Kết quả thi thử IELTS 20/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 20/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z002 6 6 7 5.5 5.5 5.5 6
Z003 6 5.5 4 4 1 5.5 5
Z004 6.5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z005 5 5.5 6.5 5.5 5 5.5 5.5
Z006 8 7 6.5 5.5 6 5.5 7
Z007 7 6 6.5 5 5 5 6
Z008 7.5 6.5 7 7 6.5 7 7
Z009 7.5 7 6.5 7 6.5 7 7
Z010 6 5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z012 5.5 5.5 5 6.5 7 6.5 5.5
Z013 5 5 4 6 6 6 5
Z014 4 5 4.5 5.5 6 5 5
Z015 6 5.5 5 6 5.5 6 5.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z104 7.5 7.5 7 6 6 6 7
Z105 7 7 6 5.5 5 6 6.5
Z106 7.5 6.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z107 8 6 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z108 3.5 4 0 5.5 5.5 5.5 3.5
Z109 4.5 4.5 5.5 5 5 5 5
Z110 6.5 6.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z111 7.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z112 6.5 7 7 6.5 6.5 6.5 7
Z113 7.5 7 0 5 5 5 5
Z114 5.5 5.5 0 0 0 0 3
Z115 7 6 6 6 5.5 6 6.5
Z116 7 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 5.5 5 0 4.5 4 5 4
Z002 3.5 4.5 0 3.5 4 3.5 3
Z004 6 7 6.5 6 6.5 6 6.5
Z006 7.5 7.5 7 6 6 6 7
Z007 8 6 6 5 4.5 5 6.5
Z008 5 6 5.5 5.5 7 4.5 5.5
Z009 6 6 6 4.5 5 4 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 5.5 5.5 7.5 6 6 6 6
Z062 6.5 8 6.5 6 6 6 7

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5.5 6.5 6 6 6 6 6
Z102 4 6 6 5 5 5 5.5
Z103 4 6 6.5 6 5.5 6 5.5
Z104 4.5 5 5 6 5.5 6 5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z062 6.5 8 5 5.5 6 5.5 6.5
Z063 5 4 5 5 5 5 5
Z064 6.5 7 7 7 7 7 7