Kết quả thi thử IELTS 23/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 23/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 5 7 6 5.5 6 5.5 6
Z002 5.5 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z003 6 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z004 4 4 6 4.5 5 4.5 4.5
Z005 4.5 5.5 5.5 5 5.5 5 5
Z006 4 5 5.5 5 5 5 5
Z007 5 7 6.5 6 6 6 6
Z008 6 6.5 6.5 6.5 7 6 6.5
Z009 5.5 8 7 6.5 7 6.5 7
Z011 4.5 4.5 0 5 5 5 3.5
Z012 4.5 8 0 6 6.5 6 4.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 4 5 5 5 4.5 5.5 5
Z102 0 0 0 0 0 0 0
Z103 0 0 0 0 0 0 0
Z104 6 8.5 0 7 7 7 5.5
Z105 0 0 0 0 0 0 0
Z106 0 0 0 0 0 0 0
Z107 7 8.5 6.5 6 5.5 6.5 7
Z109 5 6 6.5 7 7 7 6
Z112 3 5.5 6 4.5 5 4 5
Z113 7.5 8.5 7 6 5.5 6.5 7.5
Z114 5 5.5 7 6 6 6 6
Z116 6 7.5 7 6.5 6 6.5 7

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 7 7 6 5.5 6 6
Z002 7 8 7.5 6 6.5 5.5 7
Z003 5.5 5 6.5 5.5 5 5.5 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 7 5.5 7 6 5.5 6 6
Z062 7 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z103 6 7 6 5 5 5 6
Z104 7 8 6.5 6 6 6 7
Z105 2 4.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5
Z106 5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z107 3.5 5.5 6 5 5 5 5

 

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 3.5 6 5 5 5 5 5
Z062 5 6.5 5.5 5.5 5 6 6
Z063 7 7 6.5 6.5 6 6.5 7
Z064 3.5 5.5 5 5 5 5 5