Kết quả thi thử IELTS 17/10/2020 tại Anh Ngữ ZIM

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 17/10/2020.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02052
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z03010

Tham gia cộng đồng ZIM IELTS để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Bạn đã cập nhật lịch thi thử IELTS tháng này chưa?

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01002 0 5.5 6 6.5 6 6 4.5
Z01003 6.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6
Z01004 6.5 6 6.5 5 5.5 5.5 6
Z01005 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z01006 7.5 8.5 6.5 6 6 6 7
Z01007 7.5 6 6 5.5 6 6 6.5
Z01008 5.5 6 5.5 6 5.5 5.5 5.5
Z01009 7.5 7.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z01010 5.5 6 5.5 5 6 5.5 5.5
Z01011 6.5 5.5 7.5 6 5.5 5.5 6.5
Z01012 7.5 7.5 7 6 6.5 6.5 7
Z01013 7 6 6 6 6.5 6.5 6.5
Z01014           0 0
Z01015 7.5 8 6 6 6 6 7
Z01016 6.5 6 5.5 6.5 6 6 6
Z01017 6 6.5 6 6 6.5 6.5 6.5
Z01030 6.5 6.5 6.5 5.5 6 6 6.5
Z01018 8 8 7 6.5 6.5 6.5 7.5
Z01019 5.5 4.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5
Z01020           0 0
Z01021 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z01022 5 3.5 5 5.5 5 5 4.5
Z01023 7 7.5 6.5 6 6.5 6.5 7
Z01024 7 7.5 6.5 5.5 6.5 6 7
Z01025 7.5 7 7 6.5 6.5 6.5 7
Z01026 0 0 7 5.5 6 6 3.5
Z01027 7.5 7 7 6.5 7 7 7
Z01028 7.5 8 6 6.5 7 7 7
Z01029 6.5 7 6 6 5.5 5.5 6.5
Z01001 5.5 4.5 5 5 5 5 5

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02002 8.5 8 7 7 7 7 7.5
Z02003 6.5 5 6 6 6 6 6
Z02004 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z02005 8 7.5 6.5 6 6.5 6.5 7
Z02007 6 5.5 6 4.5 5.5 5 5.5
Z02008 5.5 4 5.5 6 5.5 5.5 5
Z02009           0 0
Z02010 7.5 6 6.5 5.5 6 6 6.5
Z02011 5.5 6 5 6 5.5 5.5 5.5
Z02012 6.5 7 6 6 6.5 6.5 6.5
Z02013 7 8 6.5 6 7 6.5 7
Z02014 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z02015 5 5 5 5 5 5 5
Z02016 5.5 6 5.5 5 5.5 5.5 5.5
Z02017 7 6.5 7.5 5 6 5.5 6.5
Z02018 6.5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z02019 6.5 7 6.5 5 5.5 5.5 6.5
Z02020 6.5 7 6.5 6.5 5.5 6 6.5
Z02021 6.5 5.5 5.5 5 4.5 4.5 5.5
Z02022 4 5.5 4.5 4 4 4 4.5
Z02023 5.5 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5
Z02024 7 7 6 6.5 6 6 6.5
Z02025 6 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5.5
Z02026 6 6 6 6 5 5.5 6
Z02028 6 5.5 6 5.5 5 5 5.5
Z02029 6 6 5 3 5 4.5 5.5
Z02030 4 4.5 5 4.5 3 3.5 4.5
Z02031 6.5 7 6 7 5.5 6 6.5
Z02032 6 6.5 5.5 6.5 4.5 5 6
Z02033 5.5 5 4.5 6.5 6 6 5.5
Z02034 4 4.5 4.5 5.5 5 5 4.5
Z02035 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5
Z02036 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z02037 5.5 5.5 6.5 6 6 6 6
Z02038 6.5 5.5 7 6.5 6 6 6.5
Z02039 6.5 6.5 6 6 6 6 6.5
Z02040           0 0
Z02041 6 6.5 6 5.5 6 6 6
Z02042 4 3 2 3 1.5 2 3
Z02043 5.5 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02044 6 7 7 6 5.5 5.5 6.5
Z02045 7 6.5 6.5 4 5.5 5 6.5
Z02046 6.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z02047 6.5 6 5 5.5 6 6 6
Z02048 8.5 6 6 6.5 6.5 6.5 7
Z02049 6.5 7 6 5 5.5 5.5 6.5
Z02050 6.5 5 6.5 6 3 4 5.5
Z02051 5.5 5.5 6.5 3 5.5 4.5 5.5
Z02052 8 8.5 7 7.5 7.5 7.5 8
Z02053 6.5 6.5 5.5 5 5.5 5.5 6
Z02054 6 7 0 6.5 6.5 6.5 5
Z02055 4.5 4 0 6 6 6 3.5
Z02056 6 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.5
Z02058 7 6.5 6.5 5.5 6.5 6 6.5
Z02059 7.5 8 7 6.5 6.5 6.5 7.5
Z02060 7.5 6 6 6 6 6 6.5
Z02001 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z02006 7 7.5 5.5 6 7 6.5 6.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z03002 5 6 4 5.5 5.5 5.5 5
Z03003 6 6 7 5.5 5.5 5.5 6
Z03004 6.5 6.5 6 5 5 5 6
Z03005 6.5 6.5 5 5.5 6 6 6
Z03008 6 6 5.5 6 5 5.5 6
Z03009 6.5 6 5.5 6 5.5 5.5 6
Z03010 8 7 8 6 6.5 6.5 7.5
Z03011           0 0
Z03012 7.5 6.5 6.5 6 5 5.5 6.5
Z03014 6.5 5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z03013 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z03015 6.5 6 6 7 6 6.5 6.5
Z03016 5.5 6 5 6 5.5 5.5 5.5
Z03017 5.5 4.5 5.5 5 4.5 4.5 5
Z03018 8 7 7 6.5 6.5 6.5 7
Z03019              
Z03020 0 0 7 0 0 0 2
Z03021 0 0 7 0 0 0 2

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z04001 3.5 4 3 1 4 3 3.5
Z04002 5.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z04003 7 7.5 6.5 2 6.5 5 6.5
Z04004 4 5 4.5 5.5 4.5 5 4.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z05001 0 0 0 0 0 0 0
Z05002 8 5.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z05003 7 7 6.5 6 5.5 5.5 6.5
Z05005 7.5 7 6.5 6.5 6 6 7
Z05006 7 6 7 6 6 6 6.5
Z05007 7 5 5.5 6 5.5 5.5 6
Z05008 3 4.5 0 0 5.5 3.5 3
Z05009 0 0 0 0 0 0 0
Z05010 7 7 6.5 7 6.5 6.5 7
Z05011 7 6.5 6 5.5 6 6 6.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z06004 0 3 4.5 5.5 4.5 5 3
Z06011 6 5 5 6 6 6 5.5
Z06005              
Z06006 6.5 8 7 6 6 6 7
Z06008 4 4.5 5 5 5.5 5.5 5
Z06007 5.5 5.5 6 6 6 5.5 5
Z06009 8 6.5 8 6 7 6.5 7.5
Z06010 6 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Tư vấn và giải đáp chương trình học