Kết quả thi thử IELTS 02/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 02/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 6.5 6.5 5.5 6 6 6 6
Z102 6 5.5 6.5 6 6 6 6
Z103 0 0 0 0 0 0 0
Z104 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z105 0 0 0 0 0 0 0
Z106 7 7 7.5 6 5.5 6 7
Z107 5 5.5 5 5 5.5 5 5
Z108 6.5 6 6 6 5.5 6 6
Z109 6 5.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z110 7 5.5 7 3.5 2 4.5 6
Z111 5.5 5.5 6 5 5 5 5.5
Z112 6.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z113 7 7.5 0 5.5 5 6 5
Z114 5 4 0 3.5 3 4 3
Z115 4.5 5 5.5 5 5.5 5 5
Z116 5.5 4 5.5 5.5 5 5.5 5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 4.5 5.5 6 6.5 6 4
Z002 5.5 6 6.5 5 4.5 5.5 6
Z003 5.5 7 7 6.5 7 6.5 6.5
Z004 7 6 7 6.5 7 6.5 6.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5 5 5 5 5.5 5 5
Z102 6.5 7 5.5 6 6.5 5.5 6.5
Z103 5.5 6 0 6 6.5 6 4.5
Z104 5 6 6 5 5.5 5 5.5