Kết quả thi thử IELTS 06/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 06/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 6 5.5 4.5 5 4.5 5.5
Z002 7 6.5 7 6 6.5 5.5 6.5
Z003 5 5.5 6 4 3.5 4.5 5
Z004 3.5 5 0 4.5 5.5 4 3.5
Z005 5.5 6.5 6 4.5 6.5 3.5 5.5
Z006 5.5 6 6.5 6 7.5 5.5 6
Z007 6.5 7 7 6 6.5 6 6.5
Z010 6.5 7 7 6 5.5 6 6.5
Z011 6.5 7 5.5 6.5 6 6.5 6.5
Z012 4 6 6 5 4.5 5.5 5.5
Z013 5 5 5.5 5 3.5 5.5 5
Z014 5 6 6 6 6.5 5.5 6
Z015 6 7 5.5 5.5 6 5.5 6

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5 6 6.5 5 4.5 5 5.5
Z102 6.5 8 0 6 5.5 6 5
Z103 7.5 7.5 7 7 6.5 7 7.5
Z104 5 5.5 6 6 6 6 5.5
Z105 5.5 5 4.5 5 5 5 5
Z106 5.5 6 5.5 6 6 6 6
Z107 7 6.5 0 5 3 6 4.5
Z108 6.5 6.5 7 6 5.5 6 6.5
Z109 5 4.5 5.5 6 6 6 5.5
Z110 4 5.5 5 6.5 6 7 5.5
Z111 5.5 5.5 5.5 5.5 5 6 5.5
Z112 6.5 6.5 6 6.5 6 7 6.5
Z113 8 8.5 7.5 7 7 7 8
Z114 6 6 5.5 5 5 5 5.5
Z115 4.5 5 5 6 6 6 5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 5.5 7 7 7 6.5 7 6.5
Z002 4.5 8 5.5 5 4.5 5.5 6
Z003 5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z102 6.5 7 6 5 4.5 5 6
Z103 7 6.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z104 5 6 6.5 5 4.5 5.5 5.5
Z105 5 5.5 0 5 5.5 5 4
Z106 6.5 0 7 0 0 0 3.5
Z108 6 6.5 5.5 6.5 6 6.5 6

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 6 6 6.5 5 5 5 6
Z062 4.5 5 5.5 5 5 5 5
Z063 6 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z064 6 6.5 5.5 5.5 5 5.5 6