Kết quả thi thử IELTS 26/12/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 26/12/2020. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

ket-qua-thi-thu-ielts-26122020-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 26/12/2020.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z01010
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z06005

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01002 4 5 5 5.5 4 4.5 4.5
Z01003 5 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z01004 5.5 7 6 5.5 6 6 6
Z01005 4.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z01006 6.5 7.5 5.5 6 5.5 5.5 6.5
Z01007 8 8 7 6.5 7 7 7.5
Z01008           0 0
Z01009 6.5 8 6 7 6.5 6.5 7
Z01010 8 9 8 7.5 7.5 7.5 8
Z01011 7.5 9 6 6 6 6 7
Z01012 6.5 7.5 6 5.5 6 6 6.5
Z01013 5.5 6.5 5 6 6 6 6
Z01014 6.5 7 6 6 6 6 6.5
Z01015 5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z01016 6 7 6.5 6 5 5.5 6.5
Z01017 5.5 6.5 6.5 5.5 4.5 5 6
Z01018 5 5.5 5 5.5 3 4 5
Z01019 4.5 7 5.5 6 6 6 6
Z01020 5.5 6 5.5 5.5 2.5 3.5 5
Z01021 6.5 8 6.5 6.5 6 6 7
Z01022 6 7 6 6.5 6 6 6.5
Z01023 7 8.5 6 5.5 6 6 7
Z01024 4.5 7 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z01025 4.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z01026 6 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z01027 6 7 6 5.5 5 5 6
Z01028 6 6.5 6.5 5.5 6 6 6.5

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02002           0 0
Z02003 6.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z02004 6.5 8.5 7.5 5.5 6.5 6 7
Z02005 7 8.5 6 6.5 6 6 7
Z02008 6.5 7 5.5 6 6 6 6.5
Z02009 6 6.5 6 4 4 4 5.5
Z02010 6.5 7 6.5 6.5 6 6 6.5
Z02011 6 8.5 6 5.5 6.5 6 6.5
Z02012 8.5 7.5 7 6 6 6 7.5
Z02013 5 5.5 0 6 5.5 5.5 4
Z02014 6.5 7 5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02015 5.5 6.5 5.5 6 6 6 6
Z02016 6 7 6 6.5 6 6 6.5
Z02017 4.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z02018 6 5.5 5.5 6.5 5.5 6 6
Z02019 6.5 7.5 7.5 6 6 6 7
Z02020 6.5 7.5 5 7 6.5 6.5 6.5
Z02021 6 8 5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02022 5.5 6.5 5.5 6.5 5 5.5 6
Z02023 5.5 6 0 3 2 2.5 3.5
Z02024 7 8 0 7 7 7 5.5
Z02025 5.5 5.5 6 5 4 4.5 5.5
Z02026 5.5 5.5 5.5 6 7 6.5 6
Z02027 6.5 8 6.5 6.5 7 7 7
Z02028 6.5 8 7 7 6 6.5 7
Z02029 3 4.5 2 5.5 2 3 3
Z02030 5 6 6 6 6 6 6
Z02031 6.5 7 6 5.5 4 4.5 6
Z02032 5.5 6 6.5 5.5 6 6 6
Z02006 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z07001 6.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z07002 7.5 7 7 7 6 6.5 7
Z07003 0 0 4.5 5 5 5 2.5
Z07004           0 0
Z07005           0 0
Z07006 5.5 6.5 6 5 4 4.5 5.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z03001 5 6 5.5 5 4 4.5 5.5
Z03002 6 7.5 6.5 5.5 5 5 6.5
Z03003 7 6.5 5.5 5 5 5 6
Z03004 4 5 5 5 4.5 4.5 4.5
Z03005 5.5 6 4.5 5.5 5 5 5.5
Z03006 0 6 5.5 5 5.5 5.5 4.5
Z03007 5.5 7 0 5.5 6.5 6 4.5
Z03008 4.5 5 5.5 6 6 6 5.5
Z03009 0 0 6.5 0 0 0 1.5
Z03010 7.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z03011 8.5 7.5 6.5 6 6.5 6.5 7.5
Z03012 8 7.5 0 6 6 6 5.5
Z03013 6.5 5.5 0 5.5 6 6 4.5
Z03014 8 8 7.5 5.5 6.5 6 7.5
Z03015 0 6.5 3 3 3 3 3
Z03016 5.5 7 6 6 6 6 6
Z03017 4.5 5 4.5 5.5 5.5 5.5 5
Z03018 5 6 3.5 6 5.5 5.5 5
Z03019 7 6.5 5.5 6 6 6 6.5
Z03020 4 5 4 5 4.5 4.5 4.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z04001 3.5 3.5 6 4.5 4.5 4.5 4.5
Z04002 7 8   6.5 6.5 6.5 5.5
Z04003 5.5 7 5 6 5.5 5.5 6
Z04004 6 7.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5
Z04005 3 4 3.5 5 5 5 4
Z04006              
Z04007 6 6.5 5.5 6.5 5.5 6 6
Z04008 5.5 6.5 6 6 5.5 5.5 6
Z04009 6 3.5 5.5 6.5 3.5 4.5 5
Z04010 5.5 7 6.5 6 5.5 5.5 6
Z04011 7 6.5 6.5 5.5 6 6 6.5
Z04012 6 7 6 4.5 5 5 6

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z05001 0 0 0 0 0 0 0
Z05002 5 5.5 6 5.5 5 5 5.5
Z05003 7 7.5 6.5 6 6 6 7
Z05008 3.5 4 5 4 5 4.5 4.5
Z05009 7.5 8 0 3 3 3 4.5
Z05010 4 5.5 6 6 6 6 5.5
Z05011 6.5 8 6.5 6.5 7 7 7
Z05012 6 6.5 7 7 6.5 6.5 6.5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z06001 7 8.5 6.5 7 6.5 6.5 7
Z06002 5.5 7.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z06003 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z06004 5.5 7.5 7 6.5 6 6 6.5
Z06005 7 8.5 7 7 6.5 6.5 7.5
Z06006              
Z06007 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z06008 4 6.5 5.5 6.5 5 5.5 5.5
Z06009 6.5 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z06010     6.5     0 1.5
Z06011 6 7.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.