Kết quả thi thử IELTS 12/01/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyên thi IELTS cam kết đầu ra

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 12/01/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 12/01/2019

Hà Nội

Giải nhất: Trương Thị Quỳnh Trang, Số Báo Danh Z008

Giải nhì: Dương Hoàng Anh, Số Báo Danh Z025

Giải ba: Nguyễn Vân Anh, Số Báo Danh Z079

Giải ba: Đoàn Phương Linh, Số Báo Danh Z016

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z008 6 7.7 7 7 7 7 7
Z025 6.5 8 7 7 6.5 7 7
Z079 6 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z016 5.5 7.5 7 6.5 5.5 7 6.5
Z026 5.5 8 7 6 6 6 6.5
Z059 5.5 6.5 7 6 6 6 6.5
Z001 5.5 7.5 6 6 5.5 6.5 6.5
Z064 6 8.5 6 6 6 6 6.5
Z074 5.5 7.5 6.5 5.5 6.5 5 6.5
Z003 4.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z069 4.5 6 7 6 6.5 5.5 6
Z078 5.5 6 6.5 6 5.5 6.5 6
Z017 5.5 6.5 6 6 7 5.5 6
Z058 5.5 6 6 6 6 6 6
Z015 5.5 6.5 6.5 5.5 6 5 6
Z029 5.5 6 6.5 5.5 5 5.5 6
Z073 5.5 6.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z053 5.5 6.5 6 5 6.5 4.5 6
Z056 5.5 6.5 6 5 6 4.5 6
Z009 4 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Z004 4 5.5 6 6.5 6.5 6.5 5.5
Z007 3.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Z011 5 5.5 6 6 6 6 5.5
Z054 3.5 6.5 6 6 5.5 6 5.5
Z050 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z057 4.5 6.5 6.5 5 5.5 4.5 5.5
Z067 4.5 6.5 6.5 5 4.5 5.5 5.5
Z052 4.5 6.5 6 5 5 5 5.5
Z063 4.5 7 6 5 5.5 5 5.5
Z072 5 6.5 6 5 4.5 5.5 5.5
Z055 4.5 6 5.5 5 6 4.5 5.5
Z061 3.5 6 5.5 5.5 6 5.5 5
Z006 3.5 5.5 5 5.5 6.5 5 5
Z060 3.5 5 5.5 5 6.5 4.5 5
Z002 4 5.5 5 5 4.5 5.5 5
Z077 3.5 5.5 5.5 4.5 5 4 5
Z021 4 6.5 5.5 4 0 6 5
Z012 4.5 7 6 6.5 5.5 4.5
Z022 2.5 5 4.5 5 5 5 4.5
Z062 2.5 5 4.5 5 6 4.5 4.5
Z068 3.5 5 4.5 5 5.5 5 4.5
Z075 3.5 5.5 4 4 4 4 4.5
Z024 4 5 6 6.5 6 4
Z065 4.5 5.5 6 5.5 6 4
Z051 5 6 5.5 5.5 5.5 4
Z020 5 6.5 5 5.5 5 4
Z019 3.5 5 5 5.5 4.5 3.5
Z027 1 4 3.5 4 6 3 3
Z080 1 0 0

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Lê Nguyễn Ngọc Yến, Số Báo Danh Z010

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z010 7.0 8.0 6.5 5.5 5.5 5.5 7.0
Z027 4.5 8.5 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5
Z002 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 5.5 6.5
Z015 5.0 8.0 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z009 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 5.5 6.0
Z035 5.5 6.5 5.5 5.5 6.0 5.5 6.0
Z032 5.0 7.5 6.5 5.0 5.5 5.0 6.0
Z006 5.0 7.5 6.0 5.0 5.5 4.5 6.0
Z012 5.0 5.5 5.5 6.0 6.5 6.0 5.5
Z005 4.5 6.5 5.0 6.0 6.5 5.5 5.5
Z021 4.0 6.0 5.0 6.0 5.5 6.0 5.5
Z036 4.5 6.0 6.5 5.5 5.0 5.5 5.5
Z030 5.0 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z033 4.5 6.5 5.5 5.5 6.0 5.5 5.5
Z031 4.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z026 5.5 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.5
Z019 5.0 7.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.5
Z017 5.0 6.5 5.0 5.0 5.5 5.0 5.5
Z038 3.5 6.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.5
Z037 4.5 5.0 5.5 6.0 5.5 6.0 5.3
Z040 3.0 6.0 5.5 6.0 6.0 6.0 5.0
Z013 3.5 5.5 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0
Z003 3.5 5.0 5.0 6.0 5.5 6.0 5.0
Z018 3.5 5.0 4.5 6.0 6.0 6.0 5.0
Z034 4.5 5.5 5.5 5.0 3.0 5.5 5.0
Z007 3.5 5.0 6.0 4.5 5.0 4.5 5.0
Z020 3.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.0 4.0
Z004 3.0 4.5 3.5 3.0 5.0 2.0 3.5
Z029 3.5 4.0 4.5 4.0 4.5 3.0

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải ba: Vương Thành Đạt, Số Báo Danh Z073

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z073 5 7 7 6.5 6 6.5 6.5
Z061 5.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z083 5 7.5 5 6 6 6 6.0
Z081 5 7 6 5.5 6 5.5 6.0
Z084 6 7 6 5 5 5 6.0
Z086 6 7.5 0 6.5 6.5 6.5 5.0
Z075 4.5 5 6 5 5 5 5.0
Z069 4 5 5 5 5 5 5.0
Z072 5 6.5 0 7 6.5 7 4.5
Z074 5 7 0 6.5 7 6.5 4.5
Z066 4 6.5 0 6.5 6.5 6.5 4.5
Z064 3.5 5 5 5 5.5 5 4.5
Z087 4 4.5 4.5 5 5.5 5 4.5
Z071 3.5 5 5.5 4 4.5 4 4.5
Z065 5 5.5 0 6 6.5 6 4.0
Z067 5 5.5 0 5.5 6 5.5 4.0
Z062 2.5 4.5 0 5.5 5.5 5.5 3.0
Z088 2.5 4.5 0 3.5 3 3.5 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Lê Thị Hương Giang, Số Báo Danh Z105

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z105 6.5 6.5 7 6.5 7 6.5 6.5
Z125 6 8 6 5.5 6 5.5 6.5
Z129 5 6 7 6.5 6.5 6.5 6
Z103 5 6.5 5.5 6.5 6 6.5 6
Z131 5 7 6.5 6 6 6 6
Z101 5 7.5 6 6 6 6 6
Z127 6 6.5 6.5 5.5 5 6 6
Z130 4.5 8 6 5.5 5.5 5.5 6
Z102 5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z110 5 7 6.5 5 5 5 6
Z109 4 5.5 6 6.5 6 6.5 5.5
Z116 4.5 6.5 6.5 5 6.5 4 5.5
Z132 4.5 5.5 5 5.5 6 5.5 5
Z126 3.5 5 6 5 5 5 5
Z107 4.5 5.5 5.5 5 6 4.5 5
Z106 4 5.5 5 5 5 5 5
Z133 4 5.5 5 4.5 6 4 5
Z113 4.5 5 6 4 3 4.5 5
Z108 5 6.5 5.5 3.5 7 2 5
Z111 4.5 7 0 6 6 6 4.5
Z115 3 4 5.5 5 5 5 4.5
Z123 3 4.5 5 4.5 5 4.5 4.5
Z122 4 6.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z114 3.5 5 5.5 1.5 3 1 4
Z124 2.5 4.5 3.5 4 3.5 4 3.5