỏi hỏi về đối tượng là “Who is” (số ít) nhưng phương án là “Most of his clients” (số nhiều).

Question 12

M-Au Why didn't we order more of the same chairs?

W-Br (A) You heard all of them?

(B) Because they're very expensive.

(C) I don't think I'll make it.

M-Au Tại sao chúng ta không đặt thêm nhiều cái ghế giống như vậy?

W-Br (A) Bạn đã nghe tất cả mọi thứ rồi à?

(B) Bởi vì chúng rất đắt.

(C) Tôi nghĩ mình sẽ không đến kịp.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "bạn đã nghe tất cả mọi thứ rồi à" không thể trả lời cho câu hỏi "không đặt thêm nhiều cái ghế giống như vậy".

- (C)Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi nghĩ mình sẽ không đến kịp" không thể trả lời cho câu hỏi "không đặt thêm nhiều cái ghế giống như vậy".

Question 13

M-Cn How many projects have been approved?

W-Br (A) One for each department.

(B) I'm going to cook my specialty tonight.

(C) Just a projector, please.

M-Cn Có bao nhiêu dự án đã được chấp thuận?

W-Br (A) Một dự án cho mỗi phòng ban.

(B) Tối nay tôi sẽ nấu món đặc biệt của mình.

(C) Chỉ cần một chiếc máy chiếu thôi.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về hành động, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về số lượng với "How many".

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "chỉ cần một chiếc máy chiếu thôi" không thể trả lời cho câu hỏi "có bao nhiêu dự án đã được chấp thuận".

Question 14

M-Au Were you running late this morning?

W-Am (A) Yes, two please.

(B) She enjoys exercising in the park.

(C) No, I've been here for an hour.

M-Au Bạn đã chạy bộ muộn sáng nay phải không?

W-Am (A) Vâng, cho xin 2 phần.

(B) Cô ấy thích tập thể dục ở công viên.

(C) Không, tôi đã ở đây được một giờ rồi.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Thông tin về số lượng phù hợp để phản hồi cho câu hỏi xác nhận thông tin về số lượng, không nhằm mục đích xác nhận thông tin về sự việc.

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “enjoys exercising” liên quan đến từ “running” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 15

M-Cn We should leave early for the restaurant.

W-Br (A) Yes, it can be difficult to find parking.

(B) A detailed process.

(C) I started the design early in the day.

M-Cn Chúng ta nên ra ngoài sớm để đi đến nhà hàng.

W-Br (A) Vâng, việc tìm chỗ đỗ xe có thể khó khăn.

(B) Một quy trình chi tiết.

(C) Tôi đã bắt đầu thiết kế từ sáng sớm.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "một quy trình chi tiết" không thể trả lời cho câu phát biểu "ra ngoài sớm để đi đến nhà hàng".

- (C)Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “early” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 16

M-Au Why did the price of these shoes increase?

W-Br (A) Not after what happened last week.

(B) There is a new manufacturing process.

(C) Everyone who heard the announcement.

M-Au Tại sao giá của các đôi giày này tăng?

W-Br (A) Sau những gì đã xảy ra tuần trước.

(B) Có một quy trình sản xuất mới.

(C) Tất cả những người đã nghe thông báo.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Thông tin về thời gian, phù hợp với câu hỏi “When”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về lí do với “Why”.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "tất cả những người đã nghe thông báo" không thể trả lời cho câu hỏi "giá của các đôi giày này tăng".

Question 17

W-Br Have you written down the instructions for how to operate the machine?

M-Cn (A) A recent development.

(B) Thank you for doing that.

(C) Yes, I placed them beside it.

W-Br Bạn đã viết hướng dẫn về cách vận hành máy chưa?

M-Cn (A) Một sự phát triển gần đây.

(B) Cảm ơn bạn đã làm điều đó. 

(C) Có, tôi đã đặt chúng bên cạnh cái máy.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "một sự phát triển gần đây" không thể trả lời cho câu hỏi "viết hướng dẫn về cách vận hành máy".

- (B) Người hỏi muốn biết về việc “viết hướng dẫn về cách vận hành máy chưa” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về lời cảm ơn “cảm ơn bạn đã làm điều đó.”

Question 18

M-Au How did you choose your dentist?

W-Am (A) I have a new doctor.

(B) I once wanted to be a teacher.

(C) A friend recommended one to me.

M-Au Làm thế nào bạn đã chọn nha sĩ của mình?

W-Am (A) Tôi có một bác sĩ mới.

(B) Đã có lúc tôi muốn trở thành một giáo viên.

(C) Một người bạn đã giới thiệu cho tôi một người.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “doctor” liên quan đến từ “dentist” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Thông tin "trở thành một giáo viên" không thể trả lời cho câu hỏi "chọn nha sĩ của mình".

Question 19

M-Cn We should send out the invitations for her retirement party.

W-Br (A) Actually, I don't remember.

(B) I didn't see who wrote it.

(C) I already did that.

M-Cn Chúng ta nên gửi thư mời cho buổi tiệc nghỉ hưu của cô ấy.

W-Br (A) Thực ra, tôi không nhớ.

(B) Tôi không thấy ai đã viết nó.

(C) Tôi đã làm điều đó rồi.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi không nhớ" không thể trả lời cho câu phát biểu "chúng ta nên gửi thư mời".

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi không thấy ai đã viết nó" không thể trả lời cho câu phát biểu "chúng ta nên gửi thư mời".

Question 20

W-Am Have you begun planning a vacation?

M-Cn (A) I've already used all of my time off.

(B) It's a nice place to visit.

(C) It seems unlikely they did.

W-Am Bạn đã bắt đầu lập kế hoạch cho kì nghỉ chưa?

M-Cn (A) Tôi đã sử dụng hết tất cả ngày nghỉ của mình rồi.

(B) Đó là một nơi thú vị để thăm.

(C) Dường như họ không làm điều đó.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Thông tin về lý do phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “How”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

- (C)Phương án bẫy. Phương án có nội dung “đã làm điều đó”  liên quan đến ý hỏi nhưng sai chủ từ. Câu hỏi hỏi về đối tượng là “you” (ngôi thứ hai) nhưng phương án có chủ từ là “they” (ngôi thứ ba).

Question 21

M-Cn Where should I look for a used car?

M-Au (A) A low price.

(B) Sorry, I'm not very hungry.

(C) I have a friend who is selling one.

M-Cn Tôi nên tìm những ô tô cũ ở đâu?

M-Au (A) Giá thấp.

(B) Xin lỗi, tôi không đói lắm.

(C) Tôi có một người bạn đang bán một chiếc.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Người hỏi muốn biết về việc “tìm những ô tô cũ ở đâu” trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về giá cả “giá thấp”.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi không đói lắm" không thể trả lời cho câu hỏi "tìm những ô tô cũ ở đâu".

Question 22

W-Br Didn't Insook move into that office four months ago?

M-Au (A) I don't think Insook has copies of those.

(B) I think that's what I heard.

(C) A four o'clock departure.

W-Br Insook không phải đã chuyển vào văn phòng đó cách đây bốn tháng sao?

M-Au (A) Tôi không nghĩ rằng Insook có bản sao của những cái đó.

(B) Tôi nghĩ đó là những gì tôi nghe được.

(C) Xuất phát lúc bốn giờ.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ “Insook” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi. Ngoài ra, thông tin "có bản sao của những cái đó" không thể trả lời cho câu hỏi "chuyển vào văn phòng".

- (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “departure” liên quan đến từ “move into” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Ngoài ra, thông tin "xuất phát lúc bốn giờ" không thể trả lời cho câu hỏi "chuyển vào văn phòng".

Question 23

M-Au Would you like me to type up the proposal for you?

W-Am (A) Which kind did you buy?

(B) Yes, they saw it.

(C) That would be very helpful.

M-Au Bạn có muốn tôi gõ hộ bản đề xuất cho bạn không?

W-Am (A) Bạn đã mua loại nào?

(B) Vâng, họ đã thấy điều đó.

(C) Điều đó sẽ rất hữu ích.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "mua loại nào" không thể trả lời cho câu hỏi "có muốn tôi gõ hộ bản đề xuất cho bạn không".

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "họ đã thấy điều đó" không thể trả lời cho câu hỏi "có muốn tôi gõ hộ bản đề xuất cho bạn không".

Question 24

W-Am We should print more business cards.

M-Cn (A) I'm not sure how useful they would be.

(B) A candlemaker.

(C) Let me know if she arrives.

W-Am Chúng ta nên in thêm danh thiếp.

M-Cn (A) Tôi không chắc chúng sẽ hữu ích như thế nào.

(B) Một người làm nến.

(C) Cho tôi biết nếu cô ấy đến.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "một người làm nến" không thể trả lời cho câu phát biểu "nên in thêm danh thiếp".

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "cho tôi biết nếu cô ấy đến" không thể trả lời cho câu phát biểu "nên in thêm danh thiếp".

Question 25

W-Am Can I have a copy of the sales report? 

W-Br (A) Only the original location.

(B) The printer is broken.

(C) She helps the senior manager.

W-Am  Tôi có thể có một bản sao của báo cáo doanh số bán hàng không?

W-Br  (A) Chỉ có vị trí ban đầu.

(B) Máy in bị hỏng.

(C) Cô ấy giúp giám đốc cấp cao.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “original” liên quan đến từ “copy” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Ngoài ra, thông tin "vị trí ban đầu" không thể trả lời cho câu hỏi "có một bản sao của báo cáo doanh số bán hàng".

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "cô ấy giúp giám đốc cấp cao" không thể trả lời cho câu hỏi "có thể có một bản sao của báo cáo doanh số bán hàng".

Question 26

M-Cn When do you need to renew your passport?

W-Br (A) Not since I was at university.

(B) It won't expire for a while yet.

(C) I completed more than I expected.

M-Cn Khi nào bạn cần phải làm mới hộ chiếu?

W-Br (A) Chỉ khi tôi còn ở trường đại học.

(B) Nó sẽ còn hạn trong một khoảng thời gian.

(C) Tôi đã hoàn thành nhiều hơn những gì tôi mong đợi.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án bẫy. Phương án có nội dung liên quan đến ý hỏi nhưng Thì động từ chưa hợp lý: câu hỏi sử dụng thì hiện tại trong khi phương án sử dụng thì quá khứ đơn.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi đã hoàn thành nhiều hơn những gì tôi mong đợi." không thể trả lời cho câu hỏi "khi nào bạn cần phải làm mới hộ chiếu".

Question 27

W-Br Do you have this shirt in a larger size?

M-Cn (A) I don't work here.

(B) I brought some more hangers.

(C) A very suitable color.

W-Br Bạn có áo sơ mi này với cỡ lớn hơn không?

M-Cn (A) Tôi không làm việc ở đây.

(B) Tôi đã mang thêm một số móc quần áo.

(C) Một màu rất phù hợp.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "mang thêm một số móc quần áo" không thể dùng để phản hồi cho câu hỏi "bạn có áo sơ mi này với cỡ lớn hơn không".

- (C) Thông tin về ý kiến phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “What do you think of”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

Question 28

W-Am Aren't you planning to buy some supplies today?

M-Au (A) I have a very busy schedule this afternoon.

(B) The closet down the hall.

(C) A member of the committee.

W-Am Bạn không có kế hoạch mua một số nguyên liệu hôm nay à?

M-Au (A) Tôi có lịch trình rất bận rộn vào buổi chiều này.

(B) Tủ đựng đồ ở cuối hành lang.

(C) Một thành viên của ủy ban.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Thông tin về lý do phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “Where”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

- (C) Thông tin về lý do phù hợp để phản hồi cho câu hỏi cung cấp thông tin với “Who”, không nhằm mục đích xác nhận thông tin.

Question 29

W-Br Mary's promotion was well deserved, don't you think?

M-Au (A) Yes, they've known each other for about ten years.

(B) Yes, Mary has put in a lot of overtime lately.

(C) Mary will go on vacation next month.

W-Br Việc thăng chức cho Mary là xứng đáng, bạn nghĩ vậy không?

M-Au (A) Vâng, họ biết nhau được khoảng mười năm.

(B) Vâng, Mary đã tăng ca rất nhiều gần đây.

(C) Mary sẽ đi nghỉ vào tháng sau.

Loại trừ phương án sai:

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "họ biết nhau được khoảng mười năm" không thể dùng để phản hồi cho câu hỏi "việc thăng chức cho Mary là xứng đáng, bạn nghĩ vậy không".

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "Mary sẽ đi nghỉ vào tháng sau" không thể dùng để phản hồi cho câu hỏi "việc thăng chức cho Mary là xứng đáng, bạn nghĩ vậy không".

Question 30

W-Am Should we go ahead with the project or postpone it?

M-Au (A) Let's check the budget first.

(B) That's a really good idea.

(C) She'll be at that meeting.

W-Am Chúng ta nên tiếp tục dự án hay hoãn nó đi?

M-Au (A) Hãy kiểm tra ngân sách trước.

(B) Đó là một ý tưởng thật tốt.

(C) Cô ấy sẽ có mặt ở cuộc họp đó.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Thông tin về ý kiến, phù hợp với câu hỏi với cấu trúc “What do you think of”, không phù hợp với câu hỏi hỏi lựa chọn.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "cô ấy sẽ có mặt ở cuộc họp đó" không thể trả lời cho câu hỏi "chúng ta nên tiếp tục dự án hay hoãn nó đi".

Question 31

W-Am Is Mr. Hernandez joining us for dinner?

M-Cn (A) Haven't you seen the guest list?

(B) Can he turn it in tomorrow instead?

(C) I'll put it upstairs for now.

W-Am Ông Hernandez sẽ cùng ăn tối với chúng ta à?

M-Cn (A) Bạn chưa xem danh sách khách mời à?

(B) Ông ấy có thể nộp nó vào ngày mai thay vì hôm nay không?

(C) Tôi sẽ tạm thời đặt nó trên lầu.

Loại trừ phương án sai:

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "ông ấy có thể nộp nó vào ngày mai" không thể trả lời cho câu hỏi "ông Hernandez sẽ cùng ăn tối với chúng ta à".

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin "tôi sẽ tạm thời đặt nó trên lầu" không thể trả lời cho câu hỏi "ông Hernandez sẽ cùng ăn tối với chúng ta à".

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tốc độ cho đề ETS 2023 Test 4 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể mua sách TOEIC UP Part 2 hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Xem tiếp: ETS 2023 Test 4 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm