Kết quả thi thử IELTS 13/03/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Kết quả thi thử IELTS 13/03/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Anh Ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 13/03/2021. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Table of contents

author

Tác giả

Ngày đăng

Published on
ket-qua-thi-thu-ielts-13032021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 13/03/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02033
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z03003

Hà Nội – ZIM 65 Yên LãngCandidate number
Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01002           0 0
Z01003 5.5 4.5 6.5 7 7 7 6
Z01005 6.5 6 6.5 5.5 6 6 6.5
Z01006 3.5 4 4.5 3.5 5 4.5 4
Z01007 7 6 6 6 5.5 5.5 6
Z01008 7.5 7.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Z01011 7 7.5 6 3.5 6 5 6.5
Z01012 6.5 6.5 7 6.5 6 6 6.5
Z01013 6.5 6 6.5 6 6 6 6.5
Z01015 7.5 7.5 6.5 5.5 5 5 6.5
Z01016 7 8.5 6 6 6.5 6.5 7
Z01017 5.5 6 6 6 5.5 5.5 6
Z01018           0 0
Z01019 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z01020 7 6 7 6 6 6 6.5
Z01010 7.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6.5
Z01001 8.5 8 7.5 7 6.5 6.5 7.5
Z01004 4 5.5 3 5 4.5 4.5 4.5
Z01009 7 7.5 7 6 6 6 7
Z01014 5.5 3.5 5.5 5 5 5 5

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 4 4.5 0 6 1 2.5 3
Z02002 6 5.5 5 5.5 6 6 5.5
Z02003 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02004 5.5 5.5 6 6 6 6 6
Z02005 6.5 7 6 6.5 4.5 5 6
Z02006 6.5 6 6.5 6 5 5.5 6
Z02007 7.5 6.5 7 6 7 6.5 7
Z02008 7.5 6.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z02009 6.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z02010 6.5 7 7 6 6 6 6.5
Z02011 6.5 6 6 6 5.5 5.5 6
Z02012 6.5 3.5 6 6 5.5 5.5 5.5
Z02014 6.5 4.5 5 6 5.5 5.5 5.5
Z02015 6.5 6 6 6 5.5 5.5 6
Z02016 7 5.5 7 5.5 5 5 6
Z02017 6.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z02018 8 7.5 7 5 5 5 7
Z02019 5.5 5 3.5 4.5 2.5 3 4.5
Z02020 6.5 5.5 6 6 6 6 6
Z02022 8 9 6 6.5 6.5 6.5 7.5
Z02023 5.5 5 5.5 5 5 5 5.5
Z02025 7.5 8 6 6 6 6 7
Z02026 7 6.5 7.5 5.5 5 5 6.5
Z02027 0 6 6 6 5.5 5.5 4.5
Z02028 6.5 6 5 5 4.5 4.5 5.5
Z02029 6.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z02030 7.5 9 6.5 6 6 6 7.5
Z02031 5.5 5 6 5.5 6.5 6 5.5
Z02032 6.5 5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z02033 8 8 8 7.5 7 7 8
Z02034 4.5 5.5 6.5 5.5 6.5 6 5.5
Z02035 0 5.5 0 5 5 5 2.5
Z02036 6 5.5 5 6 6 6 5.5
Z02037           0 0
Z02038 7 6 5.5 7 6.5 6.5 6.5
Z02039 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02040 6 4.5 6 6 6 6 5.5
Z02041 4 3.5 3 5.5 5.5 5.5 4
Z02042 4.5 3 6.5 4.5 5 5 5
Z02043 7 7 6.5 6 6 6 6.5
Z02044 5.5 5.5 5 6 5.5 5.5 5.5
Z02045 4 4 5 4.5 4 4 4.5
Z02013           0 0
Z02021 5.5 1 5.5 5.5 2.5 3.5 4
Z02024 7.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z02046 6 5.5 5 6 6 6 5.5

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z07001 6 6 0 6 5 5.5 4.5
Z07002 8 6 6.5 4.5 5.5 5 6.5
Z07003 5.5 4 6 2 5 4 5
Z07004 7 8 7.5 5.5 6 6 7
Z07005 4.5 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5
Z07006 6.5 6.5 6 6 5.5 5.5 6
Z07007 7 7.5 6 5 7 6.5 7
Z07008 5 6 4 4 5 4.5 5
Z07009 7 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z07011 7.5 5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z07012 7.5 7.5 7 5 6.5 6 7
Z07013 7.5 5.5 7.5 7 6.5 6.5 7

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z03001 7.5 6.5 7 5 5.5 5.5 6.5
Z03002 7 6.5 6 6 5.5 5.5 6.5
Z03003 7.5 6.5 7.5 7 6 6.5 7
Z03024 6 6 7 6 5 5.5 6
Z03004 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z03005 5 5 6 4.5 6 5.5 5.5
Z03022 7.5 7 6.5 6.5 6 6 7
Z03006 7 6 5.5 6 6 6 6
Z03007 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Z03008 7 6 6 5.5 6 6 6.5
Z03009 4.5 5 5 4 4.5 4.5 5
Z03010 5 6 5 4.5 5.5 5 5.5
Z03011 5 4.5 6 6 5.5 5.5 5.5
Z03012 6.5 5.5 6 5.5 6 6 6
Z03013 6 5 4.5 5.5 5 5 5
Z03014              
Z03015 5.5 5 5 6 5.5 5.5 5.5
Z03016 5.5 5.5 5.5 6 5 5.5 5.5
Z03017              
Z03018 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z03019 7 6.5 7 6 6 6 6.5
Z03020 5.5 5.5 5 6 6 6 5.5
Z03023 4.5 4.5 5 5 5 5 5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z04001              
Z04002 0 5 0 5.5 4 4.5 2.5
Z04003              
Z04004 5 7 5.5 4.5 5.5 5 5.5
Z04005 5 4.5 6 5 5.5 5.5 5.5
Z04006 6 7.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5
Z04007              
Z04008 7.5 6.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z04009 5.5 6 6 6 5.5 5.5 6
Z04010 6.5 7 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z04011 5.5 4 7 3.5 5.5 5 5.5
Z04012              
Z04013 5.5 5.5 0 0 0 0 3

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh

Candidate Number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z05001 6 5 4.5 6 6 6 5.5
Z05003 5 6 5 5.5 5 5 5.5
Z05004 7 7 7 6 6 6 7
Z05005 7.5 7 5.5 6 6.5 6.5 6.5
Z05006 6.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z05007 5.5 6.5 5.5 5.5 6 6 6
Z05008 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z05009              
Z05011 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5
Z05012 5.5 5.5 0 5 5.5 5.5 4
Z05013 8.5 6 6.5 6 7 6.5 7
Z05014              
Z05015 5.5 3.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z05016 6 5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z05017 6.5 5.5 7 7 7 7 6.5
Z05018 6 3.5 6 6 6 6 5.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z6001 6.5 7.5 6.5 6 6 6 6.5
Z6002 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z6003 5 6.5 5.5 5.5 6 6 6
Z6004 5 7 6 5 5.5 5.5 6
Z6005 5.5 5 6.5 6 6 6 6
Z6007           0 0
Z6009 6.5 7 7 6.5 6.5 6.5 7
Z6010 8 7 7 6 6.5 6.5 7
Z6011 5 4.5 4.5 5 4.5 4.5 4.5
Z6012 7 7.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z6013 6.5 6.5 6 6 6 6 6.5
Z6014 7 7 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z6015              

Danh mục:

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận.

Bài viết cùng chủ đề